Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - H

Hajdúnánás — ifj. Szívós Imre — ifj. Tencz- kauf Mátyás — Vas Miklós — Vj. zer György (434). 'Csizmadiák (Tschismenmaeher): Alföldi Gábor — L. Ambrus Ist­ván — Balog Sándor — Balta László — Barta Sándor — Baren- csi Imre — Borbély János — Boross Sárdor — Csegöldi And­rás — Csegöldi Antal — Dombi Sándor — Eles István — Fábián Antal — Fodor Miklós — Hajdú Gábor — Kánló Miklós — Ka­tona Sándor — Kéki Ambrus — Kis László — Kiss Sámuel — Kolla Gábor — Konya Miklós — Jvoyács Mátyás — Kutron Jó­zsef — Lasitos Imre — Laskai János — Mikó László — Mikó Sándor — Mikulka György — Molnár Antal — Molnár Lajos — Molnár László — Molnár Sándor — Nagy Antal ~ Nagy László — Nagy Miklós — Nyakas István — Osváth Sándor — Pálűy An­tal — Pénzes Antal — Pénzes Mihályné — Pváskai Imre — Ró­kusi András — Reszeci Lajos — Rőthi Lajos — Sallai Miklós — Sári István — Szabó László — Szabó Sándor — Szatmári Gábor Tóth Imre — Tóth József — Varga László — Varga Miklós. •Cukrászok (Zuckerbäcker); Gábor Mihály — Varga Sándor. Oéligyümölcskereskedö (Südfrüch- tenhándler): Klein Lajos. Divatárukereskedők (Modewaren­händler) : Deutsch Bence — “Frommer Ilermanné — Kcki An- lalné. Dohánytőzsdék (Tabakverschleisse): Fábián Lajos — özv. Goldstein Dezsőné — Horovitz I. Gyula — Paloczi Miklós — Tímár István. •Ecetgyár (Essigfabrik): “Berkovics Emánuel. Építkezési vállalkozó (Bauunter­nehmer): Vitéz László. Épületanyagkereskedö (Baumate­rialienhändler) : Budai Mihály, firtékpapirkereskedő (Effektenhänd­ler); Weisz Sámuel. Esztergályosok (Drechsler): Hados Ferenc — ifj. Hados József. Faedénvkereskedő (Holzgeschirr­händler) : Klein Izsák. Fakereskedők (Holzhändler): An­gyal Sámuel — Angyal Simon és Samu — Berkovics Sámuel — Budai Mihály — xBuday Mihályné — özv. Friedländer Józsefné — Frommer Mózes — Grosz Tóbiás — Klein Izsák — Markovits Adolf — Nagy Gábor — “Stark J. Fényképészek (Photographen) : Burg Izsó — Daróczy Imre — Lusztig Márton. Férfiszabó (Herrenschn.): “Debre- czejii Zsófia Daróczi Jánosné. Fogművesek (Zahntechniker): Klein Gyula — Másíts Szávó. Fuvarosok (Fuhrwerker): Adáin Mihály — Alföldi Miklós (193t) — Bazár Miklós (1179) — Csuka László — Daróczi Pál (3102) — Fábián Mihály — Fekete Lajos — Friedländer Józsefné — id. Gál Imre (39) — Glücklich Jenő (2Í89) — Hatházy István (617) — Jámbor Imre — Kis Miklós (2790) — Kis Sándor — Konda Imre — Konya Imre (815) — Konya László (1557) — Konya Sándor — Kovács László (278) — Kövér Sándor — Lakatos Gábor (1294) — Lakatos Sándor (1639) — Meny­hért András (2603) — Mikó An­tal (2719) — Molnár Mátyás (599) — Molnár Sándor (35) — Nagy László (1530) — Nyakas Miklós — Oláh Miklós — Ormos Ba­lázs (822) — Papp László (686) — Pető László — Porkoláb Lász­ló (2734) — Porkoláb Miklós (2659) — Reszegi László (367) — Schwimmer Sámuel — Slulberger Albj — Szabó László (639) — Sza­bó Miklós (96) — Szabó Sándor (420) — Szabolcsi Imre (1571) — Szilágyi László — Tóth Sándor (245) — Zámbó László (734). Fürdő (Bad): Tímár Imre. Füszcrkereskedők (Spezereiwaren- hündler): xFejes Antal — “Ko- vács Miklós — Smicpocky György. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.): Glücklich Géza — Gottdiener Sá­muel — Özv. Grosz Jenőné — Freirlich Sámuel — xFried Izidor — Kupferstein Lajos — Roth Géza. Gyógyszertárak (Apotheken): Ka­bay Péter (Remény) — Lakner Gyula — (Magyar korona) — Molnár Miklós (Kígyó). 828 Gyümölcskereskedő (Obsthändler) : Dávid Sámuel. Hagymakereskedő (Zwiebelhdlr.); “Buday Mihályné. Hulkereskedő (Fischhändler) : Schwarez Dávid. Háztartási cikkek (Flaushaltungs- artikel) : Koton Ferenc. Hentesek (Selcher); Béres Zsu­zsanna — Czeglédi Julianna — Gyulai Miklós — Mikó Antal — Mikó László — Nagy András — Nagy Demeter — Nagy Lajos — Oláh Gábor — Ötvös Miklósné — Pongai Lajo-sné — Síró Istvánná — Szabó Lajos Hírlap (Zeitung) : Hajdanán. Újság. Illatszerkeresk. (Parfümeriehdlr.): Katona Ferenc. Kádárok (Böttcher); Molnár Imre — Péntek Lajos. Kalapkereskedő (Huthändler): Ja­kobovics Mór. Kályhás (Ofensetzer): Paulich And­rás. Kávéházak (Kaffeehäuser): Fejes Sándor — Keszthelyi Vendel — Kun Lévi — Péter Gábor — To­kaji Gyula. Kéményseprő (Rauchfangkehrer): Fogéi László. Kerékgyártók (Wagner): Aszalós Jó­zsef — Csontos Sándor — Czeglédi László — Dobos Sándor — Hatnia János — Jánoska András — Kiss Sándor — Lente László — Lo­vász Gábor — Lovász Gyula — Molnár Balázs — Molnár Sándor — Reszegi Albert — Reszegi Mik­lós — Reszegi Péter — Sole.nszky József — Szabó Imre — Szabó Sándor — ifj. Szabó Sándor — Varga Imre. Kereskedelmi ügynökök (Handels­agenten) : Jankovich János — xSohler Béla. Kézmüárukereskedő (Manufaktur­warenhändler) ; “Izsák Márton. Korcsmárosok (Wirte): özv. Bakó Lászlóné — Boros Antal — özv. Cziment Mártonné — özv. Ellbo­gen Józsefné — Fodor Antal — Glück Izsák - Glücklich Emá­nuel — Glücklich Hermann Glück­lich Miksa — özv. Goldstein Dá- vidné — Gottdiener Ede — Grossman Herman — Hajdú Ferenc — Hajmási Lipót — Kalai László Klein Menyhért Már­ton — Molnár Sándor — Porko­láb Gábor — Rékási András — Schwindler József — Tóth Sán­dor — Weisberg Adolf. Kovácsok (Schmiede): Ábri Ferenc — Balogh László — Bodor Sán­dor — Brenza János — Dohány István — Ecsedi Sándor — Fe­hér Imre — Gaál Miklós — Horváth Gábor — Horváth Gyula — Horváth Miklós — Kollár Ist­ván — Kovács Lajos — Kovács László — Körtvélyessy Gyula — Lakatos Márton — Menyhért And­rás — Menyhért Antal — Meny­hért Imre — Menyhért József — Menyhért László — Menyhért Sándor — Mikó Balázs — Nagy Antal — Nagy Imre — Nagy Vince — Oláh Ferenc — Orosz Imre — Szabó Lajos — Sztokics Márton — Tassner Antal — Zámbó Lajos. Kőfaragó (Steinmetz): Kann Mór. Kőművesek (Maurer): Dombi Mik­lós — Fejes Balázs — Fejes Fe­renc — Gönczi Miklós — Kéki Antal — Kéki László — Kéki Márton — Kelemen Miklós — Nagy Imre — Nagy Miklós — Nyakas Antal — “Palóczy Mik­lós — Szabó Imre — Széles Ist­ván — Szőke Imre — Varga László — Vilányi József -- Vitéz László. Könyvkötő (Buchbinder): Rácz Miklós. Könyvnyomdák (Buchdruckereien); Horovitz I. Gyula — Katona Fe­renc — özv. Luizer Ignácné — xSzücs Lajos. Kötélgyártók (Seiler): Macher An­tal — Szabó Lajos. Lakatosok (Schlosser); Albert Imre — Bodor Sándor — Cser Gábor — Csontos József — Donna Miklós — Ecsedi József — Fe­hér Imre — Ferenczi István -- Répási Ágoston — Szabó Géza — Szabó Lajos — Szabó Miklós — ifi. Thierkauf Mátyás. Lisztkereskedők (Mehlhdlr.): Fehér István — Roth Géza. Lókereskedők (Pferdehändler); Ba­ta István — Jóna Gergely (2592) — Jóna Lajos (1519) — Kálai Miklós (2066) — Olál Antal (64) — Tar Mátyás (798). Malmok (Mühlen): Bakói Péter (járgány, Göpel) — Bartal Károly — Bolyky Károly (gőz, Dampft — Csiba Elek (szivógáz, Saug- gas) — “Hajdúnánási gőzmalom rt. — xIrén gőzmalom. Csiba Elek — Kupferstein és Both (gőz, Dampf) — xSiró István — Ta­karó István — xTársulati rt. (gőz, Dampf). Marhakereskedők (Viehhändler) ; ifj. Berencsi Géza — Debreczeni Sándor — Dombi György — Dombi György (2584) — Farkas Mátyás — Farkas Vilmos — Hó­dos László — Nagy András (3l2l) — Pap Miklós — ifj. Papp László (1257) — Pénzes Gábor (2473) — Sohler Béla — Szitsák Ferenc — Szolát István — Tímár Gábor (2473) — Varga István (2688) — ifj. Varga László — Varga Sán­dor — Zuga László (1036). Mészárosok (Fleischer); Boross Gyula — Csengeri László — Kéki Gyula — Magyar László — Mikó József — Nagy Aidrás. Mozgóképszínház (Lichtbildtheater): Uránia. Nőiruhakereskedő (Damenkleider­händler): Nagy Zsófia. Nőiszabók (Damenschneider) ; Hammar Berta — Kányádi Zsig- mondné — Kocs Katica — özv. Both Fercncné — Varga Jánosné. Nyersbőrkereskedők (Rohhaute- häiidler): Baumann Sándortié — Fried Dávid — Friedlender Sá­muel — Fröhlich Sándor — Glücklich Miksa — Qpttdiener Jakab — Schwimmer. Ócskavaskereskedő (Alteisenhdlr.); Gottdiener Jakab. Órások (Uhrmacher): Rosenberg Alfréd — Rosenberg H. Dezső — Tokaji Gyula — Tokai Imre. Pékek (Bäcker): Friedländer Sá­muel — Gábor Mihály — Gott- diener Ede — Klein Ignác — Varga László — Varga Sándor. Petróleumkereskedők (Petroleum- händler): Fried Adolf — Katz H. Ernő. Pótkávégyár (Kaffeersatzfbr.): Ad­ler Mór. Röfösárukereskedők (Schnittwaren- händler); Breuer Lajos — Dra- viczki Julianna — “Glücklich Jó­zsef — Grosz Ábrahám •- Grosz József — Izsák Antal — Izsák Márton — Izsák Sámuel — Katz Hermann — Katz Kálmán — Katz Mihály — Klein Gizella — özv. Klein Ignácné — Kohn József — Lux Imre — xMolitorisz Nándor — xPauliny Vilmos — özv. Schwindler Sándorné — Schwartz Emánuel utóda — Katz Mihály. Rostakészitők (Reitererzeuger) : Theierkauf István — Theierkauf Mátyás. Szalmakalapgyáruk (Strohhutfa­briken): xCsontos János — “Fröh- lich S. Sándor — xösztreicher Fülöpné — xSohler István — Weisz Ferenc — Weisz Salamon. Szalmakalapkereskedők (Strohhut­händler): xFried és Klein __ — “Glück Bamek utódai — “Klein Náthán és Társa — ösztreicher Fülöp. Szalmakalapkészitők (Strohhuter­zeuger) : Adler Mór — Fábián La­jos — Fargács Gyula — Fried és Klein — Fried Izidor — Fried? mann Hermann — xFriedmann Lajos — xGlück Jakab — “Gold­stein és Katz — “Grósz Tóbiás — Grünwald F'erenc — Herbst Ja­kab — “Hornstein József — Ja- kabovits Mór — “Kattler Bernát fiókja — Klein és Schnitzer — Klein Márton — Kohn Márton — Kupferstein Adolf — “Linczer Sámuel — Macher .Antal — “Mes- kó rt, — Sámuel József — “Spit­zer Henrik és Fia Miksa utóda. — “Stern Lajos — Stern Salamon — Szabó Imre — Szabó József. Sertéskereskedők (Schweinehänd­ler): Afra Sándor — Bános Gá­bor — ifj. Berencsi Géza — Csor- vasi László (1209) — Illés György — Illés Jakab — Jámbor Má- tyásné — ifj. Jámbor Mihályné — Katoliczki Miklós — Kéki La­jos — Kéki Miklós — Kovács László — Kun Gábor — Lakatos László — Lente Zsigmondné — Magi József — Menyhért Ist­vánná — ifj. Mészáros István — 1 Molnár Miklós — Néma Mihály — Nyakas Antal — Nyakó Jó­zsef — Papp Miklós — Porkoláb Gábor — Porkoláb Imre — Radó József — Radó László — Se­bestyén Miklós — Ser Imre — Szebenv Imre — Tatár László — ifj. Varga László — Varga Sán­dor — Zombor Mátyásné. Sertésügynök (Schweineagent) : Oszváth Gyula. Szabók (Schneider) : B leier Lajos — Davoczy János ■— Eisenberger Izrael — Fisch Hermann — Friedmann József — Friedmann Kálmán — Fleischmann Mór — Glück Mór — Goldstein Géza — Goldstein Testvérek — Hannar Jenő — Izsák Márton — Lázár Izrael — Lefkovics Bernát — Lefkovits Sámuel — Pénzes Mik­lós — Sáfár Henrik — Schlosser József — Schindler József — Singer Salamon — Steinbach Far­kas — “Steinbach Farkasné — Teutelbaum Kálmán — Varga Miklós — Weinstein Márton — Weisz Sámuel — Zimányj Aranka — Zudar Dezső. Szállodák (Hotels): Bocskay szál­loda — Tokaji Gyula. Szal.mafonat kereskedő (Strohge­flechthändler) : Horváth Gáborné — Szabó József. Szecska vágó (Heckseischneider) : Csorvási András. Szeszfőzdék (Spiritusbrennereien) : “Hajdúnánás vár. közp. szeszfőzde Takács Testvérek és Társa. Szeszkereskedő (Spiritushändler) ; Gottdiener Sámuel. Szíjgyártók (Riemer): Daróczy Imre — Kiss Gábor ■— Paulovics Pál -- Sebek József. Szikvizgyárak (Sodawasserfabr.) : Molnár Miklós — T. Nagy Mik­lós — Sofár Béla. Szobafestők (Zimmermaler): Ber- náth József — Breuer Lajos — Gyulai N. András — Póka Sán­dor — Sipos Balázs. Szövetkezetek (Genossenschaften) : “Hajdúnánási Hangya fogy. és ért. szövetk. — “Magyar köztisztvise­lők fogyasztási, termelő és érté­kesítő szövetkezet fiókja — “Haj­dúnánási gazdasági egyesület me­zőgazdasági, ipari és kereskedelmi szövetkezet. Szüesök (Kürschner): Jámbor Gá­bor Jóna Mátyás — Jóna Mik­lós — Kéki Antal — id. Kéki Gyula — ifj. Kéki Gyula — Kéki Imre. Szülésznők (Hebammen) : Hadadi Sándorné — özv. Schwarez La- josné. Takarékpénzt. (Spark.) : “Hajdú­böszörményi Részvénytársulat Ta­karékpénztári — “Hajdúnánási Ta­karékpénztár Részvénytársaság. Tejtermékkereskedő (Milchproduk- tenhändler): Pivarnik Jánosné. Temetkezési vállalatok (Beerdi­gungsunternehmen): Mikó Gyula, Pauliny Vilmos — Schnopper Gyula. Terménykereskedők (Landespro- duktenhändler): “özv. Baróthy Istvánné — “Glücklich Emánuel — Glücklich Géza — “Glücklich Márton — Gottdiener Lajos — “Kell Jakab — Lochler Béla és Társai — Róth Géza. Tésztagyár (Mehlspeisfabrik): özv. Baróthy Istvánné. Timár (Lohgerber): Mikó Sándor. Tollkereskedők (Federnhändler): Baumann Sándorné — Berkovits Sámuel — Bier Ábrahám — Fried Dávid — Fröhlich Sándor — Glücklich Dávid — Glücklich Iz­rael — Goltdiener Jakab Kohn József — Lázár Izsák — Lefko­vics Adolf — Lefkovics Hermann Schlesinger Sámuel — Schwarez Jakab — Schwimmer Sámuel — Steinbach Frigyes — Stern Dezső. Ügynökök (Agenten): Frommer Her. mann Hermann — Sohler Béla. (jvegkereskedük (Glashändler): Da- vidovics Salamon — Deutsch Ben­ce — “Freireich Sámuel — Hut- flötz Adám — Rosenberg Samuel ifj, Schindler József — “Somossy Lajos. Vaskereskedő (Eisenhdlr.): Schind­ler József. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler); “Berkovits Emánuel — Berkovics Márton — Biermann Salamon — Czimert Bernát — Deutsch Bence — Deutsch Mór

Next

/
Oldalképek
Tartalom