A magyar ipar almanachja (Budapest, 1929)

II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék]

3 ABONY Az abonyi Ipartestület 1884-ben alakult meg. Saját székháza van, amelyben ital­mérési engedéllyel rendelkezik. Az Ipartestület területén működik az Iparos Dalkör, az Ifjúsági Önképző Egylet és a Műkedvelő Társulat, melyek önálló szervezettel jelentékenyen élénkké teszik az iparostársadalom életét. Az Ipartestület tagjainak száma 317, a tagoknál alkalmazott segédek száma 102, a szegődtetett tanoncok száma 116. Az Ipartestület elnöke: •Gaál Ferenc kötélgyártómester, jegyzője : Molnár János takarékpénztári főkönyvelő, akik hathatósan szolgálják az iparos érdekeket. , Andrássi István, sütőmester. Balczó Lajos, géplakatosmester, Attila-u. 110. Üzemét 1925-ben alapította. Egy cséplőgarnitúrája van. Az ipartestület, Népkör és függetlenségi kör tagja. A világ- háborúorban az ősz fronton szolgált 1917 június 1-ig. Béla Károlyné, vendéglős. Billay József, vendéglős. Búzás Dániel, kovács és géplakatos. 1923-ban lett önálló. 1 segédet és 1 tanon- cot foglalkoztat. Mint cséplőgéptulajdo­nos bércsépléssel is foglalkozik. Az ipar­testület tagja. A világháborúban mint haditengerész vett részt. A K. cs. k. tulaj­donosa. Dániel fia is apja iparát űzi. Csizmadia Béla, szabómester. Csizmadia László, szabómester. Dalmady Mihály, szobafestő és mázoló­mester. Az ipartestület, polgári kör, tüz- oltótestület tagja, elöljárósági tag. Abonyi Lajos-u. 5. sz. 1919 óta önálló. Résztvett a gróf Szapári-kastély, városháza szak­munkájában. A világháborúban az orosz, •olasz, porosz és szerb frontokon harcolt, kétszer sebesült. A K. cs. k. tulajdonosa. / Id. Dobozy Béla, cipészmester. Magyar-u. 53. Üzemét 1899-ben alapította. 1 tanon- cot foglalkoztat. 1913-ig részint Kispes­ten, részint Budapesten volt önálló. Az ipartestület elölj árósági tagja és a szakosz­tály egyik vezető alapítója volt. A világ­háborúban 10 hónapot töltött a fronton, egyszer megsebesült. A K. cs. k. és sebe­sülési érem birtokosa. Ifj- Dobozy Béla, cipőfelsőrészkészítő. Dobozy Lajos, kocsifényező- és kárpitos, üjszászi-u. 130. Felszabadult 1889-ben, önálló lett 1901-ben. Az ipartestület tagja, / 4 fiú, 2 leánygyermek atyja. Falusi Béla, ácsmester. Fehér István, kárpitosmester. Ujszászi-u. 128. Önálló lett 1914-ben. 1 tanoncot foglal­koztat. Az ipartestület előljárósági tagja, az abonyi gazdakör tagja. A világháborúban az orosz fronton harcolt, egyszer meg­sebesült. A K. cs. k. tulajdonosa. Neje Kása Mária. Fehér László, borbélymester. Flegner Géza, malomtulajdonos, Hu- nyady-u. 47. Telefon 19 és 77. Fióküzlet Ceglédi-út 436. Az atyja által 1897-ben alapított üzemet 1909-ben vette át, s ab­ban 10 szakmunkást és 6 segédmunkást foglalkoztat. Az ipartestület előljárósági tagja. Neje Rónay Izabella, 2 lánya, 3 fia van, fiait szakmájában neveli. Flegner János, sütő- és malomiparos. Földy István, mészárosmester, Szelei-út 137. Önálló lett 1920-ban. 1 segédet foglal­koztat. Az ipartestület tagja. 45 hónapig volt a harctéren, ahol súlyosan sebesült. A K. cs. k. és sebesülési érem tulajdonosa. Neje Lehotzky Anna. Gaál Ferenc, kötélgyártómester, ipar- testületi elnök. II., Teleki-u. 367. 1880-ban lett önálló Kecskeméten, majd 3 év után Abonyban telepedett meg. Az ipartestület egyik alapítója, 26 éven át volt alelnöke, Gaál Ferenc most elnöke. Szaniszló Eszterrel kötött házasságából 8 gyermeke született, kik közül Ferenc iparát folytatja, Sándor hősi halált halt. Gelcz Lipót, fodrász és borbélymester, Piactér. Az atyja, Mátyás által Í878-ban alapított üzletét 1906 óta vezeti. Az ipar- testületnek volt elnöke. Községi tanácsos. Mint tanonc első díjat nyert. Guth Ármin, hentes- és mészárosmester, Tompa-u. 28. Született Tápiószentmárton- ban. Neje, született Schön Janka. 2 segé­det foglalkoztat. Az ipartestület tagja. A világháborúban 29 hónapig harcolt a fronton, ahol súlyos betegséget szerzett. Győré István, kárpitos és kocsifényezö. Halmi Károly, asztalosmester. Horváth László, asztalosmester. Szelei-út 469. 1912-ben szabadult fel, 4 évig Buda­pesten tanult és 1925-ben lett önálló. Az V

Next

/
Oldalképek
Tartalom