Független Budapest, 1909 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1909-08-02 / 31. szám

KUüGE'l LEN BUDAPEST. a mely az egyenlő nyomorúság állandó­sítását akarja és a mely az állam hatalmi szavával akadályozza meg azt, hogy a főváros tisztviselői emberségesebb sorsba jussanak. Micsoda kormányzati bölcseség az, a mikor az állam akarja útját állam egyéb tisztviselői-kategóriák boldogu­lásának csak azért, mert a maga tiszt­viselői ehhez a boldoguláshoz hozzá nem juthatnak ? Andrdssy Gyula gróf evvel a famózus határozatával feltette a koronát egész fővárosi politikájára, a mely folytonosan csak a főváros fejlődésének és haladás­nak kerékkötője volt. De bármennyire beleillik is ez az esztelen és gyenge ér­vekkel támogatott határozat a belügy­miniszter eddigi egész rendszerébe, mégis annyit legalább el lehetett volna tőle várni, hogy a humanizmus ily arczulcsa- jp ás át ól tartózkodni fog. Nem tudja-e a belügyminiszter ur, hogy a főváros sok kiváló érdemekben megőszült tisztvise­lője és alkalmazottja hő vágyakozással lesi az uj nyugdijszabályzat jóváhagyását, hogy betöltött 35 évi szolgálat után a jól megérdemelt nyugdíjba vonulhasson ? Ezek a tisztviselők és alkalmazottak most várakozásukban megcsalatottnak érezik magukat, mert azt ugyancsak senki sem tételezhette volna fel, hogy a belügy­miniszter lesz az, a ki egyetlen kézzel széjjelfoszlatja a várakozók biztos remény­ségét. A miniszter három esztendő [múlva \ tekintélyes nyugdijat kap. Nem elég-e, ha j az a városi tisztviselő tiszenkétszer oly ' sokáig robotol, a mig az öregség napjaira j hozzájut nyudijához ? Ezzel vessen számot a miniszter ur és akkor talán revideálni fogja szörnyen méltánytalan és hatásában- szívtelen elhatározását. Legjobb a ,,Vas”-fti« acetylén lampa L □ □ □ □ Budapest. VI., kerület, Liszt Ferencz tér 6. □ □ □ □ ^ Krónika. Öntözés az uíczán. A főváros utczáin nyaranta dicséretes buzgósággal működik az öntözés. Elég sűrűn megjelennek az utczákon az uj egyenruhába bujtatott utczaseprök, a kik a forró és gyakran olvadó járdát hideg viz- özönbe boritják. És hogy a közönség meg­győződhessék róla, hogy az öntözés mily buz­gón folyik, rendszerint olyankor történik ez a köztisztasági művelet, a mikor a legnagyobb a forgalom az illető utczában és a legtöbb járó­kelő néz a dolga után. Ilyenkor az öntöző funk- czionárius korlátlan ur az utczán. A vizsugarat tetszése szerint irányozza és meg kell hagyni a fővárosi utczaöntözőknek, hogy kiválóan fej­lettesztétikai érzékük van. Kikeresik a legjobban öltözött férfiakat, kiszemelik a legnagyobb és legtarkább női kalapot tevékenységük czélpont- jául és mint a kiknek van érzékük a humor iránt, hangosakat mulatnak a megázott emberek szitkozódásán és káromkodásán. De ezek az öntözök nem csupán nagy emberbarátok, de nagy állatvédők is Különös előszeretettel áraszt­ják el a hideg vízzel a kocsik elé fogott lovakat, a melyek a kéretlen zuhanytól megijedve gyak­ran örült vágtatással iramodnak el az öntözés mindig csuszamiós színhelyéről. Az sem utolsó mulatsága az öntöző közegeknek, hogy egy-egy villamos-kocsi nyitott ablakán eresztenek be hűsítő vizcseppeket. így a pesti ember akár­hányszor hideg fürdőben részesedhetik az utcza nyílt során. És még mondja valaki, hogy Buda­pest — nem fürdőváros. Budapesti nők népviselete. A ki estén­ként végigmegy a dunaparti korzón, csodálko­zással látja a pesti szép nőket — mert hiszen még nyári időben is marad elég szép nő Buda­Azuj lakásbérleti szabályrendelet. Hosszas tárgyalások után tető alá jutóit végre a főváros uj házbérleti szabályrende­lete. Most már mondhatjuk, hogy tető alá jutott, mert habár a formai jóváhagyás még nincs is rajta a szabályrendeleten s éppen ez okból még nem történhetett meg az életbe­léptetés sem, a kormányhatóság már kijelen­tette elhatározását; s miután a kikötött fel­tételekhez a főváros hozzájárult, a szabály- rendelet jóváhagyódnak tekinthető és alkal­masint már a novemberi bérévnegyedre életbe is fog lépni. Az uj lakásbérleti szabályrendelet a szo- cziális törekvéseknek egyik diadalát jelenti. A szocziális álláspont győzött a magánjogi aggályokon. Különösen a szerződés szabad­ságának az elvi szempontja volt az a bástya, a melyet nemcsak az érdekeltek állítottak a szabályrendelet útjába, hanem a melyről tudós jogászok is harczot vívtak a szabály- rendelet egyes intézkedései ellen, hirdetve egyebek közt azt is, hogy a főváros mun­kája, melylyel a szabályrendeletet megalkotja, hiábavaló lesz, mert kizárt dolog, hogy az igazságügyminiszter hozzájárulását adja a magánjogi elvekbe ütköző olyan rendelke­zésekhez, a melyek nagy számmal vannak az uj szabályrendeletben. Nos, a valószínűtlennek látszó jóváhagyás megtörtént. A kor szelleme, a mely mindig erősebb volt a jogi elveknél, ezúttal is győ­zött. A kormány hatóságoknak, sem az igaz­ságügyminiszternek, sem a belügyminiszter­nek nem volt észrevétele a szabályrende­letnek azok ellen az intézkedései ellen, a melyek a szerződési szabadság korlátozását foglalják magukban, vagy a melyek bizonyos esetekre a szerződés kötelező formáját Írják elő. Csak természetes, hogy a szerződési sza­badság korlátozása a szabályrendeletnek csupán azokra a szocziális jelentőségű intéz­kedéseire vonatkozik, a melyekkel a szabály­rendelet a lakókat kívánja védeni a lakás­hiány folytán a lakók kényszerhelyzetéből származó visszaélésekkel szemben, a midőn az évnegyedről-évnegyedre történő béreme­lések megakadályozása czéljából kimondja, hogv a beköltözést követő első esztendőben i , a bért. felemelni, sem a béremelést egy éven belül megismételni, avagy ezen idő alatt a lakást a bérbeadónak felmondani nem lehet, továbbá a midőn a lakót a különféle ház­mesterpénzek czimén való megsarczolás ellen védi, megállapítva a házmesterpénzek maxi­mumát, vagy a midőn a szabályrendeletnek az úgynevezett házirendszabályok utján való kijátszását teszi lehetetlenné, végül a midőn azt a kivételes jogot biztosítja, hogy a lakás bizonyos esetekben a bérbeadás beleegyezése nélkül is albérbe adható s a hosszabb időre kötött bérlet is felmondható legven. Ezekre az intézkedésekre nézve mondja ki a szabály- rendelet azt, hogy azoktól eltérően szerződni nem lehet és az azokkal ellenkező esetleges szerződési kikötés érvénytelen. Ezeken kívül is vannak azonban a sza­bályrendeletnek szocziális szempontból jelen­tős és a lakók javára szolgáló rendelkezései. Végleg leveszi a lakó válláról a házbérkraj- czárok fizetésének a kötelességét és azt ki­fejezetten is a háztulajdonosra hárítja, továbbá kimondja, hogy a vizdij vagy pl. a lift hasz­nálata czimén és egyéb czimeken külön járu­lékokat szedni nem szabad. Védi a szabályrendelet az u. n. hónapos­szobák bérlőit is, egyrészt azzal, hogy a bérlet az első bérleti hónap letelte előtti időre fel nem mondható, másrészt azzal is, hogy a bérlő a lakást a férgesség miatt bármikor rögtöni hatályával (vagyis másnapra) felmond­hatja. Gondoskodik a szabályrendelet arról, hogy egyik lakó a másiknak a nyugalmát ne zavarja; hogy a bérbeadó el ne titkolhassa azt a lakást kibériő előtt, hogy a házban kéjnő lakik; hogy a bérlők közös használa­pesten— kendőkben sétálni. Közönséges, színes mintázott, rojtos vállkendőkben, a minőket a magyar, tót, oláh vagy sváb asszonyok viselnek otthon falujokban, vasárnap. Persze, még sem egészen olyanok ezek a kendők, mert a kivitel­ben finomabbak, a rajzban tökéletesebbek. Alapjukban véve azonban úgy rikító színeikkel, valamint ornamentikájukkal a hazai népviselet nyomán készültek. Ezek a kendők most ször­nyen divatba jöttek. Eddig hölgyeink csak a fürdőhelyeken és a? zöldben hordták, most azonban néhány hét óta. hogy a nagy meleg beköszöntött is a pesti nö a leglengébb nyári toalettekben méri végig a dunaparti kor zot; estefelé, a mikor kKsé hűvösebb az idő előkerülnek az utczán és a népies kendők és az ember azt hihetné, hogy valahol a boldog Hódmezővásárhelyen sétál vasárnapi időben. Hölgyeinknek ez a divatja nagyon dicséretes mert legalább valami magyaros vonást vegyit ebbe a külsejére nézve egészen kozmopolita jel­legű magyar főváros látképébe. Azután meg azzal is szolgálják hölgyeink e népviselet portá- lásával a nemzeti ügyet, hogy itt időző idegen hölgyek megismerkednek ez igen tetszetős ma­gyar kendőkkel és azoknak viseletét otthonuk­ban, a külföldön is terjesztik. Mellékesen meg­jegyezzük, hogy sajnos, ezek a kendők is osztrák gyárban készülnek, hogy tehát a magyar höl­gyek ízlésének a népviselet felé hajlása egyelőre csak az osztrák iparnak válik nagy hasznára. E válkendők példája után indulva, meg kellene kísérlem, hogy hölgyeink egész ruházkodásukba hasonló magyar motívumokat vegyítsünk. A tarka kendő biztató kezdete a magyar női divat tér­foglalásának. A liga sorsjátéka. A pesti lakosság körében nagy az izgatottság a Gyermekvédő­liga sorsjáténak nyereményei miatt. A kiraka­tokban elhelyezett gyönyörű nyereménytárgyak, valamint a hangzatos reklám oly erősen csá­bította a népet a sorsjegyek vásárlására, ami­nőre alig volt még példa, szegény kofák, mun­kásemberek, villamos kalauzok, a szép nyere­ménytárgyak reményében öt, tiz és még több sorsjegyet vásároltak abban a biztos reményben, hogy minden sorsjegy nyer, egy szép arany vagy ezüst tárgyat. A ki csak egy kicsit számolni, tud az előre is tisztában volt vele, hogy 75 krajezáros sorsjegyeknél minden egyes sorsjegyszámra nem juthat értékes nyeremény. Ámde a nép széles rétegei nem szoktak sorso­lási számításokkal foglalkozni, hanem vakon hitték, a mit a hirdetések neki ígérlek. Mosta­nában fejeződtek be a húzások és a sorsjegy­tulajdonosok ezrével tolonganak a városligeti iparcsarnókba, hogy átvegyék nyeremény­tárgyaikat. hl aztán keserves csalódás érí őket. A remélt értékes arany- ' agy ezüsttárgy helyett kapnak apró kis dobozokban értéktelen gombos­tűket, gyűrűket, függőket és más hasonló csecse­becsét. Valóságos háborgás van naponta az iparcsarnokban, és a rendőrség állandó jele - létére van szükség, hogy a zajos jeleneteknek eleje vétessék. Annyi bizonyos, hogy hiba volt a közönség várakozását a sorsjegyek mód fe­letti feldicsérésével ennyire felcsigázni, bár más­részt kétségtelen, hogy ily reklamirozás nélkül a sorsjegyek aligha keltek volna el. Azonban nagy kár volna, ha e szerencsétlenül keresztül vitt sorsjáték miatt a nagyközönség szimpátiája a Gyermekvédő-ligától elfordulna. Ez az intéz­mény oly fontos hivatást tölt be az elzüllött gyer­mekek me mentésével, hogy megérdem !i<a további támogatást még akkor is, ha nem mindenkinek sikerült a sorsjegyével főnyereményt csinálni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom