Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

Balmazújváros — Bana .Sertéskereskedők (Schweinehänd- ler); Bencze Lajos — Jókai Ist­ván — Sebők József — Szabó Gusztáv. •Szabók (Schneider): Arnstein Jenő — Bartók István — Dobi Károly — Fürst Dávid — Horovitz’ Ema­nuel — Király István — Kis Al­bert — Kiss János — Mihalik András — Mihalik István — ifj. Mihalik István — Mihalik József — Ornstein Hermann — Sarkadi Jenő — Schaffer József — Szűcs Mihály — Tegdes Ferenc — Teichmann Jakab, Halászköz 1. — Tóth Gábor — Zöldhelyi Her­mann — Zöldhelyi Márton. ‘Szíjgyártó (Riemer): Magi András. Szikvizgj ár (Sodawasserfabrik): Harsányi János. Szülésznők (Hebammen): Antal Katalin — Aszalós Józsefné — Csige Józsefné — Király Sándor- né — Kiss Imrené — Nagyfalusi Józsefné — Németh Józsefné — Pénzes Sándorné — Posta Ist­vánná — Schilling Péterné — Söregi Józsefné — Tar Zsuzsa — Tóth Klára. Takarmánykereskedők (Fouragcn- hündler): Fenyves Mór — Nagy János — Weisz Bence. Téglagyár (Ziegelfabrik): ’'Balmaz­újvárosi takarékpénztár rt. Tejtermékkereskedők ' Milchpro- duktenhándler): Dobi Bálint — Molnár Ferencné. Temetkezési cikkek kereskedése (Lei- chenbestattungsartikelhandlung) : Bakóczi Kálmán. Temetkezési vállalkozók (Beerdi­gungsunternehmer) : Markovits és Schwartz — Sarkady Károly. Terménykereskedők (Landespro- duktenhándler); Stein Jenő — Weisz Bence. Tojáskereskedők (Eierhändler); Eszényi Lajosné — Laj tér Mik- lósné. Tolikereskedők (Federnhändler): Guttmann Jakab — Gyémánt Jenő — Steinberger Sámuel. -"Üveges (Glaser): Stander Tibor — Weisz Adolf. "Vegyeskereskedők (Gemischt wa- renhándler): Árva Miklós — Ba- kóczy Kálmán — Bordás István — Deli Imre — Deli József — Elfenbein Mór — xFeldmesser Péter — Fohn Benő — ’'Fried­mann Zsigmond — xFüIöp Mór — xGréger Jenő — Gyémánt Jenő ‘Gyémánt József — Hadházy La­josné — Hegedűs Ferenc — Ileisz Jakab — Kiss Gábor — Kiss Sán­dorné — Kerekes Fülöp — Kertész Kálmán — Krausz Sámuel — Ma- -gyar Pál — Markovics és Schwarcz — Némethi Imre — Rosenberg Emánuel — Rózsa István — Sehol! István — Schwartz Jó- Jenő — Síabó Andrásné Szabó Imre — Szarvas Ferenc — Szanvas Péter — Tar István. "Vendéglősök (Gastwirte) : Fried­mann József — ’'Hangya fogy. szöv. BALOGFA. Kk., Vas vm., szom­bathelyi j., 400 lak. Kjző, akv.: Kisunyom. Trvszék (tkv.). járás- bir, áll.-pénzt., cs. ö.: Szombat­hely. : Kisunyom. (Szombathely-szentgotthárdi vonal). BALOG FA. Kg., Kom. Vas., Bez. Szombathely, 400 Einw. Kreisno- tär, Matrikelamt: Kisunyom. Ger. (Grundbuchsamt), Bezirksger., Staatsk., Gend.: Szombathely. Kisunyom (Str. Szombathely—Szentgotthard). Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Bernrieder Jánosné (840) — Farkas József (21) — Dr. László Kálmán (170) — Szíj István (18) — Virág József (16). Kovácsok és cséplőgéptulajdonosok (Schmiede u. Dreschmaschinen­eigentümer): Cser János —Horváth Ignác. BAL0ZSAMEGGYE5. Kk.. Vas vm., sárvári j., 580 lak. Kjző, akv.: Ikervár. Trvszék; Szombat­hely. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: cs. ö.: Sárvár. "Sr: Rum. BALOZSAMEGGYES. Kg.. Kom. Vas, Bez. Sárvár. 580 Einw. Kreisnotár, Matrikelamt: Ikervár. Ger.: Szombathely. Bezirksger. (Grundbuchsamt), Staatsk., Gend.: Sárvár. 9$@ : Rum. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Auer János (21) — C.mez 574 István (16) — Dávid György (25) — Förster Ottó (150) — Greffer Lajos (15) — Hegyi József^ (15) — Kolonics Gyula (32) — Közbirto­kosság (50) — Német János (15) — Pásti János (31) — Simon Béláné (200) - Sülé Elek (28) — Sülé János (27) — Dr. Tulok József (400) — Varga Mihály (17) — Vi- tolok József. Asztalos (Tischler): Martonich András. Cipé_szek (Schuhmacher): Binder István — Gyergyók István — Kuti János — Laukovits Ferenc — Szijj János — Varga Ferenc. Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma- schineneigeniümer): Auer János — Horváth Elek — Pados Ferencné — Pásthi Ferenc. Korcsmáros (Wirt): Horváth Elek. Kovácsok (Schmiede): Huber Zsig­mond — Kanizsai Lajos — Sza­bó János. Kőműves (Maurer): Szabó János. Malmok (Mühlen): Förster Ottó (vizi, Wasser) — Laki Sándor — Tóth Gyula — Varga Mihály. Szabó (Schneider): Fábián József. Szatócs (Krämer): Bass Dávid. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren- hiindler): Takács Antal. BALSA. Nk., Szabolcs-Ung köz­igazgat. egyelőre egyesített vm., dadai j., 1700 lak. Közs. jző. akv., ref., g. k. te. Trvszék (tkv.), járás­bir., áll.-pénzt.: Nyíregyháza. Cs. ö. : Gáva. §5$ (a Búj—balsai szárnyvonal végállomása). ffiEöj BALSA. Gg., Szabolcs-Ung ad­min. prov. vereinigte Komitate. Bez. Dada, 1700 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, ref.. g. k. te. Ger. (Grundbuchsamt), Bezirksger., Staatsk._: Nyíregyháza. Gend. ; Gáva. I35SP (Endstation der Flügcl- bahn Buj-Balsa.) Községi bíró (Gemeindc- richtcr) : ifj. Béréi András. Főjegyző (Obernotär) : Jám­bor Sándor. Segéd jegy ző. (Vizenotär) : Benyó Endre. Adóügyi jegyző. (Notar für Steuerangelegenheiten) : Harsányi Menyhért. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Asztalos János (22) — Id. Berci András (48) — Ifj. Béréi András (74) — Bihon Antal (23) — Bihon János (16) — Buji Antal (23) — Buji György (40) — Buji József (45) — Buji Mihály (27) — Damjanovics Ödön (50) — Gróf Dessewffy Aladár (1251) — Dudás Ferenc (20) — Dudás János (16) — Fogarasy János (16) — Graj­■szovits János (20) — Grajszovits Mihály (16) — Humicskó Miklós (15) — Ignác Mihály (25) — Jám­bor Sándor (22) — Kása András (15) — Keresztury Sándor (72) — Kerülő Mihály (30) — Kerülő Miklós (47) — Kis Ferenc (21) — Kurucz József (15) — Id. Nagy József (30) — Ifj. Oláh Ferenc (16) — Oláli Mihály (20) — Pallas Jó­zsef (15) — Pólyák Mihály (20) — Seszták Bertalan (22) — Soltész Mihály (22) - Szabó Antal (105) — Szűcs János (25) — ifj. Ta­más János (45) — Tóth Balázs (25) — Id. Tóth József (40) — Ifj. Tóth József (20) — I. Tóth Mihály (30) — M. Tóth Mihály (30) — Veres Ferenc (159) — Ifj, Veres Ferenc (90) — Veres Gyula (36) — Veres József (20). Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Iski Gusztáv ifj. Kiss Ferenc — Tóth Mihály id. Veress Ferenc —"Vigh Károly Hentes (Selcher): Nagy József. Korcsmárosok (Wirte): Béri Sán­dor — Schönberger Sámuel. Kovácsok (Schmiede) : ifj. Béri Miklós — Kiss Ferenc Szabó (Schneider); Weisz Adolf. Szatócsok (Krämer): Ecker Ignác — Kohn Mór — özv. Weisz La­zámé. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik); Schönberger Sámuel és Kohn Gusz­táv. Szülésznő (Hebamme): Kajáti Im- réné. Terménybizományos (Landespro- duktenkommissionär); Ecker Mór. Vegyeskereskedő Gemischt waren­händler): ’'Balsa és vidéke fo­gyasztási szövetkezet. Zsibárusok (Trödler); Tischler Ig­nác —" Ziszmann Dávid. BALTAVÁR. Kk.. Vas vm., vas­vári j. 800 lak. Kjző, akv., rk. te, Trvszék : Szombathely. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Vasvár. Cs. ö. Oszkó és Győrvár (Nagyka­nizsa—szombathelyi vonal) 7-r. BALTAVÁR. Kg., Kom. Vas, Bez. Vasvár, 800 Einw. Kreisnotár, Matrikelamt. rk. te. Ger.: Szom­bathely. Bezirksger. (Grundbuchs­amt), Staatsk. : Vasvár. Gend. #9© Oszkó und Győrvár (Str. Nagykanizsa—Szombathely), <?@S> -&■ Orros (Arzt) : Pompér Vilmos. Főjegyző (Obernotär): Toóth Gábor. Adóügyi jegyző (Notar für Steuerangelegenheiten): Fleck Ká­roly. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Horváth Zsigmond (31) - Kancsal Mihály (45) — Koch Zsig­mond (30) — Lolbert János (30) Miklós János (22) — Müller Odón (33) — Pápay Gyula (259) — Sán­dor Gyula (30) — Sebestyén Jó­zsef — Sebestyén Ferenc (23) — Sebestyén Károly (26) — Sebestyén Sándor (20) — Takács István (26) Takács János (21) — Virág Gyula (28) — Zrínyi József (36). Bognár (Wagner): Horváth Samu — Máté József. Borbély (Barbier): Bános István. Cipészek (Schuhmacher) : Farkas József — Komondi József — Simon József — Szakács Lajos — Sza­kács Mihály. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Horváth Zsig­mond — Kis Ferenc. Korcsmárosok (Wirte) : Bialovszky Adolfné — Kancsal Mihály. Kovácsok (Schmiede): Kis Ferenc Mazur Dánes. Kőműves (Maurer): Maries Viktor. Lakatosok (Schlosser): Márk De­zső — Németh József. Malom (Mühle): Kis Ferenc (ben­zin!. Mészáros és hentes (Fleischer und Selcher): Bialovszky Adolfné — Koch Jenő. Szabó (Schneider): Schuk Gyula. Szövetkezetek (Genossenschaften) : ’‘Baltavári Hitelszövetkezet xBaltavár vidéke gyümölcsértéke- sitő és központi szeszfőző szövet­kezet — xBaltavár és vidéke Han­gya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- bändler): Kóch Ignátz — Majer Róza — Török István. BÁLVÁNYOS. Kk., Somogy vm.. tabi j., 1300 lak. Kjző, akv., ref. te. Trvszék: Kaposvár. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: Tab. Cs. ö.: Kő­röshegy. -$•: Szántód (Nagy­kanizsa—siófoki vonal.) BÁLVÁNYOS. Kg.. Kom. So­mogy, Bez. Tab, 1300 Einw. Kreis­notár, Matrikelamt, ref. te; Ger.: Kaposvár. Bezirksger. (Grundbucbs- amt), Staatsk.: Tab. Gend.: Kő­röshegy. JÜjgl, "Ö": Szántód (Str. Nagykanizsa—Siófok). Körjegyző (Kreisnotár): Aig­ner Dénes. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Biró Istvánná (17) — Boka Bálint (26) — Boka János (15) — Id. Bödök Lajos (21) — Bödök Péter (19) — Csire István ref. lel­kész (30) — Csizmadia István (23) — Csizmadia József (17) — Fischli János (37) — Gál József (24) — Gál Péter (15) — Havelka István (22) — Horváth Gyula (16) — Horváth József — Kiss András (21) — Kiss János (20) — Koczka Sán­dor (19) — László István (18) — László Lajos (16) — Ifj. Lukács János (15) — Ifj. Mecseki János (15) — alsó Molnár János (16) — özv. Sátzger I’álné (1923) — Se­bestyén József (28) — Steinholtz (49) — alsó Sütő János (17) — Sütő János (17) — Szalai István (20) — öreg Szalai József (20) — Ifj. Szalai József (28) — Szalai " Kálmán (27) — Szalai Lajos (25) — Szalai Sándor (23) — Varga János (34) — Volt úrbéresek (24). Szőlőbirtokos (Weingarten­besitzer) : Jischl János. Ács (Zimm.ermeister): Hütler Már­ton. Asztalos (Tischler): Szúnyog Gyula Bognárok (W'agner): Szita Sándor — Varga Egyed. Borbély (Barbier): Dudás Pál. Borkereskedő (Lederhändler): Frie­denthal Sándor. Cipészek (Schuhmacher): Biczó István — Friedenthal Adolf — Jambrich Imre — Sipító Ángyán — Topák Vasili — Vas Mihály. Csizmadia (Tschismenmacher); Vas Mihály. Gabonakereskedő (Getreidehändler): Friedenthal Sándor. Kádár (Böttcher): Bujdosó János. Korcsmárosok (Wirte): Engl Ernő — Friedenthal Ignác — Horváth Pál. Kovácsok (Schmiede): Déri Mik­lós — Tóth István. Lakatos (Schlosser): Hanus Ede. Malom (Mühle); Epgel és Mecseki (vizi, Wasser). Mészáros (Fleischer): Kis Imre. Szabó (Schneider): Czopp József. Szövetkezetek (Genossenschaften); xBálványosi fogyasztási és értékc- sitő szövetkezet — xBálványosi hi­telszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja — *B4iványosi kisb.rtokosok tejszö­vetkezete. Szülésznő (Hebamme): Thurzó Ká­ról yné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- hündler): Engel Ernő — Fischl Mór — Steinback Ignác. BANA. Nk.. Koroárom-Esztergom közigazgilag egyelőre egyesitett vm., gesztesi j., 1414 lak. Közs. jző, akv., rk... ref. te. Trvszék; Győr. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt.; Nagy- igmánd. P. ü. ig., p. ü. bizt., p. ü. szak,: Komárom. Tani.; Tata. Cs. ö.: Bábolnapuszta. Nagyszent- jános (7 km) (a Budapest—győri vonalon). Js»;. Rk., ref. el. isk.. fogy. szöv.. hitelszöv.. gazda­kör. iparoskor. Hozzátartozik Bá- bolnapuszta hires ménesével. BANA. Grossg., Komáron-Esz- tergom. Admin, prov. vereinte Ko­mitate. Bez. Gesztes. 1414 Einw. írem.-Notár. Matr.-Amt, rk., ref. te. Ger.: Győr, Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatsk.: Nagyigmánd, Finanzdir., Finanzabt., Finanzkom­missariat: Komárom. Schulinspek- torat; Tata. Gend.: Bábolnapuszta. •335ÍP Nagyszentjános (7 km) (Str. Budapest—Győr) Jb»i. Rk. ref. Elementarschule, Konsumge­nossenschaft. Kreditgenossenschaft. Landwirtschaftlicher Verein. Ge- werbeverein. Dazu gehört Bá­bolnapuszta mit ihrem berühmten Gestüt. Községi jegyző (Gemeinde- notär) : Tarésy Gyula. Segéd jegyző. ( Vizenotär) : Ray József. Adóügyi jegyző. (Notar für Sleuerangelcgenheiten) : Lork La­jos. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Babarczi Pál (17) — Rartha Mihály (21, b. 4) if^. Bodá- .ttyi Mihály (25) — Czigány Mihály (3, b. 18) — Farkas András (15) — Farkas Dániel (8, b. 17) — Farkas Lajos (15, b. 15) — Gergő Már­ton (2, b. 25) — Horváth Lajos ^ 17) — Koprán Istvánná (16) — Koppán Mihály (59) — Kovács Jó­zsef (30) — Kovács Sándor (52) Mandl János (13, b. 20) — Mészá­ros András (28) — Mészáros Ist­ván (36) — Mészáros Dániel (28) — Mészáros Zsigmond (28) — Nagy József (32) — Nemes Mihály (lő) ifj. Németh András (90) — Németh János (50) — Németh J. Márton (lB) — Németh M. András (22) — Németh Márton (46) — Németh Károly (70) — Némelh Sándor (60) Petőcz István (54) — Pusztai Pál (44) — Sáhó András (10. b. 20) — Sárközy Gyula (16) — Sárközy Kálmán (40) - Sárközy Károly (80) — Sipos János (15) — Sipos Ferenc (7, b. 10) — Sipos Károly (4, b. 19) — Szabó Benő (42) — Szabó Dániel (25, ft. 20 — Szabó Kál­mán (17, b.8) — Szabó Pál (6. b. 20) Szakái András (80) — Szakái Gé- záné (15) — Szakái Ferenc (100) — Szakái Lajos (100) — Szarka Mik- lósné (16) — Széles Antal (40) — Széles Ferenc (32) — Szilágyi Gyula (22) — Szili György (7, b. 12) — Takács Gyű Iáiné (10. b. 20) — (50) — vitéz Szabó György 30, b. (50) — vitéz Szabó György (30 b.. 17j — Vörös Sándor (16). Földbérlők (Grundpächter) : Kanzmann József (17) — Khemoll Kálmán (1061) — ivánkai Kherndl

Next

/
Oldalképek
Tartalom