Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalos jelentései 1903 (Budapest, 1904)

I. Szabályozás

A Béla Király ut — 6 — 4. A Kútvölgyi-ut a régi nyomon 12 m. szélességgel és 10%-os maximális emelkedéssel lett tervezve. Ezzel szemben a mérnöki hivatal, oly tervet mutatott be, melyen a kérdéses ut 5% maximális emelkedés mellett 20 m szélességűnek, ezenkívül mintegy 1600 méterrel hoszszabbnak van felvéve. A vegyes bizottsági eljárás során képviselőink készségesen elismerték, hogy a Kútvölgyi-ut szabályozása a mérnöki hivatal részéről a lehető leg­jobb vonalozással és műszakilag kifogástalanul van tervezve, másrészt azonban nem mellőzhették rámutatni arra, hogy az at létesítése a mérnöki hivatal tervezete szerint jelentékenyen nagyobb kisajátitási, útépítési és egyéb rendkívüli költséget fog igényelni, továbbá, hogy az utrendezéssel kapcsolatos kisajátítások nem lesznek fokozatosan telekszabályozások vagy építkezések alkalmával végrehajthatók, hanem egyes telekcsoportokat egy­szerre és egyidejűleg kell majd kisajátítani. Amennyiben tehát a székes-főváros a felmerülő jelentékeny több­költségtől nem riad vissza, a mérnöki hivatal szabályozási tervezetéhez a maguk részéről is hozzájárulnak, — kétségtelen előnyt látva abban, hogy a jelzett módon tervezett út közúti vaspálya befogadására is alkalmas lesz. 5. A Zugligeti útból kiágazólag a Szarvas vendéglő délkeleti oldalán a Hunyadorom felé leginkább gyalogosok részére 6 mtr. széles út volt tervezve, mely a 8500 hrsz telket átszelte volna. Minthogy az angol kisasszonyok tulajdonát képező e telken nagyobb szabású építkezés várható, a kérdéses utat a vegyes bizottság kelet felé majdnem a 8500/1. és 8501/9 hrsz. telkekig eltolni javasolta, azért is, hogy az ut szelidebb lejtővel legyen kiképezhető. Ezeken kívül a vegyes bizottság megállapodásai közül kiemelendőnek tartjuk azt a 10 mtrs uj utat, mely a Dániel-utból ágazik ki s az Eper- jessy-féle telek mentén tervezett útba beolvadva, innen Serpentin alakban a létesítendő Kútvölgyi-utba torkol. A vegyes bizottság által javasolt módosításokhoz a székes-főváros mindenben hozzájárult s miután azokat mi is elfogadtuk, ezzel a Virányos és Kútvölgy-dülők a fentebb körvonalazott részének szabályozási terve vég­leges megállapítást nyert. Az I. kér. Béla király út a szabályozási tervben eredetileg egész hosszában 6 öl szélességgel szerepelt. A mérnöki hivatal és a műszaki osz­tályunk részéről megejtett tanulmányok és helyszíni felvételek azonban arra indítottak bennünket, hogy a kérdéses utat némileg módosítsuk. Ehhez képest a székes-fővárossal egyetértésben elhatároztuk, hogy 1. a Béla király útnak a Kútvölgyi-út és a 9134/3 hr. számú telek közé eső szakasza a jelenlegi szélességében maradjon meg, mert bár az egyes helyeken nem is éri el a 6 ölet, mégis az ottani forgalmi igényeket igy is teljesen ki fogja elégíteni, s a jelenlegi állapot fentartásával meg- kimóltetnek azok az értékes kerítések, élősövények és ültetvények, melyek különben a szabályozásnak áldozatul estek volna. 2. Az út további szakaszában, tehát egészen a Nádor-kutig mindenütt 6 öl széles lesz, de a kiszélesités két, rövidebb szakaszon, a helyesebb vona­lozás okából és a terepviszonyok figyelembevételével oly eltéréssel lesz eszközlendő, hogy ennek következtében a 9139, 9071/2, 9097 és 9099. hr. számú telkek fognak a szabályozás által érintetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom