Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalos jelentései 1906, 1907, 1908 (Budapest, 1907, 1908, 1909)

Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalos jelentései 1906 - I. Szabályozás

__ 7 — volna e tervezett útszakasz vonalát méltányosságból északra eltolni azért, hogy az út télterülete a 8410. és 8412. hrsz. telkekből, — a másik fele pedig a szemben levő telkekből vétessék. Egyúttal bemutatta a szabályozás módosítására vonatkozó térrajzot. Miután időközben a Virányos-, Kútvölgy stb. dűlők egy részének szabályozási ügye, — mint azt az 1903. évi jelentésünkben már bővebben ismertettük — végleges megállapítást nyert és ennek keretében a kérdéses útszakasz vonala a mérnöki hivatal javaslata értelmében már módosíttatott, ezért az érdekelt telkeknek a fenti értelemben való szabályozásához még 1903-ban hozzájárultunk. A kérdéses, 4 öles út maximális emelkedése 9%-ban lön tervezve; 1906-ban Simon Ferencz és társai kérték, hogy a szóbanforgó útszakasz ne vezettessék a 8413—8416. hrsz. telkek felső (északi) részének lemetszésó- vel, hanem ezt elkerülve akként, hogy az út az itt levő közterületből induljon ki. A felek ezen újabb kérelme folytán a székesfőváros nemcsak a szóban- levő útszakasz, hanem a Hunyadoromra vezető főútvonal szabályozásának módosítására is kiterjeszkedett, mert a Hunyadoromra vezető főút 14%-os emelkedését túlmagasnak találta. Az elénk terjesztett terv szerint ez az emelkedés egy közbeiktatott 9°/o-os szerpentinával 84, illetőleg 10%-ra mórsók éltetnék és a szerpentin- út egy ága képezné egyúttal a megnyitni kért útszakasz kezdetét is. Egyúttal a 4 öles út eleje a kútvölgyi útnál 12 m.-re, további foly­tatása pedig a szerpentin-útig 10 m.-re való kiszélesítést nyer. A javasolt szabályozásmódositáshoz hozzájárultunk, mert azt magunk is előnyösnek találtuk, tekintve, hogy ezáltal a fekszini viszonyok kedvezőbb alakulása érhető el. Egyalkalommal azonban figyelmeztettük a székesfővárost, hogy az emlitett módosítás folytán az útépítésnél több helyen nagyobb földmunka végrehajtásának és támfal építésének szüksége fog beallani, ami természe­tesen az útépítési költségek jelentékeny emelkedését jelenti; ezt részünk­ről az eredeti szabályozási tervvel elkerülni óhajtottuk. Kutlánya János folyamodott a székesfővároshoz, hogy az I. kér. Kelenföldön fekvő, 13466 ós1-^ hr. sz. telkein keresztül, azok czólszerübb felosztása és értékesítése érdekében egy 6 öl széles utcza engedélyeztessék, amely utcza összekötné a Lágymányosi-utczát a budai külső körúttal. A székesfőváros az utcza engedólyezeset, a szokásos kikötésekkel, melyek útra szükséges terület ingyenes átengedésére, továbbá az utczának a telektulajdonos által, saját költségén eszközlendő macadamszerü kiépíté­sére és közmüvekkel való ellátására vonatkoznak, javaslatba is hozta. A magunk részéről a szóban levő 6 öles utczának engedélyezését és a szabályozási tervbe való felvételét szintén elhatároztuk, azonban szem előtt tartva azokat a városrendezési és közegészségügyi érdekeket, melyek az utcza-nyitás folytán keletkezendő parczellák nagymérvű kihasználása révén szenvedhetnének, — az engedélyhez meg azt a feltételt is fűztük, hogy telekkönyvi feljegyzéssel biztosittassók, miszerint a saroktelkeken három emeletesnél, a középső telkeken pedig két emeletesnél magasai)) házakat építeni nem szabad. Új utcza a budai külső körút és a Lágymányosi utcza között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom