Független Budapest, 1908 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1908-07-06 / 27. szám

Ill, évfolyam. 190S. Julius 6. 27. szám. Budapest 'székesfőváros egyetemes érdekeit felölelő város-politikai és társadalmi lap, Budapesti függetlenségi és 48-as pártkörök HIVATALOS LAPJA. Megjelenik minden hétfőn, a szükséghez képest többször is. Előfizetési ára : Egész évre ....................................... 10 korona. Fél é vre ... . ......................... 5 Fő szerkesztő: Dr. SOMOGYI LAJOS Felelős szerkesztő: B. VIRAGH GÉZA Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII., Rottenblller-utcza 5/A. Mindennemű levelek és előfizetési pénzek a lap- tulajdonos B. Virágh Géza czimére küldendők . VII., Rottenbiller-ulcza 5/A. Telefon 71—58. A gázgyári sztrájk. Gyors egymásutánban két sztrájk zajlott le a fővárosban, a mely köz­üzem munkásai között tört ki. A köz- vágóhidi munkások munkabeszüntetése éppen úgy az egész lakosságot fenye­gette hnsinséggel, mint a gázgyári mun­kások sztrájkja az egész várost sötét­séggel. És hogy ezek a veszedelmek be nem következtek, azt nem az intéz­ményekben rejlő biztosítékoknak kö­szönheti a főváros, hanem mindkét esetben inkább annak, hogy a sztráj­kok rosszul voltak előkészítve és igy az illető vállalatoknak módjukban állott még jókor a szükséges óvó-intézkedé­seket megtenni. Igen könnyű dolog ilyenkor inkri­minálni és kezet összecsapva, szörnvü- ködni azokon a veszedelmeken, melye­ket egy nagy fővárosra lel idézhet az ilyen hirtelen munkásmozgalom. Csak­hogy ne feledjük: a sztrájkok réme ellen egyetlenegy város sincsen bizto­sítva, mert hiszen a sztrájk az ultima ratio, az a bizonyos hadiállapot, a mely végső esetben szokott beá 11ani és a mely ellen orvosság nincs. Az illető közüze­mek vezetőinek ezzel a veszedelemmel szemben csak az a kötelességük, hogy a közfogyasztás tárgyát képező czikk termelésében tennakadás be ne álljon Es hogy erre a nagy czélra mily esz­közöket vesz igénybe, az úgyszólván teljesen mellékes. Ebben az esetben a gázgyári üzemek zavartalan folytatása kétségtelenül a katonaság igénybevéte­lének volt köszönhető, és bármily tet­szetős is a haderő leihasználása ellen egy magánvállalat érdekében tiltakozni, bizonyos, hogy hatásában a haderő felhasználása falán a gázgyár érdeké ben állott, de ezzel egyúttal sok száz­ezer ember: Budapest összes lakossá­gának az érdeke is előmozclittatott, úgy, hogy a, szocziális igazságnak az az oldala jutott teljesen érvényre, hogy a több embernek érdeke győzött a kevés ember érdeke fölött. Végre is a mai világítási technika mellett valósá­gos nonsens lett volna, ha Budapest utczái ezer munkás sztrájkja okából akár csak egy éjjelre is sötétek ma­radtak volna. Igaz. hogy ebbe se hal­tunk volna bele talán, de egy ilyen sötét éjszakának az árnyéka, szörnyen megnövekedve vonul végig az egész világon és nagyon leszorítja minden- t leié a közviszonyaink állandóságába, kultúránk megállapodoltságába vetett hitet, a melyet amúgy is világszerte körülnyaldosnak a rágalom hullámai. Tehát nemcsak pusztán a főváros forgalmi érdekének szempontja paran­csol la, hogy feltétlenül úrrá legyünk a sztrájkon, már mint a gázfejlesztés zavartalanságát illetőleg, hanem egye­temes országos érdek, városunk és hazánk hírneve és reputácziója az egész müveit világ szemében. Ilyen fontos érdek melleit pedig igenis jogos egg pár utász-század és egg-egg gyalogos zászlóalj igénybevétele. A politikai sza­badság klasszikus hazájában, a köz- társasági Francziaországban néhány hónappal ezelőtt ugyancsak katonaság segítségével tartották fenn a világos­ságot Parisban. Pedig az a város inkább megengedhetné magának néhány éjsza­kára a sötétség lukszusát. mert aligha tenné ki magát annak a veszedelem­nek, hogy ez elszigetelt, lokális tünet­ből egész országára nézve hátrányos következteté.-eket vonjon a világ. A mi a gázgyárak ellen itt-otl fel­hangzó azt a vádat illeti, hogy ő maga idézte elő szánt-szándékkal a sztrájkot, esak azért, hogy a gázmüvek megvál­tásának veszedelmeit bemutassa a fő­városnak: ezt a feltevést nevetséges­nek tartjuk. Egyszerűen nem igaz. hogy ebből a sztrájkból bármiféle követ­keztetést lehetne levonni pro vagy kontra, a magánvállalkozási üzem ja­vára, vagy a házi kezelés ellen. Sztrájk esetén a munkásoknak teljesen mindegy, hogy a munkaadó társaság-e, vagy község, vagy állam, bár tagadhatatlan, hogy a közhatósági üzemben álló mü­vekben a sztrájkok sokkal ritkábbak. De azt csak megengedi a házi kezelés legdühösebb ellensége is, hogy a fő­város kezében lévő gyárak üzemének fentartását a haderő igénybevétele ilven esetekben legalább is oly mér­tékben garantálhatja, mintha azok a gvárak magánvállalat tulajdonában van­nak. A mint a kormányzat kötelesség- szerüen megtett a magántársaság fel­kérésére, hogy tudniillik kirendeltette a katonai segítséget, ugyanazt kétség- leien ül megtenné a székesfőváros pol­gármesterének kérésére is, úgy hogy a sztrájk egyáltalán kivid áll a megvál­tás előnyeinek vagy bálványainak a körén. A lezajlott gázgyári sztrájk tapasz­talatai lelett szemlét tartva, beigazoló­dott az a műszaki szakemberek előtt köztudomású tény, hogy a józsefvárosi gyár egyáltalán nem áll a modern követelmények magaslatán és hogy tehát ezl a gyárat a fővárosnak meg­váltás után gyökeresen át kellene ala­kítani, ha tovább is használatban tar­tani akarja. A nélkül,hogy belemennénk a munkások helyzetének érdemleges vizsgálatába, szóvá kell tenni ezt a dolgot. Meri olyan munkahely, mint a milyen például a Tisza Kálmán-téri nagy tüzház pinezéje, a melyben a generátorok vannak elhelyezve, a mun- kásvédelem mai állása mellett valósá­gos anakronizmus. A borzasztó szűk és alacsony folyosók, melyekbe kellő ventiláczió hián friss levegő alig hatol­hat be: valóságos pokol. És az igaz­gatóságnak minden olvaniránvu törek- vése, hogy ezen segítsen, kárba vész az egész épület régi, rossz volta mel­lett. Itt többé foltozással segíteni nem lehet. És még egyet. Ezekben a nehéz na­pokban. a mikor csak a legmegfeszitet- tebb munka- és kötelességteljesités mellett lehetett a gázgyárakban az üze­met fentartani. ennek a társaságnak mérnöki és tisztviselői kara oly ritka példáját adta kötelességtudásának és buzgóságának. a mely külön felemlitésre érdemes. Ez a névtelen hadsereg ott állott éjjel-nappal a veszélyeztetett mű­vek közepette és láttunk mérnököt, a ki maga segített a nagy retortákból kikaparni az égő kokszot. A munká­nak ezekről a homályban maradó baj­nokairól sehol szó nem esik. Köteles­ség tehát e helyütt megemlékezni róluk, a mikor a sztrájk lefolyásának a tanul­ságait akarjuk összegezni. Nagyon meg­nyugtató az a tudat, hogy a mikor a főváros átveszi majd ezeket a gyára­kat, egy ilven kipróbált és megbízható mérnöki és tisztviselői kar kezébe teheti le e fontos üzem további fejlődésének a sorsát. A gázgvár igazgatóságáról dicsére­tei zengeni nem akarunk. Ezek az urak megtették azt, a mi egyrészt a részvé­nyesek érdekében kötelességszerüen szükséges volt, másrészt a mit a fővá­rossal szemben fennálló szerződés be­tartása előirt. A Népszínház ügye. A Népszínház, — a melyet a nemzet köz­adakozásból épített fel azért, hogy az ország szivében a magyar kultúrának és irodalom­nak egy uj hajlékot teremtsen — megszűnik létezni. Az épületébe bevonul néhány esz­tendőre a Nemzeti Színház. Az a czél tehát,

Next

/
Oldalképek
Tartalom