Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalos jelentései 1906, 1907, 1908 (Budapest, 1907, 1908, 1909)

Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalos jelentései 1906 - I. Szabályozás

— 6 A gellérthegyi Gyopár-utczá- ból elágazó gyalog-út. Új utcza a Gellérthegyen. A Hunyad- oromra veze­tő út A telektulajdonosok ugyanis a magas fekszin révén építkezéseiknél a pincze részére különben szükséges föld-kiásás és a velejáró költségek alól mentesittetnek, ami pedig az úttest feltöltését illeti, az I-ső kér. elöl­járóság a feltöltéshez szükséges földanyagot az egész környékről oda irányít­hatja, úgy, hogy legfeljebb az egyengetés tényleges költségeiről lesz a székesfővárosnál szó, mig a jelenlegi árok vizei az amúgy is létesítendő csatornában fognak elvezetést találni. A szabályozási terv végrehajtása a szükséges területek megszerzése szempontjából sem fog nagyobb áldozatot igényelni, mert csak mintegy 120 D-ölet tesz ki az a terület, melyet készpénz-kártalanitással kell ki­sajátítani, mig a többi területhez a székesfőváros a magántelkek által nyerendő uj utczahomlokzatok fejében, a fennálló szabályok értelmében ingyen fog jutni. A fentiekben ismertetett tervet szabályozási és forgalmi szempont­ból nemcsak czélszerünek, hanem szükségesnek is találván, további tár­gyalás és netáni észrevételeinek közlése végett áttettük a székesfőváros közönségéhez; utóbbi pedig azt egészben, és részleteiben magáévá tevén, az végleg megállapítottnak tekintendő. Révai Mór és neje az I. kér. gellérthegyi Gyopár-utczában fekvő ^13225 13225-j SZ- teltükön egyemeletes nyaraló ópitósót vevén tervbe, szük­sége merült fel annak, hogy a telek mögött elvonuló és gyalog-út czéljára szolgáló fővárosi parlag sorsa felett végleg határozzunk. Tárgyalásaink során megállapítottuk, hogy a szóban levő gyalog- útra a jövőben is szükség lesz különösen abból a szempontból, hogy a magasan fekvő (13230. ^), és 13227. hr. számú ingatlanokhoz legalább gyalogszerrel lehessen kerülő nélkül hozzáférni. Ezért a gyalog-utat fentartottuk, másrészt azonban megengedtük, hogy a Révai-féle nyaraló ettől az úttól az építésügyi szabályzatban előirt 5 méter távolság helyett csupán 3 méter távolra helyeztessék, méltányos figyelemmel arra, hogy a kérdéses gyalog-út már keskeny voltánál fogva sem fog általános közlekedési ér gyanánt szerepelni és csak mint magán- ut jöhet számba. Dr. Brichta Bódog, az I. kér. Gellérthegyen fekvő (10921—10922) hr. számú telkének czélszerü felosztása érdekében, szövetkezve a többi érde­keltséggel azt kérte, hogy egy 10 méter széles uj út vétessék fel a sza­bályozási tervbe, a mely út kiindulva a Csend-utczából, az Avar-utczába torkolna. Egyetórtőleg a székesfővárossal, az uj út felvételét elhatároztuk, de csak azon esetre, ha az érdekelt telektulajdonosok az útra szükséges terü­letek ingyenes átengedésén felül magukat az útépítés költségeinek viselé­sére is kötelezik. Simon Ferencz és társai azon kéréssel fordultak a székesfővároshoz, hogy az I. kér. Virányos dűlőben, a kútvölgyi útból a Hunyadoromra vezető útat illetőleg annak a 8410, (8412—8416) hrsz. telkeiken keresztül terve­zett kiágazását nyissa meg és egyengesse. Az érdekeltek egyúttal kijelentették, hogy a kérdéses útra eső ter- jedékeket hajlandók ingyen átengedni. A székesfővárosi mérnöki hivatal ez ügyben jelentette, hogy ezen útvonal megnyitása ellen észrevétel fenn nem forog ugyan, de czélszerü

Next

/
Oldalképek
Tartalom