A magyar ipar almanachja (Budapest, 1929)

II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék]

206 1898 március 13-án elhatároztatott egy nyugdíj-és rokkant-egylet létesítése, amely 1908 májusig tényleg működött is. A testület fejlődése az 1901—4. évek alatt működött elnök Pratscher Dániel tevé­kenységéhez fűződik. Az ö alkotása volt a testületi székház megvétele is. Pratschert •az elnöki székben Kovács József, majd ezt Dömötör Gyula szíjgyártómester követte. Dömötör, aki jelenleg is elnöke a testületnek, először 1919 február 16-án választatott meg. Lelkes pártolója és előmozdítója minden iparos érdeknek, aki minden tevékeny­ségét a testületnek szenteli. Az ő alkotása volt a kőszegi ipartestület anyagbeszerző és értékesítő szövetkezetének létesítése, ő hívta újra életre a 60 év előtt alapított Concordia dalosegyesületet, ő teremtette meg a Kőszegi Általános Temetkezési Segélyegyletet, ugyancsak ő létesített egy Olvasókört, megalakította a Tanoncvizsgáztató bizottságokat. Az ő működésének köszönhető, hogy a cipész tagok állami rendeléseket kaptak. A testület évenként tanoncmunkakiállításoknt rendez. A testület tagjai közül 1925-ben Dömötör Gyula szíjgyártómester aranyérem, Jesztl -József szűcsmester aranyérem, Seper Imre és Wilfinger Miklós pedis ezüstérem kitün­tetést kaptak. 1926 szeptember 19-én ünnepelte a testület fennállásának 40 éves jubileumát. Ugyan­akkor a testület hősi halottjainak nevét márványba vésette. 1926 június 1 óta a testület a Munkás biztosító pénztár pénztári megbizottja. A testület első jegyzője Frever Lajos volt. Utána dr. Stúr Lajos, Steininger Sándor, Gyarmati Lajos, Horváth Béla következett. 1919 május 25-től kezdve pedig e tisztet Faith Pál tölti be közmegelégedésre a legnagyobb rendet tartva az egész vonalon. A testület vagyona 11.773 pengő. Tagjainak száma 318. A Kőszegi Ipartesület tisztikara : Elnök : Dömötör Gyula. Alelnök : Müller Ferenc. Ügyész : dr. Stúr Lajos. Pénztáros : Hammer János. Jegyző : Faith Pál. Előljárósági rendes tagok : Karner Ferenc, id. Kiss Gyula, Mayer János Schreiner János, Odonits István cipész, Szekér Jó- zsef, Szilágyi Arthur, Ta­kács Sándor, Tangl Adolf, Varga Imre, Wichnál An­tal. Póttagok : Ecker Fe­renc, Koller István, Ró­nai Frigyes. Számvizsgá­lók: Krampol József, Eit- ner Gusztáv,PrennerPál. A kőszegi Ipartestiilet vezetősége Faith Pál ipt. jegyző Axer J. fényképész, Király-u. 27. Bakos József kerék- és kocsigyártómester, Menő főherceg-u. 2. A Pratscher Dániel •által 1880-ban alapított műhelyben 1904 -óta önálló. Saját házában 3 HP villany- erőre berendezve szalagfűrés zel és kerék­gyártó géppel van felszerelve. Bakos 1876- ban született Egerszegen, tagja az Ipar- testületnek, volt elnöke a Gazdasági Kör­nek. A világháborúban 1915-től az októ­beri forradalomig vett részt, két kitünte­tést szerzett. Bauer Antal tetőfedőmester, Várkör 102. Szül. 1875-ben Kőszegen, 1891-ben szaba­dult fel. 1899 óta önálló mester. Ugyanazon évben nőül vette Maurer Máriát. Az Ipar­testület tagja, 6 évig volt elöljárója, a tanoncvizsg. bizottság elnöke. Az Et ernit- müvek helyi megbizottja. Birita István vendéglős, Király-u. 75. (Zöldfa vendéglő.) Szül. 1892-ben, 1909-ben szabadult fel és 1925-ben vette át édes­apjától az üzemet, amely mintegy 150 évvel ezelőtt alapíttatott. A világháborúban 45

Next

/
Oldalképek
Tartalom