Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

SO DROGOLASZ I. Kg. Kom. Zemplén, Bez. Sárospatak. 1342 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, rk., ref., g.-k., g.-orient, fel Ger. : Sátoraljaújhely, Bezirksg. (Grund­buchsamt) : Sárospatak. Staatsk. : Tokaj, Gend. : Olaszliszka. ft@ <Str. Budapest—Sátoraljaújhely). Bk., ref. Elementarschule, Konsumgen., Kreditgen., rk. Le­seklub. Községi bir fi (Gemeinde­richter) : Koleszár György. Főjegyző (Obernotär) : Szabó Gyula. Segéd jegyző (Vizenotär) : Kovách Andor Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Koieszár György (60) — Herceg Lónyai Elemér (4800) —• Osztronis Andor (40) — Sztankai András (35) — Tauber és Offner* gazdaság (4000). Szőlőbirtokos (Weingarten- hesitzer): herceg Lónyai uradalmi számtartóság (376). Álmakereskedö (Apfelhändler) : Plaszner Zsigmondné. Asztalosok (Tischler) : Keszi Ká­roly — Szemán Mihály. Bognárok (Wagner): Finta Ferenc — Márkus János — Orosz István. Gipészek (Schuhmacher): Bársony Sándor — Dudás István -- Goller Mihály. Csizmadia (Tschismenmacher): Ka­tona István. Fuvaros (Fuhrwerker): Bodnár Fe­renc. Koresmáros (Wirt): Szabó János. Kovács (Schmied): Fonosi Ferenc. Kőművesek (Maurer) : Cziráky Ist­ván — Cziráky János. Mészáros (Fleischer); Veisz Lajos. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler) : Fiiezer Boldizsár —* Friedmann Ábrahám — xGrosz Károly — özv. Veinstock Izi- dorné. BODROGZSADÁNY.Kk Zem­plén vm„ sárospataki j. 596 lak. Kjző. akv. : Bodrogolaszi, trv.- szék : Sátoraljaújhely, járásbir, (tkv.) : Sárospatak, áll -pénzt. : Tokaj, cs. ö. : Olaszliszka. ft© <v©)' ife Bodrogolaszi (2.5 km). Közs. el. isk., fogy. szöv., rk. olvasókör. BODROGZSADÁNY. Kg. Kom. Zemplén, Bez. Sárospatak. 596 Eir.w. Kreisnotär, Matrikelamt : Bodrogolaszi, Ger. : Sátoraljaúj­hely, Bezirksger. (Grundbuchs­amt): Sárospatak, Staatsk.: Tokaj, Gend. : Olaszliszka. ~w Bodrogolaszi (2.5 km). Kommu­nale Elementarschule, Konsum­genossenschaft. rk. Leseklub. Ácsok (Zimmermeister); Sikora András — Sikora János. Cipész (Schuhmacher): Tóth Lajos. Cséplögéptulajdonos (Dreschma­schineneigentümer) : Kecskemély Gábor. Kovács (Schmied): Jónás Ljajós. Lakatos (Schlosser): Szíjártó Sán­dor. Szatócs és koresmáros (Krämer und Wirt): Müller Ignác. Szövetkezet (Konsumgenossenschaft); xBodrogzsadányi Hangya fogy. és értékesítő szövetkezet. BODVALENKE. Kk. Abauj- Torna vm„ bodvaszilasi j. 301 lak. Kjző, akv. : Tornaszentandrás, ref. fe Trvszék, p. ü. ig. : Miskolc járásbir. (tkv.) : Edelény. áll.- pénzt., lanf. : Szikszó, p. ü. bizt. p ü. szak. : Szendrő, vámhiv., cs. ö.: Tornanádaska. ft©x "3©? ■$" Bodvaszilas (6 km) (Miskolc— tornanádaskai vonal). Ref. el. isk. BODVALENKE. Kg., Kom. Abauj-Torna. Bez. Bodvaszilas. 301 Einw. Kreisnotär, Matrikel­amt : Tornaszentandrás, ref. fe Ger., Finanzdjr. : Miskolc, Be­zirksger. (Grundbuchsamt) ; Ede­lény, Staatsk.. Schulinspektorat : Szikszó, Finanzkommissariat, Fi­nanzabt. : Szendrő, Zollamt, Gend.: Tornanádaska. ft©x ífe Bod­vaszilas (6 km) (Str. Miskolc— Tornanádaska). Ref. Elementar­schule. Községi bíró (Gemeinde- richter) : Miskolci János. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bábás Gyula (17) — Ba­kuja János (17) — Dankó János (22) — Kocsis István (23) — Ku­Bodrogolaszi koró István (16) — Kulcsár Ká­roly (21) — Lengyel Dániel (19) — Lengyel István (34) — Kis Len­gyel István (20) Maurinyi Ist­ván (20) — ifi. Miskolczi István (18) — Miskolczi László (29) — Páll László (18) — Péter József (40) Péter Pál (25) — Toboz István (38) — Tóth János. Koresmáros (Wirt): Dexler Jenő. Mészáros (Fleischer): Salczer Sán- dorné. BODVARaKo. Kk.. Abauj- Torna vm„ bodvaszilasi j. 332 lak. Kjző, akv. : Tornaszentandrás. Trvszék, p. ü. ig. : Miskolc, já­rásbir. (tkv.): Edelény, áll.-pénzt., tanf. : Szikszó, o. ü. bizt., p. ü. szak. : Szendrő. vámhiv. : Torna­nádaska, cs. ö.: Bodvaszilas, ‘3©)' “Q" Bodvaszilas (4 km). Bk. el. isk. BODVARÁKÓ. Kg. Kom. Abauj- Torna, Bez. Bodvaszilas. 332 Ein­wohner. Kreisnotär, Matrikelamt: Tornaszentandrás, Ger.. I’inanz- dir. : Miskolc, Bezirksger. (Grund- buchsamt) : Edelény, Staatsk., Schulinspektorat : Szikszó, Finanz­kommissar., Finanzabt. : Szendrő, Zollamt : Tornanádaska, Gend. ; Bodvaszilas. ft$x Bodva­szilas (4 km). Rk. Elementarschule Községi kiró (Gemeinde­richter) : Szilágyi János. F öt dbirt ok os o k (Grundbe­sitzer) : özv. Burinda Andrásné (19) Dudás István (16) — Kállay József (16) — Képes József (24) — Kovács József (21) — Matesz Ferenc (23) dr. Pajor Ignác (214) — Szabados (17) — István m. (18) — Szabados István p. (17) — Szabados János m. 20) — Szabados József k. (18) Szilágyi Ferenc (16) — özv. Szi­lágyi Józseleó z kaja ffdsnrdlu lágyi Jánosné (33) — Szilágyi Jó­zsef (27) — Szilágyi Mihály (24). Szőlőbirtokos (Weinaarten- lesilzer) : dr. Pajér Ignác-féle sző­lőgazdaság. Cipész (Schuhmacher) : Banyesz István. Koresmáros (Wirt): özv. Róth Fü- löpné. Malom (Mühle): Dr. Pajor Ignác (viz, Wasser). Szövetkezet (Konsumgenossenschaft): xBodrogzsadányi ,,Hangya“ fogy. és értékesítő szövetkezet. BODVASZILAS. Kk Abauj- Torna vm„ bodvaszilasi j. 910 lak. Szolgabirói hiv., közs. jző, akv., rk. fe Trvszék, p. ü. ig. : Miskolc, járásbir. (tkv.) : Ede­lény, áll.-pénzt. : Szikszó, cs. ö. jár. par. ®jj@x (Miskolc—tornaná­daskai vonal). Rk.. reí. el. isk. Orvos, állatorvos. BODVASZILAS. Kg. Kom. Abauj-Torna, Bez. Bodvaszilas, 910 Einw. Stuhlrichteramt, Ge­rn eindenotär, Matrikelamt, rk. fe Ger.. Finanzdir. : Miskolc, Be­zirksger. (Grundbuchsamt) : Ede­lény, Staatsk. : Szikszó. Gend.-Be- zirkskoimnando. ft©x (Sir. Mis­kolc—Tornanádaska). Rk., ref. Elementarschule, Arzt, Tier­arzt. Községi biró (Gemeinde­richter) : Milány János. Főjegyző (Obernotär) : Dob- ronoky László. Orvos (Arzt) : Rosenthal Félix. Községi állatorvos (Kreis- tierarzt) : Buday Nándor. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Koós József örökösei, megbízott Szentimrei Pál alispán (2264). Asztalosok (Tischler): Sesovnyiczky Károly — Török Lajos. Bognár (Wagner): Kosik István. Cipészek (Schuhmacher): Holló Fe­renc — Kosik Mihály — Török Ferenc — Török József. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Bartkó Jó­zsef — Kosik József. Fakereskedő (Holzhändler): Béres József. Mészáros (Fleischer): Friedmann Sámuel. Szatócsok (Krämer): Kohn Lipöt Rosenfeld Lajos — Teitelbaum Lip ót. — Bogyiszló BŐD VICA. Kk. Somogy vm., nagyatádi j. 660 lak. Kjző, akv. : Nagyatád. Trvszék : Kaposvár, já­rásbir. (tkv.), áll.-pénzt., cs. ö. : Nagyatád. ‘3©? "Sr Nagyatád (Somogyszob—nagyatádi vonal). BŐD VICA. Kg. Kom. Somogy. Bez. Nagyatád. 660 Einw. Kreis­notär, Matrikelamt : Nagyatád. Gericht : Kaposvár. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk., Gend.: Nagyatád. SÖP ^©^ ife Nagy­atád (Str. Somogyszob—Nagyatád). Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Ágoston Vendel (21) — Beleznai István (19) — Beleznai Pál (17.) — Sardinecz János marcia (18) — Sardinecz Mihály (20) — özv. Szabó Györgyné (15) — Sztan- kó Györgyné (15) — Volt úrbéres birtokosság (190). Ács (Zimmerm.): Benkő György. Cipész (Schuhmacher): Szulák Fe­renc. Koresmáros (Wirt): Beke Vendel Magyar Imre. Szövetkezet (Genossenschaft): xBod- vicai hitelszövetkezet, mint az OKH tagja. BOGÁCS. Nk. Borsod-Gömör- Kishont közigazg. egyelőre egye­sitelt várm., mezőkövesdi i. Kk. Miskolc. 2036 lak. Közs. jző, akv., rk. fe Trvszék : Miskolc ; járás­bir. (tkv.), áll.-pénzt., p. ü. bizt., p. ü. szak. : Mezőkövesd ; cs. ö. ; 55© Mezőkövesd (12 km.), (Bu­dapest—sátoraljaújhelyi vonal). ^©^ Stet. Rk. el. isk., orvos, gyógy­szert. ; fogy.- és hitelsz. BOGÁCS. Kg., Borsod-Gömör- Kishont admin, provisorisch ver­einigte Komitate, Bez. Mezőkövesd, HK. Miskolc, 2036 Einw. Gemein- denotär, Matrikelamt, Rk. fe Ger.: Miskolc. Bezirksger. (Grundbuehs- amt), Staatsk., Finanzkommissariat, Finanzabt.: Mezőkövesd. Gend. ftg "S' Mezőkövesd (12 km) (Str. Bu­dapest—Sátoraljaújhely). ^©? (SESj Rk. Elemental schule, Arzt, Apo­theke, Konsum- und Kreditge­nossenschaft. Községi hivő (Gemeinde­richter) : Hajdú János. Főjegyzőt (Obernotär) : Ha­lász Lajos. Segéd jegyző (Vizenotär) : Borg Sándor. Körorvos (Kreisarzt) : Galla Mihály. Földbirtok os o k ( Grundbe­sitzer) : Bogácsi volt úrbéresek erdőbirtokosság (135) — Bogácsi volt úrbéresek gazdaközönsége (259) — Bogács község mint jogi testületé (44) — Borg Rudolf (24) Id. Daragó József (22) — Egri főkáptalan (1491) — Vitézi telek haszonélvezője Vitéz Fekete Fe­renc (15) — özv. Halász Antalné (33) — Hegyi József cs. (32) — Jankó. Mihály, öreg (16) — Kenye­res Lajos (114) — Lük Gergely (19) — Mohács György (21) — Spiegel Ignác (6, b. 19) — Szajlai Józstf (16) — Szeberin Mihály (15) Szeberin József K. (16) — Szmida Viktor (81) — Víg István (24) — Virág József, öreg j(16). Szőlőitirtokos (Weinaarlen- besitzer): dr. Galbassy István. ács (Zimmermeister): Hocza Bálint Asztalos (Tischler): Trajnár András Bognárok (Wagner): Kada Gábor • Kis János bunda. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Csorba Már­tonná — Győri József. Csizmadiák (Tschismenm.): Balázs Lajos — Kis István — Péter Gá­bor — Szeberin Imre. Gyógyszertár (Apotheke): Jezsó Arthur (Szent Antal). Hentesek (Selcher): Győri Tamás Juhász Józsefné. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Keresztesi Árpád. Koresmárosok (Wirte): Spiegel Ig­nác — Sehvarcz József. Kovács (Schmied): Papp András. Kőfaragók (Steinmetze) : Csiki Já­nos — Kerékgyártó Sándor. Kőműves (Maurer): Farkas János. Malom (Mühle) : Bódy Rudolf R. (gőz. Dampf). Rőföskereskedő (SchnittWarenhänd­ler) ; Hajdú Andrásné. Szatócsok (Krämer): Győri István Kis Gáborné — Kis Péter — özv. Kis Sándorné — Siket Jánosné. 617 Szövetkezet (Genossenschaft): xBo- gácsi hitelszövetkezet, mint az OKH tagja. Tüzifakereskedő (Brennholzhänd­ler) : Nyeste Albert, ügynökök (Agenten): Grünbaum Bertalan — Hajdú János — Mo­hás György — Mohay György — Orosz Ferenc — Tengely János. Vegyeskereskedők (Gemisehlwaren- händler): Farmosi Mihály — xSpiegel Ignác. BOGÁRZÓ. Puszta, Békés vm., orosházi j., Orosháza nk.-hez tar­tozik. ft©xx (Mezőtúr—mezőhe* gyesi vonal). Orosháza. BOGÁRZÓ. Puszta, Kom. Bé­kés, Bez. Orosháza. Gehört zur Gg. Orosháza. 55©xx (Str. Mező­túr—Mezőhegyes). ^©^ Orosháza. BOGDÁSA. Kk. Baranya vm., szigetvári j. 900 lak. Kjző, akv. : Sellye ; rk., ref. fe Trvszék : Pécs ; járásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: Szentlőrine ; cs. ö. : Sellye “ÍV Sellye. ft©x (Siklós—barcsi vonal). i3©)'. BOGDÁSA. Kg. Kom. Bara­nya. Bez. Szigetvár, 900 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Sellye. Rk., ref. fe Ger. : Pécs : Bezirks­ger. (Grundbuchsamt), Staatsk. : Szentlőrine. Gend. : Sellye. Sellye. ft©x (Str. Siklós—Barcs). Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Közbirtokosság (414) — Varga József (45). Főid bérlő (Grundpächter) : Schwartz János (2059). Asztalosok (Tischler): Hildebrand K. — ifj. Hildebrand K. — Ks- • mocsai Gyula — Schloder Péter. Bognárok (Wagner): Komocsay Gyula — Kovács István. Borbély (Barbier): K. Simon János Cipészek (Schuhmacher): Halászo- vics János — Ivanyka József — Speigl József — Speigl Mátyás. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Hildebrand József — Nemes József. Fogyasztási szövetkezet (Konsum­genossenschaft) : xBogdásai Han­gya fogy. és ért. szöv. Géplakatos (Maschinenschlosser): Meszes János. Hitelszövetkezet (Kreditgenossen­schaft); xBogdásai hitelszövetke­zet. mint az OKH tagja. Koresmárosok (Wirte): Kern József Schwarz János. Kovácsok (Schmiede): Pintér Kál­mán — Várdai János. Kőműves (Maurer): Debreczeny Jó­zsef. Malom (Mühle): Varga József és Schwartz J. (gőz, Dampf). Mészárosok és hentesek (FJeischer und Selcher): Schwartz János — Speigl János. Vegyeskereskedők (Gemischtv/aren- b.ündler): xFriedmann Ignácné — Wilier Fáni. BOGYISZLÓ. Nk. Pest-Pilis- Solt-Kiskun vm., kalocsai j. Kk. Budapest. 3030 lak. Közs. jző. akv.. rk., ref. fe Trvszék (tkv.), járásbir.. áll.-pénzt. : Kalocsa: cs. ö., p. ü. ig. : budapestvidéki ; p. ü. bizt. : Kalocsa ; p. ü. szak. : Hajós ; tanf. : Kiskunhalasi ki- rendeltség. ft© Tolna—Mözs (8 km), (Sárbogárd—bátaszéki vonal). Üfe Tolna (5 km). Rk., ref. el. isk. ; fogy. szöv., takptár, hi- telszöv., olvasókör, tüzoltóegylet, 5 . malom. . BOGYISZLÓ. Gg. Kom. Pest- Pilis-Solt-Kiskun, Bez. Kalocsa. HK. Budapest. 3030 Einw. Gemein- denotär. Matrikelamt, rk., ref. fe Ger. (Grundbuchsaml), Bezirks­ger., Staatsk. : Kalocsa ; Gend. ; Finanzdir : Fdir. für den Pester Landbezirk : Finanzkommissariat : Kalocsa; Finanzabt.: Hajós ; Schul­inspektorat : Kiskunhalaser Expo­situr. ft© Tolna—Mözs (8 km). (Sir. Sárbofárd—Bátaszék). Tolna (5 km). Rk., ref. Elementar­schule, Konsumgenossenseh., Spar­kasse, Kreditgenossenschaft, Lese­klub, Feuerwehrver., 5 Mühlen. Községi birö (Gemeinde­richter) : Maláti Miklós. Főjegyző (Obernotär) : Len­gyel József. Segéd jegyzők (Vizenotüre) : Keserű Dénes — Fekete Géza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom