Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

550 Baja Franck Vilmos (szemorvos), Erzsé­bet királyné, u. 14. Grauaug Ármin, Szent István tér 6. Horváth Alajos (betegs. pénztári), Deák Ferenc u. 1. Juray Károly, Zichy B. u. 4. Kelen Gyula (kórházi főorvos), Türr István u. 12. Kemény Ignác, Munkácsy u. 1. Kőhegyi Hugó, Szent István tér 18. Kőhegyi Károly (kórházi főorvos), Attila u. 12, Ladányi Mór (ny. kórh. főorvos). Langauer Lajos, Märcz Jakab. Oláh Béla, Attila u. 8. Pollermann Arthur, Zichy B. u. 2. Rába Zsigmond, Kölcsey u. 11. Róna Dezső, Deák Ferenc u. 6. Walleshauser Gyula, Czirfusz F. u. 32. ügyvédek Advokaten Béleli Béla. Szent István tér 4. Boróczy Kálmán, Cirfusz F. u. 23. Boros József, Tóth Kálmán u. 19. Bruck Aurél, Erzsébet k.-né u. 6; Dely István, Eötvös u. 3. Fehér János, Budapesti ut 3. Fehérváry Dezső, Tóth Kálmán u. 6. Fischer Jákó. Erzsébet k.-né u. 12 Fischoff Zsigmond, Szt. Antal u. 24. Flórián Géza, Bendc I. u. 6. Hirmann Ferenc, Erzsébet k.-né u. 40. .lelich Mihály, Vörösmarty u. 12. Kiss György, Arány u. 2. Kiss Péter, Haynald u. 5. Klein Mór, .Kossuth u. 3. Klemausz György, Munkácsy u. 1. Knézy Lehel, Haynald u. 8. Koller Imre, Haynald u. S. Lemberger Ármin, Türr u. 11. Mannsich József, Cirfusz F. u. 2. Mészöly Miklós. Széchenyi u. 2. Monostori Gyula, Mátyás király tér 11. Nemes József, Szent Antal u. 4. Nyirasy János és Dezső, Bat­thyány u. 13. Pump Károly, Attila u. 4. Reiner Antal. Reiser Péter, Kossuth u. 5. Reiser Viktor, Hattyú u. 4. Reiter Emil, Vörösmarty u. Sándor Imre, Mátyás király u. 6. Scharpf Andor, Zárda u. 6. Stern József, Mátyás király u. 8. Tomcsányi Sándor, Kossuth u. 11. Tury Mátyás, Haynald u. 7. Vécsey Oszkár, Cirfusz F. u. 5. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bajai gör. keleti szert, egyh. (30) — Bajai róm. kaih. egy­ház (52) — Baja város közönsége (4990) — Bénák István (17) — Boh­ner András (37) — Brádi József (37) — Dikán Péter (21) — Dömö­tör Mihály (37) — Égi Antal (110) — Egri Antal (109) — Estberger János (27) — Ezsi Mózes (30) — Fábik József (19) — Fekete Albert (22) — Ferenc-csatorna társ. (36) — F’rank Antal (44) — P'reidinger Jakab (24) — özv. Fridrich Já- nosné szül. Szaday Ottilia (63) — Füstös György (149) — ifj. Gál Jánosné (20) — Gergely Béla (32) — Gruber Ferenc (17^ —« Grün- felder István (19) — Grünfelder József (19) — özv. Grünfelder Ven- delné (15) — Grünhut Miksa (148) — kk. Gyukily Angelina (44) — Gyulai Gál Ferenc (.34) — Halász György (26) — Hangya Károlyné szül. Kovács Katalin (26) — Hart­mann Istvánná (77) — Hartmann Lőrinc (77) — Hizl Pál (15) — Hu­ber Andrásnó szül. Regeisz Ma­rianne (21) — Huber János (45) — Jánossy Mihály Máténé (24) — Jászmovics Sándor (40) —• Jaszno- vits Istvánná szül. Mayer Katalin (40) — Ikotily Antal (21) — Iko- lily Mihály (18) — dr. Juray Ká­roly (286) — dr. Jurái Károly és Szász Ottó (582) — Ivencz János (27) — Karchesz Jánosné szül. Marxecz Katalin (77) — Kindl Mi- hályné (50) — dr. Kiss Péter (27) — Kiing János (19) — Kiing Pé- terné szül. Égi Borbála (113) — Koch Benő (74) — dr. Kósa Ká­roly (80) — Kovács Andor (26) — Kovács Juliska (43) — Kovács Márton (17) — Krix Ferenc (23) — Krix Miklósné szül. Rummelhardt Marian (15) — özv. Krujircs Ber­talanná (16) — M. kir. államvas­utak (Baja—bátaszéki vonal) (28) — Manhold Jenőné (19) — Melcher Jakab (23) — Mikosevies Istvánná (16) — Milkó Mátyás (73) — Mül­ler János (23) — özv. Nagl Ká­rolyné (19) — Nerlinger Ádám (28) — Nerlinger József (28) — Ni-tsch Antal (37) — Noszypel An­tal (nős Rutterschmidt Terézzel) (16) — Nuszpl Antal (nős Schön Erzsébettel) (17) — Pastrovics An­tal, VII., Szt Antal 105. (16) — Pastrovics Antal (nős Lublyano- vics Máriával) (18) — özv. Pastro­vics Józsefné szül. Berlits Mag­dolna (18) — özv. Pecsurlits Já­nosné szül. Csapiáros Mária (44) — Pencz Lőrinc (15) — lovag Pep- lovszky Sándor (18) — Pestolics Miklós (27) — ifj. Pfeil József (IS) — Pfeil Mihályné szül. Pfeil Borbála (67) — Pfeil Péter (61) — Regrisz Keresztély (99) — Ro­senthal Fülöp (41) — Rózsa Ist­ván (25) - özv. Schleicher Ad­taíné (111) — Schnadenburger Má­tyás (28) — Schoblocher Ferenc (74) — Schoblocher János (21) — Schöffer János (26) — özv. Spit­zer Józsefné szül. Kaufmann Amá­lia (35) — Szabó András (75) — Szuszits János (16) — Tassy Lász- lóné, Horvát Margit (19) — Tan- szig Jakab (50) — Tomanovits György (93) — Tomasics Sándor (27) — Tuchurdt Ádám (31) — Tursy Mátyás (147) — Tűri Má­tyás (148) — Tüske János (264) — özv. Váradi Lajosné (19) — Vida- kovics Sándorné szül. Jerkovics Petronella (26) — Vuity Józsefné szül. Szokótovics Katalin (95) — Weiler János (16) — Willmann Já­nos (172) — Wiltner Jakab (74) Wunderlich József (82) — Zick Lő­rinc (48) — ifj. Zority József (39). Földbérlők (Grundpächter) : Auer Emil — dr. Grünbaum Nán­dor — Milkó Mátyás — dr. Wa­lentin Emiló. Bejegyzett céoek Einaetrapene Firmen Áruforgalmi részvénytársaság — W arenverkehrs-A.-G., Vörösmar­ty u. 4. Asztalosmesterek szövetkezete — Genossenschaft der Tischlermeis­ter, Czirfusz Ferenc u. 11a. Bácskai gazdák bankja részvény­társaság — Bácskaer Landwir- te-Bank A.-G. (Igt. Balogh Vencel, Csernák József, Krém Tamás, Pap Illés, ifj. Zombor- csevics Antal, Horváth Béla, Ezsi Mózes, dr. Kiss György, dr. Reiner Antal). Bácskai gyapjugyár részvénytár­saság — Bácskaer Schafwolhva- renfabrik A.-G., Erzsébet királyné ut 71. Bácskai Sándor Mátyás, bor-, pá­linka- és szeszkereskedő és bi­zományos — Wein-, Brantwein- und Spirituosen-Händler und Kommissionär. Bácstanyai műmalom — Kunst- mühle. Baja és környékének Hangya fo­gyasztási és értékesítő szövetke­zete — Hangya Konsum- und Verwertungs-Genossenschaft von Raja und Umgebung (Igt. Di­kán Lukács, Kormer Ferenc, dr. Reiser Péter. Fehérváry Dezső), Arany János u. 2. Bajavidéki gyümölcsértékesitő és központi szeszfőző szövetkezet — Bajagegender Obstverwertungs- und Zentral-Spirilusbrennerei-Ge- nosrenschaft. Bajavidéki közgazdasági bank részvénytársaság — Bajavidéker Volkswirtschaftliche Bank A.-G. (Igt. Schön Géza, dr. Fischer Jákó, dr. Tratricsevits István, Mateovics Ferenc, ifj. Csáki Já­nos, Hárs Richárd, Leng\>-1 György, Jugusz József). Bajavidéki központi szeszfőző szö­vetkezet — Bajagegender Zentral- Spiritusbrennerei-Genossenschaft. Bajai áruforgalmi részvénytársa­ság — Bajaer Warenverkehr s- A.-G. (Igt. Salapáthy Kálmán, Müller János, Weihand György, dr. Láng János, Évin Mihály, Ezsi János, özv. Henerária An- talné). (Jajai Baross hitelszövetkezet (OKU.) — Bajaer Baross Kre­ditgenossenschaft. (Igt. Witt- mann János, dr. Scharpf An­dor, Moriner Ferenc, Tomasics Gyula, Salapáthy Kálmán, An­tal Lajos, Mojzes Péter, Utrv Pál, ifj. Wagenblatt József, Ris- kó Sándor, Berta József, Schmidt Gyula, Heinrich József, Vitéz Fehérváry Dezső). Bajai építőiparosok szövetkezete (IOKSz.) — Genossenschaft der Bajaer Baugewerbetreibenden (Igt. Gyurosovits István, Klein János. Evetovics János, Hinter­reiter Györgv, Petrich Simon. Eckert Máytás). Bajai gyapjuáru-kereskedelmi rész­vénytársaság — Bajaer Schaf- wolIwaren-Handels-A.-G., Vörös­marty u. 1. Bajai hengermalom részvénytár­saság — Bajaer Walzmühle A.­G. (Igt. Szutrély Lipót, Fenyő Zsigmond, Bacher Emil, Herzog Antal, Palócz Bódog, Forrai De­zső, Reich Vilmos). Bajai kereskedelmi és iparbank — Bajaer Handels- und Gewer­bebank. (Igt. Weidinger Dezső, Reich Vilmos, dr. Bruck Samu, dr. Bernhart János, dr. Hegedűs Aladár, dr. Fehér János, Lö- winger Jenő, Lemberger Rezső, Ilajdu Zoltán, Engel Ármin, br. Lers Vilmos, Frank Mihály, Bo­ros Gyula), Erzsébet körút 9. Bajai kölcsönös segélyzőegylet — Bajaer gegenseitiger Hilfsverein (Igt. Fogt Ferenc, dr. Halász József, Somogyi Gyula). Bajai kötő-, szövő- és kendőgyár részvénytársaság — Bajaer Strick- Wirkwaren- und Tücherfabrik A.-G. (Igt. Reich Gyula, Kolozs Zoltán, Klein Emil, Reich Antal és Farkas Pál). Bajai posztó- és takarógyár rész­vénytársaság — Bajaer Tuch- 11. Deckenfabrik A.-G. (Igt. dr. Metzler Jenő, Schimanek Emil, dr. Egry Aurél, dr. König Vil­mos, gr. Forgách János, Dános Marcell, Weisz Nándor, Bárkány Leó, Deutsch Miklós, Sándor Imre, Wollemann Viktor). Bajai takarékpénztár — Bajaer Sparkasse. (Igt. Latinovits End­re, Dely Géza, Lerner Antal, Müller József, Tury Mátyás, Wunderlich József, Grüner Ti­vadar, Lelbach Oszkár, dr. Mé­szöly Miklós, Till Imre, Besse- nyői Miklós), fiók : Bácsalmás. Bajai tárházak részvénytársaság (Budapest) — Bajaer Lagerhäu­ser A.-G. Bank és kereskedelmi részvény- társaság — Bank- und Handels- A.-G. (Igt. Székely Ferenc,, Schön Zsigmond, Tímár Lajos, dr. Pogány Bruno, Klauber La­jos, Fleiszig József, Csányi Ar­min). Baross hitelszövetkezet — Kre­ditgenossenschaft. Békés Gyula, műszaki cikk- és bőrkereskedő — Händler für technische Artikel und Leder. Blumberger Armin, rőfös- és rö­vidáru — Schnitt- und Kurzwa­ren. Borbás Antal és Társa (Borbás Andor és özv. Berger Mérné), rőfösáru — Schnittwaren, Er­zsébet királyné ut 20. Boros és Grosz (B. Jenő és G. Gusztáv), bor, szeszáru és fű­szer — Wein, Spirituosen und Spezereiwaren, Vörösmarty u. 1. Boros József, nyersbőr- és gyap- jukereskedő — Rohhäute und Schaffwolle. Bors Gyula, bor- és pálinka-nagy­kereskedő — Wein- und Brannt­wein en gros. Délvidéki bank részvénytársaság — Südländische Bank A.-G. (Igt. Kellet Béla, dr. Görög Frigyes, Schnetzer Ernő, Markovits Bé­la, ifj. Till Imre, ifj. Wagner Antal, Ivencz János, dr. Halász József, Grünhut Ferenc, Preisz Béla, dr. Lemberger Armin, Fried Samu, Goldschmidt Zsig­mond és Weidinger Imre). Denneberg és Társa (D. Ernő és D. Jenő), kézmű-, rőfös- és rö­vidáru-kereskedők — Manufak­tur-, Schnitt- und Kurzwaren- Händler, Eötvös u. Deutsch Béla és Társai (D. Béla, Türkl Emil és Morgenstern Ig­nác) rőföskereskedés — Schnitt­warenhandlung. Deutsch Rezső, borügynök — Weinagent. Diamant László, textil-, szövő- és kendő-kötőgyár — Web- und Strickfabrik. Drescher Gyula részvénytársaság mezőgazdasági gépkereskedő — Landwirtschaftliche Maschinen. Dunamenti faipar részvénytársa­ság — Holzindustrie A.-G., Sze- remlei u. 4. Eckert Vidor, férfi- és nőidivat — Herren- u. Damenmode. Egyesített légszeszgyárak (Augs­burg) gázgyára — Gasfabrik der Vereinigten Gasfabriken (Augs­burg) (igt. Dely Géza). Első bajai asztalosmunkások ter­melő szövetkezete — Erste Ba­jaer Produktions-Genossenschaft der Tischlerarbeiter. Mátyás ki­rály u. 8. Engelmann -Frigyes, borbizomá­nyos és ügynök — Weinkommis­sionär und Agent. Fekete Adolf, kereskedelmi ügy­nök — Handels-Agent. Fischer Albert, bor- és gabona­bizományos — Wein- u. Getrei­dekommissionär. Fischer Pál. divatáruk — Mode­waren, Eötvös u. 2. Földes Miklós, illatszer- és pipe­recikkek — Parfümerie- u. Toi­lette-Artikel. Geicsnik és Kiss, asztalosok — Tischler. Gerét kozmetikai és vegyészeti ipari részvénytársaság — Kos­metische u. Chemische Industrie A.-G. (Igt. Gyarmati Emil, Wei­dinger Dezső, Weidinger Pál, Weidinger Zsigmond, dr. Bruck Aurél, Lővinger Jenő, Markovits Ede). Gludovácz Ferenc utóda, fűszer- kereskedő — Spezereiwaren. Goldschmidt és Weidinger (G. Ferenc, W. Imre), műszaki és építési anyagok — Technische u. Baumaterialien. Hahn és Klauber (FI. Márkusz, K. Vilmos), füszerkereskedők — Spezereiwarenhändler. Halász és Daróczy bőripari rész­vénytársaság — Halász u. Da­róczy •Lederindustrie-A.-G. (Igt. Halász Béla. dr. Reiner Antal). Hermann Aladár, terménykeres­kedés — Landesprodukte, Ma­dách utca 27. Herman Samu (dr. Halász Jó­zsef), gabona- és terménykeres­kedő, bizományos — Getreide- und Produktenhändler und Kom­missionär. Holczer József, rövid- és szűcs- áruk — Kurz- und líürscbnerwa- ren, Erzsébet királyné u. 2. Hungária gyapjufonó- és festő­gyár részvénytársaság — Hun­gária Schafwollspinnerei und Färberei A.-G. (Igt. Schön Zsig­mond, Trafikant Károly, Beck Zsigmond, Boros József, Csányi Ármin, Joachim Ottó, Klauber Lajos, dr. Monostori Gyula, dr. Sándor Imre). Huszár, Bohner és Társa (H. Arnold, B. Jakab, Sándor Lász­ló), gyermekkocsi-, játék-, la­katos- és asztalosáruk gyártása — Fabrik für Kinderwagen, Spielerei-, Schlosser- und Tischle­reiwaren. Jerkó és Társai. Sándor-malom. (j. Sándor, Godár János, Tra­fikant Károly, Wittenberg Im­re), műmalom — Kunstmühle. Jerkovics Sándor, sörraktár — Bierlager. Kattarinka József és Fia (K. Jó­zsef és Korányi Lajos), cipé­szek ' — Schuhmacher, Eötvös u. 2. „A Mi Boltunk“ kereskedelmi részvénytársaság — ,,A Mi Bol­tunk“ Handels-A.-G. (Igt. Czettl Mihály, Wagner Antal, Schmiedt Gyula, Utry Pál, Nádas Sándor, Schnetzer Ernő, Rehák György, Karlicskó Mátyás és Czethoffer Ede), kereskedelmi cikkek vé­tele és eladása. Kocsis Károly, terménykereskedő és bizományos — Produkten­händler u. Kommissionär, Pe­tőfi u. 5. Kondor és Krausz, Ma gyár-le fi­gyel áruforgalmi és szénbeho- zatjah társaság (K. Dezső és K. Jenő), szén-, olaj-, üveg- és eukorárukereskedők — Kohle-, Ül-, Glas- und Kanditenwaren. Kőszegi Károly-féle szabadalma­zott motoros talajművelő gép­gyár részvénytársaság — Kari Kőszegi’sche patentierte Motor-, Bodenkultur-Maschinenfabrik A.-G.. (Igazgatók dr. Goszthonyi Mi­hály, dr. Ambrozovits Lajos, Anderkó Zoltán, Erzsi János, Faleisne Lajos, Gelb Samu, gr Hunyadi József, Jalsoviczky Gé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom