Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

Bicske — Bihar nagybajom Szíjgyártók (Riemer) : Czettner La­jos és fia — Horváth Sándor — Jekkel Ferenc — Karle Ferenc — Múlton József. Szlkvizgyárak t Sodawasserfabri­ken) : Nagy István — Szabó Jó­zsef. Szobafestők (Zimmermaler) : Dubi- sanecz György — Léderer Gyula. Szűcs (Kürschner) : Bajer Antal. Takács (Weber) : Megyesi József. Takarékpénztárak (Sparkassen) : "Bicskei takarékpénztár — "Gaz­dasági takarékpénztár rt. Téglagyár (Ziegelei): "Freund Manó és társai. Tejkereskedök (Milchhändler) : Rá­töri Józsefné — özv. Dörflinger Jánosné — Kontra Zsófia — Kor- páczi Győzőné — László János — Müllner Antalné — Perbai Julia Szabó János — Vajda Jenőné. Terménykereskedők (Landespro- duktenhändler): "Pressburger De­zső — "Schwartz Náthán. Tímárok (Lohgerber) : Schefsik András — Schefsik Antal. Tolikereskedők (Federnhdlr.) : Ba­lázs József — Dudás Ferenc — Vörös Ferenc. Varrógépkereskedő (Nähmaschinen­händler) : Haász Vilmos. Varrónők (Näherinnen) : Ligeti Manóné — özv. Pety Ágostonná. Vaskereskedők (Eisenhändler) : Élő és Pósch — Keller Béla — "Szabó Lajos. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler) : "Benedikt Jakab — "Berger Ödön és Aladár— "Blau Bernét — "Breier Lipót — "Breuer Kálmán — "Flakker Sándor — "Franck Károly — "Freud Antal "Frühauf Mórné — özv. Frühauf Oszkárné — "Gottlieb Lipót — "Grossmann Hermann — "Haas Vilmos — "Hajnal Miksa Ignác — "Hermann Rudolf — "Keller Béla "Keller János — "Kertész Gyula "Klein Sámuel — "Kovács Gyula "Lakner Károly — "Lederer Ala­dár és Társa — "Lederer Béla "Lederer Miklós és Fia — "Man- delbaum Henrik — "Milch Samu "Práger Edéné utóda — "Schlé- zinger Eufemia — Schmuk La­josné — "Schwartz Móricz — "Szabó Andor és társa — "Zirkel­bach Antal. Vendéglősök (Gastwirte) : Bakóra József — "Balázs Sándor — Ber­ger Jánosné — Blau József — Breuer Géza — Hérégi Józsefné — Kis Ferencné — Lamarits Antal özv. Rádits Pálné — Richter Lajos. Villamosmüvek (Elektrizitätswerke): "Bicskei villamossági rt. Virágkereskedő (Blumenhändler) : Bocs Lidia. BIHARKERESZTES. Nk.. Bihar várm., biharkeresztesi j.( Kk. Debrecen, 3500 lakos. Szolga- birói hiv., közs.-jző, akv., rk., reí., izr. fe Trvszék, p. ü. ig. : Debrecen. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt. : Berettyóújfalu. Tani. : Derecske. Áll.-rendőrségi határ­széli kirendeltség (debreceni ke­rület), vámkirendeltség. tef (Püs­pökladány—biharkeresztesi vonal Nagyvárad felé. Útlevél- és vám- vizsgálat). Orvos, gyógyszertár. Orsz. vásár : máj. 29.-ét és szept. 12.-ét magában foglaló hét szerdai napján. BIHARKERESZTES. Gg.. Kom. Bihar, Bez. Biharkeresztes, HK. Debrecen. 3500 Einw. Schul- richteramt, Gemeindenotár, Mat- rikelamt, rk., ref., isr. ^ Ger., Finanzdir. ; Debrecen. Bezirksger. (GTundbuchsamt), Staatsk. : Be­rettyóújfalu. Schulinspektorat : De­recske. Grenzexpositur der starti- Polizei (Bez. Debrecen), Zollex- positur. te® (Str. Püspökladány— Biharkeresztes gegen Nagyvárad, Pass- und Zollrevision). ~Qr Arzt, Apotheke. Jahrmärkte : Mittwoch jener Woche in die der 29. Mai und der 12. Sept. fallen. Főszolgabíró 'ObersUihl- richler) : Franko Endre. Szolgabiró (Slulilrichter) : Dr. Schleiss Sndor. K ö z ségi bíró (Gemeinde­richter) : Vass Imre. Községi jég uzö (Gemeinde- notür) : Osváth Pál főjegyző. Orvosok (Aerzte) : Gross Ár­min ' — Ikafalvi Dénes. Állatorvosok (Tierärzte) : Bat ár Dávid — Ernszt Antal. 612 Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Ádám József (16) — Al­földi Márton (16) — Alföldi Sán­dor (40) — Alföldi Zsigmond (35) Bácsó Sándor (.36) — Bagdi Jenő (70) — Bállá Lajos (15) — Bállá Sándor (60) — özv. Balogh Lajosné (25) — özv. Balogh Mártohné (25) Belényesi Lajos (16) — Bihari Lajosné (60) — Biró Lajos (15) — Blága György (24) — Borsi Lajos (30) — Borsos Lajosné (20) — Bor­sos Sándor (36) — Borza György (30) — özv. Bördös Lgjosné (10) Bördös Miklós (32) — Csengeri István (20) — Csomós Imre (18) Éles György (40) — Éles Károly (60) — Éles Mátyás (20) — özv. Erdei Józsefné (16) — Fekete Imre (50) — özv. Fekete Imréné (18) — Fekete János (50) — Fekete József (50) — Fekete Péter (270) — Fe­kete Sándor (299) — Fekete Sán­dor (50) — Fésűs Károly (15) — Fésűs Lajos (25) — Fésűs Lajosné (40) — Fodor József (50) — Fü- löp Márton (200) — Gyenge Imre (24) — Gyenge Károly (40) — Gyenge Miklós (28) — Haraszti Sándor (20) — Hegyesi Károly (50) özv. Horváth Jánosné (16) — Ja- nicsek István (16) — Juhos János (15) — Kamuti Lajos (20) — Ka­muti Sándor (50) — Kecskeméti Sándorné (16) — Keresztúri Antal (60) — id. Keresztúri Lajos (40) ifj. Keresztúri Lajos (40) — K. Kiss István (80) — B. Kiss Lajos (32) — özv. Kiss Lajosné'(20) — özv. Kiss Jánosné (16) — Koch Benő (75) — özv. Kolumbár Mi- hályné (20) - Kovács Sándorné (24) Lakatos Sándorné (32) — özv. Madurkay Tivadarné (20) — Mar­ján Péter (25) — Molnár Gáspár (18) — özv. Molnár Istvánná (28) Molnár Lajosné (20) — Nagy La­josné (16) — G. Nagy Sándor (24) Oláh István (40) — Oláh Lajos (20) ifj. S. Oláh Lajos (40) — Orosz József (16) — Pánya György (24) özv. Pánya Péterné (20) — özv. Papp Sándorné (25) — Pápa Jó­zsef (30) — Pécsy Andorné (20) — Pethő Lajos (15) — Pethő I^ajos (16) — özv. Pethő I^ajosné (15) — id. Pethő Sándor (28) — Sáfrány Gyula (16) — özv. Sándor Istvánná (23) — legifj. Simon Gáspár (40) Simon /stván (24) — Szabó József (25) — Szabó Lajos (15) — Szaka­dát György (200) — Szakadát József (20) — Szász Imre (30) — özv. Székely Józsefné (15) — Sze­les Sándor (20) — Szilágyi Imre (30) Szotter Imre (46) — Szőke Gáspár (l6) — Varga Lajos (20) — id. Varga Lajos (18) — A. Varga Lajos (16) — R. Varga Lajos (20) Varga Lajosné (24) — M. Varga Sándor (18) — özv. Varga Mihályné (40) — Varga Miklósné (18) — Varga Péter (16) — ifj. Vass Imre (18) — Vékony Imre (40) — özv. Venyige Gáspárné (60) — Veress János (15) — Zajzon István (16) Zsuró György (20). Ácsok (Zimmermeister): Fitz István Kókai Imre — Papp Lajos — ifj. Papp Lajos — Simándi István. Allatkereskedök (Viehhdlr.): Bor­bély Károly — Farkas Zsigmond Gaál Lajos — Kobai Imre — Pa- ricsek József — Tunyogi Endre Weisz József — Zajzon Sándor. Asztalosok (Tischler) : Beleznai Sándor — J.ägerman Antal — Osvát József — Papp Lajos — Sobják József. Bankok (Banken) : "Járási gazda­sági bank rt. — "Kormos József. Baronifikereskedők (Geflügelhänd­ler) : Altmann Ida — Barabás La­josné — Berger Józsefné — Éles Györgyné — özv. Frisch Abra- hámné — Hámos Sándorné — Hunyadi Lászlóné — Semjéni La­jos — Ozv. Venyige Józsefné — Zajzon Sándorné. BérkOesitulajdonosok (Mietwagen­besitzer) : Antal Imre — ifj. Bágdi Jenő — Balogh Zsigmond Bánfi Károly — Biró Lajos —■ Biró Sándor — Bördös Lajosné Csontos András — Éles Mátyás Erdei Józsefné — Fésűs Mihály Guttmann Sámuel — Hámos Fe­renc — Horváth András — Ke­rekes József — Kis József — Kiss Lajos Kókai Imre — Kovács- Al­bert — Maczkai László — Magyar György — K. Nagy Lajos — Nagy Miklós — Oláh Ágnes — Papp Ti- vadir — P.áduly Imre — Simon István — Szabó Miklós — Szőke Lajos — Ungar Lövi — Ungar Sándor — Vájná György — Vájná József — Varga József — K. Varga Lajos — Venyige Gáspár Venyige Sándor. Bodega (Bodega): Guttmann Sá­muel. Borbélyok (Barbiere): Csordás Jó­zsef — Jägermann Antal — Máté Imre. Bor- és szesznagykereskedő (Wein- und Spiritusgrosshändler) : "Jáhn Alfréd és Társa. Cipészek (Schuhmacher) : Balia Sándor — Rittner Károly — Bitt­ner Pál — Cseh István — Deczki Béla — Grepli Ferenc — Jäger­mann Ferenc — Jalcs András — Kormaiig József — Nagy Lajos — Okos Jenő — Oláh Imre — Oláh Sándor — Pásztor Imre — Pász­tor Lajos — Pünkösdi Árpád —• Pünkösdi József — Schönberger József — Tolvaj Ferenc — Varga Miklós — Víg Zsigmond. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma- schineneigentümer): Czegle Imre Kormos József — Mádurkai Ti­vadar — Ökrös Lajos — Vas Imre és Társai. Csizmadia (Tschismenmacher): Far­kas Benjámin. Edénykereskedők (Geschirrhdlr.): Kurucz István — Kurucz Kálmán Molnár Istvánné. Építőmester (Baumeister); özvegy Papp Lajosné. Fakereskedők (Holzhändler); Ber­ger Sámuel — "Biharkeresztesi fakereskedelmi és gazdasági rész­vénytársaság — Lobstein Ferenc Szabó Ignác. Fuvarosok (Fuhrwerker): Fekete Sándor — ifj. Gyenge Miklós. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.) : Geiger Deziső — Kohn Benő. Géplakatosok (Maschinenschlosser): Biró László — Csordás Sándor — Ökrös Lajos. . Gyógyszertár (Apotheke): özv. Bur­ger Sándorné (Szt. István király). Gyümölcskereskedők (Obsthändler): Altmann Ida — Nagy Józsefné. Hentesek (Selcher): Kun Bálint — Nagy Károly — Szőke Károly — Ternovszki Gyula — Varga Péter Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Fohn Alfréd. Kerékgyártók (Wagner): Kiss Ist­ván — id. Venyige Károly. Korcsmárosok (Wirte): Pál József Papp János — Ungar Lévi — Un­gar Sándor. Kovácsok (Schmiede): Ingován Si­mon — özv. Kondor Józsefné — id. Máté Lajos — ifj. Máté La­jos — V. Nagy Károly — Schil­ler Jakab — özv. Schiller Jó­zsefné. Kőművesek (Maurer): Fitz István Grepli Ödön — Gyöngyösi Sándor Kiss Jenő — Papp Laios — Si­mándi István. Malmok (Mühlen) : Kohn Benő (gőz, Dampf) — özv. Madurray Tivadarné (Diesel). Mészárosok (Fleischer): Kun Bá­lint — Weisz József. Pékek (Bäcker): Preser Oszkár — Szabó Józsefné — Ungár Jenő. Szabók (Schneider): Fésűs Dániel Mandelbaum Ignác — Parola Ká­roly — Schönberger Adolf. Szállítók (Spediteure): Fahidi Jó­zsef — Madari Lőrinc — Szent- iványi István — Szeverényi Zoltán Szatócsok (Krämer): Bélés József Fahidi Józsefné — Groszmann Sá­muel — Hámos József — Pün­kösdi József — Schwarcz József Ungar Lévi.. Szövetkezet (Genossenschaft): "Bi­harkeresztesi hitelszöv. (OKH). Tejkereskedők (Milchhändler): Be- reczki Lajosné — Éberlein László Fekete József — Kéri Józsefné — Kókai Imréné — Kovács Miklósné Madari Lőrinc — Szilágyi Jó­zsefné. Temetkezési vállalatok (Beerdi­gungsunternehmungen) : özv. Ke­resztény Györgyné — Osváth Jó­zsef. Terménykereskedők (Landesproduk- tenhändler): "Berger és Ungár — Berger Sámuel és Társa — Ma­dari Lőrinc — Pető Vince — Ungár Ernő. Tolikereskedők (Federnhdlr): Dalt- ner Salamon — Goldstein Kál­mán — Ungár Sándor. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): Bállá Lajosné — Ba­lassa Jánosné — Bartus Imréné Erős Istvánné — Flicz Sándorné Frisch Jenő .és Miksa — Gyenge Jánosné — Kovács Sándorné — Nagy Imréné — H. Nagy Im­réné — Okos Lajos — Pékár Jánosné — Szántó Ferencné — özv. Széli Károlyné — Vékony Lajosné. Vendéglősök (Wirte): Kun Bálint Pásztor Lajos — Tari Lajos. BIHARIMAGYBAJOM. Nk., Bihar vm„ sárréti j. Kk. Debre­cen. 4200 lak. Szolgabirói hiv,, közs. jző, ak.v., ref., izr. fe. Tör­vényszék, p. ü. ig. : Debrecen, járásbir. (tkv.), áll.-pénzt., p. ü~ bizt. : Berettyóújfalu. Tanf. : De­recske. Cs. ö. j.-par. tef (Püs­pökladány—szeghalmi vonal), *<0^ Orvos, fogy. szöv., taka­rékpénztár. Orsz. vásár : márc. 4.,- jun. 4., szept. 27. BIHARNAGYBAJOM. Gg., Kom. Bihar, Bez. Sárrét. HK. Debrecen. 4200 Einw. Stuhlrichter - amt, Gemeindenotár, Matrikelamt*. ref., isr. fe. Ger., Finanzdir. z Debrecen. Bezirksger. (Grunde buchsamt), Staatsk., Finanzkom­missariat : Berettyóújfalu. Schul- inspektorat : Derecske. Gend. Be­zirkskomm. tef (Str. Püspök­ladány—Szeghalom) (PS>2n Arzt, Konsumgenossenschaft, Spar­kasse. Jahrmärkte : 4.. März, 4, Juni, 27. September. Főszolgabíró (Oberstuhl­richter) : Dr. Szilágyi Jenő. Szolgabiró (Stuhlrichter) . Dr. Szakáts Pál. Községi jeggzö (Gerneindc- notár) : Kiss István. Orvosok (Aerzte) : Fábik La­jos községi (Gemeinde) — Fekete Péter járási (Bezirk) — Kerekes. F'erenc. Állatorvosok (Tierärzte) z Fazekas Ferenc járási (Bezirk) Weisz Izidor. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bagdány Balázs (19) — Bagdány Benjámin (35) — Bag­dány Benjáminná (37) — Bagdány Károly (30) — Bagdány Lajos (19> Bagdi Antal (26) — Bagdi Balázs. (31) — Bagdi Mihályné (23) — Bagdi Sándor (26) — Bartha La­josné (31) — Bartha Miklós (50) Borbély György (58) — Borbély János (17) — Borbély József (17) id. Borbély Lajos (34) — ifj. Bor­bély Márton (25) — Csák István í52) — Czeglédi Ferencné (18) — C.zeglédi József (20) — Czövek Imre (.24) — Darabos József (32) — gróf Forgách Jánosné (1818) — Földesi Lajos (15) — N. Gál Imre (21) — Gál János. (15) — Gál Sándor (15) — id. Jeney Elek (30) — Jeney Meny­hért (60) — Jeney Zsigmond (35) Jeney Zsigmondné (34) — id. Máthé Gábor (23) — ifj. Máthé János (34) — Máthé József (18) ifj. Máthé Miklós (19) — Nagy András (19) — Nagy Antal (16) Nagy Balázs (21) — Nagy Benjá­min (18) — özv. Nagy Ferencné (53) — id. Nagy Lajos (28) — özv. Nagy Miklósné (39) — Nemes An­talné (18) — Nemes Balázs (15) — Nemes Bálint (18) — Nemes Jó­zsef (34) — Nemes Márton (28) Ökrös Márton (17) — Sári István (53) — Sári Istvánné (19) — Sár­kány Benjámin (38) — Sólyom Gyula (19) — Sólyom Imre (16) — Sólyom János (17) — Sólyom Ká­roly (24) — Sólyom Miklós (25) Szabó Imre (55) — Szabó Lajos (37) — Szaut Balázs (28) — Szües András (15) — Szűcs Imre (23) —• Szües Lajos (19 — Szűcs Lajosné (17) — dr. Tóth László (1825) — Varga Antal (17) — Varga Imre (23) — Varga Imréné (31) — Varga Imréné (21) — Varga Imréné (22) — Vass Balázs (20) Vass Ferenc (18) — Vesszős Ben­jáminná (30) — Vesszős István (74). Földbérlő (Grundpáchier) : Polgár Péter (1300). Ácsuk (Zimmermeister): Gál Jó­zsef — Gidai Sándor — Katona János. Asztalosok (Tischler) : Hajdú Imre Medgyessi Aladár — Nemes Kál­mán — Pataky Sándor — Sár­kány János. Bádogos (Spengler): Éliás Mór. Bognárok (Wagner): Fodor Gyula Földesi Márton — Váradi Márton Borbélyok (Barbiere): Bőr Miklós vitéz Kertész Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom