Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - F

Ácsok (Zimmermeister): Balázsi Imre — Boldog L. Lajos — Do­mokos Sándor — Gál József —■ Gál Károly — Joó József — Kohn Márton — Kovács Lajos — Mocsári Imre — Nagy 'János —• Nagy Zsigmond — Vékony Márton. Asztalosok (Tischler): Domokos Balázs — Püspöki Lajos — Kácz Lajos — Sápi István. Bádogosok (Spengler): Beke Gusz­táv — Bene Sándor — Feldmann Vilmos. Baronifikereskedők (Geflügelhdler): Fekete Károlyné — Fried Zsig­mond — Habermann Mórné — Józsa Mártonná — Kolchier. Áron — Léb Ferenc — Löwy Imre — Mandel Piroska — Mantlinger Ferenc — Plauer Irén — Both Ferenc — P>oth Mátyásné — özv. Schwarcz S.-né. Bognár (Wagner); Jenei Lajos. Borbélyok (Barbiere): Bartha La­jos — Domokos Zsigmond — Ma­jor Sándor Sápi Lajos — Tóth István. Cipészek (Schuhmacher): Ákom József — Daróczi Sándor — Fe­hér István — Kemenczei Sándor — Márton Zsigmond — Molnár Imre — Moskovitz Albert — Nagy Károly — Pércsi Imre — Szántó Imre — Szűcs János — Tóth Mihály. Cipőkereskedő (Schuhh.ündler) : “Löwy" Salamonná — Löwy Sán­dor. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Bojtos Sán­dor és Tsa — Jeney Mihály Joó József — Karácsony Imre és Fia — Karácsony Zsigmond — Kemecsey László — Kiss Jó­zsef — Szabó Antalné — Spina­ler József — Ványi Sándorné. Csizmadiák (Tschismenmacher): Földvári Imre — Lukács József. Cukorkakereskedő (Kanditenhänd­ler): Pvosenberg Sámuel. Edénykereskedő (Geschirrhändler); “Nyúl Mózes. Fakereskedők (Holzhändler): Fe- rencz Sámuel — Földesi Dezsőné — Grünfeld Simon — “Ilerzel E. és Tsa — Neuwirth Márton. I iiszerkereskedők (Spezereiwaren- . handler): “Leichter Mihályné és Tsa — özv. Medgyesi Gáborné. Gyékénykereskedők (Mattenhänd­ler) : Frankó János — Szekré­ny esi Imre Gyógyszertár (Apotheke): Kállay Laios. G.vümölcskereskedök (Obsthänd­ler): Pércsi Mártonná — Rosen­berg Sámuel. Hentesek (Selcher); Biró Lajos — v Nagy Gábor. Kalapos (Hutmacher); Mihalkó Pál. Kéményseprő (Rauchfangkehrer): Winternitz Sámuel. Korcsmárosok (Wirte); Farkas Al­bert — Földesi Dezsőné — Fried­mann N. — Grosz Vil- mosné — Holländer Her­mann — Holländer Mózes — Markbreit Simonná — özv. Pércsi Elekné — Roda Tivadar — Bóth Bernát — Róth Gizella — Schwarcz Kálmán — Weinber­ger Lipót. Kosárfonó (Korbflechter); Szekré­nyes Imre. Kovácsok (Schmiede): Herberth Gusztáv — Imre Lajos — Pércsi Lajos — Rózsa János — Sápi Albert — Szabó János — Szabó Pál — Ürveczky Péter. Kőművesek (Maurer): Balogh Jó­zsef — Boldogh Lajos — Nagy Zsigmond — Pércsi Imre — Sápi József — Vékony Márton. Kötélgyártó (Seiler): Kuszta Zs. Lakatosok (Schlosser): Csillag Ignác — Pcrésy Béla. Lókereskedők (Pferdehändler): Ifj. Bona Mihály — Kiss Imre — Vé­kony Sándor. Malmok (Mühlen): Berger Zoltán Jenei Mihály — “özv. Szőllőssy Imréné és Társai. Marhakereskedők (Viehhändler) • Feldmann Ármin — Holländer Hermann — I. Kiss László — Makula Gusztáv — Sápi Elek — Szőnyi Lajos. Mészárosok (Fleischer): Grünbcr- ger Sándor — Nagy Gábor — Robitschek Ignácné. Nyersbörkereskedők (Rohhüute- hándíer): Friedmann József — Habermann Mór — Hernstein Márton — Mandel Ignác. 768 Földes Órás (Uhrmacher): Tubák Mór. Rőfösárukereskedők (Schnittwaren­händler): Feldmann és Tsai — Neuwirth Márton — Radványfné Schlesinger M. — Ungar Test­vérek. Sertéskereskedő (Schweinehändler): Szabó Károly. Szabók (Schneider): “Feldmann Árminné — Hajdú Lajos — Hur- stein Sámuel — Mezei Imréné — Moskovits József — xNyul De­zsőné — Sápi Márton - Schle­singer Dávid — Schlesinger Her- manné — Schwarcz Ignác — Szilágyi Mihály — Weisz Lipót. Szijgyártó (Riemer); C.sotó A. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik); özv. Glück Ignácné. Szobafestők (Zimmermaler) : Bur- don Lajos — Kutasi Imre. Szövetkezet (Genossenschaft): “Han- gya fogyasztási és ért. szövet­kezet. Szülésznők (Hebammen) : Domokos Lajosné ?— Kiss Sándorné — Szabó Károlyné. Takarékpénztár (Sparkasse): xFöl- desi közbirtokossági takarékpénz­tár rt. Takarmánykereskedő (Fourage- hándler); Földesi Dezsőné. Temetkezési vállalkozó (Beerdi­gungsunternehmung): Rácz Lajos. Terménykereskedők (Landespro- duktenhändler): Feldmann Vil­mos — Léb Ferenc — Mann Fe­renc — xReichmann Ignác. Tolikereskedők (Federnhändler) : 'Fried Zsigmonnd — Friedmann József —.Hornstein Márton — Nyúl Márton — Mandel Ignác. Vasesztergályos (Eisendrechsler): Sirugla József. Yaskereskedö (Eisenhändler): Weisz Miksa. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- hündler): Domokos Lajos — xFeldmann Antal — “Friedmann Mártonné — xGrosz Sámuel — “Krausz Dezső — “Krausz Laura — özv. Mautlinger Adolfné — Mautlinger Ferenc — “Plavics Emilia. Vendéglős (Gastwirt): Pércsi Elekné Zöhlségkereskedök (Grünzeughänd­ler): Gál Lajos — Körtvélyesy Gyuláné — Kun Józsefné —- Pér­csi Mártonné. Zsibárusok (Trödler): Habermann Mór — Harnstein Márton — Man­del Ignác. FÖNYED. Kk., Somogy vm., marcali j., 310 lak. Kjző, akv. : Balatonszentgyörgy. Trvszék : Ka­posvár. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt., p. ü. szak., p. ü. bizt. : Marcali. Cs. ö. : Somogysámson. SSfP Sávoly (Budapest—Murake- resztur—kotori vonal). Vörs. Elemi iskola, tűzoltóság (köt.) FÖNYED. Kg., Kom. Somogy, Bez. Marcali, 310 Einw. Krcisno- tür, Matrikelaml : Balatonszent­györgy. Ger. : Kaposvár. Bezirks- ger. (Grundbuchsamt), Staatsk., Finanzabt., Finanzkommissariat : Marcali. Gend. : Somogysámson. $98 Sávoly (Str. Budapest—Mura- keresztur—Kotor). Vörs. Ele­mentarschule, Feuerwehr (verpfl.) FÖVENYPUSZTA. Fejér m, székesfehérvári j. Tác nk.-hez tar­tartozik. tó©* (Budapest—Adony- Pusztaszabolcs—tapolcai vonal). Tác. Szabadbattyán. FÖVENYPUSZTA. Komitat Fejér, Bez. Székesfehérvár, gehört zur Gg. Tác. tó©* (Str. Budapest — Adony-Pusztaszabolcs — Tapolca). Tác. Szabadbattyán. FRANCIAVÁGÁS. Puszta, Veszprém vm.. oápai j. Ugod nk- hez tartozik. tó©* “5“ (Bán­hida—pápai vonal). FRANCIAVÁGÁS. Puszta, Kom. Fejér, Bez. Pápa, gehört zur Gg. Ugod. tó©* ^ (Str- Bánhida—Pápa). FULÓKÉRCS. Kk„ Abauj. Torna vm., encsi j., 538 lak. Kjző, akv. : Szemere. Ref. fe. Trvszék, p. ű. ig. : Miskolc. Járásbir. (tkv.4 áll.-pénzt., tanf. : Szikszó. Cs. ö.: Szemere. Felsőméra (Budapest —Miskolc—hidasnémeti vonal). ~S~ Szemere. Ref. elemi isk., ifjúsági egyesület, gőzmalom, or­vos, állatorvos, gyógyszertár. Fülesd FULÓKÉRCS. Kg.. Kom. Aba- uj-Torna, Bez. F.ncs, 538 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Szemere. Ref. fej. Ger., Finanzdir. : Miskolc. Bezirksgericht (Grundhuchsamt), Staatskasse, Sehulinsp. : Szikszó. Gend. : Szemere. tó© Felsőméra (Str. Budapest—Miskolc—Hidas­németi). UH57 Szemere. Ref. Elementarschule, Jugends­verein, Dampfmühle, Arzt, Tier­arzt. Apotheke. Kiró (Richter): Ifj. Gazsi János. Községi jegyző (Gemeinde- notör) : Perük Lajos. Földit irt öli os o li (Grundbe­sitzer) : Racsó István (40) — Ber- kovics Hermann (96) — Breiten­bach István (25) — Bucsi András (18) — Draskovics Jánosné (16) — Draskovics Károly (15) — Dras­kovics Lajos (15) — id. Gazsi Já­nos (35) — ifj. Gazsi János (19) — Gyuricza József ((31) — Gyu­ricza Józsefné (37) — Hoino­vics Józsefné (16) — Ignác Jó­zsefné (73) — Ignác Lajos (23) — Jakab István (16) — K. Kádár Já- nos (37) — B. Kardos Á. örök. (73) R. Kardos József (29) — Korodi Lajos (24) — Kovács Bernát örök. (18) — ifj. Kovács János (21) — Közbirtokosság (26) — Lipcsey Gizella (193) — Lipcsey Szerén (192) — Manyoezki János (16) — Manyoczki József (17) — Miklós István örök. (15) — őrgróf Palla- vicini Alfréd (35) — őrgróf Palla- vicini János (165) — Paranai Fe­renc (24) — id. Paranai István (15) — Paranai János (25) — Pa­ranai Lajos (15) — Paranai Pál örök. (16) — Paszternák Benjá­min (96) - Ref. lelkész (28) — Rozmann Jánosné (32) — vitéz Volcsányi István és neje (46) — Volt úrbéresek (142). Földbérlét (Grundpüchl.cr) : Wayszada Dezső (576). Cipész (Schuhmacher) : Török .1. Cséplőgéptulajdonosok (Dresrhma- schineneigenlümer) : Kádár Mik­lós — Paranai István. Koresmáros (Wirt) : Grünwald D. Malom (Mühle) : Kozlánszky József Szabó (Schneider) : Schwarczkopf Mátyás. Szatócs (Krämer) : özv. Schön Manóné. FÚRTA. Nagyk.. Bihar vm., berettyóújfalui j. Kk. Debrecen. 2300 lak. Közs. jző, akv., rk., ref. (ja. Trvszék, p. ü. ig. : Debrecen. Járásbir. (tkv.). áll.-pénzt. : Be- rettyóujfalu. Tanf. : Derecske. Cs. ö. : Zsáka. tó© Berettyóújfalu (Püspökladány—biharkeresztesi vo­nói). Zsáka. Tűzoltóság (ön­kéntes). . FÚRTA. Gg., Komitat Bihar, Bez. Berettyóújfalu. HK. Debrecen. 2300 Einw. Gemeindenotär, Matri­kelamt, rk., ref. (ja. Ger. Finanz­dir. : Debrecen. Bezirksgericht, (Grundbuchsamt), Staatsk. : Be­rettyóújfalu. Sehulinsp. : Derecske. Gend. : Zsáka. tó© Berettyóújfalu (Str. Püspökladány—Biharkeresz- tes). Zsáka. Feuerwehr (frei­willige). Kiró (Richter): Veress Antal. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Országh József. Adóügyi jegyző (Notar für Steuerangelegenheiten) : Béler Gyula. Földbirto li os o k (Grundbe­sitzer) : Banadics József (18) — Bői Imre (80) — Csapó Benedek (52) — Debreceni kisprépostság (2428) — Erdélyi Mihály (48) — Gáli Lajos (.18) — Ilajzer László (25) — Harsányi Mártonné (48) — id. Herceg János (20) — K. Her­ceg Sándor (25) — Irányi Istvánné (24) — Jambricska Imre (20) — B. Juhász Antalné (18) — id. Ju­hász Benedek (25) — Juhász Imre (45) — B. Juhász Imre (45) — S. Juhász Imre (18) — P. Juhasz Ist­ván (17) — R. Juhász János (95) — Juhász F. János (90) — id. Juhász B. Miklós (52) — ifj. B. Juhász Miklós (80) — S. Juhász Sándor (16) — S. Kállai Benedek (24) — V. Kállai Benedek (18) — Kállai Istvánné (32) — Kállai J. József (35) — Kállai Károly (60 — G. Korda Sándor (32) — Molnár Péter (20) — Nyári Ignác rk. es­peres (150) — Orbán Imre (35) — Orbán Sándor (18) — Országh Jó­zsef (48) — Papp Péter (15) — Ref. egyház (120) — Róm. kath. egyház (70) — Sárvári Jánosné (18) — Szabó Imre (18) — Szabó Pál (35) Szabó Sándor (27) — Szántó De­meter (18) — Szántó Imre (32) — Szántó Mihály (12. b. 53) — Tö­rök Ferenc (25) — S. Török Imre (27) — id. Török Péter (30) — Veress Antal (70) — Veress Fe­renc (32) — Veress János (18) — Veress Miklós (36). Földbérlők (Grundpächter) : K. Juhász Imre (150, b. 700) — Stern Izidorné (700) — Stern Sán­dor (600) — Weisz Dávid (12, b. 100). Ács (Zimmermeister) ; Bérezi I. Asztalosok (Tischler) : Csősz Sán­dor — Juhász János. Cipészek (Schuhmacher) : Arvay Mihály — Korda Imre — Szabó Károly. Csizmadiák (Tschismenm.) : Kállai Gyula — Sáfrány Károly — Vajda Mihály — Vajda Miklós. Hentes (Selcher) : Gácsi Károly. Kovácsok (Schmiede) : Finta Sán­dorné — Sáfrán József. Kőműves (Maurer) : Somogyi M. Kötélgyártó (Seiler) : Gyuricza K. Szabók (Schneider) : Szabó Lőrinc Vajda Károly. Szövetkezet (Genossenschaft) : “Hi­telszövetkezet (OKU). FÜLE. Nk., Fejér vm., székes- fehérvári j. Kk. Budapest. 1300 lak. Közs. jző, akv., rk., ref. £fe. Trvszék, (tkv.), áll..pénzt. : Szé­kesfehérvár. Cs. ö. : Polgárdi. tó©* (Budapest Adony—Puszta- szabolcs—tapolcai vonal). Pol- gárdi. FÜLE. Gg., Kom. Fejér, Bezirk Székesfehérvár. HK. Budapest. 1300 Einw. Gemeindenotär, Matri- kelamt, rk., ref. fe. Ger. (Grund­buchsamt), Staatsk. : Székesfehér­vár. Gend. : Polgárdi. tó©* (Str. Budapest—Adony—Pusztaszaboles— Tapolca), Polgárdi. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Heltay Ferenc. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Benkő Á. Imre (17) — Csúcs István (58) — Farkas Imre (16) — Hajda Imre (20) — Heltay Ferenc jav. (19) — Kerekes Imre (21) — Keresztes József (18) — Keresztes S. János (35) — Keresz­tes M. Sándor (31) — Kis János (18) — id. Könczöl Imre (40) — Kovács András (20) — Kovács Fe­renc (29) — Kovács P. János (20) Mészáros Imre (53) — Mogyoródi István (40) — Nagy Gyula (34) — Orbán János (17) — öle István: (15) — Pusztai Imre (15) — Szalai Imre (60) — ifj. Sebestyén István (15) — Szenyési A. János (28) — ifj. M. Szenyési János (16) — id. M. Szenyési János (27) — Szenyési P. István (20) — Szenyési Sándor (15) — Szeredi József (34) — Szij­gyártó Károly (21) — Tar Ádánv (20) — Telkes gazdaközönség (25) Varga Sándor (27) — özv. Varga Sándorné (16) — Veszprémi káp­talan (1122, 1394. 2745) — Vinter Mihály (18) — Zantó Lajos (16). Asztalosok (Tischler) : ifj. Kovács István — Steiner Béla — ifj. Szües József. Bognár (Wagner) : Cseh Imre. Csizmadiák (Tschismenm.) : Kovács János — Molnár József. Építési vállalkozó (Bauuenterneh- mer) : ifj. Varga János. Korcsmárosok (Wirte) : Deák Fe­renc — Steiner József. Kovácsok (Schmiede) : Fülöp Gá­bor — id. Kis Zsigmond — Vinter Lajos. Kőművesek (Maurer) : Keszli Jó­zsef — Süveges Pál — Tunicz Fe­renc — Vinter János. Malom (Mühle): Veszprémi kápta­lan (gőz. Dampf). Szövetkezet (Genossenschaft): “Han­gya fogy. és ért. szöv. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- h.indler) : “Stern Sámuel. FULESD. Kk.. Szatmár-U gócsa- Bereg közig, tegyelőre egyesített vm., kölesei jár., 719 lak. Kjző, akv., ref. fe. Trvszék, n. ü. ig. : Nviregyháza. Járásbir. (tkv.). áll.- pénzt., p. ü. bizt. : Fehérgyarmat, p. ű. szak., vámhiv. : Tiszabees.

Next

/
Oldalképek
Tartalom