Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - K

Földbirtokosok. (Grundbe­sitzer) : Muzár József (18) — br. Prónay Gábor és Prónay György (623) — br. Prónay Irma és Pró­nay Róza (810) — Rk. egyház (39) — Rk. plébánia (37) — Sza­bados Gyula (841) — Tausz Zsig- mond (42) — Volt úrbéresek (224). Asztalos (Tischler) : Sándor Béla. Cipészek (Schuhmacher) : Balázs Pál — Futó János. Csizmadia (Tsdíjpmenmacher) : Szeles József. Bognár (Wagner): Kerner Ferenc. Korcsmáros (Wirt): Durnyik A, Kovács (Schmied): Megyeri György. Kőműves (Maurer); Kannirka Józs, Lókereskedő (Pferdehdlr.) : Bara­nyai Bertalan. Szabó (Schneider) : Zsidai Lajos. Szatócsok (Krämer): özv. Pauncz Hermáimé — Remér Herman. Vegyeskereskedők (Gemischt waren- händler): Fausz Zsigmond — Vi­déki István. KARAPÁftlCSA. Puszta, Ba­ranya vm„ mohácsi j. Darázs kk.-hez tartozik. Í0®® Hercegszántó. (Baja-zombori vo­nalon.) KARAPÁSMCSA. Puszta. Kom. Baranya, Bez. Mohács. Gehört zur Kg. Darázs. (05® Herceg­szántó. (Str. Baja-Zombor.) KÁRÁSZ. Kk., Baranya vm„ hegyháti j. 500 lak. Szolgabirói hiv.: Sásd. Kjző, akv.: Szászvár. Rk. fe. Trvszék: Pécs. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt.: Sásd. Cs, ö.: Szászvár. |pgp "Ö" Kárász-Köblény (Baja-ujdombovári vonal). (ügynökség). KAR ÁSZ. Kg., Kom. Baranya, Bez. Hegyhát (Bergrücken). 500 Einw. Stuhlrichteramt: Sásd. Kreisnotär, Matrikelamt: Szász­vár. Rk. £fe). Ger.: Pécs. Bezirks- ger., (Grundbuchsamt), Staatsk.: Sásd. Gencl.: Szászvár, ~EX Kárász-Köblény. (Str. Baja-Uj- dombovár). “<©7 (Agentur). Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Pécsi püspöki uradalom (303) — Úrbéri birtokosság (180). Ács (Zimmermeister): Blum József. Bognárok (Wagner) : Karsa János — Weininger József. Cipész (Schuhmacher): Rák Jakab. ■ Cséplőgéptulaj’donosok (Dreschma­schineneigentümer): Fábris Gyula — Szabó István. Korcsmárosok (Wirte): Keler Já­nos — Sparer Józsefné — Szalai Géza — Szinder Imre. Kovácsok (Schmiede): Khool Já­nos — Nagy András. Kőműves (Maurer): Szalai Géza. Malmok (Mühlen) : Fábris Gyula — Ilucker József — Kühnel Márton Baranya-Kárász (gőzgép és vizi- kerék, 70 lóerős, 24 órai őr­lőképessége 100 mm.) — Müller János — Szabó István. Szövetkezet (Genossenschaft): Ká- rászi hitelszövetkezet. Teikereskedők (Milchhändler) : Schaffer M. — Strausinger József Strausinger M. Téglagyár (Ziegelfabrik): xKrausz Salamon és Társai, kárász-köb- lényi tégla- és hornyolt tetőcse- répgyár. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler) : Gasparek Janosné — Gasparek Vilmos — Müller Ádám Rosenberg Márkus — Szalai Já- nosné. KÁRÁSZ-KÖBLÉNY. Ä®xx Baranya vm.. hegyháti j. (Ujdom- bovár-bácsalmási vonalon.) KÁRÁSZ-KÖBLÉNY. ^®xx Kom. Baranya, Bez. Hegyhát. (Str. Ujdombovár—Bácsalmás). KÁRÁSZfltEGYER. Puszta, Békés vm., békési j. Békés nk.- hez tartozik. ISsfPxx (Békéscsaba- vésztői vonal.) KÁRÁSZMEGYER. Puszta, Kom. Békés, Bez. Békés, Gehört zur Gg. Békés. áRi®xx (Str. Bé- késcsaba-Vésztő.) KARÁTFÖLD. Kk.. Vas vm.. vasvári j., 700 lak. Kjző, akv. : Gerse. Trvszék: Szombathely. Já­rásbir., (tkv.), áll.-pénzt., cs. ö.: Vasvár. J§g® "ÍP Vasvár. (Nagy- kanizsa-szombathelyi vonalon.) Gerse. KARÁTFÖLD Kg.. Kom. Vas, Bez. Vasvár. 700 Einw. Kreisno- tär, Matrikelaint : Gerse. Ger. : Szombathely. Bezirksger., (Grund­buchsamt), Staastk., Gend.: Vas­vár. Í05© Vasvár. (Str. Nagy­kun izsa-Szombathely). Gerse. Községi Jegyző (Gemein- Aenótür) : Masztics György. Ad óiig gi jegyző (Notar für Steuerangelegenheiten) : Horváth Gyula. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Czupi Mihály (33) — id. Gombos Ferenc (20) — id. Gom­bos Imre (20) — id. Gombos Já­nos (21) — közép Gombos János (21) — id. Gombos Lajos (31) — lisztes Horváth Ferenc (15) — Mozsár Ferenc (15) — Nagy Nán­dor (20) — Németh Sándor (16) Rákos Ferenc (17) — Túri Imre (17) — Vaspöri György (22) — Vaspöri Mihály (18). Asztalosok (Tischler): Balder Já­nos — Döbör István. Cipészek (Schuhmacher) : Berzai Antal — Kosik János — Rosen­berg Márton — Tamási János — Unger András — Unger János — Unger Vince. Cséplőgéptulajdonos (Dreschma­schineneigentümer) : Horváth F. Géplakatos (Maschinenschlosser) : Németh Jenő. Korcsmáros (Wirt): Geiszler Ignác. Kovács (Schmied): Gombás Ferenc. Kőműves (Maurer) : Szabó János. Malmok (Mühlen) : Cseresznyés Vince — Horváth Ferenc. Mészáros (Fleischer): Geiszler Ign. Szülésznő (Hebamme): özv. Döbör Józseíné. Vegyeskereskedő (Gem'schtwaren- händler): Geisler Ignác. KARCAG. Rtv., Jász-Nagykun- Szolnok vm. Kk. Debrecen. 22.536 lak. Polgármesteri hivatal, akv., rk., ref., g. kel., izr. fe. Trvszék: Szolnok. Járásbir. (tkv.), kir. köz­jegyző, áll.-pénzt., p. ü. bizt., p. ü. szak., cs. ö., áll. rendőrkapi­tányság (bpesti kér.) (05© (Buda­pest—debreceni és Karcag—tisza­füredi vonalak) Rk., ref., izr. elemi iskola, áll. föld- mives iskola, ref. főgimnázium, orvos, állatorvos, gyógyszertár, járvány-kórház, fürdő, városi nép­rajzi muzeum, 22 egylet, fogyasz­tási szövetkezetek, népszövetkezet, különböző ipari szövetkezetek, ta­karékpénztárak, bankok, cserép- és téglagyár, ipari és áruforgalmi rt., villamtelep, hengermalom. Tűzoltóság (díjazott és önk.) — Orsz. vásár : Mátyásnap, pünkösd, Margitnap, Szent Mihálynap, Szent Andrásnap előtti vasárnapon és hétfőn. KARCAG. Stadt mit geregeltem Magistrat, Kom. Jász-Nagykun- Szolnok. ' HK. Debrecen. 22.536 Einw. Bürgermeisteramt, Matri­kelamt, rk., ref., gr. orient,, isr. fe. Gericht : Szolnok. Bezirksger. (Grundbuchsamt), kön. Notar, Staatsk., Finanzkommissariat, Fi- najizabt., Gend., staatl. Polizei. 555© (Strecken Budapest—Debre­cen und Karcag—Tiszafüred). Rk., ref,, isr. Elementar­schulen, staatl. Ackerbauschule, ref. Oberg> mnasium. Arzt, Tier­arzt, Apotheke, Epidemiespital, Badeanstalt, st. ethnographisches Museum, 22 Vereine, Konsumge­nossenschaften, Volksgenossen­schaft, verschiedene Gewerbege­nossenschaften, Sparkassen, Ban­ken, Gewerbe- und Warenver- kehrs-A.G., Elektrizitätswerke, Walzmühle. — Feuerwehr (be­soldete und freiw.). Jahrmärkte : Sonntag und Montag vor Mathias­tag, Pfingsten, Margaretentag, Sankt Michaeltag, Heil. Andreas­tag. Polgármester (Bürgermeis­ter) : Dr. Varga Mátyás. Főjegyző (Obernotär) : Dr. Hajnal István. Közig, jegyző (Verwaltungs- Notär) : Dr. Pap Tamás. Adóügyi tanácsnok (Ma- qistratsrat für Steuerangelegenhei- ten) : Kiss Andor. Kir. közjegyző (Königlicher Notar) : Dr. Elbel Tibor, Kálmán u. 2184. Orvosok (Aerzle) : Edelstein Ármin. III, Rákóczi u. 630. — FriecS- rrann Sándor, I., Kossuth u, 4. Goldberger Izsó, Csillagos u. 1082. Katona Zoltán — Kovács Dezső, Arany János u. 1904. — Kiss Mihály, Kiss Mihályné, Madarasi u. 38. — Kissné Máthé Mária — Nagy Pál, Jókai u. 2461. — Nyitrai Pál, Kátai u. 640. — Olé József, Óvoda u. 2658. Sallai Sándor — Sántha Péter, Baross u. 1629. — Soltész Nagy Pál — Nyitrai Géza, Rákóczi u. 86. Állatorvosok (Tierärzte) : Borsos Sándor — Foltányi Lajos, Gimnázium u. 13. — Kraincz Ká­roly, Sugár u. 1326. Ügyvédek (Advokaten) : Be- nesóczky István — Dobray László Debreczeni Lajos — Fülöp Dezső Hizly Károly — Karczag Sándor Krenner Géza — Molnár János — Nemecz Vilmos — Rimaszombati István — Róth Dezső — Sándor József — Szánthó József — Szőke József — Szödi Mihály — Varró Bernát — Wiener Samu. F ö Idb i rto k os o k ( Grundbe­sitzer) : Acs Ferenc (38) — Ács Lőrinc (18) — Ács Sándor (36) — Adler Jónás (118) — özv. Alajos Istvánná (120) — Alajos József (82) özv. Antal Sándorné (40) — Bácsi Lajos (19) — Bácsi Péter (b. 16) — Bagi Márton (79) — özv. Bakó Istvánná (23) — Bállá András (47) — Balogh F'erenc (21) — Balogh Imre (90) — T. Balogh Imre (22) — Balogh Imre (27) — Balogh János (23) — Ba­logh Lászlóné (16) — Balogh Lőrinc (32) — Balogh Márton (b. 51) — P. Balogh Miklós (39) Banadics Antal (25) — Banadics Márton saját (7) bérlet (23) — Bánhegyesi Sándorné (32) —Bárt i Ferenc bérlet (61) — Barta László (28) — id. Bene László (50) — Bene Sándor (60) — id. Bene Sándor (25) — Benesovszky Imre (27) — Benesövszky Imre (70) — V. Bérezi Miklós (74) — Béres An- talné (27) — Bihari Lőrinc (27) — Bihari Mihály (26) — Birkás Já­nos (21) — Birkás János (22) — Birizló Imre (56) — Bodnár And­rás (18) — Bodnár István (26) — Bodnár Sámuelné (118) — Böjti János (24) — Borsos Imre (18) Botó József bérlet (72) — özv Bődi Imréné (20) — Bődi Péterné Gyökeres Mária (52) — özv. Bődi Péterné (40) — Csányi András (28) özv. Csányi Péterné (24) — Csá­nyi Sándor (106) — . Cseppentő István (65) — Cséti Lőrinc saját (23) bérlet (24) — Csikós Imre (29) Csikós Lőrinc (30) — Csokay Er­zsébet (302) — özv. Csokay Ist­vánná (55) — Csokay László (123) ifj. Csokay Lászlóné (90 — Csókái Imre (17) — Csókái Mihály (42) Csombordi Istvánná1 (50) — Cson­tos Imre (90) — Csöreg József (407) — Csöreg József (34) — Csö­reg Károly (220) — Czina János (20) — Daruka István (41) — Debreczeni Ferenc (45) — Deb­reczeni János (32) — Debreczeni Sándorné (75V — Debreczeni Sán­dor (22) — Décsei József (24) — özv.Décsei Lőrincné (72) — özv. Decsei Sándorné (92) — Dézsi Imre (15) — Dézsi István (16) — Dézsi István (25) — Disznós Péter (27) — Disznós Péter (50) — Dobrai Ferenc bérlet (16) — Dobrai Mihály (20) — özv. Dúsa Bálintné (17) — Dúsa István (31) id. Dúsa Mihály (66) — ifj. Dúsa Mihály (26) — Elek Ferenc (16) — özv. Elek Gergely (45) — Elek Já­nos (34) - Elek Mihály (30) - Elek Sándor (28) — Elek Sándor (36) — Eperjesilmre (44) — Eper­jesi Sándor (16) — Erdei János (62) — Erdei László (28) — Erdei Sándorné (19) — Farkas Ferenc (17) — Farkas Gergely (122) — Farkas Sándor (36) — H. Feren- csik Janota (18) — Fodor István (20) — dr. Fodor Márton örök. (120) — Frisch Vilmos (50) — Főző Sándor (410) — özv. Főző Sándorné (36) — Fülöp Mihály (16) — Galata József (22) — Gyór- sos István bérlet (16) — Győri! Imre (23) — Győrt! Imre (16) — Győrfi István (25) — Győrt! Ist­ván (19) — Győrfi Mihály (47) — Győrfi Péter (60) — Győri László (18) — Győri Mihály (58) — Hajdú Ferenc (20) — Hajdú Imre (4l) — Hajdú József (55) — Hajdú József (30) — Hajdú József (190) — Hajdú Lajos (18) — Hajdú Róza (-24) — Halász Károly (35) — Halász Sán­dor (27) — Harsányi János (37) id. Hartyányi István (28) — dr. Hauszmann László bérlet (600) — Elemző Lajosné (25) — Hidi Sán­dor saját (28) bérlet (25) — Ivá- nyi Imre (20) — Iványi János (80) Jónás Sándor (61) — Julis Mihály saját (13) bérlet (19) — id. Kábái András (45) — Kábái Gábor (40) Kábái István és E. (30) — Ivabai Lőrinc (58) — Kacsándi József (17) Kállai István (28) — Kállai István (18) — Kállai Lőrinc (50) — Kállai Sándor (22) — Kálmán Imre (21) — Kálmán Sándor (44) Kántor Ferencné (21) — özv. Kántor Mihályné (21) — Kánya Lőrinc (22) — Kapocsi Imre (28) Karászi Feienc (30) — Kárászi Imre (18) — Kátai Sándor (40) — Kentési Imre (16) — Király Ist­ván (42) — Király Kálmán (86) — Király Pál (41) — Király Péter bérlet (155) — Kirlyák Balázs (32) Kirlyák József (20) — Kiss Ferenc (22) — Gy. Kiss Ferenc (28) — Kiss István és Kiss Imréné (332) Kiss P. Istvánná (19) — özv. Gy. Kiss Istvánné (16) — Kis P. Já­nos (18) — B. Kiss János (258) — K. Kiss János (117) — II. Kiss József (70) — Kiss József (43) — Sz. Kiss László (25) —Kiss Lőrinc (20) — B. Kiss Lőrinc (108) — Kis P. Mária (18) — Kiss P. Pál (90) H. Kiss Péter (72) — Kiss P. Rebeka (18) — Gy. Kiss Sámuel (15) — L. Kis Sándor saját (20) bérlet (64) — Ny. Kis Zsuzsánna (25) — Kohári András (40) — Ko­hári András (16) — Kollmann Károly saját (350) bérlet (149) Kónya Bálint (IS) — Konya Fe­renc (18) — Koncz József (32) — Koós János (23) — Kóródi And­rás (40) — Kosik József (17) — Kovács Ferencné (20) — B. Ko­vács Imre (30) — Cs. Kovács Imre (27) S. Kovács Imre (19) Kovács Imre (31) — Kovács* Imre (26) — B. Kovács István (19) — Cs. Kovács István (36) — Cs. Kovács István (24) — Cs. Kovács István (57) — Kovács István (20) Cs. Kovács János (87) — B. Ko­vács János (25) — Sz. Kovács Lőrinc (36) — Kovács Mihály (23) Sz. Kovács Péter (31) — K5r­mendy Lajos (23) — Kun József (30) — Kun József (32) — Kuszta Lajos (16) — Kúrty István bérlet (360) — Labonczy Sándorné (35) Láposi Imre (42) — Láposi Ist­ván (66) — Láposi János bérlet (42) — Láposi Mihály (25) — özv. Lázár Béláné (234) — Lévai Kál­mán (25) — Lévai Lajos (23) Macsándi József (68) — Magyar Imre (37) — Magyar László (44) Mándoki András (126) — ifj. Mán- doki András (201) — Mándoki György (27) — Mándoki Imre 6ö3) Mándoki István (36) — Mándoki Lőrinc (17) — Mándoki Péter (17) Márki Lajos (28) — özv. Márkus Istvánné (23) — ifj. Márkus Já­nos (20) — Márkis Sándor bérlet (36) . — Máthézer Károly (26) — özv. Mátyás Ferencné (48) — Má­tyás Péterné (21) — Mátyus Imre (28) — Mátyus Sándor (22) — Mátyus Sándor (36) — Mátyus Sándor saját (27) bérlet (40) — özv. Mészáros Janosné (30 — Mé­száros László (61) — Mészáros Sándor (16) — T. Mészáros Sán­dorné (38) ■— Mocsári István (30) Molnár János1 (31) — Monori Ist­ván (60) — Monori Péter (40) — Móró Károly (77) — özv. Nádasdy Ferencné (37) — Nádasdy László (25) — Sz. Nagy András (21) — Cs. Nagy Dezső (38) •— Nagy Fe­renc (24) — S. Nagy Ferenc (40) Nagy Gábor (19) — Nagy Gáspár (89) — K. Nagy Gáspár (231) — Nagy Gergely (23) — Nagy Imre (19) — Cz. Nagy Imre (32) — F. Nagy Imre (34) — K. Nagylmre (l6) — M. Nagy Imre bérlet (32) Sz. Nagy Imre saját (50) bérlet (32) — Sz. Nagy Imre (140) — Sz. Nagy Imre bérlet (22) — id. T. Nagy Imre (45) — Sz. Nagy Imréné (39) — Nagy István (18) Nagy B. István (16) — Iványi Nagy István (125) —S. Nagy Ist­ván (232) — S. Nagy István bér­let (71) — Sz. Nagy István (60) L. Nagy János (114) — B. Nagy Lajos (90) — id. L. Nagy Lajos (140) — ifj. L. Nagy Lajos (114) Vitéz Nagy László (66) — Nagy Lőrinc (19) — B. Nagy Mihály (45) — Ötvös Nagy Mihály (29) .narancssag — Karcag

Next

/
Oldalképek
Tartalom