Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

590 Békefi — Békéscsaba Téglagyárak Ziegeleien Jantyik József és Jantyik Mátyás. <özv. Magyar Elekné. Temetkezési vállalatok Leichenbestattungsanstalten ■Claál Gyula, Kossuth u. 8. Szabó Mihály, Vadász u. 1. Terménykereskedők Produktenhändler Bleuer József. IBondár János, Nagytemplom u. 20 Timár Lohgerber ■Misik Sámuel. Tojáskereskedők Eierhändler dsik Istvánná, Rákóczi u. 48. Ernáiméi Imre. Enyedi Lajosné. Berlini u. 16. ■Özv. Hidvégi Mihályné, Hidvégi u. 12. Kolozsi Rebeka, Fábián u. 7. ILiszkay Jánosné, Bánat u. 29. E Szabó Istvánná, IX. 648. Szűcs Istvánná, Rákóczi u. 36. Tolikereskedők Federnhändler ■Eckstein Áron, Jantyik u. 15. íRosenfeld Simon. Uradalom Land wi rt schuft rflr. gr. uiencKtieim László • Távirati cim: Uradalom Békés, Telefon: Békés 28. Lásd hirdetéseit a Szakmanév­sorban Tenyészállatok rovatban * ügynökök Agenten <Gaáj Gyula. INagy Mihály Béla. Tőle László. Turcsek Kálmán. Üvegesek Glaser iBodorik Istvá-i. Bodorik János. Szarvasi u. 8. Breuer Ferenc. fGaál József. Ifj. Matuska János, Szép u. 8, i)zv. Matuska Jánosné. Matuska József. Varrógépkereskedő N ähmaschinenhändler Mészáros József, Szántó u. 16. Vas- és fiiszerkereskedők Eisen- und Spezereiwaren­händler IBaky László. Bebuta Frigyes. /Fazekas Márton Konzitzky József. JSchillinger Lipót. Vegyeskereskedések Gemischtwarenhandlungen Arató Mátyás. ITfj. Bartos János. Kamut kert. Berger J. László, Irányi u. 37. Blau Izidor. Boros Istvánná. Bögre Gyula. Braun Jakab. If j. Cservinszky István, Szántó u. 12 Csuta Lajos. Erdei Sámuel. Csabai u. 26. Ifj. Fucker Antal, Rákóczi u. 26. Gaál János. Gottfried Ferenc. Tiavass Hermanné, IX., Kamut kert 173. Hegvesi János, Vásárszél 19. Kelemen Piroska. Kispince u. 1. Ifj. Konzitzky János. Kürthy Mihály. Eöwi Jakab. Kossuth u 6. Löwy Sándor. Martin Miklós. Mészáros József. Miskolczy Mór. Pintér Irén, Rákóczi u. 9. Pintér Jakab. Pintér Johanna. Pokay Gyula. Bagetthy János. Schönfeld Dezső. Schwartz Mór. Stark Géza, Kossuth u. 32. özv. Stark Gusztávné. Turcsek Kálmán. Végh Béla. Weisz Zsigmond. Berényi u. 28. Widder M. és Társa, özv. Zagyva Sándorné. Vendéglősök Gastwirte Balázs István, Rozs u. 3. Berger László. Blau Jenő. Blum Ármin. Bonczos András, Vásárszél 7. Bretez Károly, Kossuth u. 32. Csapó Lászlóné, Nagytemplom u. 87 Erdei Sámuel. Farkas József. Fried Gerzsonné, Gróf Teleki u. 33 özv. Futaki Istvánné, Hunyadi u. 11. Hajdú Mihály. Ilerpai István. Kónya Ferencné, Csabai u. 60. Kormos Mariska. Kormos Sámuel. Maulwurf né. Mittner Károly. Morgenbesser Samu. Nagv István, IX. 84/1. Neuländer AdolVié, Kossuth u. 2. Oláh Ferenc. Kossuth u. 23. Oláh Gábor. özv. Rózsási Ignácné, Kossuth u. 3 Sallay Mihály. Schiffer Mátyás, Széchenyi tér 7. Schlesinger Szerén és József. Szé­chenyi u. 2. Schild Henrik. Csabai u. 1. özv. Schulcz Bernátné, Posta u. 2. Steiner Mihály. Szabó Imre. Szánthó Istvánné. Tabák Samu. Széchenyi tér 1. özv. Weisz Ferencné. BÉKÉSCSABA. Rtv., Békés vm., Kk. Szeged, 49775 lak. Pol­gármesteri hiv., akv.. rk.. ref., ev., gk., gkel., izr. fe. Tvszék : Gyula. Járásbir. (tkv.), áll.-pénz­tár, p. ü. bizt., dohány- és selyem- gubó-bev. hiv., áll. rendőrkapi­tányság (szegedi kér.), cs. ő. j. par., fej® (Budapest—lökösházi (Arad felé), Szeged—kötegyáni (Nagyvárad felé), Békéscsabaköz- raktár—mezőkovácsházi vonalak.) ®S»r. Áll., községi, rk., ev., izr., gk. el. isk., állami gazd. ism. isk., áll. polg. fiú-, közs. polg. leányisk., közs. ip.-tanonc- isk., v. zenede, áll. földmivesisk., cv. főgimn., áll. leánygimn., felső- keresk. leányisk. (Szeged tanker, főig.), téli építőipari tanf. Orvosok, állatorvosok, gyógyszertárak, kór­ház, tüdőbeteggondozó intézet, mú­zeum, fogy. szövetkezetek, hitel­szövetkezetek, háziipari szöv., ci- pészszöv., szikvizgyár, szeszfőző szöv., takptárak, bankok, m. kir. áll. jegyintézet fiókintézete, gaz­dasági vasút, fürdő, nyomdák, áruforg.- és keresk. rt.-ok, gőz- fürész és faárugyár, bútorgyár, jéggyár, vegyészeti gyár, gőztégla­gyárak, betonmüvek és építő rt., cementárugyár, kötött- és szövött- áru-gyárak, villamosmüvek, sertés­hizlalók, gőzmalmok, földgázüzemű malom, népegylet, kaszinó-egylet, polgári kör, iparos olvasókör, athlétikai klub, munkás testedző egyes., daloskörök. Orsz vásár : Márc. 1-én. julius 1., okt.'26. és dec. 1. Mindig négy nayon keresztül. Pénteken szarvas marha-, juh- és sertésvásár, szom­baton lóvásár, vasárnap és hét­főn kirakodóvásár. Ha a kitűzött határnapok nem vasárnapra esnek a kirakodóvásár megelőző vasár nap kezdődik. Évenként ápr. 24.- én luxuslóvásár. Hetivásár : min­den szerdán és szombaton. BÉKÉSCSABA. Stadt mit ge­regeltem Magistrate. Kom. Békés. HK, Szeged. 49.775 Einw. Bürger­meisteramt, Matrikelamt, rk., ref., gk., g.-orient., isr. fe, Ger,: Gyula, Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk., Finanzkommissariat, Ta­bak- und Kokoneinlösungsamt. Staatl. Polizei (Bez. Szeged), Gend, Bez.-komm. fej® (Strecken Buda­pest—Lökősháza (gegen Arad), Szeged—Kötegyán (gegen Nagy­várad), Békéscsaba—Vésztő und Békéscsaba—Mezőkovácsháza). “Őr Staatl., kommunal-, rk., ev., isr., gk. Elementarschule, Staatl. Wiederholungsschule für Landwirtschaft, Staatl. Bürger­schule für Knaben, Kommunal- Bürgerschule für Mädchen, Kom-» munal-Gewerbelehrlingsschule,Städ­tisches Konservatorium, staatl Ackerbauschule, ev. Obergymn., staatl. Mädchengymn., höhere Han­delsschule für Mädchen, Winter- Lehrkurs für Baugewerbe, Ärzte, Tierärzte, Apotheken, Spital, Dis- pensär, Museum, Konsumgenossen­schaften, Kreditgenossenschaften Genossenschaft für Hausindustrie. Schuhmachergenossenschaft, Soda- wasserfabrik, Genossenschaft für Spiritusbrennerei, Sparkassen. Banken, Filiale des Kön. Ung, Staatlichen Noteninstituts, Land­wirtschaftliche Bahn, Bad, Buch­druckereien, Wahrenverkers- und Handels-A.-G.-en, Dampfsägemühle und Holzwarenfabrik, Möbelfabrik. Eisfabrik, Chemische-Fabrik, Dampf­ziegelfabriken, Betonwerke- und Bau-A.-G., Zement Warenfabrik, Textil- und Wirkwaren-Fabriken, Elektrizitätswerke, Schweinean­stalten. Dampfmühlen, Erdgas- Mühle, Volksverein, Kasinoverein. Bürgerklub, Gewerbe-Leseklub, Athletischer Klub, Arbeiter-Turn­verein, Gesangsvereine. Jahrmärkte : 1. März, 1. Juli, 20. Okt. und 1. Dez. Die Märkte dauern immer 4 Tage. Freitag Hornvieh-, Schaf- und Schweine­markt, Sam<«ag Pferdemarkt, Sonn­tag und Montag Krammarkt. Wenn die festgesezte Termine nicht auf Sonntag fallen, so beginnt der Krammarkt an dem vorangehen­den Sonntag. Jährlich am 24. April Luxuspferdemarkt. Wochenmärkte: jeden Mittwoch und Samstag. Polgármester (Bürgermei­ster) : Berthoty István. Pot gm.-hat nett es (Bürgm.- Stellvertreter) : Dr. Medovarszkv Mátyás főjző, (Obernotär). K tí x I a a x gatási tanácsos (Verwaltungsrat) : Dr. Korniss Géza. Fős%ámvevő( Oberrechnungs- fűhrer) : Ács János. Járás b irős fi a (Bezirksge­richt) : Elnök (Präsident) : Dr. Berényi Antal. Járásbirrik (Bezirksrichter) Dr. Artimovics Gábor — Hankov- szky Rezső — Sommer Béla. ff. kir. állampénztfír (Kön. fing. Staatsk.) : Vezető (Leiter) r Elefant Pál, p. ü. főtan. (Fin. Ge- neralrat). ff. kir. áll.-r end őrkapi- tánusáa (Kön. ung. IStaatspo­lizei) : Vezető (Leiter) : Dr. Muskó Sándor reridőrtanácsos (Polizeirat). Ált. iftartestület (Alig. Ge­werbekorporation) : Elnök (Präsi­dent) : Timár Endre. Tűzoltóság (Feuerwehr) : (díjazott — Besoldete) Parancsnok (Kommandant) : Filippinyi Sámuel. Kir. ktizjegifzők (Kön. No­tare) : Omazta Gyula — Weisz Bernát. Orvosok (Aerzte) : Badics Jó­zsef, Baross u. 14. — Becsey Osz­kár, Fér. József u. 17. — Benedek Béla, Nagygerendás u. — Deutsch László — Donner László, Percnyi u. 2. — Eisenberg Bertalan, Jókai u. 15. — Grünwald Ottó, Szent István u. 12. — Keleti Ignác -- Kendi Ignác, Beliczay u. 2. Kulcsár Sándor. Orosházi u. 20. — Láng Frigyes, Szent István tér 5. Nyitrai Béla, Vass u. 1. — Reisz Miksa, Ferenc József u. 3. — Re- menal Elek, Munkácsy u. 13. — Révész Fülöp, Vass u. 1. — Ré­vész Sándor, Vass u. T. — Ridner Sándor, Orosházi u. 29. — Rosen­thal József. Kossuth u. 10. — Szá­lai Dezső, Berényi u. 19. — Szarnék Oszkár, Andrássy u. 19. — Szanek Ignác, Ferenc József u. 18. — Szendv Lajos — Vass Vilmos, Ba­ross u. 15. — W’alfisch Ferenc, Andrássy u. 15. — Weisz Lajos, Orosházi u. 49. Állatorvosok (Tierärzte) : Baj esi Ágoston — Bátori Lajos — Bodnár József, Baross u. 24. — Eisler Jakab, Szarvasi u. 22. — Kidon Szlávik Viktor — Köté- nyessy Gyula, Szarvasi u. 6. — László Endre, Orosházi u. 4. — Palkós Sándor, Ménestelep — Szir­tes Jenő, Petőfi u. 2. — Szondi Lajos, Haán u. 2. — Vajda Jenő. i OUcéflek (Advokaten) : Biró Emil, Apponyi u. 5. — Csillag Alfréd, Apponyi u. 5. — Drivik József, Baross u. 5. — Fenyvesi Károly, Hunyadi u. 4. — Gally Károly, Andrássy u. 6. — Haán Béla, Apponyi u. 4. — Herczog Henrik, Irányi u. 5. — Hoffmann Lajos, Munkácsy u. 3. — Hüllen­der Lipót, Ferenc József u. 5. — Horváth Ferenc, Orosházi u. 41. Károlyi Ernő, Irányi u. 7. — Ke- rényi Soma, Apponyi u. 3. — Lin­der Károly, Apponyi u. 2. — Mar- gocsi Miklós, Hunyadi u. 1. — Molnár György, Zsilinszky u. 3. — Orosz 'István, Szent István u. 3 Padrael Kálmán, Irányi u. 2. — Pető Ákos. Ferenc József u. 1. Prónay Ernő, Ferenc József u. 21. Seiler Vilmos, Kiss Ernő u. 2. — Tardos Dezső, Ferenc József u. 8. Tarján Tibor, Irányi u. 4. — Uhrin László, Ferenc József u. 10. Veisz Frigyes, Baross u. 17. " — Vértes Andor, Irányi u. 7. ~ Weisz Bernát, Szent István u. 10. Zahorán Mihály, Kiss Ernő u. 5 Földbirtokosok íGrnnd.be sitzer) : Achim András (23) — özv. Achim F. Andrásné (72) Áchim György (30) — özv. Áchim Györgyné (53) — özv. Achim Já­nosné (77) — Áchim H. Jánosné (23) — özv. Áchim H. Pálné (30) Áchim János (37) — Áchim Já­nos (46) — Áchim János örökösei (100) — özv. Áchim Jánosné (22) özv. Áchim Jánosné (70) — ■Áchim L. András (20) — özv. Áchim L. Györgyné (74) — Achim Áchim L. Andrásné (40) — özv. Áchim L. Györgyné (74) — Áchim L. Pál (36) — Áchim Mária és Erzsébet (33) — Áchim Mihály (38 b. 84) — Áchim Pál (25) — Adám Gusztáv (20) — Ádamik Ádám (32) — Adamik Andris (28) Adamik András (52) — Adamik János (52) — Agócs Arzén (30) — özv. Ancsin Istvánné (25) — An- csin R. György (28) — Ancsin R. Pál (34) — ifj. Andó András (18) Andó Pál (15) — özv. Antovszki Andrásné (34) — Antovszki Já­nos (18) — ifj. Aracski András (21) — Aracski György (44) — Aracski János (50) — Aracski Mátyás (16) — özv. Aracski Mi­hályné (20) — Aradi András (26) özv. Aradi Györgyné (25) — Ba- gyinka András (20) — Bagyink*-. János (17) — Bagyinka János (30) Bagyinka Pál (17) — Bakos Já­nos (43) — ifj. Bakos Mátyás (86) Bakos Mihály (22) — Bakos Pál (47) — özv. Bakucz Józsefné (18) özv. Balaj Györgyné (24) — özv. Balanka Jánosné (22) — özv. Ba­lázs Jánosné (18) — Bancsó Pál (20) — özv. Bankó Pálné (20) — Bánszki György (38) — Banyó Já­nos (24) — Baracska Pál (28) — Baranyai Józsefné (28) — Barto- lák István (19) — Bartolák Pál (15) — Bartolák Pál (24) — Bar­tos Ferenc (179) — Belarfka György (24) — özv. Bélánk a Györgyné (16) — özv. Belanka Györgyné (20) — Belanka János (64) — Belanka János (28) — Be­lanka Mátyás (45) — Belanka Mi­hály (40) — Belanka Pál (23) — Belanka Pál (92) — Beliczav Géza (504) — Beliczay Miklós (48,3) — Bencsik András (19) — Bencsik András (24) — özv. Ben­csik Andrásné (22) — Bencsik Já­nos (22) — Bencsó Mihályné (21) Bencsó Zs. János (24) — Benedek Károly (36) — özv. Benyő And­rásné (21) — Benyó János (29) Benvó Pál (47) — Bertyik Mátyás (15) — ifj. Bielik András (21) — Bielik János (34) — Bielik János (224 — Bielik Mátyás (27) — Bir- kás György (86) — Birkás János (35) — Birkás Mihály (30) — Bir­kás Mihály (68) — özv. Bócz Já­nosné (22) — Bohlik Pál (68) — Bohn M. és Társa (79) — ifj. Bo- hus György (15) — Bohus K. Mi­hály (28) — Bohus M. András (15) ifj. Bohus M. András T18) — Bo­hus M. András (65) — Bohus M. György 195) — Bohus M. János (59) — Bohus M. Márton (50) — Bohus Pál (17) — Vitéz Bóka Istvánné (45) — Bolda György (15) — Boros Cs. György (48) — Boros János (21) — özv. Boros Jánosné (52) — Bottá D. János (24) — özv. Bottá D. Mihláyné (26) — özv. Botyánszki Andrásné (64) — Botvánszky György (65) — Botyánszki György (15) — Bo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom