Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

Bölcske — Bőszén fa 626 Kovácsuk (Schmiede): Horváth Já­nos — Horváth Károly — Katz József — Kosa József — Pálffi Ist­ván — Tankovics Ágoston. Kőművesek (Maurer): Bujdos Mi­hály — Sárosdi Ferenc — Szi­lágyi János — Tóth István — Wechter Antal. Lakatosok (Schlosser): Csontos La­jos — Karst Antal — Magyar József — Nagy Gábor. Malmok (Mühlen): Bagi János — Eötvös Lajosné — Horváth József Keresztes László — Mészáros Ist­ván — özv. Ötvös Lajosné és özv. Ötvös Jánosné — Spitzer Lajos — Türk és Társai (viz, Wasser). Mészárosok (Fleischer): Deutsch István — Deutsch József — Hor­váth István — Keresztes József — Suták András. Mézkereskedő (Honighändler): Ni- kolovics György. Fék (Bäcker): Hutter Károly. Poreellánkereskedő (Porzellanhänd­ler): Nikolovics György. Rövidárukereskedő (Kurzwaren­händler) : Kovács Györgyné. Szabók (Schneider): Fehér Sándor Pala Mihály — Tóth József. Szatócsok (Krämer): Bacs István Baumgarten Gáspárné — Farkas Györgyné — Halász Olga — Hor­váth Anna — Spitzer Mór — Tauszig Fülöp — Weiner Mórné. Szíjgyártó (Riemer); Szőke Antal. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik): Fekete József. Szülésznők (Hebammen): Sulák Te­réz — Törzsök Istvánná — Vö- rösváczky Jánosné. Téglakereskedő (Ziegelhändler) ; Tomanek József. Varrónők (Näherinnen) : Almást Emma — Halász Jánosné — Né­met Istvánná — Pala Mihályné. Zöldségkereskedő (Grünzeughänd­ler): Käufer Simonné. BoNYR ÉTALAP. Nk , Győr- Moson-Pozsony közigazg. egyelőre egyesitett várm., pusztai járás. Kk. Győr. 2500 lak. Szolganirói hiv. : Györszenlmárton. Közs. jző, akv., ref., ev. (Ja. Trvszék : (tkv.), járásbir., áll.-pénzt. : Győr. Cs. ö. te© Nagyszentjános (Budapest— győri vonal). Áll., rk., ref., ev., el. isk., fogy. szöv. BoNYR ÉTALAP. Gg„ Győr Moson-Pozsony admin, provisorisch vereinigte Komitate, Bez. Pusz­tai. HK. Győr, 2500 Einw. Stuhl- richteramt : Győrszentmárton. Ge- meindenotär, Matrikelamt, ref., ev. fe. Ger. (Grundbuchsamt), Bezirksger., Staatsk. : Győr. Gend. te© Nagyszentjános (Str. Buda­pest—Győr). Staatl., rk., ref., ev. Elementarschule. Konsum­genossenschaft. Községi jegyző (Gemeinde- notár) : Major Kálmán. Körorvos (Kreisarzt): Koch Fülöp. Földbirt okosok és bér­lők (Grundbesitzer und Pächter)4 Abelesz Sámuel (47) — dr. Balogh Jenő (371) — Baranyai Péter (12, b. 25) — Bedi József (45) — Benes György (343) — Deák István (54) Démy Lajos (15) — Dómján István és Ferenc (16, b. 26) — Farkas (538) — Fodor Miklós (90, b. 78) — Kállai János (14, b. 6) — Kalmár István (46) — Kéri Antal (7, b. 21) (12, b. 27) — Komjáthy Károly (19, b. 16) — Kugler József (6, b. 36) Mayer Oszkár (667) — dr. Mihályi Ernő (581) - dr. Mihályi Ferenc (581, b. 409) — Mészáros János (15, b. 35) — Molitorisz András (9, b. 20) — Nagy András (6, b. 15) Nagy János (5, b. 22) — Nagy La­jos (47) — tóth Nagy Sándor (5, b. 48) — Nagy Sándor (5, b. 25) Neumann Zsigmond (528) — Né­meth István 82, b. 15) — Pethes Klmán (10, b. 25) — Petőcz Ká­roly né (68) Prenyák István (64) — Prenyák Jánosné (20) — Pusztai Gergely (22, b. 9) — Hess Mihály (23, b. 109) — ifi. Roboz Mihály (23) — Roboz Mihályné (11, b. 23) Roboz Sándor (50) — Sáhó István (65) — Senes Ferenc (522) — Schrikkes Mihály (363) — Szabó János (6, b. 30) — Szabó Pál (1, b. 81) — Szakács István (4, b. 19) Szanka Benő (20) — Szécsényi Ist­ván (15, b. 9) — Szkok István (35 b. 21) — Takács József (20, b. 12) Tamás István (26) — Tamás Jó­zsef (31, b. 90) — Tóth Gábor (155, b. 50) — Tóth István (21) — Tóth József és Társai (132) — Tóth Sándor (25) — Tóth Sándor L. (20) — Varga József K. (22, b. 7) — Varga Lajos (16, b. 12) Wolf Henrik (140, b. 510) — Zsidi István örökösei (25). Ácsok (Zimmermeister): Kovács La­jos — Mrázik István — Szijjártó Kálmán. Asztalos (Tischler) : Hrabovszky László. Bognárok (Wagner): Balogh János Gábriel József. Borbély (Barbier): Zsarga József. Cipészek (Schuhmacher) : Botka István — Garas Géza — Grüngold Adolf — Horváth István — Hra­bovszky László — Kéringer János Kéringer József — Simon Bálint Szabó István. Cséplőgéptulajdonosok (Dresehma- schineneigentümer) : Kintli Viktor özv. Kolhors Miklósné — Sommer Lajos — Tóth Mátyás. Fuvaros (Fuhrwerker): Lescsenkó Tivadar. Gabonabizományos (Getreidekom­missionär) : Spielmann Artur. Gabonakereskedők fGetreidehdlr.) : Cserteg Gáspár — Fehér János — Kállai József. Gépész (Maschinist): Dómján Lajos Gyógyszertár (Atotheke): Lenke- falvi Nagy Béla. Kádár (Böttcher): Bauemfeind Já­nos. Korcsmárosok (Wirte): Abelesz Sá­muel — Pál János — Ress Mi­hály — Stern Mór — Varga Jó­zsef. Kovácsok (Schmiede) : Baranyai László — Kindli Viktor — Zsé- dely Károly. Kőművesek (Maurer): Czigler Am­brus — Kurdi András — Pok- mecz Ferenc. Malmok (Mühlen): Benes György (gőz. Dampf) — Kohn Fülöp (gőz, Dampf) — Mihályffy Ernő (Ben­zin) — Neumann Zsigmond (gőz, Dampf) — Tóth Mátyás (Benzin). Sertéskereskedő (Schweinehändler): Cserteg József. Szatócs (Krämer): özv. Vogl Ignác- né utóda. Szíjgyártó (Riemer) ; Meszacsák Emil. Szövetkezetek (Genossenschaften) : *Bőnyrétalapi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet — xBőny- rétalapi hitelszövetkezet, mint az Országos központi hitelszövetkezet tagja. Szülésznők (Hebammen): Kurdi An- drásné — Pákozdy Erzsébet. Varrónők (Näherinnen) Démy Ilo­na — özv. Tóth Lászlóné. BoRCS. Kk., Győr—Moson—Po­zsony közigazg. egyet, egyes. vm„ tósziget-csilizközi j.. 2700 lak. Szol- gabirói hiv.: Győr. Kjző, akv.: Abda. Trvszék (tkv.). járásbir., áll.- pénzt., cs. ö.: Győr, te© Abda (Budapest—hegyeshalmi vo­nal). öttevény. Rk.. ev. el. iskola. BöRCS. Kg.. Győr—Moson—Po­zsony admin, prov. vereinigte Komitate. Bez. Tósziget—Csilizköz. 2700 Einw. Stulrichteramt : Győr. Kreisnotär, Matrikelamt : Abda. Ger. (Grundbuchsamt), Bezi’rks- gcr., Staatsk., Gend. : Győr. te© íiP? Abda (Str. Budapest—Hegyes­halom). "ÍV öttevény. Rk., ev. Elementarschule F öld bi rt okos ok ( Grundbe­sitzer) : Asbóth Sándor — Bor­sodi György — Borsodi Lajos — Czaka János — Háasz Márton — Haasz Mihály — Hajdú József — Kaszás Antal — Kovács Ferenc — Krausz Gyula — Lakó Lajos — Vitéz Maros Károly — Pálmai Lajos — Somogyi Antal — So­mogyi István — Tóth Sándor — Varga Lajos. Ácsok (Zimmermeister): Alács An­tal — Tuba Pál. Baromfikereskedő (Geflügelhdlr.) : Bukovits Károly. Cséplőgéplulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer) : Alács Antal.' Csizmadiák (Tschismenmacher): ifj. Burányi István — Nagy Lajos. Korcsmáros (Wirt): özv. Czaha Jánosné. Kovácsok (Schmiede): Csonka Pál Ivánkovics István. Kőműves (Maurer): Horváth Péter Malmok (Mühlen): Krausz Gyula (gőz. Dampf). Szatócs (Krämer): Schendl József. Szövetkezet (Genossenschaft) : *Bör- csi Hangya fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet. Varrónő (Näherin) : özv. Wind- mühl Mihályné. BÜRDÖCE. Kk., Zala vm„ no­vai j., 250 lak. Kjző, akv. : Cso­módéi-. Trvszék : Zalaegerszeg. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Le- tenye. Cs. ö. : Páka. te© Csomó­déi-—Páka (Celldömölk—rédicsi \onal). Szécsisziget. Páka. BÖRDÖCE. Kg., Kom. Zala, Bez. Nova, 250 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Csömödér. Gericht: Zalaegerszeg. Bezirksger.: (Grund­buchsamt), Staatsk. ; Letenye. Gend. : Páka. te© Csömödér — Páka (Str. Celldömölk—Rédtcs). *<!©? Szécsisziget. ~S" Páka. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Czupi Pál (24) — Her­mán Kálmán (17) — Kovács Pál (15) — Mentes József (45). Kovács (Schmied): Barsics István. BÖRGÖND. Puszta. Fejér vm„ székesfehérvári j. Pákozd nk.-hez tartozik, 325 lak. te© (Budapest— tapolcai, 'Bicske—sárbogárdi, Szé­kesfehérvár—paksi vonal). "Sr BÖRGÖND. Puszta. Kom. Fe­jér, Bez. Székesfehérvár. Gehört zur Gg. Pákozd. 325 Einw. te© (Str. Budapest—Tapolca. Bicske— Sárbogárd, Székesfehérvár—Paks). Malom (Mühle): Holczer Jánosné (gőz, Dampf). BÖRÖND. Kk.. Zala vm.. zala­egerszegi i., 340 lak. Kjző, akv. : Felsőbagod ; trvszék (tkv.), já­rásbir., áll.-pénzt.: Zalaegerszeg; cs. ö. : Zalalövő. te© "W Zala- háshágy— Rimánymajor. (Kör­mend—muraszombati vonal) ; Alsóbogod. BÖRÖND. Kg. Kom. Zala, Bez. Zalaegerszeg. 340 Einw. Kreis­notär, Matrikelamt : Felsőbagod ; Ger. (Grundbuchsamt). Bezirks­gericht. Staatsk. : Zalaegerszeg ; Gend. : Zalalövő. te© Zala­háshágy—Rimánymajor (Str. Kör­mend—Muraszombat), Alsó­bogod. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Barabás Vendel (20) — Farkas György (15) — Lukács Péter (43) — Molnár Imre (20) Németh János (24) — Simon Fe­renc surdics (40) — Simon István (23) — Simon János Simon (37) — Simon Lajos Ferenc fia (22) — Simon Mihály orvand (31) — Si­mon Mihály tuvar (130) — Simon Pál Ferenc fia (22). Cséplőgép tulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer) : Mayer Lajos. Kovács (Schmied): Vukker József. Szülésznő (Hebamme) : Nemesics Józsefné. BÖRZÖNCE. Kk., Zala vm., nagykanizsai j., 310 lak. Kjző, akv. : Zalaszentbalázs. Trvszék (tkv.). járásbir., áll.-pénzt. ^Nagy­kanizsa. Cs. ö. : Gelse, te© ~W Gelse (Nagykanizsa—szombathelyi vonal), Zalaszentbalázs. BÖRZÖNCE. Kg., Kom. Zala, Bez. Nagykanizsa. 310 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Zala­szentbalázs. Ger. (Grundbuchs­amt), Bezirksger., Staatsk.: Nagy­kanizsa. Gend. : Gelse, te© Gelse (Str. Nagykanizsa—Gelse), Zalaszentbalázs. Föld birtokosi Grundbesitzer): Gyurkó Pál (30). Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Szalai Ernő és Lőczi István. Kádár (Böttcher): Herle Hugó. Malom (Mühle) : Szalai Jánosné. Szülésznő (Hebamme): Horváth Fe- rencné. BÖRZSÖNY. Kk., Tolna vm., völgységi j., 440 lak., adminisz­tráló község : Bon.vhád. Szolga­idról hiv., akv. : Bonyhád ; ref. te Trvszék : Szekszárd. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt., cs. ö. : Bony­hád. te© Hidas—Bonyhád (Baja— ujdombovári vonal). Bonyhád. BÖRZSÖNY. Kg.. Kom. Tolna, Bez. Völgységi (Talgebieter), 440 Einw., administrierende Gemein­de: Bonyhád. Stuhlrichteramt, Matrikelamt : Bonyhád, ref. te Gericht : Szekszárd. Bezirksger. (Grundbuchsamt), Staatsk., Gend.: Bonyhád. te© Hidas—Bonyhád (Str. Baja—Ujdombovár). ~Qr Bonyhád. Földbirtokosok (Grundbe- sizer) : Binder Jakab (22) — Hesz János (16) — Hónig Albert (700) özv. dr. Kardoss Sándorné (l20) Kaufmann János (25) — März Henrik (250) — Péter Mihály (25) Ritzl Ádám (30) — Ritzl János (18) — Schmiedt Jakab (16). Asztalos (Tischler): Apeczeller Ist­ván. Csép4őgépt»ktjdon«st>k (Dresehma- schineneigentümer): Hesz és Ritzel — Honig Albert — dr. Kardos Sándorné — Märcz Henrik. Esztergályos (Drechsler): Göbölös Mihály. Korcsmáros (Wirt): Banez Ferenc. Kőműves (Maurer): Fischer János. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- liämller); Bauer Ferenc. BŐSÁRKÁNY. Kk. Sopron vm., csornai j. 1800 lak. Kjző., akv., rk. te Trvszék ; Sopron. Járás­bir. (tkv.), áll.-pénzt ; cs. ö. : Csorna. te©x (Szombathely—orosz­vári vonal) BÖSÁRKÁNY. Kg. Kom. Sop­ron, Bez. Csorna, 1800 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, rk. te Ger. : Sopron; Bezirksger. (Grund­buchsamt). Staatskasse ; Gend.; Csorna, te©* (Str. Szombathely— Oroszvár). Körjegyző (Kreisnotär) : Óváry Géza. Segéd jegyző (Vizenotár) : Székely János. F öld bírt o k os o k ( Grundbe­sitzer) : Andorka András, felső (30) — Élő Ferenc (50) — Németh János (27) — Németh Péter (49) Slujtner Antal (32) — özv. Tar­kos Gáborné (48) — Tóth Ká­roly (38). Földbérlő (Grundpächter) : Glaser A. és Fiai (695). Ácsok (Zimmermeister): Gősi Ist­ván — Tóth Ferenc — Tóth Ven­del. Asztalosok (Tischler): Földes And­rás — Földes Ferenc — Lebus Ferenc. Biztosítási ügynök (Versicherungs­agent): Perepatits Zsigmond. Bognárok (Wagner): Kovács Sán­dor — Kranicz Pál. Borbély (Barbier): Csiba Viktor. Cipészek (Schuhmacher): Horváth János — Németh Ferenc. Épületfakereskedő (Bauholzhdlr.) : xTóth József. Korcsmárosok (Wirte) : Horváth Gézáné — Németh Jakab — özv. Torkos Gáborné. Kovácsok (Schmiede): Horváth Lé- nárd — Mogyoróssy Ferenc — Pajor József. Kőműves (Maurer): Funtek István Lakatos (Schlosser) : Horváth Sán­dor. Malom (Mühle) : Erdős Sándor, Bősárkány, Sopron vm., (Diesel­motor), 80 HP lóerő, 24 órai örlőképessége 250 mm. — Tokos Gábor (járgány, Göpel). Mészárosok (Fleicher) : Horváth Géza — Németh Jakab — Torkos Gáborné. Pék (Bäcker): Holzhammer János Szabók (Schneider): Bogár Endre Meszlényi József — Rozs Lajos — Tóth Viktor. Szatócsok (Krämer): Boda István Deutsch József — Németh Viktor. Szíjgyártó (Riemer): Gősi Gyula. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik); An­dorka András. Szülésznő (Hebamme): özv. Burina Mártonné. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- händler): ^Fleischer Sándor öz­vegye. BŐSZÉN FA. Kk. Somogy vm., kaposvári j., 1000 lak. Kjző, akv.: Gálosfa ; rk. te. Trvszék (tkv.), járásbir., áll.-pénzt. : Kaposvár. Cs. ö.: Gálosfa. te© (Kaposvár— szigetvári vonal). Gálosfa. BŐSZÉNFA. Kg. Kom. So­mogy. Bez. Kaposvár, 1000 Einw. Kreisnotär. Matrikelamt : Gálos­fa ; rk. te Ger. (Grundbuchs-

Next

/
Oldalképek
Tartalom