Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - K

Keménygadány-Kcresztespuszta — Kcnézlő KEMÉNYGADÁNY-KE- RESZTESPUSZTA. &®EXX Baranya vármegye, pécsi járás. Pécs—harkányfürdői vonalon. KEMÉNYGADÁNY-KE- RESZTESPUSZTA. SsExx Kom, Baranya. Bez. Pécs. Str. Pécs—Harkányfürdő. KÉMES. Kk., Baranya vm., sik­lósi j., 420 lak. Kjző. akv.. ref. ítet. Trvszék : Pécs. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Siklós. Cs. ö. : Vajszló. ígjg* (Siklós—barcsi vonal). Sr Vajszló. KÉMES. Kg., Kom. Baranya, Bez. Siklós, 420 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, ref. 6a. Ger: : Pécs. Bezirksgericht, (Grundbuch samt). Staatsk. : Siklós. Gend. : Vajszló. ■SpE,* (Str. Siklós—Bares). Vaiszló. /{ ö r j e g g Z ö (Kreisnotär): Sehwarczer Aladár. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Braun Oszkár (47) — Dani Gábor (56) —■ Lévai Sándor (78) — ifj. Molnár János (62) — ifi. Molnár Lajos (35). Ácsok (Zimmermeister): Csömör József — Kozó István — Bieger Pál'. Asztalosok (Tischler): Putnoki Jó­zsef — Soós Lajos. Borbély (Barbier): Fitos T.njos. Cipész (Schuhmacher) : Pázmán János. Cséplőgép tulajdonosok (Dreschnvi- sehineneigentümer): Molnár Já­nos — Szabó József. Kéményseprő (Rauchfangkehrer): Szentiványi Alajos. Koresmáros (Wirt): Döme József Kovácsok (Schmiede); Bak Jó­zsef — Steker János. Kőművesek (Maurer); Csömör Jó-, zsef — Kozó István — Rieger P. Mai om (Mühle): Kémesi hengerm. Mészárosok (Fleischer!; Döme Jó­zsef — Lichtenberg Ignác Mészégető (Kalkbrennerei): ifj. Mol­nár János. Sörkereskedő (Bierhdlr.): xSzücs írnáe. Szeszfőzde (Spiritusbrennerei): Mol­nár János. Szövetkeze* (Genassensrh.): xKé- mes és Vidéke Hangya fogy. és {7ŐVA*1’ Szülésznő (Hebamme): Bos Jánosné. Ve«veskereskedők (Gemischt waren- hdlr.): Lichienberg Ignác — Szűcs Jáno's. KEME-SMÁL. Kk.. Vas vm., körmendi j.. 150 lak. Kjzö. akv. : Horvátnádalia. Trvszék : Szombat- br’y. Járás'dr. (tkv.á. áll,-pénzt. : Körmend Horvátnád­a';a (Győr—szentgotthárdi vonal). Nagycsákány. KEMESMÁL. Kg.. Kom. Vas. Bez. Körmend. 150 Enuv. Krpis- notär, Matrikelamt : Hor-'-átnád- alja. Ger. : Szombathely. Bezirks- "er., (Grupdöi]'-hs'>m*\ Staatsk : Körmend. 3iíExx Horvá*nád­nlia (Str. Győr—Szentgotthárd). Nagvesákánv. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer: ) Farkas Györgv (15) — Farkas Tgnác (15) — Volt úrbé­resek (62). Ács (Zimmerm.): Bradarits János. Cipész (Schuhm.): Fülön József. Szülésznő (Hebamme); Bognár Já­nosné. KEMSE. Kk.. Baranva vm., szentlőrinci j.. 400 lak. Kjző. akv. : Oszró. Trvszék : Pécs. Járásbir., (tkv.), álL-pénzt ; Szent’őrinc. Cs. ö. : Séllye. SSE “Sr Dráva- sztára—Zalát a (Pécs—drávasztárai vonal), Zaláta. KEMSE. Kg., Kom. Baranva. Bez. Szentlőrine, 400 Finw. Kreis­notär, Matrikelamt : Oszró. Ger. ■ Pécs. Bezirksger. (Grund.bucbsamt), Staatskasse : Szentlőrine. Gend. : Séllye. Drávasztára— Zn­láta (Str. Pécs—Drávasztára). Zaláta. F ö Idbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Közbirtokosság (118) — Ney György (612) — Sós Sámuel (136). Koresmáros (Wirt): Szabó József. Kovácsok (Schmiede); Géczi Gyula Bausch József — Szőllősi Károly. Malom (Mühle): Ney György. 950 KENDERES. Xk„ Jász-Xagy- kun-Szolnok vm., tiszai felső i. Kk. : Debrecen. 5S2l lak. Főszolga­bírói hiv. : Kunhegyes. Közs. jző, akv., rk., ref. fea. Trvszék : Szol­nok. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt. : Kisújszállás. Cs. ö. (Kis­terenye—kisújszállási vonal). 4 el. iskola. Orvos, gyógy­szertár, Hangya szöv., kenderesi tkp. rt., kisújszállási v. tkp. kép­viselete, kölcsön segély-egylet, nagykunsági tkp. rt. fiókja, kaszinó, polg. olv. kör, földmiv. kör, ipar­testület, 2 gőzmalom. Orsz. vásár : ápr. 9., jul. 9. és nov. 9. KENDERES. Gg„ Kom. Jász- Xagykun-Szolnok, Bez. Tiszai fe’ső. HK. Debrecen. 5821 Einw. Stuhl- richteramt : Kunhegyes. Gemeinde- notűr, Matrikelamt, rk., ref. ffea. Ger. : Szolnok. Bezirksger. (Grund- buchsamt), Staatsk. : Kisújszállás. Gend. -S8E (Str. Kistercnye—Kis- i'jszállás). 4 Elemen­tarschule, Arzt, Apotheke, Kon- sumgenosenschaft, Sparkassen, Hilfsverein, Kasino, Bürg. Lese­klub. Bauernverein, Gewerbekor- poration, 2 Dampfmühlen. Jahr­märkte : 9. April, 9. Ju’i und 9.- November. Községi bíró (Gemeinde­richter) : Tóth József.^ Községi Jeff űző (Gemeinde- notnr) : Kiss László főjző. Adóügyi jegyző < Notär für Steuerangelegenhcitcn): Vitéz Markó Imre. Orros (Arzt) : Doroghy Kálin. Állatorvos (Tierarzt) : Var­sányi János. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Andrási József (30) — Antal János (20) — Apostol István (28) — Bakondi György (37) — Barabás Bálint (29) — Barabás Ambrus (27) — Bárdi Ambrus (31) Bauer József (b. 668) — Bauer László (15) Birkás Ferenc (18) Birkás János (22) — Benke János f 16) — özv. Bogdán Bálint né (°6) Bogdán Dávid 121) — Bogdán Kál­mán (32) — Bogdán Káro'y (38) Bozsó János katona (44) — ifj. Cserna Tstván (95) — id. Cserna István (198) — Csörgő Mihá'v (15) Czebe István (518) — Crisz Mátyás (56) — Darnies András (16) — Deák Imre (15) — Demeter János é 18) — Deutsch Dávid (26) — ifi. Dobos Antal (21) — Dohos János (18) özv. Doncs Péterné (16) — Pró­baút Pál (25) — Fneriesi Dávid (79) — Eperiesy Károly (20) — Erde’ János (40) — >d. Erdei La- ios (18) — Erdei Kálmán (18) — Erdei Mihály (24) — Farkas Lukács (16) — Fábián József (b. 70) — Feil Márton (30) — Fehér György (16) — Fehér Árpád (25) — Fe­renci Mátyás (16) — Fekete László (-10) — Ficzek János (27) — Fontos Gyula (130) — Forró Dánielné (19) ifj. Forró Imre (25) — Fridrik József (28) — Fü’eki Imréné (IS .• ifj. Füleki Imre (41) — özv. Fülöp Dávidné (21) — Gaal József (52) Geszler László (15) — Gombás József (75) — Göncző Géza (b. 236), Gyülvészi Imre (32) — Gyülvészi Lajos (31) — Gyülvészi Pál (19) Hajdú Elek (90) — Hajdú István (37) — Haser István (37) — Her- ezeg Antal (b. 35) Herczeg Márton (31) — Vitéz nagybányai Ilorthv István (830) — Főmé’tó- ságu Horthy Miklós (697) — Ju­hász József (16) — Józsa Béni (h. 225) — Karinezi Bálint (17) — id. Karinczi Gergely (31) — Fd. Kátay (1401) — Kecső György (15) — gróf Nemes János (2279) — Kiss László (35) — Kiss Sándor (b. 297) K. Kovács Imre (18) — Kovács József (15) — Kozák Gergely (12) Kozma Gábor (130) — Kun Gábor (43) — id. Kun Lajos (19) — Lá- rren János (57) — Lázár Imre (35) Lakatos János (19) — Lévai Miklós (19) —Lévai Zsigmond (52) — Lődi Péter (15) — itl. Lukács Ambrus (20) — Magyary Kossá Béla (1106) Magyary Kossá István (295) — Mar­ton Kálmán (80) — Marton Miklós L. ász’ó (20) — Mihlisz Emil (45) — Mikola Ferenc (b. 15) — Mikola Pál (15) — Molnár Pál (26) - Xáva Béla (27) — H. Nagy Mihályné (18) — Németh Antal (17) — Pádai Gergely (15) — Pádai Károly (17) — ifj. Pádai Sándor (120) — id. Pádai Sándor (56) — B. Pádai Mihály (20) — Simái Gáborné (31) — Süveges Béla (18) — Süveges Gábor (21) Süveges Gyula (19) — Süveges Igr.ác (36) — Süveges Imréné (19) Süveges Károly (24) — Süveges Lukács (20) — özv. Süveges Zsig- mondné (19) — id. K. Szabó József (24) — Szabó Lukács (18) — G. Szabó Sándor (22) — Szajecz Si­mon (111) — Szerniczey Ödönné örök. (1117) — Szokolovszky Mik­lós István (108) — Szőllősi Pál (22) — Szűcs István (17) — Szűcs János (60) — özv. Szűcs Jánosné (16) — Szűcs Kálmán (16) — Szűcs Lukács (18) — T. Szűcs Sándorné (22) — T. Szűcs Zsigmond (30) — Takács Pál (b. 20) — özv. Tapasztó Sándorné (21) — F. Tóth János B. Tóth József (51) — B. Tóth Lajos (31) — M. Tóth Lukács (19) Török Mihály (18) — Tun Imre (25) — Ubeczki Kálmán (17) — S. Varga Ferencné (70) — Vékony Imre (22) — ifi. Vera János (37) Veress Gvörgy (16) — Veres János (16) — Zolnai Tmre (21). Földbériő (Grundpächter) • Bauer Zsigmond. Ácsok (Zimmermeis'er): Kapi Jó­zsef — Raju József — K. Szabó Mihály. Asztalosok (Tischler); Balassa Ká­roly — Móricz Géza — Szalai János — Szlovencsák Lajos — Takács János. Bádogos (Spengler): Dankó Endre. Barom filter esked ők (Geflügclhdlr.): Balassa Kálmán — Barabás Zs'g- mondné — Deák Jánosné — Dé- zsi Miklósné — Dűli Istvánné — id. Fábián Gáborné — özv. Ke­nyeres Gézáné — Veres Jánosné — Virág Márton. Borbélyok (BarbPre): Füleki L. — Stefanovics Béla — özv. Witz Istvánné. Cipészek (Schuhmacher!: Erdei Kálmán — Fábián Károlv — Geszter László — Hodosi Elek — Lódi Gábor — Szalai Péter — Szász Imre — Szirák Zsigmond — Varga András — Vósz Imre. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigent.): özv. Andrássy Lajosné — Darvas Sándor — Fü- lekv Andrásné — Pádár János — Süveges Bábut — ’íj. G. Szabó Sándor és Társa. Csizmadiák (Tschismenmacher!: Andrási József — Antali Antal — Antali Gyula János — Bakos Sándor — Bárdi Zsigmond Darvas Lajos — Fáb'án Károlv — Fonkos Lajos — Nagv Zsig­mond — Rncz Mihály — SóB-om László — Szecsei János — Szél István. Cukrász (Zuckerbäcker); Bihari Balázsné. Fit én v kyr„ikedők (Gesriiirrlidlr )• Csabai Pál — özv. Lóié Kálmán. Fakereskedő (Holzhdlr.): Bakay Gvula. Gabonakereskedők (Getreidehdlr ); Sveibe Gyula — özv. Tóth Mi- hálvné. Géplakatosok (Maschinenschlosser): Niedermüller Káro’v — Pataki Albert — Süveges Sámuel. Gyógyszertár (Apotheke): Balogh Sándor. Gyümölcs- és zöldségkereskedők (Obst- u. Gemüsehdlr): Esztero bánd or né — Fábián Ferencné — Liuták Tóth János. Hentesek (Selcher): Balassa Sán­dor — Berger Béla — Erdei Gá­bor. Kéményseprő (Rauchfangkehrer): Weizer Ferenc. Kerékgyártók (Wagner): Füleki István •— Kerekes István — Lu­kács Ambrus — Lukács Bálint - Lukács Béla — Tóth Lajos — Zsold István. . Kertész (Gärtner): Püspöki Károly Korcsmárosok (Wirte): özv. Breuer Józsefné — Breuer Sámuel — Erdélyi Gábor — özv. Heller Adolfné — Horváth Lajos — Ipartestület — Kozma István — Schwarcz Manó — Vitz István. Kovácsok (Schmiede); Andrási István — Bárány Imre — Deme­ter István — Fülepi Sándor — Gaál Géza — Gulácsi József — Juhász János — Kerekes Bálint — Kovács András — D. Nagy Jó­zsef — Süveges Bálint — Süveges Kálmán — Szálkái Gergely — Ta­kács Ferenc. Kőműves (Maurer) : Göblyös S. Lakatos (Schlosser): Niedermüller Károly — Süveges Sámuel — Vince Pál. Malmok (Mühlen): Pádár Sán­dorné — Török és Fialka — Varga Gyula. Marhakereskedő (Víehhdlr.): Fá­bián József. Mészárosok (Fleischer): Balassa Sándor — Berger Béla — Er­délyi Gábor — Tóth Zsigmond. Mézeskalácsos (Lebzelter): Dékán.v Julianna. Órások (Uhrmacher): Faragó Jó­zsef — Huszti Lajos. Pék (Bäcker): Szálkái Gábor. Szabók (Schneider); Farkas Lu­kács — Fontos István — Heller Elemér — Ladányi János — Lanthcr János — Lukács Endre — Pesznyák János — Veres Béla. Szíjgyártó (Riemer) : Gyula Péter. Szövetkezetek (Genossenschaften): xKenderesi Hangya fogy. és ért. szövetk. — xKenderesi kölcsönös scgélyző-egylet m. sz. Szülésznők (Hebammen); Bakó Lászlóné — Süveges Vincéné — Szivák Lajosné. Takarékpénztár (Sparkasse): xKis- ujszállás városi takarékpénztár kenderesi képviselete — Nagy­kunsági takarékpénztár kenderesi fiókja. Téglagyár (Ziegelei): Müller Győ- z.őné. Tollkereskedő (Federnhdlr.); Grosz Vilmos. Üveges (Glaser); Petrács Pál. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- hdlr.): Breuer Márton — Breuer Samu — Cserna Endre — Fü­löp Dávidné — özv. Garn Lipótné — Heller Adolfné — Kiss Mik­lós — Kozma István — Schwarcz Manó. KENÉZ. Kk.. Vas vm., vasvári i.. 500 lak. Kjző, akv. : Pecöl. Trvszék : Szombathely. Járásbir. (tkv.!. áll.-pénzt., cs. ö. : Sárvár. Vasszécsénv (Szombathely —rumi vonal). Pecöl. KENÉZ. Kg.. Kom. Vas, Bez. Vasvár, 500 Einw. Kreisnotär. Matrikelámt : Pecöl. Ger.: Szom­bathely. Bezirksgericht (Grund- buchsamt), Staatsk., Gend. : Sár­vár. <@£E ■©■ Vasszécsénv (Sir. Szombathely—Rum). Pecöl. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Biró János szabó (26) — id. Biró Károly (20) — ifi. Bíró. Károly (17) — Horváth Sándor (15) — Kiss István (34) — Márfy Károly (17) — Németh István (18) — ifj. Őri István (16) — őri Pál (30) — Sebestvén János (lő) Sebestvén Sándorné (17) — Sülé Pál (24) — Táncsics János (25). Asztalos (Tischler): Kenedli István. Cipészek (Schuhmacher): Kóbor Antal — Mandli János. Csizmadia (Tschismenmacher): Né­meth Antal. Koresmáros (Wirt): Zsaszán Antal Kovács (Schmied): Buger Lajos. Malom (Mühle): Biró Máté. Szövetkezetek (Genossenschaften) : *Kenézi Hanava fogyasztási szö­vetkezet — xKenézi te.iszövetkezet Veay««kcreskedő (Gemischtwaren­händler): Keigl Sándor. KENÉZLÖ. Kk., Szabolcs-Ung közig, egyelőre egyesített várra., dadai felső i., 1500 lak. Szolga­birói hiv. : Gáva. Kjző. akv.. ref., g. k. fe- Trvszék, (tkv.), járásbir., áll.-pénzt. : Nyíregyháza. Cs. ö.. (Sárospatak—kenézlői vonal). ®»r. KENÉZLÖ. Kg. Szabolcs-Untf admin, nrov. vereinigte Komitate. Bez. Dadai felső, 1500 Einwohner. Stuhlrichteunmt : Gáva. Kreisnó- t-ir. Matrikelamt. ref.. g. k. fct. Gericht. (Grnndbuchsamtb Be­zirksgericht, Staatskasse: Nyíregy­háza. Gend. Äng (Str. Sárospatak —Keriézlő). ®S?5t. Körjegyző (Kreisnotär): Bi- kő András. Orvos (Arzt): Szabó József. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Almádi Ferenc (15) — Andricsek István (15) — Bihor György (15) — ifj. Brájer József (15) — Darányi Jenő (37) — ifj. Darvas János (15) — Deák Mi­hály (15) — Dobos István (15) — Gurcsák István (15) — Gurcsák

Next

/
Oldalképek
Tartalom