Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - CS

Csorna Csorvás Ferenc —. Gere Kálmán — Gern János — Gici Gyula — Haár Jó­zsef — Hegedűs István — Hodu- : lik Mátyás — Horváth Gábor — Horváth Péter — Kálmán Péter Kantó József — Kiss Antal — Lőwy Jakab — Löwy Márkus — Porró Ferenc — Potyondi György Reisz Dávid — Rónai Jenő — Spielmann László — Strauber Sa­mu — Tóth Jenő — Újházi Sán­dor — Vadas Imre — Vadas Kál­mán — Vadas Pál — Varga Já­nos — Weisz Fülöp — Winkler Mór — Wiltmann Béla. Cipöfelsőrészkészitnk (Schuhober­teilzuschneider) : Kiss József — Lobi Albert — Seidner Gyula — Spielmann Dávid. Cserépfedők (Dachdecker): Csány János — Horváth Mihály — Már­kus Mihály. Csizmadiák (Tschismenm.): Barna Lajos —• Darázsdi József — Do- manics István — Élő András — Élő Béla — Élő Ferenc — Élő József — Élő Vince — Fördős András — Gvurasics Döme — Hencz István — Horváth József — Kontó Gyula - Király István — Ki­rály László — Király Márton — Kiss Ferenc — Kiss Imre — Kiss Já­nos — Kiss Mihály — Kiss Sándor Kovács Ferenc — Kovács József Kovács Vendel — Kükedi István Lakatos János — Laskó Antal — Lipovics Pál — Mátay József — Mátay Zsigmond — Nagy Vince Náthán Bernát — Rédecsi Flóri — Sluitner József — Takács Antal Takács István — Újhegyi Béla — Újhegyi Gyula — Újhegyi János Varga Gyula — Varga József — Varga János — Végh Antal — Visi András — Visi Imre. Cukrász (Zuckerbäcker): Kovács István. Ecetgyár (Essigfabrik): Donáth és Poll. Esztergályosok (Drechsler): Csete József — Singer Dezső. Fakereskedők (Holzhdlr.): Deutsch Mór — Wiltmann Kálmán. Fazekasok (Hafner) : Szabó János Völcsei Kálmán. Fényképészek (Photographen): Kiss József — Németh József — So­mogyi Dezső. Füszerkereskedők (Spezereiwaren- händler): Gestetner Ignác és fia Kakas Ferenc — Pary és Varga. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.) : Berger testvérek — Gabonás Herc- feld — Rehberger testvérek. Géplakatosok (Maschinenschlosser): Rosta Gábor — Tóth Jenő. Gombkötő (Schnürmacher): Pá- nekki Lajos. Gyógyszertárak (Apotheken): Ma- rinczer Jenő (Kősas) — Mester László (Megváltó), Hitelszövetkezet (Kreditgenossen­schaft) ; Csornai hitelszövetkezet. Kádárok (Böttcher): Fees Fidél — Győri Sándor. Kalapos (Hutmacher): Leffler Gá­bor. Kárpitos (Tapezierer): Neschmann Ferenc. Kávéházak (Kaffeehäuser): Krausz Vilmos — Németh Lajosné. Kefeíagyár (Bürstenholzfabr.): Első sopronmegvei kefemeszelő és ke- fefamegmunkáló gyár, Berger, Flercfeld és Társai. Kefekötők (Bürstenbinder) : Krausz Ignác — Szabó Ferenc. Kékfestők (Blaufärber): Dombi Je­nő — Traszt Károly. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Hásch Lajos. Késmfives (Messerschmied): Hoff­mann Károlv. Kosárfonó (Korbflechter): Tóth Jó­zsef. Kovácsok (Schmiede): Boda Mihály Glázer G. fiai — Horváth Ferenc Horváth Ignác — Kuthi András- né — Szűz Sándor — Varga Gyula Varga István. Kőfaragó (Steinmetz): Taszter Gyula Kőművesek (Maurer) : Greiner György — Greiner Kálmán — Kertai Ferenc — Kovács István, Kovács János — Kozma János — Kozma Mihály — Kranic István Lakos Ferenc — Laskó Ferenc — Novak Dénes — Pázsli Sándor — Porc István — Pulmann Antal — Pusztai és László — Székely Ist­ván. Könyvkereskedő (Buchhdlr.): Mar- tincsevics Károly. 664 Kötélgyártók (Seiler): Molnár And­rás — Síéber András — Vörner Ferenc — Vörner János — Vör­ner József. Lakatosok (Schlosser): Lamperth Antal — Lengyel Ferenc — Odor Gábor — Schugerl Mátyás — Szé­kely Bálint — Tóth István. Likőrgyár (Likörfabrik): Glaser V. Géza — Klein József fiai. Malmok (Mühlen) : Festő József (villany., Elektr.) — Frank Sán- • dór (gőz, Dampf) — Margit kór­ház (villany, Elektr.) — Polgári Hengermalom — Préposlság mal­ma (szivógáz. Sauggas) — Püspök Antal (villany, Elektr.) — Rath intézőség (villany, Elektr.) — Váczi István (Benzin) — Varga István (Benzin) — Varga Károly (gőz, Dampf), Mészárosok (Fleischer): Beszprémi Aladár — Cziszterer Istvánná — Dreissiger Sándor — Gombás Ist­ván — Gőgös János — Jakus Sándor — Kohn Simon — Kokas Ferenc — Németh Jánas — Orbán Antal — Schmuk János — Szabó Imre — Tüske István — Vinkler Hermann — Vizier János. Mézeskalácsosok (Lebzelter): Kug- ler József — Visy Ignácné. Mezőgazdasági cikkek (Landwirt­schaftliche Artikel) : xMezőgazda- sági és ipari rt. Mozgóképszínház (Liclibildtheater): Takács Lajos. Műszerész (Mechaniker) : Lukácsi Lajos. Műszövő (Kunstweber) : Janszky József. Női szabók (Damenschneider): Ga- lovics Anna — Horváth Jánosné Kuthi Juliska — Lengyel József- né — Lukács Gizella — Varmuska Károly — Weisz Blanka. Nyomda (Druckerei): Neumann Samu. Órások (Uhrmacher): Polgár Fe­renc — Stern Viktor — Varga Pál. Pékek (Bücke*-): Csiba József — Haluzsán Ferenc — Kiss Kálmán Ungár Adolf. Ponyvakölcsönzők (Flachen Ver­leiher) : Grünwald Imre özvegye és fia. Rőföskereskedők (Schniltwaren- händler) : Herczfeld Ignác fia — Hirsch Jakab — Kohlmann József ifj. Weisz Dávid. Rövidárukereskedő (Kurzwaren- hündler); Dobó testvérek. Sörkereskedők (Bierhändler): Stei­ner és Neumann. Szabók (Schneider): Czinder Ist­ván — Csepregi József — Csizma­dia testvérek — ifi. Edelmeyer Géza — Haár Henrik — Haár Juda — Iiantz József — Imre Jó­zsef — Kohn Mór — Komlóssi Pál Kurcsics Géza — Kutrovác József Liponics Pál — Pintér Antal — Plánár Antal — Szabó József — Szűcs Ferenc — Túri Vendel — Weisz Henrik. Szeszfőzdék (Spiritusbrennereien) : *Sopronmegyei központi mezőgaz­dasági szeszfőző szövetkezet, Gla­ser A. fiai. Szíjgyártók (Riemer): Horváth Fe­renc — Horváth István — Tóth János — Varga Ferenc. Szobafestők (Zimmermaler): Gan- csir Ede — Mendel Gyula — Tóth Nándor — Vajda Boldizsár. Szobrász (Bildhauer): Gestetner testvérek. Szövetkezet (Genossensch.): xCsor- nai Hangya fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet. Szües (Kürschner): Navratil Ká­roly. Takácsok (Weber): Borbély Ferenc Nagy György — Szűr János — Szűr Sándor. Takarékpénztárak (Sparkassen) : xGyőri általános takarék rt. csor­nai fiókja — xRábaközi takarék- pénztár csornai fiókja — xSopron- megyei első takarékpénztár csor­nai fiókja. Téglagyár (Ziegelei): Kokas Fe­renc és társai. Terménykereskedő (Landesrroduk- tenhändler): Herzfeld Pál. Termény ügy nők (Landesproduklen- agent): Ungár Adolf. Vaskereskedő (Eisenhändler): Laf­fer József utóda. Vegyeskereskedők (Gemischt waren- hándler) : Czitkovics Kálmán — Gestetner Sámuel — Heller József Klein Izidor — Schnapper Sán­dor. Vendéglősök (Gastwirte) : Balasko- vics Gusztáv — Burbauer Mihályné Dreiseiger Nándor — Ciszterer Istvánná — Gombás István — Gőgös János — Kokas Ferenc — Nemes Károly — Pollák Géza — Schmuk János — Takács János — Tóth Kálmán — Venesz Imre. Villanyszerelő (Elektromonteur) : Herceg Imre. CSORVÁS. Nk„ Békés vm., orosházai j. Kk. Szeged. 6163 lakos. Kjző, akv., rk., ref., ev, fej. Trvszék : Gyula. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: Orosháza. Cs. ö. (Békéscsaba orosházai vonal). "3" Áll. rk. el isk, orvos, gyógyszertár, tkptárak, hitelszöv., kaszinó, iparoskor, kisgazda-egy­let, kér. munkásegylet, önk. tűz­oltóság. CSORVÁS. Gg., Kom. Békés, Bez. Orosháza. HK. Szeged. 6136 Einw. Gemeindenotür. Matrikel1 amt, rk., ref. ev. fa. Ger.: Gyula. Bezirksger. (Grundbuchsamt), Staatsk.: Orosháza. Gend. (Str. Békéscsaba—Orosháza), "Ö" iHS. StaatL, rk. Elementar­schule. Arzt, Apotheke, Sparkas­sen. Kreditgenossenschaft. Kasino, Klub der Gewerbetreibenden, Ver­ein der kleinen Landwirte, Verein christl. Arbeiter, Freiw. Feuer­wehr. Községi bíró (Gemeinde­richter): Zalai Antal. Községi jegyző (Gemeinde- notár) : Popovics Kornél — Achim Mihály. Orvosok (Aerzte) : Fadgyas Sándor — Molnár Lajos, Állatorvos (Tierarzt) : Kürti József. Földbirtokosok (Grundbe sitzer) : Adorján István (15) — Almády Géza (300) — Antal György (15) — Amsin R. István (b. 50) — Beck Géza (s. 280, b. 550) — özv. Beleznai Gergelyné (15) — özv. Beleznai Péterné (15) — Berényi Mihály (18) — Béres Ferenc (25) — Besa Károly (15) — Birkás György (b. 70) — Bo­gár Traján (30) — Bohus László- né (50) — Bungyik András (b. 30) — Csepó György (8(l) Csipák István (25) — Csipák Jó­zsef (25) — özv. Csipák Sándorné (18) — Csiszár Sándor (15) — Csizmadia György (32) — Dán Mojsza (60) — Dán Péter (b, 25) — Cs. Fábián Ferenc (15) — ifi. Fábián János (20) — Faragó Fe-- renc (30) — Faragó János (35) — Farkas János (20) — Farkas Jó­zsef (340) — Fehér István (25) — Fehér János (35) — Fehér Lajos (30) — Fischer Sándor (s. 30, b. 900) — Fórján András (20) — Gelegonya Antal (20) — Gele­gonya István (15) — Gelegonya Lajos 05) — Gelegonya Mihályné (15) — Góg István (30) — Góg Gy. Péter (.15) — özv. Gomb­kötő Gáborné (25) — Görögkeleti egyház (25) — Gombos György (15) — özv. Gyarmati Sándorné (20) — Györgyi Adám (15) — — Györgyi Antal (40) — Györgyi József (15) — Harangozó József (b. 20) — Jeomzó Miklós (15) — vitéz Harmat Antal (15) — Hor­váth Ferenc (30) — Horváth György (15) — Horváth István (30) - Horváth Mihály (35) id. Horváth Sándor (30) — Hor­váth Sándor (15) — Kandrács Já­nos (15) — özv. Kecskeméti Mi­hályné (25) — Kecskés Mátyás (20) — Keliger József (35) — Kiss Antal (40) — Kiss István (35) — Kovács R. György (60) — Kovács János (15) — Kovács Mátyás (15) — Kukla Ferenc (35) — Krnács Pál (35) ~r Lauringer György (40) — Lauringecz Györgyné (,35) — ifj. Lukowiczta János (b. 60) — Madarász Vilmos (15) — Marczin András (15) — Menyhárt Pálné (27) — Menyhárt Péter (20) — Merza Lajos (15) — dr. Molnár Lajos (30) — Nyíri János (40) — Orbán István (25) — Paulovics Mihály (45) — Paulovics Sándor (25) — Perneczki Izidor (30) — Petrovszky S. György (40) — Po­povics Kornél (30) — özv. Prág Bonifácné (400) — Prág Lajos (250) — Pusztai Antal (40) — Pusztai Péter (15) — Ravasz Jó­zsef (15) — Sántha Lajos (45) — Sárközi András (30) — id. Se­bestyén István (15) — ifj. Se­bestyén István (35) — Seres Ja­kab (15) — Seres József (b. 15) — Seres Mátyás (35) — id. Szabados István (30) — Szabados János (20) — özv. Szabados Mihályné (40) — Vitéz Szabó Pál (15) — Szatmáry Elek (60) — Szemenyei József (15) — Szilágyi Ferenc (30) — Szikora József (25) — Szita János (20) — Szőke Antal (15) — Szukora Gergely (49) — Tóth Béla (25) — Varga József (36) — gróf Wenckheim Károly (1500) — gróf Wenckheim Sándor (26(H)) — Zalai Antal (b. 160) — id. Zalai Antal (110) — ifj. Zalai Antal (110). Ácsok (Zimmermeister): Ancsin R. János — Szász Mihály. Asztalosok (Tischler): Petrás Fe­renc — Sebestyén Mihály — Tarr István. Bádogosok (Spengler): Gulyás La­jos — Ivanics Mihály. Bognárok (Wagner): Fehér Dezső Herbert János — Kovács Mihály Virág Mihály. Borbélyok (Barbiere): Adamovics Ferenc — Bartos János — Légrádi József — Samm Mátyás — Vitéz Katona — Góg István. Cipészek (Schuhmacher): id Far­kas Ferenc — Igrényi József — Károly Lajos — Kátai György — Keresztes Károly — Nagy Imre — Szák Pál. Csizmadiák (Tschismenm ): Frecska István — Konyocsnyi Mátyás — Konyocsnyi Mihály — Konyocsnyi Sámuel — Labancz János — V. Nagy István — Asztraluszki Mi­hály — Szabó János. Faszeggyártó (Holznägelverferti­ger) : Baranovics Géza. Fuvarosok (Fuhrwerker) : Bállá János — Bohus János — Cse- lovszki György — Dohányos Já­nos — Fehér Alb. Mihály — Galló István — Hegyi Antal — Kalapács Pál — Karnyácski Já­nos — Kerekes István — Ivri- zsány János — Lázár János — özv. Mihálics Jánosné — Machó Pál — Péli Mihály — Pleinár László — Percczi Sándor — Rálich András — Rálich Pál — Sárközi András — K. Szeben Pál — id. Smozek Pál — B. Szabó Lajos — F. Szabó Sándor — Szatmári Gá­bor — Szikora János — id. Tal­lér Sándor — Unyatinszki Pál. Géplakatosok (Maschinenschlosser): Szilágyi István — Ulbán András. Gyógyszertár (Apotheke): Porgács Károly (Isteni gondviselés). Hentes (Selcher): özv. Tóth Mi­hályné. Kalapos (Hutmacher): Pelesz János Korcsmáros (Wirt) : Vágó István. Kovácsok (Schmiede): Barta István Fehér Imre — ifj. Bocskó István Szabados György. Kőművesek (Maurer): Balog Mihály Janó László — Oláh Pál. Lakatosok (Schlosser): Garnai Sán­dor — Hejje Erzsi — Kovács Jó­zsef — Moldoványi Gábor. Malmok (Mühlen) : Elekes József, (gőz, Dampf) — Englender Jó­zsef (gőz, Dampf) — gróf Wenck- heim Géza (gőz, Dampf). Mészárosok (Fleischer): Nagy Mi­hály — Samu Kálmán. Mozgó képszin ház (Licht bűd thea­ter): Apolló mozgó (Moldoványi Géza. Papucsos (Pantoffelmacher): Héjjá József. Pék (Bäcker): Weisz Adolf. Szabó (Schneider): Aszadszki Gyu­la — Pleskó János — Schwarc István — Teller Sándor — Tar György — ifj. Uhrin Pál — Zsifkó János. Szatócsok (Krämer): Fehér József Grunsbaum Jakabné — Horváth Erzsébet — Lövey Sándor — Mül­ler Náthán — Veiszner Bernát. Szíjgyártók (Riemer): Fogéi Fe­renc — Boczkó György — Utcza Alajos — Szilasi István. Szövetkezet (Genossenschaft):xCsor- vási Hangya fogyasztási szövet­kezet. Szülésznő (Hebamme); Paulik Pálné. Takarékpénztár (Sparkasse): xCsor- vási első takarékpénztár. Téglagyár (Ziegelei): Szikora Sán­dor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom