Független Budapest, 1914 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1914-03-31 / 13. szám

4 Nagy Budapest heti közgyűlési lakomáján vendégéül tisztel­hette a polgármestert, az alpolgármestereket és az egész tanácsot. Sőt a kerület képvise­lője is megjelent e díszes vacsorán annak a jeléül, hogy a Klub támogatására sokat ad. A helyzet megismeréséhez tudni kell, hogy a Liget-Klubnak mindössze kétszáz­ötven tagja van s a polgármester és vala­mennyi felszólaló mikor hangsúlyozta, hogy a Klubnak, mint várospolitikai ideálokért és kerületi intézményekért alakult egyesületnek a legközelebbi választáskor helyet kell adni a kommunitásban, tulajdonképen kétszázötven polgárnak érdekeit pártolta nagy lelkesedéssel. Már most szeretettel kérdjük : mért nem jelent meg a polgármester és a tisztelt tanács a YII-ik kerületi függetlenségi pártnak ama lakomáján, amelyről kifejezetten ki volt küszö­bölve az országos politika, mert csak kerü­leti érdekért tartatott meg ez az összejövetel, holott a függetlenségi pártnak néhány ezer polgár a tagja s így súlya és jelentősége a Liget-klubbénál alighanem nagyobb ? Ez egye­lőre csak kérdés, amelyre a függetlenségi érzelmű polgárság kíváncsian várja a feleletet * Ad notam Liget-Klub: Annyi finom, kedves, előkelő és. intelligens név között, amely a Liget-Klub közgyűlési lakomájának a kiúját képezte, hiába kerestük a hetedik kerület egyik — kifelé legalább — vezető emberének, a kerületi elöljárónak nevét? Nem is volt oda meghíva talán? Avagy Kiss Ferenc elöljárónak minden ambícióját kielégíti az, hogy piaci árusokat, szegény és tehetetlen kisiparosokat és kiskereskedőket terrorizál a hivatalos hatalmával, s Ehrlich G. Gusztáv kabátjának csücskébe kapaszkodik ? Jellemző tünet: a hetedik kerület kültelkének intelli­genciája még arra sem érdemesíti a kerület vezető emberét, hogy meghívja arra a lako­mára, amelyre egyébként a város valamennyi vezető emberét összegyűjtötte. Vak, aki ebben nem látja meg a tendenciát, hogy Kiss Ferenc végleg elejtett ember s mint vizbefuló, már csak azokba a szalmaszálakba kapaszkodik kétségbeesetten, amiket a hatalmon levés egy­formán nyújt mindenkinek, aki megtanulta, hogy a hatalommal nemcsak élni, de vissza­élni is lehet. Mit tárgyal a köz­gyűlés. A szerdai közgyűlés napirendjén tulajdon­képen fontos tárgy nincsen. Még a sertés­szállások ügyében készült előterjesztés s a felette való határozathozatal sem fontos, mint azt lapunk más helyén bővebben kifejtjük. Bérlet, költségfedezet, túlkiadás; ezek a tár­gyak vannak napirenden; egyik lényegte­lenebb és érdektelenebb a másiknál. Választás is lesz — tiszti alügyészt kell választani — s ma bizonyosnak látszik, hogy a múlt vá­lasztáson kibukott dr. Peczrik Jenő jön be elsőnek. Hogy végighaladjunk az unalmas napi­renden : a Bernstein, Káldor és Becsey-cég a Kőbányai-út mentén telket kér bérbe a fő­várostól ölenkint 1 korona 50 fillérért. A telek 825 öles, tehát évi 1237 korona 50 fillért jelent e bérlet a főváros számára. A Melocco Péter-féle cementgyárnak ugyanez a kérése: a keresztúri dűlőben 250 öles telket kér bér­letbe 1 korona 50 fillérért sirkőraktár céljaira: tehát évenkint 375 koronáért. E bérletek tehát évi 1612 korona 50 fillért jelentenek a fő­város számára. Van aztán néhány régi bérleti megliosz- szabbitás. Dukai János a Mester-utcában 376 ölet bérel a várostól 2 koronáért; az elő­terjesztés felemeli a bért 3 koronára, úgy hogy az évi járandóság 1127 korona 82 fillér lesz. Löwy Marcel a Temető-dűlőben kér bérlet- hosszabbitást: 300 ölért évi 510 korona bért fizet, Rippert Károly és Hirsch Anna dohány- tőzsde céljaira használnak a Stefánia-uton 16 öl területet évi 160 koronáért: a város- gazdasági osztály most nekik is stájgerol 100 koronával. Ifj. Weisz Budolf a Gyáli- uton 100.16 öl területért 115 korona 16 fillért fizetett eddig: most 150 koronára emelték fel a bért. De a bevételek után most jöjjenek a kiadások. A Vigadó nagytermében feláll i tandó színpad berendezésére 615 kor. 14 fillért kérnek megszavaztatni, a városi vámról szóló szabályrendelet elkészítésére 20.000 koronát, a Szent István-templom tetőzetének javítá­sára 2841 korona 76 fillért, az Angol-utcai növénykert kibővítésére 43.500 koronát a nép­ligeti mutatványos telep rendezésére 46.000 koronát, végül kisajátításokra 22.751 korona 40 fillért. S azután még a túlkiadások. A bevétel tehát nem több évi 3660 kor. 32 fillérnél. Ezzel szemben a kiadások rovata igy fest. Túlkiadások ___ — — — — — К 1G1.53L22 A Vigadó színpada „ 615'14 Városi vám-szabályrendelet ... „ 20.000'— Bazilika javítása — — — ... „ 2.84P76 Növénykert ... _ ... ... ... ., 43.500'— Népligeti mutatványos telep ... „ 46.000'— Kisajátítások — ... - ... .. „ 22.75P40 Összesen К 237.239'52 A kiadások végösszege tehát épenséggel nem megvetendő. Bevétel 3660 korona és kiadás 237.000 korona. Vájjon hol rejtőznek az uj bevételi források ? . . . Kereskedők az elöljáróságok ellen. A budapesti szolid és komoly kereske­delem sokat szenvedett a gazdasági válságtól, de nem sokkal kisebb az a kára, melyet a tisztességtelen verseny okoz neki. A napok­ban alakult is egy egyesület, amely a tisztes­ségtelen verseny ellen próbál védekezni s a szolid, komoly kereskedelmet elsősorban az elöljáróságoknak kell pártfogásukba venni. Az elöljáróságok azonban épen az ellen­kezőt cselekszik. A komoly kereskedelemnek egyik nagy panasza az elöljáróságok ellen, hogy tömegesen engedi meg a végei árusítá­sokat, minden alapos ok nélkül. Végelárusi- tást a szabályok szerint csak olyan kereske­dőknek szabad engedélyezni, akiknek üzlete legalább nyolc esztendeje áll fenn s az üzlet csakugyan feloszlik vagy egészen más vidékre megy át. A kereskedők most az ellen panasz­kodnak, hogy az elöljáróságok — élükön különösen a hetedik kerület elöljárójával, Kiss Ferenccel — semmibe sem veszik eze­ket a rendelkezéseket. Van egy csomó kereskedő, aki állandóan, minden komolyabb ok nélkül végelárusitást rendez s ezt az elöljáróságok nemcsak tűrik, hanem egyenesen megengedik. Hogy néhány példát említsünk: egy Erzsébet-köruti keres­kedő végelárusitást rendezett, mert stájgerol­tak neki s igy kimegy a helyiségből. Ez ala­pos ok a végelárusitásra, csakhogy mindenki tudta, hogy a kereskedő a szomszéd házban vett ki uj helyiséget. A végelárusitással hetekre agyonütötte a környék többi kereskedőjét, akik nem dolgozhattak hasonló eszközökkel. Egy belvárosi kereskedő ugyanezt cselekedte s a szemközt levő házban nyitotta meg uj üzletét, Egy másik hetedik kerületi kereskedő azon a címen kért végelárusitási engedélyt, hogy sok a divatból kiment áruja. Ezen a címen minden kereskedő rendezhetne vég­elárusitást, Meg kell jegyezni, hogy a végelárusitás- nak semmi előnye nincs a közönségre nézve. De ezek a rendkívüli eszközök még mindig nagy hatást tesznek, fokozzák a vásárló kedvet s ezzel természetesen a nem rend­kívüli eszközökkel dolgozó kereskedőknek ártanak. Ezt az elöljáróságok is tudják, hiszen tudniok kell,, de sokszor olyan befolyások is érvényesülnek, amelyeknek nem tudnak ellent- állani. A kereskedők érdekképviseletei nem hagyják ennyiben a dolgot. Nagyobb akciót terveznek s valószínűleg a főváros bevonásá­val ankétet fognak rendezni, amelyen meg fogják beszélni a komoly, szolid és állandó kereskedelem sérelmeit. BRISTOL kalapáruda Wáczi-körut 21. НШс. /J I ye kötvények a legelőnyö- sebbek élet-, tils-, baleset, szavatossági-, betöréses- lopás elleni, üveg-, jég- és állat-biztosításoknál Felvilágosításokkal, prospektusokkal és díjajánlattal szívesen szolgál a Általános Biztosító R.-T. igazgatósága Budapest, VII. kér., Károly-körut 3. szám. Telefon: 153-98,2-11,2-12 Kartellen kívül és a társaság képviselőségei Részvénytőke 6.000,000 korona aa ország minden részében Összes biztosítékok 22 millió korona ' Г“4*» i n e« t ö i> s>é O if IB rJT.£1. Ha önnek rosszul záródó ablakai és ajtói vannak, vagy villá­ban, széltől nem védett helyen lakik, fontos hogy ablakai Zaj fel fogó ! Több mint 2,000.000 forgalomban. Nagy tüzelőanyag megtakarítás! SZAB. AMERIKAI LÉGELZÁRÓ KÉSZÜLÉKKEL felszeielve legyenek. — E találmány az ablakrészek mentén keletkező légáramlást teljesen megakadályozzák. Nem posztó, sem vatta, ha érclemezekből készül s az ablakokba lesz építve, miáltal tartóssága egyenlő az ablakkerc tel. — Ajánlatok, kölscgvetések és rajzokkal szú legjobb referenciákkal rendelkező *,ádler és Wagner v.. s. „ anem rugalmas szívesen szolgál a Telefon MZitin: П7-Х11

Next

/
Oldalképek
Tartalom