Független Budapest, 1913 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-07 / 1. szám

FÜGGETLEN BUDAPEST 3 «ddig. Biztos támaszt és irányitót találna a városi pártban és annak programmjában a polgármester és a tanács is, kiknek nem kellene minden egyes alkalommal a hatalmas törzsfőnökök jóakaratát valósággal kikoldul niok, vagy a kerületeket egymással szemben kijátszaniok, hogy célt érhessenek. Megengedem, hogy a mai viszonyok között nagy ellentállásra találna minden olyan törekvés, amely egy ilyen egységes városi párt szervezésére irányulna, mert hiszen hatal­mát és befolyását senkisem adja oda könnyen, legkevésbbé az, akire nézve annak anyagi, sőt existentiális jelentősége is van. Vannak azonban — hála Istennek — közgyűlésünknek vezetésére hivatott, bátor és önzetlen elemei is, akik teljesen átérzik a mai helyzet tarthatatlanságát és készek azon segiteni. Erős meggyőződésem : hogyha kellő hely­ről és formában jön hivó szavuk, kellő szám­ban fog akadni a közgyűlés tagjai között tiszteséges és független ember, akikből egy becsületes alapon szervezett városi párt meg­alakulhat, mérhetetlen hasznára és előnyére az egész fővárosnak és a kormányzatának! A hétről. Ehrlich alkonya. Az Erzsébetvárosi Bank bukása meg van pecsételve. A bank a betéteket nem fizeti ki és már csődkérvényt is adtak be ellene. Még pedig olyan részről, amelynek Ehrlich iránti párthüségéhez a kételynek árnyéka sem fér. A bank fel fog számolni és jó szerencse lesz, ha a hitelezők pénzüket megkapják. A rész­vényesek pénze feltétlenül és menthetetlenül utolsó krajcárig odaveszett. Ehrlich bank­jának összeomlása az Erzsébetváros számos kitűnő polgárának nagy anyagi veszteséget okoz. A pártvezér értette a módját, hogy párthiveinek hozzá való ragaszkodását a bank­üzletben is fruktifikálja. A részvények és a betétek túlnyomó része a párthivektől került ki és Ehrlich alvezérei közül többen egész vagyonokat veszítenek el. Most, hogy a törzs­főnök hatalmának financiális alapja, a bank, megdőlt, természetes, hogy Ehrlich kommu­nális és közéleti pozíciójának is meg kell szűnnie. Nem lehet közéleti vezér az, aki magántevékenységével mint bankvezér a polgárság széles rétegeit érzékenyen meg­károsította. Ehrlichnek nem marad más hátra, mint a teljes visszavonulás a közélet minden teréről. Ezt igazán felesleges hosszasan bizo­nyítgatni. Aki, mint mások reábizott vagyo­nának őre és kezelője nem vált be, aki a szakértelem hiánya, a bank felületes vezetése, a családi uralom megteremtése folytán agyon­dirigált egy bankot és híveinek nagy táborát ezzel anyagilag megkárosította : az nem élvez­heti továbbra a közbizalmat. Ehrlich bukása a kommunális életben bizonyára egészséges eltolódásokat fog eredményezni. A törzsfőnök pusztulásával — aki az anyagi érdekeltség járszalagán vezette éveken át a kerületet — el kell tűnnie a korrupcióra és anyagi érde­keltségre alapított pártnak is. Minden kísérlet arra nézve, hogy a párt uj cégér alatt fen- tartassék, meg fog törni a polgárság öntudatán. Az emberek szeméről leesett a hályog; a kispolgárok ezrei most már világosan látják, hogy milyen fából vannak faragva azok a közéleti férfiak, akiktől oly sokáig az orruk­nál vezettették magukat. Ehrlichéknek nincs feltámadás. Nemcsak neki, hanem pártjának is pusztulnia kell; az egészséges férfiakat és pártokat megkívánó közélet szinteréről. Újévi esönd. Olvassuk csak el az újévi üdvözlésekről szóló tudósításokat! Mindenütt nagy beszédek, amelyekben vagy a múltról vannak dicsekvő szavak, vagy a jövendőről biztató és büszke ígéretek: csupán a fővárosnál nem történt semmi. A hivatalos kommüniké úgy7 mondja, hogy a polgármesterek s a tanácsnokok ive­ket téttek ki az előszobáikba s arra ráírták a nevüket azok, akik gratulálni akartak, de egyéb semmi sem történt. Nem hangzottak el beszédek, senki sem kérdeztette meg magát semmiről, hogy legalább a nyilvánosság előtt eldicsekedjék valamivel; csönd volt, nagy és lehangoló csönd. Hol voltak a dicsekvések, amelyek még ezelőtt egv esztendővel han­gosan, szinte túlságosan lármásan járták be az egész várost és hol voltak az Ígéretek, amelyekből azelőtt garmadával jutott minden polgárnak? Azt jelenti-e ez a csönd, hogy nincsen márdicsekednivalóésnincsen márigér- getni való ? ... Mindent elmondottak már, ami elmondható s az ujesztendőehallgatás cégjében kezdődött. Azt hisszük, jobb is igv. A főváros polgársága sok csalódáson fog keresztülmenni az ujesztendóben s a csalódásokra való lassú előkészítést jelentheti ez az ujesztendei csönd. Ki lesz a főpolgármester. Megint kombinációk hangzanak minden­felé arról, hogy ki lesz Budapest főpolgár­mestere? A legkülönbözőbb nevek kerültek forgalomba s bár ezek között, kétségtelenül, önjelöltek is vannak, mégis megállapítható az a tény, hogy a kormány mindenáron be­akarja tölteni a főpolgármesteri állást, még pedig úgy, hogy lehetőleg megbosszantsa a fővárost. Mumust keres, aki majd alaposan ráijeszt a városházára s a tanács is, a köz­gyűlés is meg fog hunyászkodni előttük. A mumus azonban nem jelentkezik. Eddigelé egyetlen olyan nevet nem halottunk, aki ko­molyan szóbajöhetne s aki emellett csakugyan ellensége volna a fővárosnak. Mert azok között az emberek között, akik a főpolgármesteri állásnál szóbajöhetnek, csupán azok a fő­város ellenségei, akik akariak valamit s akik­nek ez a valami nem sikerült. Politikus nem fogja gyűlölni huzamosabb ideig a fővárost, ez egészen bizonyos s ezért a kormánynak, ha kellemetlenségeket akar okozni, csakis az előbbiek közül lehet választania. De hiszen ilyenek sincsenek sokan s a kormánynak, ha csakugyan erős és elhatározott a szán­déka, nincs más tennivalója, mint kibékülni Polónyi Gézával és őt ültetni bele a főpolgár­mesteri székbe. Százszázalékos tulkiadás. A tulkiadások terén gyönyörű példákat produkált már a főváros s igy senki sem volt túlságosan meglepve, amikor nyilvános ságra került, hogy a rózsadombi szerpentin- ut megcsínálásánál éppen száz százalék volt a tulkiadás. Nem volt meglepetve senki, hiszen a főváros kétségbeesett gazdálkodási rendszere ez s mindenki tisztában van azzal, hogy a harácsoló vállalkozók s a lelkiisme­retlen ellenőrzés városában nem is történ­hetik ez másképen. De végre is sok nekünk ezekből a példákból. Végre is megunja az ember, hogy a pénzügyi bizottság s a köz­gyűlés napirendjét túlnyomóan olyan tárgyak foglalják el, amelyekben tulkiadások meg­szavazásáról van szó. Hiába hangzott el tehát számtalan beszéd, amely a tulkiadások rend­szerét támadta s hiába volt a sok ígéret, amely ennek a rendszernek megszűnését helyezte kilátásba? Л főváros csak nem akar megjavulni. A vállalkozók még mindig olyan nagy urak, hogy ők dirigálják a városházát s nem a városháza őket. Magától értedódik, hogy emellett a rendszer mellett száz száza­lékos tulkiadásoknak elő kell fordulniok, hiszen miből gazdagodnának meg a vállal­kozók'.1 De mért kell a polgárságnak két­szeresen izzadnia azért, hogy valami reformot kapjon? így talán mégis igazuk volt a régiek­nek. Ok legalább nem csinállak semmit,.. RiDIKÜL ÉS FINOM BŐRÁRU gyári árban PÄPEK JÓZSEF császári és kir. udv. szállító börárugyártónál, Budapest, VIII., Rákóczi-ut II és 15. — ■ Telefon 65 39 :■ ■ ■■■■ Közgazdaság. „Unió“ élet- és gyermekbiztositó intézet mint szövetkezet (Első Leánykiházasitó Egylet) Budapest VI. Teréz-körul 40—42. (Az intézet Alapit- tatott 1863. évben. Az intézet felügyelő-bizottsága, mint az előbbi években, úgy a folyó év végével is megtartott ülé­sében az intézet pénztár- és vagyonállapotának fő­vizsgálatát megejtette és megállapította, hogy az intézet vagyona a következő értékekben van el­helyezve, és pedig: Intézeti házak beruházási értékben .. К 2,281.469.— Értékpapírok... ... ... ........................ „ 12,423.748. ... Je lzálogkölcsönök ... ............................. 1,001.728.— Kölcsönö k saját kötvényekre ........ „ 2,311.433.41 Tak arék- és bankbetétek........ ........ „ 3,045.867.52 Post atakarékpénztár ......................... 9.082.10 Hivatalnoki nyugdíjalapbetét ........,, 479.980.76 Pénzk észlet _ ... .............................„ 78.703.92 Óv adékok......................................... ... „ 30,037.88 Összesen ..............К 21,662.050 59 19 12 január l-től december 31-éig bezárólag benyujtatott К 21,825.940 értékű biztosítási ajánlat, amelyből К 18,484.550 kötvényesitletett, К 2,180.390 elutasittatott és К 1,090.290 érvényesítve lett. Bizto­sított összegek fejében a folyó évben К 1,946.410.86 az intézet fennállása óta К 20,425.294.02 fizettetett ki. Ezen intézet az élet- és gyermek-biztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és a leg­előnyösebb feltételek mellett. HIRMÁNK FEREftCZ fémárugyár, érez- és rézöntődé Központi iroda: Budapest, VII., Csányi-u. 7-9 Gyártelep : VI., Vaczi-út 119. APOLLÓ műsora dominál!

Next

/
Oldalképek
Tartalom