Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - H

Hajdúnánás Pongor József (21) — Pongor Jó­zsef (83) — Porkoláb András (30) Porkolb Antal (28) — Pusztai László (17) — Pusztai László (22) Pusztai Sándor (40) — Rékási Imre (76) — Reszegi Gábor (39) — Reszegi Imre (17) — Reszegi László (27) — Reszegi László (20) Ifj. Reszegi László (20) — Re­szegi Miklós (18) — Reszegi Mik­lós (25) — Sallai László (20) — Sallai Sándorné (15) — Sári Já­nos (20) — Sebestyén Lajos (39) Sebestyén László (25) — Ifj. Se­bestyén László (30) — Sebestyén Márton (26) — Sebestyén Miklós (15) — Ifj. Sebestyén Miklós (15) Simon Jenő (56) — Sós Gábor (25) — Sós Gábor (22) — Spitz- müller Sándor (21) — Szabó An­tal (20) — Szabó Gábor (42) — Szabó Gábor (17) — Szabó Gábor (23) —- Szabó István (29) — Szabó József (42) — Szabó Lajos (27) — Szabó Lajos (18) — Szabó Mihály (19) — Szabó Miklós (35) — Szabó Péter (25) — Szabó Sándor (43) Szebenyi Sándor (16) — Szilágyi András (35) — Szilágyi Imre (18) Szilágyi László (20) — Szilvási Gá-i bor (31) — Szilvási László (15) Szolláth Lajosné (30) — Szolláth László (26) — Szolláth Sándor (24) — Szűcs Miklós (20) — Ta­kács Gábor (19) — Takács Gábor (17) — Ifj. Takács István (153) Takács Sándor (21) — Takács Sándor (33) — Tar Pálné (31) — Timári András (52) — Timári András (44) — Tóth Imre (20) — Tóth József (44) — Tóth Lajos (21) — Tóth Lajos (28) — Tóth Lajos (30) — Tóth Sándor (25) — Törő Imre (27) — Török Antal (18) — Törők István (41) — Tö­rök Miklós (41) — Török Miklós (31) — Török Pál (67) - Új­városi Gábor (30) — Újvárosi Sándor (19) — Úri László (23) — Úri László (20) — Vad András (30) — Vad Antal (20) — Van­drázky Béla (25) — Vandrázki György (24) — Váradi György (80) — Ifj. Váradi György (20) — Váradi Mihály (30) — Varga Ist­ván (16) — Varga István (25) —• Varga József (16) — Varga László (32) — Varga László (20) — Varga László (17) —Varga Miklós (16) — Varga Miklós (15) Varga Sándor (18) — Zólyom István (20) — Zsuga Gábor (21) Zsuga Imre (18) — Zsuga László (33) . Bejegyzett cégek Eingetragene Firmen üzv. Baróthy Istvánná, tészta­gyár — Mehlspeisfabrik. Berkovics Emánuel, ecetgyár —■ Essigfabrik. Buday Mihályné, hagymákeres- kedő — Zwiebelhändler, özv. Cziment Mártonná (özv. Cz. Mártonná szül. Lefkovits Regina), szeszesital, bor, bormust és sör­nagykereskedő — Spirituosen, Wein-, Weinmost- und Biergross­händler. Csontos János, szalmakalapgyár — Strohhutfabrik. Debreceni Zsófia, Daróczi János- né, férfiszabó — Herrenschneider. Deutsch Hermann Fia Deutsch Jakab, vegyeskereskedő — Ge- mischtwarenhändlcr. Fejes Antal, füszerkereskedő — Spezereiwarenhändler. Freireich Sámuel, üveges — Gla­ser. Fried Izidor, terménykereskedő —- Landesproduktenhändler. Fried és Klein (F. Dávid és K. Kálmán), szalmakalapkereskedők — Strohhuthändler. Friedmann Lajos, szalmakalap­kereskedő — Strohhuthändler. Friedmann P. és Társa (F. Pepi), vegyeskereskedők — Gemischt­warenhändler. Frommer Hermanné (Klein Róza), divatárukereskedő — Modewaren. Fröhlich S. Sándor (F. Schevach) szalmakalapgyár — Strohhutfabr. Glück Baruch utódai (G. M. Elek és Glacher Pinkász), szalma­kalapkereskedők — Strohhut­händler. Glück Izsákné (G. J.-né Engel Klára), vegyeskereskedő — Ge­misch twarenhändler. Glück Jakab, szalmakalap és kel­lékek gyára — Strohhut- u. Zu- behöre-Fabrik. Glücklich Emánuel, terményke­reskedő — Landesprodukte. Glücklich Izsák, vegyeskereskedő — Gemischtwaren. Glücklich Izráelné (Brunner Irén), vegyeskereskedő — Gemischtwa­renhändler. Glücklich József, rőföskereskedő —- Schnittwaren. Glücklich Márton, terménykeres­kedő — Landesprodukte. Goldstein és Katz (G. József és K. H. Ernő), szalmakalapkeres­kedők — Strohhuthändler. Gottdiener Sámuel, bor-, sör- és égetett szeszesital-nagykereskedő — Wein-, Bier- und Spirituosen- Grosshändler. Grósz Tóbiás, szalmakalapkeres- kedő — Strohhuthändler. Hajdúböszörményi Részvénytár­sulati Takarékpénztár — Hajdú­böszörményéé Aktiensparkasse. Hajdúnánási gazdasági bank rt. — Wirtschaftliche Bank A.-G. (Igt. Sebestyén Miklós, Takács István, Timáry András, Sohler Béla, Berzőfy Vince, Fischer Jenő (Debrecen), Mirkó Imre. Boda Ignác). Hajdúnánási gazd. egy. mező- gazd., ipari és keresk. szöv. — Hajdunánáser Wirtschafts-Ver­ein, Wirtschaftliche, Industrie- und Handels-Genossenschaft (Igt. Béky Ferenc, ifjabb Berencsy Géza, Berencsy Gyula, Berencsy János, dr. Boda Ignác, ifj. Cso- hány Antal, Csohány Zsigmond, Csorvassy Miklós, ifj. Csuka László, Decsci László, Gyulai Ist­ván, Jóna Mátyás, Lente Zsig­mond, Lovász István, Mirkó Imre, Pénzes Mihály, dr. So­mogyi .Gyula, Farkas István, ifj. Vad Imre, Varga László). Hajdúnánási gőzmalom rt. — Hajdunánáser Dampfmühle A.- G. (Igt. Berencsy Gyula, Pénzes László, Csorvássy Miklós, Pau- liny Béla, Sinay Antal, dr. Cso­hány András, Varga László. Pá- kozdy András.) Hajdúnánási Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet — Haj­dunánáser Hangya Konsum- und Verwertungs-Genossenschaft (Igt. ifj. Gohány Antal, Jóna Mátyás). Hajdúnánási hitclszövetk. (OKH). — Hajdunánáser Kreditgenossen­schaft (Igt. dr. Szűcs László, Rácz Imre). Hajdúnánási kölcsönös segélyző- egylet mint szövetkezet — Hajdú­nánáséi- gegenseitiger Selbsthilfs­verein als Genossenschaft. Hajdúnánási takarékpénztár rész­vénytársaság — Hajdunánáser Sparkassa A.-G. (Igt. ifj. Cso- kány Antal, Berencsy Géza, dr. Berencsy János, Somogyi Gyula, Berencsy Gyula, dr. Pénzes Mi­hály, Nemes Lajos, Váezy József, Batta Antal, Hajdú Miklós, Pau- liny Béla.) Hajdúnánási Újság — Hajdunáná­ser Zeitung. Hajdúnánás város központi szesz­főzője — Zentral-Spiritusbren- nerei der Stadt Hajdúnánás. Herbszt Jakab, vegyeskereskedés — Gemischtwaren. Hornstein József, szalmakalap­gyár — Strohhutfabrik. Horovitz J. Gyula (H. József Gy.), nyomda — Druckerei. Irén gőzmalom — Irén Dampf- mühle (Csiba Elek). Izsák Márton, kézmüáru — Manu­fakturwaren. Kattler Bernát fiókja (Jakobovits ' Mór), szalmakalapgyár — Stroh- hutfabrik. Kell Jakab, terménykereskedő — Landesprodukte. Király Nándor, vegyeskereskedés — Gemischtwaren. Klein Náthán és Társa (K. N. és Linczer Sámuel), szalmakalapke- reskedő — Strohhuthändler. Kovács Miklós, füszerkereskedés — Spezerei waren. Linczer Sámuel, szalmakalapgyár — Strohhutfabrik. Magy. köztisztviselők fogyasztási, termelő és értékesítő szövetkezet fiókja — Konsum-, Produktions­und Verwertungs-Genossenschaft der ung. öffentl. Beamten. Meskó R. I., szalmakalápgypár — Strohhutfabrik (M. Gyuláné Rith Irén). Molitorisz Nándor, rőföskeres­kedő — Schnittwaren, üsztreicher Fülöp, szalmakalap- kereskedő — Strohhuthändler. Ösztreicher Fülöpné (ö. F.-nfe Hornstein Éva), szalmakalapgyár — Strohhutfabrik. Rákóczi Miklós, kőműves — Maurer. Popovics Mihály, vegyeskereske­dés — Gemischtwaren. Pauliny Vilmos (P. Béla), rőföske­reskedő — Schnittwaren. Schreiber Berta, baromfikereskedö — Geflügelhändler. Schvartz Emánuel utóda Katz Mihály, rőföskereskedő — Schnitt­waren. Schwarcz Fáni, vegyeskercskedés — Gemischtwaren. Síró István, malom és szikvizgyár — Mühle und Sodawasserfabrik. Slachta János utóda, vegyeskeres­kedés — Gemischtwaren (Dub- ravszky Antal). Smigróczky György, füszerkeres­kedés — Spezereiwaren. Sohler Béla, ügynök — Agent. Sohler István, szalmakalapgyáros — Strohhutfabrik. Somossy Lajos, üveg- és porcellán- kereskedés — Glas u. Parzellan. Spitzer Henrik és Fia Miksa utó­dai (S. Mihályné és S. Salamon- né), szalmakalapgyártók és ke­reskedők — Strohhutfabrik und Händler. Stark József, fakereskedő — Holz­händler. Steinbach Fankasné (Grósz Mari), szabó — Schneider. Stern Lajos, szálmakalapkeres- kedő — Strohhuthändler. Stern Salamon, szalmakalapgyár — Srohhutfabrik. Szűcs Lajos, nyomda — Druckerei. Weisz Ferenc, szalmakalapgyár — Slrohhutfabrik. Weisz Salamon, szalmakalapgyár — Strohhutfabrik (Berkovics Emá­nuel). Zakariás Jakabné (Z. J.-né Heller Pepi), vegyeskereskedés — Ge­mischtwaren. Ácsok (Zimmermcistcr): Balog Imre — Balogh Miklós — Balogh Sándor — Baráz Miklós —■ Deák Ferenc — Gaál János — Gaál Imre — id. Gaál Mihály — Ja- rabni Ferenc — Kéki János — Máró András — Maró Antal — Mikó Bálint — Nagy Lajos — Nagy László — Nagy Sándor — Pap Gábor — ifj. Papp Gábor — Papp Lajos — Papp Miklós — Sz. Szabó Antal — Takács Ist­ván — Timári Lajos. Asztalosok (Tischler); Balázs Já­nos — Busi Sándor — Csontos Gábor — Deák László — Deák Sándor — Durkó Sándor — Ge­deon Lajosné — Iladas László — Hados Ferenc — Katona Gábor — Kiss Lajos — Mikó Gábor — Nyakas Imre — Szepák Gyula — Tar Mihály — Varga Gábor. Bádogosok (Spengler): Breier Jó­zsef — Daróczi Sándor — Grig Farkas — Polacsek Jakab — Tóth Sándor. Bankok (Banken): xHajdunánási hitelszövetkezet (OKH) — *Haj- dunánási köles, segélyzőegylet m. sz. — ^Hajdúnánási gazdasági bank rt. Baromfikereskedök (Geflügelhänd­ler) ; Ádám Mihályné (2762) — Balogh lmréné (40) — Balogh Lászlóné (1899) — Bleuer Ferenc (1182) — Csegöldi lmréné (2607) — Csuka Miklósné (1155) — Csu­ka Sándorné (1102) — Deák Sán- borné (3020) — Draviczky Juli­anna (2269) — Endrei Zsuzsa (605) — Erdei Pálné (2141) — Fogéi Mór (186) — Freireich Sámuel — Fried Dávid (191) — Frudmahn Hermann — Gyulai & Sipos (3081) 841) — Gyulai Jánosné (2186) -- Hajdú Zsófia — Horváth Erzsé­bet (1375) — Jámbor Mátyásné — Karvics Julia — Kéti Julia (3006) — Klein Fülöpné — Ko- nyer lmréné (3002) — Konyer Lászlóné (481) — Kőszegi József, né (2588) — Kun József (3008) —- Menyhért Zsuzsa és Társai — Mikó Gáborné (581) — özv. Mil- lian Lajosné (2269) — Nábradi AnLahié (1846) — Nikodemus Jó­zsef (1365/6) — Oláh Andrásné (1435) — Pálfi Sándorné (2496) — Palóczi Jánosné (2729) — Pa- lóczi Miklós (139) — Paóp Zsuzsa — Pvazsnyik Jánosné (1773) — Porkoláb Lajosné (2181) — Pósa Lajosné (1615) — Róth Róza (1868) — Ruha Balázsné (2190) — Sári László (307) — xSchreiber Berta — Schwartz Jakab (242) — Schwarcz Sámuel — Schwarcz Sámuei (8) — Scsták Lászlóné (3006) — Szabó Lászlóné (2524) — Takács Lászlóné (1768) — Tóth Lajosné (1708) — Vogel Mór — Weiszberger Sámuel — Weisz Györgvné — Zsámbó Lászlóné (1225). Bazárárukercskedök (Basarwa'rcn- händler): Eisenberger Henrik — Grosz Ábrahám —- özv. Klein Ig- nácné — özv. Löwy Dávidné. Beton- és cserépgyárak (Beton- u. Dachziegelfabriken): Angyal Sá­muel — Angyal Simon — Starli József. Bizományosok (Kommissionäre) Grünfeld Lipót — Jarkovics Já­nos — Kohn Antal — Ohrstein Lajos — Stern Dezső. Bodega (Bodega): özv. Horváth Sán­dorné. ____ Borbélyok (Barbiere); Kollár Mi­hály — Máró István — Másíts István — Matyi Sándor — Szabó- Jenő. Borkereskedők (Weinhdlr.): xözv- Cziment Mártonná — Ellbogen Róza — Frommer Mózes — Glück Izsák — Glücklich Emánuel — özv. Goldstein Dávidné —< Gott- diener Ede — xGottdÍener Sá­muel -- Ilagymási Lipót — Klein. Márton — Leicht Jenő — Re- kassi András — Schmiller József — Spitzer Ábra hám. Borkereskedők (Lederhändler) : Berkovics Sándor - Deutsch Ja­kab — Glücklich Dávid — Klein Moritz — Steinbach Frigyes —• Szepdrő Hermann. Bútorkereskedők (Möbelhiindlerj ^Deutsch Hermann Fia — Deutsch Jakab. Cement- és mészkereskedők (Ze­ment- u. Kalkhändler): Grünfeld Manóné — Friedländer Ign. — özv. Kupferstein D. — Lefkovics Hermann — Róth Jakab — Stark József. Cementkészitő (Zementerzgr.): Fo­dor Antal. Cipészek (Schuhmacher): Bácskai' Sándor — Bulla Lajos — Ban- dzsár Sándor — Burczag Imre — Batha János — Bözsi Antal — Csangár Sámuel — Csíki Bcrtalan, — Csíki József — Csíki Kálmán. Csuja Antal — Daróczy Imre — Dózsa lmréné — Fábián Imre — Fábián Miklós — Fischer József — Forrai Antal — Franceh József. — Grünwald Ferenc — Hadas. András — Helmeci András — Horváth Lajos — Jóna Miklós — Kéki Sándor — Kis Miklós — Klein Adolf — Klein Alttal^ — Klein Lajos — Klein Mór — Klein Sámuel — Kohn Mátyás — Ko­nya Gábor — Kovács László — Lente Miklós — Makiári Imre — Menyhért Sándor — Mihájlovics- Zsiga — Molnár- Sándor — Nagy Gábor — Nagy Miklós — Nagy Pál — Nagy Sándor — Nikode­mus József — Rein Gyula — Si­ket Sándor — Szabó Imre — Sza­bó Lajos — Szabó Miklós — Sza­bó Sándor — Szívós István — Taszádi Gábor — Téglási Lajos — Tóth Miklós — Tóth Sándor — Vadászi Miklós — Varga La­jos — Varga Sándor — Vitéz. László. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma- I schineneigentümer); Barcsi Jó- zsefné — Bartal Károly (368) — Boznár Imre (641) — Csarvas­Miklós (1540) — Csarvas Mik­lósné (61) — Czeglédi Lászlóné — Czuja Lajos (13T2) — Dékány István (943) — Ecsedv József (928) — Fodor István László — Fried Adolf (1895) — Grossmann Gyula (3010) — Gyulai Gábor (1509) — Hódos Antal ás Társa — Horváth László (832) — Jó- ' na Lajos (1507) — Kalony Lászlá (506) — Katona Dávidné (1801)" — id. Kiss László (334) — Kő­szegi László (93) — Kutrom La­jos (350) — Lázár Lászlóné (1050) — Lente Antal (2887) — Mági Imre (134) — Mági István (2729) — Mikó Sándor — Nagy Antal (3101) — Nagy Imre (1462) — Nagy László (119) — Nagy László (516) — ifj. Nagy László (1166) — Nagy Miklós (3001) — Oláh József (l257) — Ötvös Miklós. (2658) — Pénzes Miklós — Pintér Zoltán — Porkoláb Demeter (993) — Répási Ágoston (753) — Ré- pási Gyuláné (752) — Sebestyén Lajos (2466) — Szabó Miklós (97) 827

Next

/
Oldalképek
Tartalom