A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918

A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. - I. A magyar nemes testőrség állománya 1760-1850. - B) A gárda összes felvett tagjainak névjegyzéke

149 ragadozásra kész, ágaskodó oroszlán. Sisakdísz — kivont kardot tartó, könyökben hajlott páncélos kar. Ez a címer némi eltéréssel, egyezik az 1722 július 11-én címeresnemeslevelet nyert Finta-családéval.) 336. FODOR FERENC. Született 1754 Balaton (Borsod vm.) 1772 május 29-én hadapród, 1773 május 21-én úrvezető, 1774 január 21-én káplár, 1775 május 16-án őr­mester, végül 1778 szeptember 8-án zászlós az 53. (Pálffy János) gyalog­ezredben. A testőrségnél 1785 október 23-tól 1787 október 31-ig szolgált Borsod vármegye ajánlatára. A török háború alkalmával 1787 szeptember 17-én saját kérelmére alhadnagyi rangban újból régi ezredéhez osztatott be, hol 1789 június 1-én főhadnagy lett. 1795-ben százados a szerb szabad- csapatban, 1802-ben pedig a 33. (Sztáray) gyalogezredben. Innen a 61. (Saint-Julien) gyalogezredhez került, hol 1806-ban őrnagy, 1811-ben al­ezredes. 1812 március 1-én, mint 33. (Colloredó-Mannsfeld) gyalogezredbeli címzetes ezredes vonult nyugállományba és 1816-tól Miskolcon, 1817-től pedig Balatonon lakott. Meghalt 1825 szeptember 29-én Miskolcon. (A család nemessége 1754/55-ben igazolva Borsod vm.) 337. FODOR JÓZSEF. Született 1751 március 16 Szekszárd (Tolna vm.). A polgári életből vétetett fel a testőrsóghez Tolna vármegye ajánlatára, hol 1774 október 10-től 1783 december 12-ig szolgált. Ez idő alatt 1777-ben, 1779-ben és 1780-ban beosztva a pozsonyi testőrkülönítménybe, majd 1781—83-ig futárszolgálatra. A gárdától mint jegyző került a m. kir. helytartóta­nácshoz, hol utóbb titkár lett. 1790jben a pestvármegyei koronaőrző ban­dériumban alhadnagy. Belekeveredvén a Martinovics-féle összeesküvésbe, Dormándházán apósa, br. Sághy Mihály házánál húzódott meg. Az elfo- gatására kirendelt katonai parancsnoknak meg volt hagyva, hogy a letartóztatást Sághyra való tekintettel, minél nagyobb kímélettel és fel­tűnés nélkül foganatosítsa. Fodor azonban még őrizetbevétele napján, 1795 január 20-án este, agyonlőtte magát. (Címeresnemeslevél 1634 március 23. A gárdista, az 1752 május 4-én Nyitra vm.-től nemesi bizonyságlevelet nyert és 1754/55-ben Tolna vm. igazolt F. Márton (sz. 1690 Holies) és Kovacsevich Anna fia, F. Pál unokája.) 338. FÓKY FERENC. Született 1743 Rábahídvég (Vas vm.). A polgári életből került V as vármegye ajánlatára a testőrséghez 1765 április 13-án. 1772-ben be­osztva a pozsonyi testőrkülönítménybe. Hét évi szolgálata után, 1772 szeptember 12-én, főhadnagyi ranggal egyik lovasezredhez való beosztását kérte. Ennek folytán 1773 március 8-án az 5. (Kinsky) könnyű lovasezred­hez helyeztetett, azonban egy utóbbi, március 14-ki rendelkezés folytán, egyenlőre mégis a gárdánál maradt, hol 1773 december 8-án Wienben elhúnyt. (Címeresnemeslevél 1623 november 18. A család nemessége 1763 október 12-én a legf. helyen igazolva. A gárdista, az 1754/55-ben Vas vm. igazolt F. László fia, F. János alispán unokája.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom