Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

Bakonysárkány — Balajt 561 özv. dr. Vértessy Ferencné (50) — Dr. Vértessy László (218) — Virág György (39) — Wagenhoffer Fe­renc (27) — Wagner Antal (27) — özv. Wagner Istvánné (67) — Wagner József (27) — Wagner Já­nos (95) — Weilandits János (19) — Wuls István (19). Szőlőbirtokos (Wcinyurfen­besitzer) Rácz Géza (201). Ácsok (Zimmermeister): Klipi And­rás — Ruppert István. Asztalos (Tischler): Ehmann Ede. Cipészek (Schuhmacher): Bauer Antal — Bisztricz István. Kitűzés (Garküche): ifj. Sebes­tyén János. Korcsmáros (Wirt): Wagner János Kovács (Schmied): Hadnagy Já­nos. Kőművesek (Maurer): Klipi Alajos — Ifj. Ruppert János — Ruppert János — Tanczer József. Lakatosok (.Schlosser): Marx l’éter — Geosits János — Wagner Já­nos és Társa. Malmok (Mühlen); Marse Péter (Benzin) — Ruppert István (Ben­zin) — Wagner János (járgány, Göpel). Szatócs (Krämer): Antal Vendelné Szövetkezet (Genossenschaft): xBa- konysárkányi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- händler); Schaf Kálmán. BAKONYSZENTIVÁN Kk.t Veszprém vm., pápai j., 560 lak. Kjző, akv.: Pápateszér. Trvszék: Veszprém. Járásbir. (tkv.), áll- pénzt. : Pápa. Cs. ö. : Lovászpa- tona. ág® "S’ Pápateszér. (Bánhida—pápai vonal.) BAKONYSZENTIVÁN. Kg.. Kom. Veszprém, Be'z. Pápa, 560 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt: Pápateszér. Ger.: Veszprém. Be­zirksger. (Grundbuchsamt), Staats­kasse: Pápa. Gend.; Lovászpatona. "ÍL Pápateszér. (Sir. Bán­hida—Pápa. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bakonszentiván község (29) — Bolla Lajos és Sándor (56) gróf Eszterházy Jenő (248) — Édl András (30) — Édl István (27) — Földing Károly (27) — Haász Ist­ván (22) — Holczinger József (22) Koncz Frigyes (22) — Kreutz Ká- rolyné (20) Meyer József (23) — Mits János (32) — Mits József (30) Stern Sebestyén (34) — Strommer József (36) Tóth Lajos (28) — Vá- genhoífer Rudolf (26) — Veiler József (29) — Völfinger Istvánná (27). Asztalosok (Tischler): Földing An­tal Karvas Lajos. Bognár (Wagner): Mereider Ernő. Cipészek (Schuhmacher): Födi Já­nos — Szocsevka Antal — Szabó Imre. Kovácsok (Schmiede): Pék Gyula — Schmidt Mátyás. Kőműves (Maurer): Kaizer György Szabó (Schneider); Födi Dénes. Szatócsok (Krämer): Eigner Antal Gestmann Salamon. Szülésznő (Hebamme): özv. Per­gel- Jánosné. BAKON YSZENTK IRÁLY. Kk.. Veszprém vm., zirci j.. 229 lak. K.jző, akv. : Magyarszent­király. Trvszék : Veszprém. Járás­bir. (tkv.), áll.-pénzt. : Zirc. Cs. ö : Csesznek. "S" Bakonyszent­lászló (Győr—jutási vonal). Magyarszentkirály. Rk. elemi is­kola. BAKON YSZENTK IRÁLY. Kg. Kom. Veszprém, Bez. Zirc, 229 Einw. Kreisnotär, Matrikel­amt : Magyarszentkirály. Ger. : Veszprém; Bezirksger. (Grundbuch­samt): _Staatsk: Zirc; Gend.: Csesz­nek. Bakonyszentlászló. (Str. Győr-Jutas). Magyar­szentkirály. Rk. Elementarschule. fiörorros (Kreisarzt): drecsői Klekner Béla. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Biró János és Vince (23) gr. Esterházy Pál (465) — Gom­bás Ferenc (29) — Kovács Mihály (34) — Nagy Sándor (20) — gróf N'iczky Pál (1672) — Tarkanyi Mi­hály (14) — Tóth Sándor (27) — özv. Szabó Ferencné (24) — Zsagó Gy. Mihály (20) ifj. Zsargó Mi­hály (44). Asztalos (Tischler): Flascher Hen­rik. Bognár (Wagner); Lachner Kál­mán. Cipész (Schuhmacher): Herbszt Ferenc. Ecetgyár (Essigfabrik) : *Berger Mór. Korcsmáros (Wirt): Vogl József. Likőr- és rumgyár (Likőr- und Rumfabrik); xBerger Mór. BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Kk., Veszprém vm., zirci j., 1400 lak. Kjző, akv., rk. és ev. fej. trvszék: Veszprém; járásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: Zirc; cs. ö.: Csesznek. (Győr-jutasi vonal). BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Kg., Kom. Veszprém, Bez. Zirc. 1400 Einw. Kreisnotär, Matrikel­amt, rk. und ev. te ; Ger.: Vesz­prém; Bezirksger. (Grundbuths- amt) Staatsk.: Zirc, Gend.: Csesz­nek. füg (Str. Győr—Jutás). ^g&-Qr. /iözséf/i biró (Gemeinde­richter) : Brezina József. Körjetnixö (Kreisnotär): Sza­bó János. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : gróf Eszterházy Pál 4939) Gubicza Ferenc (63) — Kovács Pál (24) — Tolonics János (32). Ács (Zimmermeister): Brezina Jó­zsef. Asztalosok (Tischler): Ilédlinger Antal — Vilde Károly. Bognár (Wagner): Major Pál. Borbély (Barbier) : Mikruta An­tal. Cipészek (Schuhmacher): Hutvág- ner Ferenc — Hütler Károly — Triebl György. Erdőgazdaság (Forstwirtschaft) : Gróf Esterházy Pál. Fakereskedő (Holzhändler): Hédii Pál. Kádár (Böttcher): Ilutvágner Já­nos. Kovácsok (Schmiede): Kenyeres István — Körmendi Imre. Kőműves (Maurer); Wéninger lm re. Szabók (Schneider): Fleischmann Márkus — Wachler János. Szatócsok (Krämer): Kiss Márk — Lang Salamon. Szövetkezet (Genossenschaft): xBa- konyszentlászlói „Hangya“ fo­gyasztási és értékesítő- szövetke­zet. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- hándler): Schmideg Farkas — Weisz Zsigmondné. Vendéglősök (Wirte): German Imre — Karhnsz Imro — Wein- hardt János. BAKONYSZOMBATHELY. Kk., Vesprém vm., zirci j., 370 lak. Kjző, akv.: Magyarszombat­hely; trvszék: Veszprém; járásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: Zirc; cs. ö. Ke­rékteleki. jjjg. : Magyar­szombathely (Bánhida-pápai vonal). BAKONYSZOMBATHELY. Kg. Kom. Veszprém, Bez. Zirc, 370 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Magyarszombathely; Ger.: Vesz­prém; Bezirksger. (Grundbuch­samt), Staatsk.: Zirc; Gend.: Ke­rékteleki. *£r: Magyar­szombathely. (Str. Bánhida-Pápa). Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Habesfallner György (20) — Hermán Mátyás (20). Cipészek (Schuhmacher): Cziercz Imre — Troska György. BAKONYTAMÁSI. Nk. Vesz­prém vm., pápai j. 1000 lak. Közs. jző, akv., ev. fe; trvszék: Vesz­prém; járásbir. (tkv.); áll.-pénzt.: Pápa; cs. ö.: Lovászpatona. IpgÉ* (Bánhida—pápai vonal). ^ BAKONYTAMÁSI. Gg. Kom. Veszprém. Bez. Pápa, 1000 Einw. Gemeindenotär, Matrikelamt, ev. te; Ger.: Veszprém; Bezirksger. (Grundbuchsamt), Staatsk.: Pápa; Gend. : Lovászpatona. áj®©** (Str. Bánhida-Pápa). <30‘. Közsöfii jeauző (Gemein­denotär): Fadgyas Gyula. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Akkermann Jenő (16) — Bácsi Sándor (27) — Bakonyta- mási gazdák (27) — Bors Károly (29) — Ifj. Bors Lajos (29) — Bors Sándor (23) — Bors Sándor Cs. R. (20) — Deli Gábor (16) — Erdélyi Lajos (22) — Esztergálos Pál (68) — Ev. lelkészi jav. (42) — Ev. tanítói jav. hiv.. (19) — Gabnai János (21) — Id. Gabnai Lajos (28) — Gombás Sámuel (35)' — Gyiil­ling Mihály (24) — Jakó János (22) — Gróf Jankovich Bésán Endre (38) — Kiss Dénes (19) — Község (52) — Vitéz Molnár László (20) — Ifj. Nagy Miklós (30) — özv. Németh Ferencné (26) — Németh József (15) — Németh Jó­zsef V. K. (16) — Németh Lajos p. (61) — Ifj. Németh Pál (48) — Németh Sándor H. L. (35) — Né­meth Sándor V. Kát. (3(>) — Né­meth Sándorné (50) — Ifj. Nyári Ferenc (35) — Nyári József (21) — Nyári Lajosné (16) — Petőcz Jó_- zsef (22) — Pongrácz Ferenc (18) — Schek Ignác (27) — Tőke István (19) — Vági András, örökösei (21) — Vági Károly (25) — Id. Vági Lajos (27) — Vági Mihály (27) — Vági Samu (24) — Varga Ferenc (92) — Vas Adóm 31) — Vas Irén (15). Cipészek (Schuhmacher): Adorján József — Kalbaszor Ferenc — Pisok István. Csizmadia (Tschismenm.) : Vági Ferenc. Kovács (Schmied): Szabó Antal. Kőműves (Maurer): Fejter József. iMészáros (Fleischer): Borzay La­jos. Szabók (Schneider): Gyurics Ká­roly — Nagy Benő — Nagy La­jos. Szatócs (Krämer): Deutsch Adolf. Szeszesitalkereskedők (Spirituosen­händler) : xBlau Sándor. Szövetkezet (Genossenschaft) : xBa- konytamási „Hangya“ fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Szülésznő (Hebamme): Ihász Ist­vánné. Takács (Weber): Ihász József. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- hándler): Kis János. Vendéglős (Wirt); Krausz Gáspár. BAKSA. Kk. B aranya vm., szent- lőrinci j., 780 lak. Kjző, akv. rk. te- Trvszék : Pécs. Járásbir. (tkv.), áll. pénzt. : Szentlőrinc, cs. ö. Pellérd (Ujdombovár— pécsi vonal) és Sellye (a_ Siklós- barcsi vonalon). BAKSA. Kg. Kom. Baranya, Bez. : Szt. Lőrinc, 780 Einw. Kreis­notär, Matrikelamt, Rk. te- Ger. : Pécs, Bezirksger. (Grundbuchs­amt), Staatsk. : Szentlőrinc, Gend., Pellérd (Str. Ujdombovái— Pécs) und Sellye (Str. Siklós— Barcs), ^ ®«j. Kör.iefiitZŐ (Kreisnotär) : Ja­kab József. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Pécsi székes káptalan (900) — Bánfa közs. közhírt. (305) Közbirtokosság (124). Földbérlő (Grundpächter) : Fejér Imre. Ács (Zimmermann) : Rákóczi János Asztalosok (Tischler) : Kis József Majcsáni Gyula — Majcsáni Pé­ter — Mayer József — Strasser Gy. Bognár (Wagner) : Majorik Antal. Borbély (Barbier) : Schaffer János. Borkereskedő (Lederhändler) : Sin­ger Mór. Cséplőgéptulajdonos (Dreschma­schineneigentümer) : Fischer Já­nos — Rákóczi János. Korcsmáros (Wirt) : Marion Pál. Kovácsok (Schmiede) : Geth János — Rákóczi F. — Ujpál Lajos. Kőművesek (Maurer) : Ottó József — Stetiger J. — Török Ferenc. Lakatos (Schlosser) : Fischer Kál­mán. Szabó (Schneider) : Cziring Á. — Kis Simon — Pfeffer Lipótné. Szövetkezet (Genossenschaft): *Bak- sai kisgazdák Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezete. Szülésznő (Hebamme) : Peiler Jó- zsefné. Takács (Weber) : Kolbaba József. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- hándler) : Dudás F. — Rosenber­ger Jenő. BAKTA. Kk. Abauj-Toma vm., encsi j. 680 lak. Kjző, akv., ref. te Trvszék, p. ii. ig. : Miskolc, járás­bir. (tkv.) áll.-pénzt., p. ü. bizt., lauf. : Szikszó, cs. ö., fggfP ~§~ Forró-Encs (Miskolc—hidasnémeti vonal), Ref. elemi isk. BAKTA. Kg. Kom. Abauj-Torna, Bez. Encs, 680 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, ref. te- Ger., Finanz- dir. : Miskolc. Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatsk., Finanzkom­missariat : Szikszó, Gend. ~Qr Forró-Encs (Str. Miskolc—Hidas­németi), Ref. Elementar­schule. Hi ró (Richter) : Petró János. Főjenuző (Ober not ür): Meskó Sándor. Földb irt okos ok (Grundbe­sitzer) : özv. Ambruz Pálné (21) — Balogh János (16, 10) — özv. Bazsó Jánosné (22) — Bassó Jó­zsef (176) — Csihai Lajos (74) — Demeter István (20)— Dienes Jó- ,zsef (18) — Feuermann Hermann özv. Juhász Istvánné (16) — K. Juhász János (19) — Kanócz Ist­ván (8, 7) — Kis János (10, 10) — Kőszegi István (22) — özv. Meskó Istvánné (20, 10) — Meskó Sán­dor (16) — Petró János (26) — legifj. Petró János (15) — ifj. Petró János (10, 6) — Petró Pál (18) — id. Sándor István (23) — ifj. Sándor Isaván (22) — Sarudy József (40, 25) — Szalipszki Pál (l6) — Szentimrey Pál (417) — Tengeri János (13, 6) —Tóbiás Jó­zsef (74) — Tóth Miklós (52) — Varga Mihály (23) — Weisz Mór Beret. (36). Ács (Zimmermeister) : Lipták Ist­ván. Asztalosok (Tischler) : ifj. Gulyás János — ifi. Kőszeghv István. Bognárok (Wagner) : Tengeri Dá­niel — Szabó István — Béres József. Cipész (Schuhmacher) : Neumann József. Cséplőgéptulajdonos (Dreschma­schineneigentümer) : Kiss József Csizmadia (Tschismenmacher) : Kiss György. Kereskedelmi ügynök (Handels­agent) : 'Asztalos József. Korcsmárosok (Wirte) : Feuer­mann Sámuel — Friedmann Her­mann — Hartmann Benőné — ózv. Scháffer Adolfné. Kovácsok (Schmiede) : Balogh Ist­ván — Petálik Andar. Malom (Mühle) : Regitko Ágost (szivógáz — Sauggas). Mészáros (Fleischer): Schaffer Mól* Szatócs (Krämer) : Czeisler Ignác. Szövetkezet (Genossenschaft): *Bak- tai hitelszövetkezet, mint az Or­szágos központi hitelszövetkezet tagja. Szülésznő (Hebamme) : Vigh Sán­dorné. Terménykereskedő (Landesproduk­te) : Feuermann Hermann. Vegyeskereskedő (Gemisch twaren- händler) : Grósz Lajos. BAKTÓ. _Csongrád vm., tiszán- inneni j. (^®xx (Szeged—orosházai vonal). BAKTÓ. Kom. Csongrád. Bez.: Tiszáninneni (diesseits der Theiss). Í8$fixx (Str. Szeged—Orosháza). BAKTÜTTÖS. Kk., Zala vm., novai j. 580 lak. Kjző, akv. : Za- latárnok, trvszék (tkv.), járásbir,, áll.-pénzt. : Zalaegerszeg, cs. ö. : Nova. isi® Tófej (Celldömölk— rédicsi vonal), Bak. BAKTÜTTÖS. Kg., Kom. Zala, Bez. Nova, 580 Einw. Kreisnotär, Matrikelafmt ; Zalatárnok, Ger. (Grundbuchsamt), Bezirksgericht, Staatsk. : Zalaegerszeg, Gend. : Nova. áj®© Tófej (Str. Cell­dömölk— Rédics), Bak. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : gróf Károlyi Lajosné (1100) — Olasz György (18) — Úrbéresek (147). Cipészek (Schuhmacher) : Goderni János — Sipos Ferenc. Korcsmáros (Wirt) : Sipos Ferenc. Szülésznő (Hebammen): Kis Imréné. BALAJT. Kk., Borsod-Gömör- Kishont, közigazg. egyelőre egye­silett vm., cdelényi j. 600 lak. Kjző, akv. : Borsod, ref. te- Trv.- szék : Miskolc, járásbir. (tkv.), áll.-pénzt., cs. ö. : Edelény. Hsf? "$■ Edelény (Miskolc—torna- nádaskai vonal). BALAJT. Kg., Borsód-Gömör- Kishont adm. provis. vereinigte Komitate. Bezirk Edelény, 600 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Borsód, Bezirksger. (Grundbuchs­36

Next

/
Oldalképek
Tartalom