Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - H

Hosszúpályi Hőgyész Henrik — Nagy Károly — Sil­ber Hermanne — Schlisser Dávid Szalui Ferenc. Szövetkezet (Genossensch.): xlIosz- szunályi fogy. és ért. szövetkezet. Szülésznők (Hebammen): Deák Já- nosné — özv. Fehér Sándorné — Jankus Istvánné — özv. Takács Imréné. Temetkezési vállalkozók (Beerdi- gungsunternehmungen) : özv. Czi- rinkó Józsefné — özv. Tóth Já- nosné. Terménykereskedők (Getreidehänd­ler): Bostyán Lajos — Sajó Imre. 'Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- handler); xGrünspan Mária — ^Grünspan Zsigmond. HOSSZÚPER ESZTEG. Kk., Vas vm., sárvári j. 2030 lak. Kjző, akv., rk. öa. Trvszék : Szom­bathely. Járásbir. (tkv.), áll.-pénz­tár, p. ü. bizt.: Sárvár. P. ü. szak. : , Jánosháza. Cs. ö. Sä© <Kőszcg—zalaegerszegi vonal). '<!©)' . "$■. Rk. el. isk., fogy. és hitel- szöv., olv. kör. Orsz. vásár : márc. 4., máj. 5., jun. 30., aug. 21, HOSSZÚPERESZTEG. Kg., Kom. Vas, Bez. Sárvár. 2030 Ein­wohner. Kreisnotär, Matrikelamt, rk. ta. Ger.: Szombathely. Be zirksger. (Grundbuchsamt), Staats­kasse, Finanzkommissariat : Sár­vár. Finanzabt. : Jánosháza. Gen­darm. (Str. Kőszeg—Zala­egerszeg). . Rk. Elemen­tarschule, Konsum- u. Kreditgenos­senschaft, Lesekluh. Landesmarkt: 4. März, 5 Mai, 30. Juni, 21. Aug. Föl fib i rt olios ok ( Grundbe­sitzer) : Bakács István (15) —■ id. Bakács János (28) — Benkő János vizi (24) — Benkő József a'só (26) — Benkő József (40) — ifj. Benkő József (40) — Boko Já­nos (20) — Bodor János (15) — Bödör Mihályné (18) — Csordás János (15) — Dénes Ferenc (18) — Dénes István (18) ■— id. Dénes István (24) — Dénes János (25) — Döbör Péter (10) — gróf Erdődy Sándor (3000) — Farkas István (40) — Gyalog Lajos (25) — Hol­ler József (lój — Horváth Dezső (15) — Horváth György (28) — Horváth Tstván (20) — özv. Hor­váth Istvánné (24) — Horváth Jó­zsef vizi (15) — HoVváth József pusztai (15) — özv. Horváth Mi­hályné (16) — Iván István B. (15) Iván István (9) — Iván József (35) Iván József hódi (18) — Kardos Sándor (15) — Kercza B. István (30) — id. Kercza János (15) — Kercza Péter (16) — Kovács Ist­ván (16) — Kovács P. János (22) Molnár István alsó (30) — Molnár István (21) — ifj. Molnár József (25) — Molnár József yorki (25) Nagy István (15) — Nagy József (12) — Németh Gyula B. (18) — Németh István kis (15) — Németh János (15) — Németh József B. (24) — Németh József kis (20) — Németh József (20) — Özi József (15) — Rajkó János (16) — Rajkó József (14) — Sebestyén István (15) Varga István alsó (15) — Vass Já­nos (15) — Vass István (30) — Zrínyi János (18) — Zrínyi József (20). Földbérlők (Grundpächter) : Dávid Lász'ó, plébános (30) — Kálmán Jenő (580) — Közbirto­kosság (273) — Kukovilly Pál (980). Ács (Zimmermeisler); Hajas Lajos. Asjfalosok (Tischler); Dérivó Fe- i(©nc — Nagy János. Bognárok (’Wagner): Gámpel Jó­zsef — Kampel Sándor. Borbély (Barbier)- Baksa István. Cipészek (Schuhmacher): Gampel Antal — Karát János — Kardos János — Nagy József — Oszkó József — Pordám József — Szen­té Márton -- Varga István. Cséplőgéptulajdonos (Dreschma- sehineneig.): dr. Rívó Miklós. Csizmadiák (Tschismenmacher): Horváth János — őri József. ■Hentesek (Selcher); özv. Becz Jó­zsefné — Németh Géza. Hitelszövetkezet (Kreditgenossen­schaft): KR'osszuperesztegi hitel- szövetkezet, mint az OKH. tagja. Koresmárosok (Wirte): özv. Beer Józsefné — Csées János — Hirsch Ignác — Nagy József. Kovácsok (Schmiede): Berkes Já­nos — Cibók Antal — Derivó Miklós — Kertész István — Pun- ger Jenő — Teszarck Imre — Tóth Károly. Kőművesek (Maurer): Farkas Fe­renc — Dénes Mihály — Nagy Pál — Németh Gyula — Tesza- csek Imre. Lakatos (Schlosser) : Szentzi V. Malom (Mühle): dr. Rívó Miklós (gőz. Dampf). Mészáros (Fleischer): Hirsch Ign. Sajtkereskedő (Käsehändler): Nagy János. Szövetkezet (Genossensch.); >:Iiosz- szuperesztegi Hangya fogy. és ér­tékesítő szövetkezet. Tejkereskedő (Milchhändler): Né­meth Géza. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- handler): özv. Benedek Adolíné Hajós Lajos — Schwarcz Dávid. HOSSZÚVÖLGY. Kk., Zala vm„ nagykanizsai j., 400 lak. Kjző, akv. Trvszék (tkv.), járás­bir., áll.-pénzt., cs. ö.: Nagyka­nizsa. á&fP ip~ Nagykanizsa (Nagy­kanizsa—ágfalvai vonal). HOSSZÚVÖLGY. Kg., Kom. Zala, Bez. Nagykanizsa. 400 Ein­wohner. Kreisnotär, Matrike'amt, Ger., (Grundbuchsamt), Bczirks- ger.. Staatsk., Gend. : Nagy­kanizsa. IÍ£fl "Ö” Nagykanizsa (Str. Nagykanizsa—Ágfalva). Körjegyző (Kreisnotär) : Vi­téz Horváth Sándor. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Hohl József (15) — Kling József (16) — Müller József (75) Perkó Jánosné (16) — Schmied János (25) — Schmied József (25). Asztalos (Tischler): Lajki Imre. Bognár (Wagner): Dömötör Gy. Cipészek (Schuhmacher): Gál Béla — Szertics Lajos — Weier Já­nos — Weisz F'erenc. Kádár (Böttcher): Lang József. Korcsmáros (Wirt): Klein György. Kovács (Schmied): Benkő Ferenc. Kőművesek (Maurer): Klein János — Klein Károly — Krimel János. HOSZTÓT. Kk., Zala vm„ sü­megi j. 350 lak. Kjző, akv.: Zala- galsa. Trvszék: Zalaegerszeg. Já­rásbir. (tkv.), áll.-pénzt., cs. ö.: Sümeg. ÜífP Sümeg (Ukk—keszt­helyi vonal). Zalagalsa. H OSZTÓT. Kg., Kom. Zala, Bez. Sümeg. 350 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Zalagalsa. Ger.: Za­laegerszeg. Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatsk., Gend.: Sü­meg. íi£fP Sümeg (Str. Ekk—Keszt­hely). Zalagalsa. F ö l fi b ir tokosok (Grundbe­sitzer) : Eszti János (15) — özv. Gróf Jánosné (22) — Mászi Já­nosné (20) — özv. Németh Fe- rencné (16) — Németh József (15) Nikk József (17). Cséplőgéptulajdonos (Dreschma,- schineneigentümer) : Németh J. Korcsmáros (Wirt): Kraxner J.-né. Mészáros (Fleischer) : Kraxner J. HOTTÓ. Kk., Zala vm., zala­egerszegi j. 350 lak. Kjző, akv.: Teskánd. Trvszék (tkv.), járás- hír., áll.-pénzt.: Zalaegerszeg. Cs. ö. : Nagylengyel. Alsó­bagod (Zal alövő—zalaegerszegi vo­nal). Zalaegerszeg. MOTTÓ. Kg., Kom. Zala, Bez. Za'aegerszeg. 360 Einw. Kreis­notär, Matrikelamt : Teskánd. Ger. (Grundbuchsamt), Bezirks­ger., Staatsk.: Zalaegerszeg. Gend.: Nagylengyel. Alsóbagod (Str. Zalalövő—Zalaegerszeg). Zalaegerszeg. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Baner Károly (15) — Hor­váth János (25) — Jorda János (18) — Nagy Ferenc (40) — Nagy Imre (Takács) (18) — Nagy József (Korcs) (20) — Tóth Mária (25) — Vass Ferenc (20). Cipész (Schuhmacher): Horváth Ferenc. Korcsmáros (Wirt) : Pollacsek L. Kovács (Schmied); Soós Antal. Szülésznő (Hebamme); Bene Sán­dorné. HŐGYÉSZ. Nk., Tolna vm., simontornyai j. Kk. Pécs. 4000 lak. Közs. jző, akv., rk., izr. $g). Trvszék : Szekszárd. JárásbiróSág (tkv.), áll.-pénzt., cs. ö. £ü© Szakály—Hőgyész (Budapest— gyékényesi vonal). Orvos, gyógyszertár, bank, takarékpénz­tár, önsegélyzőszövetkezet. Tűz­oltóság (önk.) — Orsz. vásár : Pál ford., József napja, Péter és Pál és Lipót napja után szerdán marhavásár, csütörtökön kirako­dóvásár. HŐGYÉSZ. Gg„ Kom. Tolna, Bez. Simontornya. HK. Péc<u 4000 Einw. Gemeindenotür, Mairikcl- aml, rk., isr. fe}. Gericht : Szek­szárd. Bezirksger. (Grundbuchs- aml), Staatsk., Gend. .£@5© Szakály—Hőgyész (Sir. Budapest —Gyékényes). Arzt, Apotheke, Bank, Sparkasse, Selbsthilfsgenos­senschaft. Feuerwehr (freiw.). — Landesmarkt : Nach dem 25. Ja­nuar, 19 März, 29. Juni und 15. November, Mittwoch Viehmarkt, Donnerstag Krammarkt. Községi jegyző (Gemeinde­notür) : Grélinger József. Adóügyi jegyző (Notar für Steuerangelegenheilen) : Fiedler Gyula. Segédjegyző (Vizenotör) : Ulrich György.­Orvosok (Aerzte): Kaufmann Lajos — Takács Károly. Állatorvos (Tierarzt) ■ Os- setzky György. Ügyvéd (Advokat): Baumgart­ner József. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Binder Márton (21) — Dieszberger Jakab (23) — Fark György (30) — Hammer Antal (17) — Hermann József (20) — Jusztusz Mór (19) — Leicht Fe­renc (50) — Lieb Gáspár (21) — Mayer Ferenc (16) — Mayer Pé­ter (24) — Meszner Jakab (23) — Müller Györgyné (17) — Müller Ferenc (18) — Oberritter Ferenc (19) — Pech Antal (20) — Pech Ferenc (21) — Pech János (35) Pech József (19) — Pcncs András (26) - Pfaff Ferenc (18) — Schitt György (18) — Stocker József (19) Theisz János (24) — Trink Kilián (16) — Ulrich Antal (20) — Ul­rich György (22) — Weiland Fe­renc (Í8) — Weiland János (24) Weisz József (22) — Wenzel Fe­renc (16) — Wildanger Antal (19) Winkler András (27) — Wolkmann Ferenc (22). Ácsok (Zimmermeister): Aubach György — Beilinger András — Konc János — OlerriPer An'al Pollinger Péter — Spoh Jakab — Stannenberger István — Ul­rich József. Állatkereskedők (Viclihdlr.) : Kohlt Sándor — M'los János. Asztalosok (Tischler): Beck Fe­renc — Folcz József — Hinemann József — Höffer József — Kiss Győző — Kühsfaller Jánosné — Müller József — Puhhert András — Stocker Mihály — Szvetics József — Theisz Ferenc — Wenzl János — Wdzl János. Bádogosok (Spengler): Baumann Tstván — Kunez Ferenc — T ich Antal — Stefan György — We­ber Ad ám. Bank (Bank): xHőgvészi népbank, mint önsegélyző-szövetkezet. Bognárok (Wagner) : Pech Antal — Rummel Ferenc — Stefan Fe­renc — Theisz Jenő. Borbélyok (Barb'ere); Trick Ká­roly — Kühsfauer Ede — Szélig József — Szélig Márton. Borkereskedők (Weinhändler); xKrausz Géza — xKrausz Miksa. Bőrkereskedők (Lederhändler): Weltmann Mór és Fia — xStras- ser Lajos. Cipészek (Schuhmacher): ifj. Brand János — Deák Ferenc — Deák György — Feierling Ádám — Frank Zsigmond — Gallé Sándor — Göttlinger Ferenc — Gölz Jó­zsef és Társa — Hosszú József — ifj. Jemmer István — id. Jemmer István — Jemmer József — Kunc József — Lemmor Tsiván - Mit- cserling Rezső — ifj. Mitcserling Rezső — Németh István — Szűcs Ödön — Teierling Ádám — Wald György — Wald Lőrinc. Cséplőgéptulajdonos (Dreschma­schineneigentümer): Frick József . — Mencz Henrik — Pech János — Winkler Gusztáv. Cserepesek (Dachdecker): Binder János — Hörnyéki József — Náhm Ferenc — Szonlag János — Till- mann János — Walter Mihály. Esztergályosok (Drechsler): Huth Márton — Maiz Pál — Maiz Jó­zsef. Fakercskedők (Holzhdlr.): Eleisch- mann Adolf és Fiai — ’‘Fleisch­mann Lipót. Füszerkereskedő (Spezereiwaren­händler): xFleischmann Adolf. Gabonakereskedők (Getreidehänd­ler).: Goldschm ed Ármin — Schwartz Sámuel — xWeisz és Engelmann. Gyógyszertár (Apotheke): Téry Aurél (Szentháromság). Harisnyakötő iparosok (Strumpf­wirker): Johner Antal — Pappert Antalné. Hentesek (Selcher): özv. Dici Sán­dorné — Flopp Vince — Keller János és Fia — Pfaff Mátyás. Kádárok (Böttcher) : Eigenbrod Gábor — Hartwich József — Till­man n János. Kalaposok (Hutmacher) : Leicht Károly — Marótzy György — Petrovich Alajos — Petrovich Béla. Kárpitosok (Tapezierer); Fuchs Fü- löp — Gondos Pál. Kefegyártó (Bürstenmacher): Böhl Vilmos. Kékfestő (Blaufärber): Stocker János. Kéményseprő (Rauchfangkehrer): Stockinger Vince. Koresmárosok (Wirte); Ditzi Sán­dorné — Hebel Ferenc — Hopp György — Kilvinge János — Kuncz Rezső — Stocker Márton — Szűcs Ferenc. Kovácsok (Schmiede): Stringenz János — Winkler Gusztáv — Wi- tel János. Kőművesek (Maurer): Beck An­tal — Fayt Ferenc — H"rr Fri­gyes — Hiltenbe-'te] Gvörgy — Ift András — Müller János — ifj. Oberritter János — Ulrich György — Ulrich János. Kötélgyártók (Seiler): Besser Fe­renc — Besser Vendel — Hopp Antal — ifj. Hopp György — Maukner Mátyás. Lakatosok (Schlosser): Deák Jó­zsef — Huber Ferenc — Kallen- beiger Lajos — Witzl Károlv. Lisztkereskedők (Mehlhänd’er): xKrausz Rudolf és Fia — xWeisz I. Jenő. Malmok (Mühlen): xDunántuli egye- sitelt hengermalom rt. (Diesel) — xFáy hengermalom — Mentz Henrik (gőz, Damnf) — Sziget Pál, Ujmalom — Wéber Testvé­rek (viz, Wasser). Mészárosok (Fleischer): R'opn Vin­ce — Jocher Antal — Kaufmann Sámuel — Kellner Sándor — Loher Antal — Pfaff Mátyás — Rosenthal Miksa — Róth János — .Ulrirk Mátyás. Mézeskalácsos (Lebzelter) : özv. Hoffmann Józsefné. Müvirágkészitő (Kunstblumenerzeu­ger) : Móser Anna. Nőiszabók (Damenschneider): Beck Mariska — Komnanik Istvánné — özv. Steib Józsefné. Nyersbőr kereskedő (Rohhäutehänd­ler): xStrausz Jakab. Órások (Uhrmacher): Gundrum Ferenc — Holfeld Rezső — Ift Miklós. Pékek (Bäcker): Habi József — Tinbauer Ede — Tinbauer Já­nos. Rőfösárukercskedő (Schnittwaren­händler) : xEngelmann Jenő és Társai — Grossberger Salamon — Jusztusz Miksa — ’‘Oppenheim Salamon — Schwartz Samu. Ruhakereskedő (Kleiderhändler): xSzékler Mór utódai, özvegye és fia, Székler Vilmos. Sörkereskedők (B'erhändler) : xIIopp Vince — ><Lusztig Ármin és Társa. Szabók (Schneider): Rrell István — Czinner Antal — Genzler Já­nos — Grabenau János - Floh- newald Jenő — Hopp Albert — Jusztusz Hermann — Kohn Si­mon — Pinkola József — Proli István — Rettich Jánosné — xRó- nai Józsefné sz. Strasser Róza — Rüll János és Fia — Scherer Ja­kab és Fia — Schmid József — Strancinger Ferenc — Strancin- ger Vince — Schwarz Samu — Vohnewald János — Weber Fe­renc — Zieneé Antal. Szappanfőző (Seifens'ed.): xKürsch" ner Adóit. 869

Next

/
Oldalképek
Tartalom