Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - F

Feltlebrő Felsodabas 756. Korcsmárosok (Wirte); Lövi Ger- zsón — Lusztig Jakabné — özv. Pik Györgyné — Polacsik Ber- nát. Kőművesek (Maurer): ifi. Haran­gozó Mátyás — Katona Mátyás — Parocsai Sándor — Szalai János. Szabók (Schneider): Bereczki Mi­hály — Kardos József — Milibák Pál — Szabó Ignác. Szövetkezetek (Genossenschaften): ^Fogyasztási és ért. szövetk. — *Hitelszövetkezet (OKH). FELNÉMET. Kk., Heves vm., egri j., 2000 lak. Kjző„ akv., rk. fea. Trvszék (tkv.), járásbir., áll.- pénzt., cs. ö. : Eger. fögg* (Eger— putnoki vonal). ‘3©? “§r. FELNÉMET. Kg., Kom. Heves, Bez. Eger. 2000 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, rk. £(a. Ger. (Grund­buchsamt), Bezirksger., Staats^,. Gend.: Eger. fo5©* (Str. Eger— Putnok). . Községi biró (Gemeinde lichter) : Rófusz András. Körjegyző (Kreisnotär) : Bú­zás Ágoston Segédjegyző (Vizenotör) : Hattyuffy Lászió. F öld birtokosok (Grundbe­sitzer) : Bazsó Gábor (15) — Bor­sos Endre (19) — Borsos István (13) — Borsos János (17) — Bor­sos Lajos (14) — Csank János (13) Erpel István (15) — Erpel Már­ton (13) — Jakab István (20) — Jakab István (23) — Jakab István (20) — Jakab Sándor (22) — Ja­kab Sándor (13) — Kakuk Ger­gely (15) — Korozs János (15) — Kovács János (13) — Németh Flóriánná (19) — Rófusz András (13) — Sülé János (49) — Szele Sándor (14) — Takács István (15) Úrbéresek (369) — Volt úrbéresek (52). Ács (Zimmermeister) : Erdélyi I. Borbély (Barbier) : Kovács Károly. Cséplögéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer) : Jakab Sándor. Esztergályos (Drechsler) : Szele J. Gépészek (Maschinisten) : Bartha József — Bozó József — Farkas Bertalan — Farkas István — Kor­mos Lajos. Hentes és mészáros (Selcher und Fleischer) : Preszler Sándor. Kádárok (Böttcher) : Kovács Fló­rián — Láng Sándor. Kerékgyártók (Wagner) : Erdélyi Bertalan — özv. Kveser József — Szele Sándor. Korcsmárosok (Wirte) : Mészáros Rernát — Rusznyák Lajos — Rusznyák Lajosné. Kőművesek (Maurer) : Antal Ber­talan — Erdélyi István — Erdélyi Uános — Erdélyi József — Erdé­lyi Lajos — ifj. Kovács János — özv. Kovács Jánosné — Marko- vics Sándor — Mikó András — Mikó Imre — Rátkai Sándor — Takács István. Malmok (Mühlen) : Apáthv István Keller Lajos — Polónyj Károly. Szülésznő (Hebamme) : özv. Cséka Ferencné. FELPÉC. Nagyk., Győr-Moson- Pozsony közig, egyel, egyes. vm„ sokoróaljai j., 1500 lak. Kk. Győr. Közs. jző, akv., ev. fe). Trvszék : Győr. Járásbir. (tkv.) : Tét. All.- oénzt. : Győr. Cs. ö. fos© Tét— Felpéc (Celldömölk—győri vonal). Rk., ev. el. iskola. FELPÉC. Gg., Győr-Moson- Pozsony admin, prov. vereinigte Komitate. Bez. Sokoróalja, 1500 Einw. HK. Győr. Gemeindenotär, Matrikelamt, ev. fej. Ger. : Győr. Bezirksgericht (Grundbuchsamt' : Tét. Staatsk. : Győr. Gend. fo^P Tét—Felpéc (Str. Celldömölk— Győr), Rk., ev. Elementar­schule. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Dr. Kubina Ignác. Segédjeyző (Vizenotür): dr. Szalai László. Föl db i rtok os ok ( Grundbe­sitzer) : Borsós Dénes (61) — Dely Ferenc (20) — Eckstein Mihály (32) Fazék Kálmán (34) — Fazék La­jos (24) — Fazék Miklós (64) — ifj. Győrfi Lajos (70) — Horváth De­zső (24) — Horváth Kálmán (30) Horváth Mihály (25) — Horváth Miklós (47) — Horváth Pál (36) — Horváth Sándor (15) — Ihász Ist­ván (22) — Ihász Miklós (21) — Káldy Sándor (15) — Kaszás Ist­ván (98) — Kollár Péter (14) — Kozma József (15) — Pápay Mi­hály (15) — Pápay Miklós (47) — Péczy István hegy. (28) — Péczy Lajos (24) — Péczy Tamás (20) Péntek Bálint (14) — Pölöskey Miklós (69) — Rusz Mihály (23) — Szőke Mihály (18) — Takács Mi­hály (23) — özv. Tóth Miklósnc (52) — Varga Mihály (19) — Varga Miklós (16) — Varjú Gyula (30). Földit érlök (Grundpüchter) : Erdős Gyula (120) — Wolf Jakab (78). Ácsok (Zimmermeister) : Fazék Sándor — Haszonics Lajos — Horváth Pál — Salamon Antal — Yáczy József. Asztalosok (Tischler) : Csele Lajos Ferenczy József — Neumann L. Váczy Zsigmond. Baromfikereskedők (Geflügelhänd­ler) : Horváth Jánosné — Jordán Istvánná — Limpacher Sándorné Mailänder Zsófia — Szabó Sán­dorné — Weisz Dóra. Bognárok (Wagner) : Katona Jó­zsef — Tóth Albert. Cipészek (Schuhmacher) : Ihász Lajos — Kelemen Lajos — Ku- nicz János — Tóth Pál — Vesz­prémi Sándor. Cséplőgéptulajdorosok (Dreschma­schineneigentümer) : Csillag Sán­dor — Fazék Kálmán — Fazék Sándor — Győrffy Lajos és Tsai Kollár Péter — Péntek Bálint — Pölöskei Miklós. Csizmadiák (Tschismenm.) : Kunszt János — Teller Dezső — Zsolnay István. Hentesek (Selcher) : Pécsi Ferenc Szalai Sándor. Kádár (Böttcher) : Kacner Sándor. Korcsmárosok (Wirte) : Pál Sán­dor — Schwarc Lajos — Wolf Jakab. Kovács (Schmied) : Bogárdi K. Kőművesek (Maurer) : id. Bogárdi id. Bogdán István — ifi. Fekete József — Hamvai István — Ne­mes József — if.i. Rácz Miklós — Régi Ferenc — Régi János. Malom (Mühle) : Közbirtokosság malma (viz, Wasser). Szabók (Schneider) : Asztalos Gá­bor — Hamvai Sándor — Magyar István — Somogvi Imre — So­mogyi János — Zsiray Sándor. Szövetkezet (Genossenschaft): xHai- gva fogy. és ért. szöv. Szülésznő (Hebamme) : Lampert Józséfné. Tejkereskedö (Milchhdlr.) : Varga Sándor. Tojáskereskedők (Eierhändler) : Horváth Jánosné — Jordán Ist­vánná. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- händler) : xBlau Simon. FELSÖÁBRÁNY. Kk., Borsod- Gömör-Kishont közig, egyel, egyes. vm„ mezőkövesdi j., 760 lak. Kjző, anyakönyvi hiv. : Alsóábrány. Ref., izr. fe. Törvényszék : Mis­kolc. Járásbir. (tkv.). áll.-pénzt. : Mezőkövesd. Cs. ö. : Tibolddarócz. ÜS© Mezőkövesd (Budapest—Mis­kolc—sátoraljaújhelyi vonal), <3©?‘ Alsóábrány. FELSÖÁBRÁNY. Kg., Borsod- Gömör-Kishont admin, prov. ver­einigte Komitate, Bez. Mezőkövesd, 76C Einw. Kreisnotär. Matrikel­amt: Alsóábrány. 'Ref., isr. £ts. 'Ger.: Miskolc. Bez.-ger. (Grundbuchsamt), Staatskasse : Mezőkövesd. Gend. : Tibolddaróc. fog© Mezőkövesd (Str. Budapest—Miskolc—Sátoraljaújhely) *3©? "$■ Alsóábrány. Itiró (Richter) : Mándoki Sán­dor. Körjegyző (Kreisnotär) : Bo­kor Dezső. Adóiiggi jegyző (Notär für Steiiercingelcacnheiten) : Magyar János. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Csepreghy Béla (69) — Czeisler Sámuel (33) — Dudás J. (26) — Majthényi Endre (45) — Máhr Dezső (450) — Menyhért András (17) — Menyhért Ábrahám (27) — Menyhért Mihály (17) — Menyhért Miklós (17) — D. Meny­hért M.-né (17) — özv. Novák Andrásné (30) — id. Novák István (17) — Novák Sándor (12) — vitéz Szabó József (15). Földbérlök (Grundpächter) : Ábrahám Ignác (30) — Kövér Fe­renc (15) — Novák András (16). Asztalos (Tischler): Czudar József. Cipész (Schuhmacher) : Tauber A. Gépész (Maschinist) : Ábrányi 1. Kerékgyártó (WTagner) : Tóth S. Kereskedelmi ügynökök (Handels­agenten) : Angyal Miklós — Be- recz József — Friedmann Samu Gergely Béla — Gönczy Bertalan Kertész József — Kövér Ferenc Lemberger Manó — Pelle Gyula Szabó Ernő — Weizenstein J. Korcsmárosok (Wirte) : Czeisler Adolf — özv. Friedmann Lőrincné Ungár Izidor. Kovács (Schmied) : Jecs János. Kőműves (Maurer) : Vilmos Ferenc Malmok (Mühlen) : Ábrányi Ignác (viz, Wasser) — Nagy József (viz, Wasser). Mészáros (Fleischer) : Schwarcz Hermann. Rőfösárukereskcdő (Schnittwaren­händler) : Barletta Fülöp. Szatócsok (Krämer) : Czeisler Ig­nác — Klein Fábián. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Szabó Lajos. Szücs (Kürschner) : Vályi N. K. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren- bändler) : xGroszrnann Mózes. FELSÖBAGOD. Kk., Zala vm„ zalaegerszegi járás, 260 lak. Kjző, akv. Trvszék, (tkv.), járásbir., áll.-pénzt. : Zalaegerszeg. Cs. ö. : Zalalövő. “3©? fos© Alsóbagod (Zalalövő—zalaegerszegi vonal), ~(p Zalaegerszeg. FELSÖBAGOD. Kg. Kom. Zala, Bez. Zalaegerszeg, 260 Ein­wohner. Kreisnotär, Matrikelamt, Ger. (Grundbuchsamt), Bezirks­ger., Staatsk. : Zalaegerszeg. Gend.: Zalalövő. fos© Alsóbagod (Sir. Zalalövő—Zalaegerszeg). íj Zala­egerszeg. Ügyvéd (Advokat) : Farkas Tibor. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Farkas József (450) — özv. Farkas Józséfné (22). Cipész (Schuhmacher) : Simon Gy. Cséplögéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer) : Farkas József. Csizmadia (Tschismenm.) : Pál F. Koresmáros (Wirt) : özv. Nemes Jenőné. Kovács (Schmied): Farsang K. Szülésznő (Hebamme) : özv. Soós Imréné. FELSŐBERECK I. Kk., Zemp­lén vm., sátoraljaújhelyi j., 360 lak. Kjző, akv.: Alsóberecki. Ref. fej. Trvszék (tkv.), járásbir.. áll. pénzt., foS© Sátoraljaújhely (Budapest- Miskolc—sátoraljaújhelyi vonal) Alsóbereczki. Áll. el. iskola. FELSŐBERECK I. Kg., Kom. Zemplén, Bez. Sátoraljaújhely, 360 EEnw. Kreisnotär, Matrikelamt : Alsóberecki. Ref. Ger (Grund- buchsamt), Bez.-ger., Staatsk., foS©j Sátoraljaújhely (Str. Budapest- - Miskolc—Sátoraljaújhely), Al­sóberecki. Staatl. Elementarschule. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : báró Maylott Nándor (127) — báró Vécsey Béla (309). Cipészek (Schuhmacher) : Demeter István — Hudacsek László. Cséplögéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer) ; Resovszky D. Koresmáros (Wirt) : Braun Simon. Kovács (Schmied) : Gombos János. FELSŐBERKI FALU. Kk.. Vas vm. , körmendi j., 320 lak. Kjző, akv. : Horvátnádalja. Trvszék : S;ombathely. Járásbir. (tkv.), áll.- penzt., cs. ö. : Körmend, fos© “?©? Körmend. (Budapest—Győr— szentgotthárdi vonal). FELSÖBERKIFALU. Kg., Kom. Vas, Bez. Körmend. 320 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Horvátnádalja. Ger.: Szombathely. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk., Gend. : Körmend. fos© <3©? Körmend (Str. Budapest— Győr—Szentgot t hard). Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Czitánovics József (16) — Markovics Ferenc (16) — ifj. Mar-' kovics András (24). Koresmáros (Wirt) : Sütő Lajos. FELSÖBOGÁTPÚSZTA. Puszta. Somogy vm., nagyatádi j. Felsósegesd kisközséghez tartozik. fo§© Somogyvármegyei egyes. h. é. vasútnak Somogyszob—Balaton- szentgyőrgy vonalán. ‘'3©^' "Sr Felsósegesd. FELSÖBOGÁTPÚSZTA. Puszta. Kom. Somogy, Bez. Felső- segesd. Gehört zur Kg. Felsósegesd. foS© an der Linie Szomogyszoh— Balatonszentgyörgy der vereinigtere Lokaleisenbahn des Komitats So­mogy. Felsósegesd. F ELSÖCÉCE. Kisk., Abauj- Torna vm., abaujszántói j., 250 lak. Kjző, akv. : Vizsoly. Ref. fcg. Trvszék, p. ü. ig. : Miskolc. Járás- bir. (tkv.), áll.-pénzt. : Abauj- szántó. Tanf. : Szikszó. Cs. ö. : Hejce. üpf© Boldogkőváralja és Korlát—Vizsoly (Szerencs—hidas­németi vonal), ^©^ Vizsoly. Ref. ei. iskola. FELSŐCÉCE. Kleing., Kom. Abauj-Torna, Bez. Abaujszántó, 250 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt ; Vizsoly. Ref. £ta. Ger.. Finanzdir. : Miskolc. Bezirksger. (Grundbuchs­amt), Staatsk. : Ábaujszántó. Schul- insp. : Szikszó. Gend. : Hejce. foS© Boldogkőváralja und Korlát — Vizsoly (Str. Szerencs—Hidasné­meti), Vizsoly. Ref. Elementar­schule. Földbirtokos ok (Grundbe­sitzer) : Gécsey András (53) — Jakab Pál (61) — Lengyel János (25) — Versenszki István (28). Földbérlő (Grundpächter) : Berkovics Hermann (204). Cséplögéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer) : Nánási István. Koresmáros (Wirt) : Frankfurter Abrahám. FELSŐCSATÁR. Kk., Vas vm., szombathelyi j., 2810 lakos. “3©^ Torony. FELSŐCSATÁR. Kg., Kom. Vas, Bez. Szombathely, 2810 Ein­wohner. *3©^ Torony. F öldbirf okosok ( Grundbe sitzer) : Bencsics Mihály (24) — Feigl Józséfné (27) — Fitl Istváre Kovacsics András (29) — Raffay Ferenc (29) — Sterer Mihály (22> Teklics György (26). Földbérlő (Grundpächtcr) : Mersich László (1184). Borkereskedő (Weinhändler): xCse- rer József. Koresmáros (Wirt) : Tamasits A. Kovács (Schmied) : Schützenhof­fer Rezső. Malom (Mühle) : Lakostár György. Szabók (Schneider) : Hittl Antal — Kudák József. Szíjgyártó (Riemer) : Gangéi Imre. FELSÖDABAS. Nk„ Pest-Pilis- Solt-Kiskun vm., alsódabasi j., 1288 lak. Kk. Budapest. Közs. jző, akv., rk. feg. Trvszék : pestvidéki. Járás­bir. (tkv.) : Ócsa. P. ü. ig, : Bpest- vidéki. All.-pénzt., p. ü. bizt., p. ü. szak., cs. ö. : Alsódabas. tanf. : kecskeméti kirendeltség. foS© -g- Alsódabas (Budapest— Lajosmizse—kecskeméti vonal), *?©?. Áll. el. isk., fogy. szöv. Orsz. vásár : febr. 18.-át megelőző, máj. első, aug. 3. és nov. 1 -ét meg- e’őző vasárnap és hétfőn. Első napon állat és kirakodóvásár, má­sodik nap kirakodóvásár. FELSÖDABAS. Gg., Kom. Pest-Pilis-Solt-Kiskun. Bez. Alsó­dabas, 1288 Einw. HK. Budapest. Gemeindenotär, Matrikelamt, rk. fe. Ger. : Bpest-Umgebung (Be­zirksger. (Grundbuchsamt) : Ócsa. Finanzdirektion : Bpest-Umgebung. Staatsk., Finanzkomm., Finanz­abt., Gend. : Alsódabas. Schul- insp. : Kecskemét. $&© TS" Alsódabas (Str. Budapest—Lajos- mizse—Kecskemét). ^©^. St. Ele­mentarschule, Konsumgenossen­schaft. Landesmarkt : Sonntag und Montag vor dem 18. Feber. 1. Mai, 3. August, und 1. November. Am Montag vor dem 18. Febr., 1 Mai» ersten Tag Vieh- und Krammarkt. den zweiten Tag Krammarkt. Községi biró (Gemeinde­richter) : Spanyiel József. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Frits Ernő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom