A magyar ipar almanachja (Budapest, 1929)

II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék]

212 Szekér József cukrászmester, az Ipar­testület elöljárója, Várkör 37. 1886-ban született Ivánegerszegen, 1904-ben szaba­dult fel Sopronban, mint segéd Szombat­hely, Gráz, Leoben, Villach és Sopronban dolgozott. 1914-ben vette át a mintegy 100 év előtt alapított cukrászdáját. Az 1902. évi soproni tanonckiállításon elis­merő oklevelet kapott. 45 hónapig volt a fronton, kétszer sebesült, kisezüst, bronz v. é.-e, K. cs.-k.-je és seb. é.-e van. Neje : Übel Mária. Szilágyi Artur fényképész, ipartestületi elöljáró, Kath. Legényegyleti elnök, Ki- rály-út 22. 1876-ban szül. Budapesten, Szilágyi Artur ipari kiképzését Bécsben nyerte 1893-ban, mint segéd Bécsben atyjánál dolgozott, 1891-ben lett önálló, 1913-ban alapította kőszegi üzletét. Párisban 1908-ban arany­éremmel tüntették ki. Neje : Kemenesi Margit. Tangl Adolf iparművész és asztalos- üzem tulajdonos, Király-u. 25. Telefon : 46. Az édesapja Adolf által 1886-ban alapí­tott, géperőre berendezett üzemet 1920 óta vezeti önállóan. Temetkezési vállalata és bútorraktára is van Király-út 20 alatt, 1887-ben született, az iparművészeti isko­lát Budapesten végezte. 4—5 segédet és 3 tanoncot foglalkoztat. 24 HP villany - motorral, körfűrész, egyengető, vastagság- gyalu, fúró, szalagfűrész, csiszolókorong berendezése van. 1 évig volt a fronton, kisezüst v. é., seb. é. és K. cs.-k.-je van. Teiger Géza géplakatos és puskaműves- mester, Gyöngyös-u. 9. Szül. 1875-ben Kaposváron, itt is képezték ki, mint segéd volt a bécsi arzenálban, ahol puskamüvesi tanfolyamot végzett. Előbb fegyver-, majd főfegyvermester lett. 1919-ben önállósí­totta magát ; 2 segéddel dolgozik. ifj. Tungli Elek villanyszerelőmester, Kossuth L.-u. 1925-ben született, ipari ki­képzését Kőszegen nyerte, mint segéd Budapesten, Konstanzában és Nagybá- tonyban dolgozott. 1925 óta önálló, 1 ta- nonccal dolgozik. Neje : Horváth Boriska. Leánya okleveles tanítónő. Varga Gyula cipészmester, Király-u. 36. 1889-ben Kőszegen született, kiképzését Kőszegen nyerte, mint segéd Sopron, Szom­bathely és Bécsben működött, 1928-ban lett önálló mester. A Temetk. egyesület- tanoncvizsg. bizottság tagja. vitéz Vidor (Wagner) Ágoston, Tábla- ház-u. 7. Kőszegen szül. 1894-ben, s ugyan­itt szabadult fel, mint segéd Sopron,. München és Wienben működött. Itt el­végezte a Decorations Zuschneider Kurs-ot. A világháborúban 3-szor megsebesült,nagy - és kisezüst, 3 bronz v. é., K. cs.-k. és seb­érem kitüntetése van. 1926 júliusban vitézzé avattatott. Weisz Lőrinc szabómester, Tertsák-u. 3. Wichnál Antal szabómester, Kossuth-u. Wlasits Gyula sütőmester, Sziget-u. 20. Szül. 1891-ben, itt is szabadult fel 1909-ben. 1920-ban önállósította magát. 1 segédet foglalkoztat. Az Ipartestület tevékeny tagja, a Zenepártoló- és Sportegyesület tagja. A világháborúban hosszú frontszol­gálatot teljesített. Neje : Maitz Mária. WÖlfel Frigyes bognármester, Király-u. 32. Az 1858-ban Wölfel Mihály által alapí­tott műhely tulajdonosa. Szül. 1894-ben. Az Ipartestület, Tüzoltóegylet, Concordia dalárda tagja. 23V2 hónapig volt az orosz és olasz harctéren, K. cs.-k.-je van. KÖVÁGÓÖRS Beke József gyógykovács. Szül. 1869-ben és felszabadult 1888-ban. Mint segéd szám­talan városban dolgozva 1914-ben került Beke József ide, ahol megalapította önálló üzemét. Egy segédet foglalkoztat. Háza van. Ez évben volt működésének 25 éves jubileuma. Az Iparos Kör elnöke. Neje : Bakos Mária. Brenner Jenő sütőmester. Szül. Sopron­ban 1894-ben és ott felszabadult 1909-ben. Mint segéd Wienben és Salzburgban is dolgozott, így került ide is, ahol 1923-ban önálló üzemet alapított, amelyben 1 segé­det és 1 tanulót tart. Az Ipartestület és Iparos Kör tagja. 1914—1918-ig katona volt. Neje : Bruckner Mária. Dómján Gábor kocsifényező- és szíj­gyártómester. Szül. 1907-ben és felszaba­dult helyben 1924-ben. Önálló üzemét 1927-ben alapította. Az Ipartestület és az

Next

/
Oldalképek
Tartalom