Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

Baracska — Baráti (Budapest—székesfehérvári vonal). Martonvásár. Fogy. szöv. BARACSKA. Gg., Kom. Fejér. Bez. Vál, 2000 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, ref. fe. Ger. : Székesfehérvár. Bezirksger. (Grund- huehsamt) : Bicske. Staatsk. : Vál. Gend. : Martonvásár. (Sir. Budapest — Székesfehérvár). "t# Martonvásár. Konsumgenos­senschaft. Községi jegyző (Gemeinde­nolür) : Pencz Ferenc. Segédjegyző (Vizenotär) : Talay Béla. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : özv. Antal Istvánná (36) — Bau dics Istvánné (20) — Bielek Ká­roly (65) — Bogár István (11, b. 22) Braun Gyula (42) — Dobozi Mi­hály (48) — Dréher Jenő (2200) — Gál F. Ferenc (15, béri. 10) — ifj. Gál János (32) — Hajnics Már­ton (21) — Hegyi József (33) — Uollósi Testvérek (120) — Izsó Pé­ter (23) — Kardos Ferenc (25) — dr. Komáromy Andrásné (200) — László Lajos (12, béri. 8) — vi­téz Magasházy László (380) — Mo­haros István (16, béri. 16) — vitéz Moharos Sándor (16) — Ódor And­rás (96) — Ódor Dániel (30) — özv. Ódor Lajosné (98) — Pál Gábor (41) — Pentz Ferenc (23) — Ref. egyház (39) — vitéz Rigó József (15) — Sachs Gusztáv (600) — Schiller Adolf (19) — dr. Simonyi Sema- dam Sándor (36) — Szánthó László (52) — Tabajdi József (46) — Tabi Testvérek (35) — Topos István (23) — Tóth Lajos (72) — Tóth Sándor (39) — ifj. Tóth Sándor (15). Földbérlők (Grundpächter) : Sachs Gusztáv — Witz Sándor (600). Acs (Zimmermeister): Nagy János. Asztalos (Tischler); Keresztes Ist­ván. Bádogos (Spengler): Kolman László. Bognárok (Wagner): Becsei József Horváth János. Cipész (Schuhmacher): Kovács Já­nos. Hentes (Selcher): Horváth György Korcsmárosok (Wirte): Kernács Sándor — Lövvinger Ignác — Moharos Sándor — Schiller Adolf. Kovácsok (Schmiede): Kesman La­jos — Kovács Miklós. Lóügynök (Pferdemakler) : Böcz János. Malmok (Mühlen): Antal István (benzip) — Hollósi Márton (szi- vógáz. Sauggas) — Schachs Gusz­táv (gőz, Dampf) — Witz Sán­dor (nyersolaj, Rohöl). Marhakereskedő (Viehhändler); ifj. Gsepke János. Mészáros (Fleischer) : Wagner Jó­zsef, Pék (Bäcker) : Bone Gábor. Sertéskereskedök (Schweinehänd­ler): Keszthelyi János — Király János. Szabó (Schneider): Zsoldos János. Szatócsok (Krämer) : Bruszt Sán­dor — Hamar János — Késman Testvérek. Szeszfőzde (Spiritusbrennern): Mierezog Zsigmond. Szövetkezet (Genossenschaft): ^Baracskai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Tejkereskedők (Milchhändler): Dörömbösi Zsuzsa — Kiss Józsefné Vegyeskereskedők (Gemischtwraren- händler): xBraun Jakab — xBraun József — xBraun Mór — Kohn Arnold — xLö wingér Teréz — xSchiller Adolf — xWeisz Lipót *Weltner Dávid — xZsilovits Ká­roly. BÁRÁND. Nk., Bihar vm., sár­réti j., 950 lak. Közs. jző, akv., rk. és ref. $3. Trvszék, p. ü. ig.: Deb­recen. Járásb. (tkv.). áll.-pénzt,, p. ü. bizt.: Berettyóújfalu. Tani.: Derecske. Cs. ö. .®§(PX (Püspökla­dány—biharkeresztesi vonal). ®Kg). Orvos, gyógyszertár. BÁRÁND. Gg., Kom. Bihar, Bez. Sárrét, 950 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, rk. ffe}. Ger., Finanzdir.: Debrecen. Bezirksger. (Grundbuchsamt), Staatsk., Finanz­kommissariat: Berettyóújfalu. Schul- inspektorat : Derecske. Gend. Jüf?x (Str. Püspökladány-Biharkeresztes). ^ Jfe. Arzt, Apotheke. Községi jegyzők (Gemein- denotüre) : Kolozsi László és Rá- polthy Vilmos. Községi orvos (Gemeinde­arzt) : Herbst Géza. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bagoly János (18) — Ba­goly Mártonná (16) — Bagoly Mi­hály (42) — Bakonszegi Gyula (32) — Bakonszegi Jánosné t20) — Ba­konszegi Kálmán (20) — Bakonszegi Lajosné (32) — Bakonszegi Lajos (27) — Balogh Lajos (16) — Bara­nyai Dániel (23) — Baranyai Deme- terné (40) — Biró Imre (17) — Bi- rinyi János (5) — Biró Józsefné (22) — Biró Sándor (116) — Boly­tor Sándor (18) — Deli Mihály (21) — Dienes András (21) — Farkas Márton (59) — Ferenezi Sándor né (18) — Futó István (20) — Futó Miklós (18) — B. Futó Sándor (15) — Galgóczi Gábor (24) — Galgóczi Károly (15) — Galgóczi Ödön (15) — Gyarmati István (15) — Herpai Lajos (8, b. 38) — Iszály György (212) — K. Juhos; Sándor (18) — Kádár József (32) — Katona Antal (21) — Katona Demeterné (27) — Katona Gergely (16) — Katona Já­nos (16) — Katona József (35) — Katona Lajosné (18) — Kerékgyár­tó Béla (17) — Kerékgyártó József­né (154) — Cs. Kiss Gyula (66) — M. Kiss Imre (21) — E. Kiss János (15) — K. Kiss János (21) — Szm Kiss János (29) — Kiss Jánosné (30) — É. Kiss József (23) — Szm. Kiss Lajos (18) — Cs. Kiss Sán- dorné (32) — Szm. Kiss Sándor (32) — Kolozsi László (23) — Köti Lajos (18) — Kovács András (32) — Kovács Antal (3(0 — Kovács László (16) — I). Lévai Imre (36) Lévai Imréné (29) — Maranyai La­josné (48, b. 35) — Matkó János (18) — Matkó József (68) — Matkó La­jos (25) — Mester Lajosné (18) — Mester Péter (29) — Molnár Sán­dor (44) — Müller Gyula (30) — Nagy János (40) —Nyéki Imre (23) — Papp Andrásné (19) — Papp Béniné (27) — Pálfi János (62) — Panp József (26) — Papn Mihályné (19) — Rákosi Albert (26) — Rá­kosi Simon (6, béri. 18) — Stegh- mayer István (42) — Szász György (54) — Szilágyi Bálint (25) — Szi­lágyi Imre (16) — Szilágyi István (18) — Szilágyi Mihály (24) —- Ta­kács Béni (19) — Takács Imréné (17) — Takács Imréné (25) — Ta- rieska Imre (16) — Tiszai Demeter (31) — Tiszai Elek (26) — Tiszai Kálmán (35) — Töviskes András (18) — Varga András (19) —. N, Varga Benjamin (52) — N. Varga Lajos (20) — Vekerdi András (27, béri. 75) — Zagyva Sándorné (40) — Zsadon Lajos (16). Állatkereskedő (Viehhändler) : Gal­góczi Ödön. Asztalosok (Tischler): Bihari Sán­dor — Deli Gyula — Fekete Gá­bor — Karalyos Károly — Pet­rus Sándor — Varga Kálmán. Barotnfikereskcdők (Geflügelhänd- ler); Csókán János — Fazekas Lajosné — Galgóczi Gábor. Bazár (Basar): Kiss Gyula. Bélyegkereskedő (Markenhändler): Futó Mihály. Bognárok (Wagner); Bita Zoltán Galgóczi Imre. Borbélyok (Barbiere): Fekete Gé­za — Futó Gerzson — Stezák La­jos. Cipészek (Schuhmacher): Bakony, szegi István — Fogéi Ernő — Husi Gyula — Kábái István — Katona Béni — ifj. Kerékgyártó Károly — ifj. Kóródi Sándor — Mile József — Tóth Sándor — Török Sándor. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Bodnár La­jos — Dienes Imre — Futó Lajos őrök. — Kerékgyártó Béla — G. Kiss Gyula — Lévai Imre — Lud­vig Lajos — ifj. Nyéki Imre — Varga Benjámin — Vekerdi And­rás. Cserépedénykereskedők (Tonge­schirrhändler) : Balog Ágnes — Balog Erzsébet — Koszta Imre. Csizmadiák (Tschismenmacher) : Bagoly Béni — ifj. Baranyi Imre Galgóczi Lajos — Juhos Márton ifj. Kiss Gy. Imre — Matkó Ba­lázs — Mester József — Nagy Jó­zsef — Nagy Lajos — Vay József. Cukor ka kereskedő (Kanditenhänd­ler) : Vekerdi Lilia. Dohány tőzsdék (Tabnkverschleisse): Fekete Sándor — Futó Mihály. Fakereskedők (Holzhändler): Gold­stein Károly — Szendrei Sándor. Fürdő (Bad): Farkas Márton. Gyógyszertár (Apotheke); Szendrey Sándor (Őrangyal). Hentesek és mészárosok (Selcher und Fleischer): ifj. Galgóezy Gá­bor — Kerékgyártó József — Kis B. Sándor. Korcsmárosok (Wirte): Farkas Márton — Galgóczi Károly — Grószmann Mór — E. Kiss József Kiss B. Lajos — özv. Kiss B. La- losné — Nagy József — ifj. Pálfy Árijai. Kovácsok (Schmiede); Katona Mi­hály — Kokcs Károly — ifj. Nyéki Imre — id. Rákosi Gábor ifj. Varga Balázs — Varga Béni id. Varga János. Lakatos (Schlosser): Dienes Imre Lisztkereskedők (Mehlhändler); Deák István — Grószmann Mór. Lókereskedo (Bosshändler): Ba­logh András. Malmok (Mühlen): Mester Lajos (olaj. öl) — Bácz Lajos (szél. Wind) — Roth Péter (szivógáz, Sauggas). Mészkereskedő (Kalkhändler): Deák István. Mézeskalácsos (Lebzelter); Vekerdi Lidia. Mozgóképszínház (Lichtbildtheater): Rorbács Béla. Pékek (Bäcker): özv. Katona Im­réné — Kiss B. Sándorné — Tóth Gyula. Rőfüs- és rövidárukereskedök (Kurz, und Schnittwarenhändler): özv. Goldslein Mórné — Steiner Adolf. Ruhakereskedő (Kleiderhändler): özv. Goldstein Mórné. Sertéskereskedő (Schweinehändler): Galgóezy Gáboi. Szabók (Schneider): Kiss Gyula — Koyács Irén — Nyúzó Bálint — Papp András -- Somogyi János Saiaba Tivadar. Szálloda (Hotel); ifj. Pálfy Antal. Szatócsok (Krämer): Bota Zoltán Fekete Sándor — Jakab Zelman id. Janó Károly — Nágel Albert- né — Secheibenreif József. Szikvizgyár (Sodaw'asserfabrik) : Kerékgyártó Béla. Szövetkezetek (Genossenschaften) / xBárándi fogyasztási és értékesítő szövetkezet — xBárándi hitelszö­vetkezet, mint az OKH. tagja. Téglagyár (Ziegelfabrik): Balog Testvérek. Tojáskereskedő (Eierhändler) : Fa­zekas Lajosné. Tollkereskedő (Federnhändler): Va­dász Jánosné. Tüzlfakereskedő (Brennholzhänd- ler): Deák István. Vadkereskedő (Wildprethändler); Fazekas Lajosné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler); Futó Mihály — Juhos József — Schlesinger Hermáimé Steiner Adolf — Tóth Gyula — Varga Imre. BARANYAKIDVÉG. Kk., Ba­ranya vm., siklósi j., 380 lak. Kör­jegyző, akv. : Sámod, reform, fe. Trvszék : Pécs. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Siklós. Cs. ö. : Vajsz- ló. füg Vajszló (Siklós—bar­csi vonal). Sámod. BARANYAH IDVÉG.Kg,,Kom. Baranya, Bez. Siklós, 380 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Sámod. reform, fe. Gericht : Pécs. Bez,- Gcr. (Grundbuchsamt), Sjtaatsk.: Siklós. Gend.: Vajszló. (@5© ~£Sr Vajszló (Str. Siklós—Barcs). Sámod. Földbirtokos (Grundbesitzer): Volt úrbéres közbirl. (223). Földbérlő ('Grundpächter): Pintér Ferenc és Társa (705). Asztalos (Tischler): Schmelczer József. Cipész (Schuhmacher) : Laudon Pál. Cséplőgéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer) : Csordás József. Koresmáros (Wirt): Rex Dávid. Kovács (Schmied): Oláh Károly. Kőműves (Maurer): Jónás Sándor. Szülésznő (Hebamme); özv. Lu- ginva Samuné. Ügynök (Agent): Nagy Pál. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren- händler); Schmelczer János. Vendéglősök (Vjirte): Dam János Pintér János. BARANYA JENŐ. Kk., Bara­nya vm., hegyháti j., 850 lakos. Kjző, akv. Trvszék: Pécs. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt., cs. ö.: Sást]. Í3~ Sásd (Üjdombovár—pécsi vonal), Orsz. vásár : jun 2. és okt. 21. BARANYA JENŐ. Kg, Kom. Baranya, Bez. Hegyhát, 850 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt. Ger : Pécs. Bezirksgericht (Grundbuchs­amt), Staatsk., Gend.: Sásd. Sásd (Str. Üjdombovár—Pécs). Jahrmärkte : 2. Juni und 21. Okl. Körjeggzö (Kreisnotär): Fc- niczy István. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Hell György (30) — Köz­birtokosság (341) — Községi birto­kosság (90) —Schiller Nándor (32i Ácsok (Zimmermeister): Hager Márton — Horn G.y. Asztalosok (Tischler): Laska Fe­renc — Müller József. Bognár (Wagner): Szálai József. Borbély (Barbier); Weisz Ferenc. Cipész (Schuhmacher): Lőrincz István. Cséplögéptulajdonos (Dreschma- schineneigentümer): Eichert Hen­rik. Esztergályos (Drechsler); Schmied Mátyás. Fazekas (Hafner); Csikák János. Kádár (Bötlchet): Horn János. Korcsmárosok (Wirte)-. Császár Ferenc — Künstler János — Sehäßer Gy. — Tóth János. Kovácsok! (Schmiede): Kleisz György — Nagy Gyula — Schil­ler János. Kőműves (Maurei): Kindl Nándor. Kötélgyártó (Seiler): Dorn József. Szabó (Schneider); Baumann Pé­ter — Czil.iák József — Wak Már­ton — Walfz István. Szíjgyártó (Riemer): Storcz Ede. Szülésznő (Hebamme) : özv. Blu­menschein Istvánné, Tejcsarnok (Milchhalle): Pajtás Adolf. Vegyeskereskedők (Gemisch twaren- bändler): Gasz Boldizsár — Gasz Mária. BARANYASZENTGYÖRGY. Kk., Baranya vm. hegyháti j., 460 lakos. Kjző, akv.: Baranya- jenő. Rk. fc) Trvszék : Pécs. Já­rásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Sásd. Cs. ö. : Bakóca. Bakóca— Gotlisa (Üjdombovár—pécsi vonal). Tormás, 75" Bakóca. BARANYASZENTGYÖRGY. Kg., Kom. Baranya. Bez. Hegyhát. 460 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt: Baranyajenő. Rk. fej. Ger ; Pécs. Bezirksgericht (Grundbtchsamt), Staatsk. : Sásd. Gend. ; Bakóca. Bakóca—Godisa (Str. Uj- dombovár—Pécs). Tormás. ■$“ Bakóca. Állatorvos (Tierarzt) : Hónig Aladár. Földi firt okosok (Grundbe­sitzer) : Baring Jakab (38) — Kai­ser György (36) — Közbirtokos­ság (266) — Községi birtokosság (67). ácsok (Zimmermeister): Jäger Pé­ter — Metelka József. Asztalos (Tischler): Witzl Lőrinc. Bognár (Wagner): Hornung György. Korcsmárosok (Wirte): Füsztl Jó­zsef — Rudolf József. Kovács (Schmied): Bóhna Vendel. Szülésznő (Hebamme): Jäger Ja- kabné. Vajkereskedő (Butterhändl.): Leisz József. BÁRÁNYHÁZA. Puszta, Sza- bolcs-Ung közigazg. egyelőre egye­sített vm., kisvárdai j., Dombrád nk.-hez tartozik. ái©pxx (Nyíregy­háza—dombrádi vonal). BÁRÁNYHÁZA. Puszta, Sza- bolcs-Ung admin, prov, vereinigte Komitate. Bez. Kisvárda. Gehört zur Gg. Dombrád. Ä©xx (Str. Nyíregyháza—Dombrád). BARÁTI. Kk., Nográd—Hont közig, egyel, egyesitett vm., vá- mosmikolai j., 460 lak. Kjző, akv.: Kemence. Trvszék : pestvidéki. Já­rásbir.: Vámosmikola. Tkv.: Ba­lassagyarmat. P. ű. ig.: budapest- vidéki. All.-pénzt.: Vác. P. ü. biz' és tanf.: Nagymaros. P. ü. szak.: Vámosmikola. Vámhivatal és cs. ö. (fépfPiS' Drégelypalánk (V ác—balas­sagyarmati vonal), Kemence Rk. el. isk. BARÁTI. Kg., Nográd—Hont adm. prov. vereinigte Kom., Bez. tär, Matrikelamt : Kemence. Ger. : für den Pester Landbez. Bezirks* Vámosmikola, 460 'Einw'. Kreisno- ger.: Vámosmikola. Grundbuchs­amt : Balassagyarmat. Finanzdir.: F.-Dir. für den Budapestem Land­577 37

Next

/
Oldalképek
Tartalom