Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - F

Fábián Sebestyén — Falubattyán — Sajtos János (32) — Szabó Ig­nác (37) — Szabó Lajos (77) — Székely Imre (147) — Szépe An­tal (34). Cséplögéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Cserna János — Gilicze István — Német János. Koresmárosok (Wirte): Horváth János — F. Török János. Kovácsok (Schmiede): Farkas Já­nos — Rácz Sándor. Malmok (Mühlen): Bazó Antal (Mojor) — Dávid István —. .Ho­lub .Mihály (Motor) — Horváth Pál (szél, Wind) — Sváb János (szél, Wind). FADO. Nk., Tolna vm., duna- íöldvári j. Kk. Budapest. 6000 lak. Közs. jzö, akv., rk., ref. fia. Trv._ szék : Szekszárd. Járásbir.. (tkv.). áll.-pénzt. : Paks. Cs. ö., dohány- bev. hiv. Paks (Székesfehér­vár— Adony—Pusztaszabolcs—paksi vonal). "S'. Orvos, gyógy­szertár, tak. és hitelbank, hitel­es fogyasztási szöv. Tűzoltóság (ónk.). Hetivásár: csütörtökön ál­lat- és sertésfelhajtással egybeköt­ve. Országos vásár : márc. 12., okt. 15-ét megelőző hétfőn, julius 25-ére vagy ezt követő hétfőn. FADD. Gg.. Kom. Tolna, Bez. Dunaföldvár. HK. Budapest. 60(H) Eimv. Gemeindenotär, Matrikel­amt, rk., ref. te- Ger.: Szekszárd. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk.: Paks. Gend., Tabakeinlö­sungsamt. .®£fP Paks (Str. Székes- fehérvár—Adony—Pusztaszabolcs— Paks). ■$". Arzt, Apotheke, Sparkasse. Bank, Kredit- und Kon­sumgenossenschaft. Feuerwehr (freiw.). Jeden Donnerstag Wochen­markt, und Auftrieb von Vieh und Schweinen. Landesmarkt: An Montagen vor den 12. März und 15. Okt., ferner nach dem 25. Juli. Községi jegyző (Gemeinde­notär): Ujlaky Karoly. Segédjényzők (Vizenotäre): Bernát Ferenc — Marcsa József. Adóügyi jeggzö (Notar für . Steueranijeleaenheiten): Lunzer Endre. Orvosolt (Aerzte): Brányó Kálmán — Németi Zoltán. Állatorvos (Tierarzt): Schökk Gyula. P öldbirto /. o ,v o k ( Grundbe­sitzer): dr. Bartel Aurél (1600) — Bence István (30) — özv. Borsodi Jánosné (15) — Bojtos Mihály (20) — Bütös József (20) — Csöndes József (15) — Fehér György (15) — Fehér György J. (130) — Fehér János (500) — Sz. Fehér János (20) — V. Fehér János (20) Fe­hér Mihály (25) — Fekete Berta­lan (50) — Gutái István (15) — Gutái János (15) — Gutái József (20) — Gutái Pál (150) — Hos- tyánszky Andrásné (32) — Hos- tyánszky Pál (40) — Joó János (15) — Keserű Adámt (20) — Ke­serű András (20) — Keserű István (15) — Keserű József (15) — Ke­serű Sándor (75) — Kolcsár András (18) — özv. Kolcsár Ferencné (20) — Lonekker József (15) — Mácsik József (15) — Nagy Gergely (15) — Orgovány János (20) — Orgo- vány József (20) — Pálinkás Mi­hály (36) — Pasinszky Jáno^ (25) — Ráboczky János (16) —1 Sinko­vicz Mária (15) — Szombathelyi Béla (15) — Tóth Kálmán (25) — id. Vida András (15) — Vida András (16) — kk. Vida János (200). Asztalosok (Tischler); Hirmann Dezső — Komáromi Ferenc — Bégi Dániel. Bádogos (Spengler): Szabó Imre. Bognárok (Wagner): Kálmán Dá­niel — Kun István — Miskolczi József — Púk Gyula. Borbélyok (Barbiere): Benke János — Halász Béla — Klein Lajos. Cementgyár (Zementwarenfabrik); Antus András. Cipészek (Schuhmacher): Horváth János — Koós Károly — Lantos János — Lu-spai István — Nyárai István — Rosztocky Rezső — Til- kovies János — Varga István. Cséplögéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Balog János dr. Bartel Aurél — Bühös Mihály Fehér János — ifj. Gutav Pál — Haja Antal — Haszeg Mihály — Hirmann Dezső — Marosy Lajos Pálinkás Mihály — sz. Pálinkás Mór — Szivcsák István — Tóth Sándor — Tubl György. 752 Csizmadiák (Tschismenm.) : Korsós János — Lelencsik András, Edénykereskedő (Geschirrhändler): xFischer Hermanné. Fakereskedő (Holzhändler) : xözv. Paskusz Ignácné. Fuvarosok (Fuhrwerker) : Csapó Mihály — Vida János. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.) : Balogh János — Erdős Lipót — Ilujber József — Krammer Ala­dár — Tamert Manfréd. Gyógyszertár (Apotheke) : Bor- sody György. Hitelszövetkezet (Kreditgenossen­schaft): xKözségi hitelszöv. (OKH). Kádár (Böttcher): Régi Sándor. Kárpitos (Tapezierer): Horr.or Já­nos. Koresmárosok (Wirte): özv. Csehák Józsefné — Fehér János — Imrei Antal — id. Mácsik Sándor — Majoros Károly — özv. Orbán Mihályné — Rottler Ferenc — Szuprits János — Unyi Antal — Vass József. Kosárfonó (Korbflechter): Petrocz János. Kovácsok (Schmiede): Aszódi Ká­roly — Hága Antal — Puskás István — Szivcsák István — Sziv­csák János — Szlanyika István. Kőművesek (Maurer): Antus András Antus János — Bartos János — Fehér István — Fehér József — Keserű Ferenc — Nagy András — Nyárai János — Őri István — Papp József — Schaffer János — Selencsik János — Tantos Mihály Totola György. Lakatosok (Schlosser): Marosy La­jos — özv. Marosv Sándorné — Moskovich Mór — Ruck József — Szalontay János. Lókereskedők (Pferdehändler): Bali Antal — Kohn Hermann — Ma- jik Mihály — Szalontay János. Malmok (Mühlen): Piser Lajos és Társa (nyersolaj, Rohöl) — Tan­ner Manfréd (gőz, Dampf) — Tubl György (gőz, Dampf) — Uradalmi gőzmalom (Dampf). Mészárosok (Fleischer): Bloch Sá­muel utóda — Löwy Mór — id. Maczik Sándor. Mézeskaláesos (Lebzelter): Jüngling Márton. Műszerész (Mechaniker): Rosta La­jos. Pékek (Bäcker): Biber István — Lilling Pál — Rafael Antal. Hőfösárukereskedók (Schnittwaren­händler): Bloch József — Erdős Lipót — xözv. Mandel Miksáné — xStern Lipót és Fia — Wérer Mór Szabók (Schneider): Ivanics Kál­mán — Ivanics László. — Nagy Mihály — Tilkovics András. Szatócs (Krämer): xEhrlich Mór. Szögyártó (Riemer): Fetzer Györgv, Szikvizgyárak (Sodawasserfabriken): Meksz József — Weber Mór. Szobafestők (Zimmermaler): vitéz. Iványi Árpád — Tantos István. Szövetkereskedő (Tuchhdlr.): ’'Stern Simon. Szülésznők (Hebammen) : Balogh Teréz — Kun Istvánná — Len­gyel Erzsébet — Molnár Jánosné Reitsik Jánosné. Takácsok (Weber): Bernák Ferenc­né — id. Fantos János — Fantos László — Hajnesch István — Mundweiler István — Stráyer Jó­zsef — Szabó József. Takarékpénztár (Sparkasse) : xTol- namegyei takarék és hitelbank rt. • faddi fiókja. Vegyeskereskedők (Gemischt waren- händler): Antus Mihály — xBraun- berger M. — Énekes István — Énekes László — xFadd és vi­déke fogy. és ért. szövetkezet — Grünwald Adolf — *Grünwald Jakab — Guttmann Herman — Hujber József — özv. Kohn Sá- muelné — Krammer Aladár — ifj. Maczik Sándor — Majorics Károly — Nyirati ffózsef — Rott­ler Ferenc — Soponyai József — xStrasser Ármin — xStrasser Ede Vajnár Ferenc. FÁJ. Kk., Abauj-Torna vm., encsi j. 487 lak. Körjegyző, akv.: Szemere. Rk. te. Trvszék, p. ü ig.: Miskolc. Járásbir., (tkv.), áll.- pénzt., tani.: Szikszó. Cs. ö.\ 3" Szemere. Felső­méra (Budapest—Miskolc-—hidasné­meti vonal). Áll. el. isk., fogv. szöv., ifjs. egyes. Tűzoltóság (köt.). FÁJ. Kg.. Kom. Abauj-Torna, I Bez. Encs. 487 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Szemere. Rk. te. Ger., Finanzdir.: Miskolc. Bezirks- ger., (Grundbuchsamt), Staatsk., Schulinsp.: Szikszó. Gend.,-£r Szemere. Felsőméra (Str. Budapest—Miskolc—Hidasné. meti). St. Elementarschule, Kon­sumgenossenschaft, Jugenci verein, Feuerwehr (verpfl.); Biró (Richter): Tudós József. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Bodolovszky Jánosné (15) — Borissza Imre (23) — K. Broda János (16+6) — Bukszái- János (16) — Czajpp János (22) — Fáj község (52) — Gita József (23) — dr. Gyu- ricza András (18) — Kavalecz András (24) — Kovács János Cs. (15) — Krajnyák János (20) — Külkey Gyula (150) — id. Lukács István (24) — Lukács János (25) — Lukács Józsefné (16) — Lukács Mihály (17) — Marincsák János (22) - Petró Mihály (23) ­Pleszkán József (52) — Rom. kath. kántor (28) — Róm. kath lelkész (61) — Tudós Kárply (29) — dr. Vitéz Győző (1450). F öldb éri ők ( Grundpächter): Gável Géza (61) — Kálnai Berta­lan (38) — Poór István (52) — Takács Mártonná (25). Cséplőgéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer): Brada József. Keresk. ügynök (Handelsagent) : Kálnay Bertalan. Korcsmáros (Wirt) : Spielberger Jakab. Malom (Mühle): Czinner Adolf. Szatócs (Krämer): Hiller Jolán. ■Szülésznő (Hebamme) : Madarasy Borbála. FÁJSZ. Nk.. Pest-Pilis-Solt- Kis-Kun vm., kalocsai j. 3500 lak. Kk. Budapest. Közs. jzö, akv., rk. fia. Trvszék, (tkv.), járásbir., áll.- pénzt., p. ü. bizt.: Kalocsa. P. ü. ig.: Bpest-vidéki. P. ü. szak.: Ha­jós. Cs. ö. ®5gi 3" Kalocsa (Kis­körös-kalocsai vonal). Tkp., bank, hitel- és fogy. szöv., pap- rikamalom, kér. rt., kisgazdák paprika szöv. Tűzoltóság (önk.). FÁJSZ. Gg, Kom. Pest-Pilis. Solt-Kiskun, Bez. Kalocsa. HK. Budapest. 3500 Einw. Gemeinde­notär, Matrikelamt, rk. te. Get-., (Grundb.-Amt), Bez.-Ger., Staatsk., Finanzkommissariat : Kalocsa. Fi- ninzdir.: Bpest-Umgebung. Finanz- abt.: Hajós. Gend. 3" Ka­locsa (Str. Kiskőrös—Kalocsa). Sparkasse, Bank, Kredit-, Kon­sumgenossenschaft. Paprikamühle, Handels A.-G., Paprikagenossen­schaft der Kleinbauer. Biró (Richter): Nagy János. Községi jegyző (Gemeinde­notär): Tessényi József. Segéd jegyzők ( Vizenotäre): Keresztes Béla — Csere Mihály — Pápay "Géza. Kör orvos (Kreisarzt): Hor­váth Ferenc. Körállat orv os ( Kreistier­arzt): Blahó Antal. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Barna István (16) — Barna József (18) — Berla József (18) — Berta Józsefné (16) — Bolvári Flórián (17) — Csere Gáspár (16) — Csere Péter (16) — Csere Pé- terné (25) — Deka Miklós (16) — Dobzsai István (17) — Dóka János (25) — Fang György (25) — Far­kas Istvánná (16) — Fausz János (15) — Fekete Géza (18) — Fe­kete Gusztáváé (18) — Fekete Győző (16) — Fekete Imréné (18) — Fekete Jánosné (18) — Fekete József (16) — özv. Fekete Lajosné (18) — Fekete Pál h. (16) — Fe­kete Péter (16) — Fekete Sándor hajdú (25) — Fekete Vilmos (20) — Galambos Péter (16) Gombkötő Antal (20) — Gombkötő Árpád (17) — Gombkötő Balázs (16) — Gombkötő Gergely (25) — Gomb­kötő József (18) — Gombkötő Lő­rinc (16) — Gombkötő Mihály (15) — Gombkötő Mihály (20) — Gombkötő Péter (16) — Hajós Ist­ván (16) -r- Hajós Joachim (16) — Hajós Péter (16) — Hegedűs An- talné (16) — Hegedűs János (16) — Hegedűs Márton (15) — Hege­dűs Mihály (18) — özv. Hegedűs Sándorné (20) — Horváth Jenő (16) — Jánossi András (30) — Jánosi Imre (20) — Jánosi József (16) — Jánosi József szűcs (16) — Jónai Imre (18) — Juhász Ger­gely (35) — Juhász István (20) — Juhász Mihályné (16) — Juhász Pál h. (20) — Juhász Péter (17) — Kavacs György (16) — Kiss Pál (18) — Kohári Károly (17) — Kre- csis Ferenc (17) — Kupusz B. Já­nos (18) —-Lénárd Gergely (16) — Lénárd Pál (30) — Molnár István (16) — Nagy Ambrus (30) — Nagy Gergely (16) — Nagy István (16) — Nagy Istvánná >(17) — Nagy Já_ nos (22) — özv. Nagy Józsefné (20)- Nagy Mihály (20) — Nagy Miklós (20) — Nagy Péter (20) — Nagy Péter f. (18) — Nánai János (18) — Papp Jakab (16) — Papp Jenő (17) — Papp Mihály,(17) ‘— Papp Pál (18) — Papp Sándor (18) — Pata György (16) — Pata Péter (30) — özv. Pimo Imréné- (18) — Pimo Sándor (20) — Pumó György (18) — Pumó István (20) — Pumo Lajos (17) — Pumó Már­ton (16) - Pumó Miklós (20) — Sági László (17) — Szalontai Jenő (300) — Szalontai Péter (18) — Szamolai Péterrié (15) — Szántai József (18) — Szemző István (1500) — Szénye Aladár (30) — Szilágyi Gergely (20) — Ternai Ferenc (16) — Timó Kálmán (20) — Vámos Pálné (16). Földbérlők (Grundpächter) : Fekete Lőrinc (30) — dr. Kőszegül Mihály (25) — Nagy Imre (30) - Tessényi József (25). Asztalos (Tischler): Vallach János. Bankok (Banken): xFajszi takarék- pénztár rt. — xKereskedelmi és gazdasági bank rt. fajszi fiókja. Bognár (Wagner): Csere Dezső. Borbélyok (Barbiere): Tóth Dezső Varga Lajos. Cséplögéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Szalontay Je­nő — Szekeres András. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.)t xEngel Gyula — xEngel Mór — Graf Samu. Gyógyszertár (Apotheke) : Gyetvay Andor (Magyar korona). Koresmárosok (Wirte): Fang József özv. Hegedűs Péterné — Keresz­tényi Márton — Kovács Márton. Matus Benő •— Molnár Mihály — Nagy István — Nagy István — Pintér István — Szabadi Pál. Kovács (Schmied): Pőrzse Géza. Malmok (Mühlen): Farkas Péter (viz, Wasser) — Klosz József — Máté Sándor (Lokomobil) — Ná­nai János — Pánti József — Pi- szér János — Szilágyi Gergely — Tóth Dezső, (viz, Wasser) — Viktória-malom (nyersolaj, Rohöl).. Mészárosok (Fleischer): Matus Benő Papp Jenő — Weisz Zsiga. Paprikakereskedök (Paprikahänd- ler): xElső fajszi paprikamalom és kereskedelmi rt. — Fekete Im­réné — Keserű Rozi — Kis Já­nos — Tinnó Imre. Pék (Bäcker): Hóga Antal. Révbérlők (Fährpächter) : Dömö­tör János — Fehér Antal. Rőiösárukereskedők (Schnittwaren­händler) : Kohn Etel — Krausz Lázár. Sajtgyár (Käsefabrik) : Keresztes Béláné. Szatócs (Krämer): Puskás János. Szikvizgyárak (Sodawasserfabriken):. Pörzse Géza — Viszmeg Sándor. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xHangya fogy. és ért. szöv. — xKisgazdák paprika-, mezőgazda­sági, termelő- és ért. szövetkezete xKözségi hitelszöv. (OKH). Tojáskereskedők (Eierhändler): Dö­mötör Ferenc — Kelemen Vilmos Vegyeskereskedők (Gemischt waren- hündler) : Breuer Lipót — ifj. Dömötör Ferenc — xGróf Sándor Fia — Grünberger Fülöpné — Lőwig Hermann — Máté József Modor Béla — Schwaitz Manó — Somogyi István — Somogyi Lajos Spitzer Mór — xWeisz Sándor. FALUBATTYÁN. Nk., Fejér vm., székesfehérvári j. Kk. Szé­kesfehérvár. 1149 lak. Közs. jző, akv., ref. te. Trvszék, (tkv.), já­rásbir., áll.-pénzt., p. ü. bizt.,. p. ü. szak. : Székesfehérvár. Cs. ö. : Sárszentmihály. 3l~ Szabadban yőn (Budapest— Adony — Pusztaszabolcs—tapolcai vonal). Ref. elemi iskola, fogyasztási szö­vetkezet, tűzoltóság (kőt.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom