Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - A

Sásd. Mágocs-Alsómocsolád (Bátaszék—ujdombovári vonal). -Qr Mágocs. ^0 (ügyn.). ALSÓMOCSOLÁD Kg., Kom Baranya, Bez. Hegyhát, 800 Einw. Kreisnotär, Malrikelamt: Bikái. Rk. Ger.: Pécs. Bezirksger. (Grundbuchsamt), Staatsk.: Sásd. Ü83© Mágocs—Alsómocsolád (Str. Bátaszék—U.jdombovár) "§~ Má- gocs. (Agentur). Földbirtokos olt (Grundbe­sitzer): Alsómocsolád község (32) Kiss László (32) — Báró Maj- thényi Vilma és Sarolta (365) — Pandur István (40) — özv. Szautner Józsefné (36) — Sztan- kovánszky Mária és János (620) — Vitéz Sztankovánszky Pál (760) — özv. Tombi Jánosné (45). Asztalos (Tischler): Hinterdörfler János. Bognár (Wagner): Rhetter József. Borbélyok (Barbiere): Róth Fló­rián — Zucker Antal. Cipész (Schuhmacher): Keinbrunn József. Gséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Czukor Mi­hály — Gál János. Korcsmarosok (Wirte): Kiss Mi­hály — Nagy László — Pickel- kent Ádám. Kovács (Schmied): Róth Antal. Kőművesek (Maurer): Stér János — Weber János. Kötélgyártó (Seiler): Prokes Lajos Malmok (Mühlen): Harray Kál­mán (gőz, Dampf) — Heis János (víz, Wasser) — Lécz László (víz, Wasser). Méntulajdonos (Gestütseigentümer): Nagy Mihály. Mészáros és hentes (Fleisqhfer und Selcher): Kiss Mihály. Szövetkezetek (Genossenschaften): xAlsómocsoládi Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet — xBaranyamegye alsómocsoládi tej­szövetkezet. Takácsok (Weber): Habler János — Jauch Mihály. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren­händler): Kiss Mihály. ALSÓNÁNA. Nk.. Tolna vm., központi j., 1500 lak. Szolgabírói hiv.: Szekszárd. Közs. jző, akv Ev. $gt. Trvszék (tkv.), járásbir., áll.-pénzt.: Szekszárd. Cs. ö.: Szálka. Morágy-Alsónána (őrh.) (Bátaszék-ujdombovári vo­nal). Várdomb. Sárpilis Őberek. ALSÓNÁNA. Gg., Kom. Tolna, .Zentralbez. 1500 Einw. Stuhlrich­teramt: Szekszárd. Gemeinde» notär, Matrikelamt. Ev. fej. Ger. /Grundbuchsamt), * Bezirksger., Staatsk.: Szekszárd. Gend.: Szálka 4M3P** Morágy-Alsónána (Wach- terh.) (Str. Bátaszék-Ujdombovár) ^0: Várdomb. : Sárpilis Óberek. Községi jegyző (Gemein- denotär): Jákob Konrád. Földbirtokosok ( Grundbt. sitzer): Becker Jakab (40) — Bek- ker János (30) — Glocktener Jakab (17) — Knitter János (24) — Kohn Jakab (16) — Kunoszt András (25) — Léhmann János (15) — Marko­vies Jettó (20) — Mokier Jakab (20) — Phalergráf János (25) — Pitri Péter (16) — Porteissr Ja­kab (25) — Kein Péter (25) ­Rohlmann Péter (19) — Schadt Dániel (15) — Szeltjenheim János (16) — Theuerle Henrik (18) — Turbán Henrik (18) — Turbán Jakab (20) — Turbán Jakab (251 — Vink János (16) — Volt úrbé­resek (130) — Wink Jakab (21) — Wuk János (47). Asztalos (Tischler): Petri János. Bognár (Wagner): Schmaler Jó­zsef. Borbélyok (Barbiere) Knapp Ja­kab — Maul Péter — Meininger János — Müller János — Pfeifer Konrád. Borkereskedők (Weinhändler): xHeckmann Jakab — xKander Henrik — xKunszt András — N.iszekám Jakab — xMeisinger Konrád — xRein Péter — xSehadt Dániel — xStahl Henrik — xTur- bán Henrik — xTurbán Jakab Cipész (Schuhmacher): Wild Já­nos. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Meit János — Rein Péter — Schadt Dániel — Tóth János — Turbán Jakab. Korcsmarosok (Wirte): Kaufeld Péter — Kummer János. Kovácsok (Schmiede): Blum János — Kebr Jakab — Kehr János — Tóth János. Kőművesek (Maurer): Klein Jakab — Schulz Jakab. Mészárosok (Fleischer): Kall Já­nos — Szeemann József. Szabó (Schneider): Knittel Jakab. Szövetkezet (Genossenschaft): XA1- sónánai „Hangya“ fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Szülésznők (Hebammen): özv. Kohlmann Bertalanná — Müller Erzsi. *V egyeskereskedők (Gemischtwa- renhändler): Glöckner Jakab — Kai János — Lauber János — Theuerle Károly. ALSÓNÉMEDI. Nk.. Pest-Pi: lis-Solt-Kis-Kun vm., alsódabasi j., 4500 lak. Közs. jző, akv., rk. és ref. úa. Trvszék : pestvidéki. Já­rásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: Ócsa. P. ü. ig.: Budapestvidéki; p, ü. bizt.: p. ü. szak.: Alsódabas. Cs. ö. Ócsa. £$9 és Ócsa (Budapest— lajosn izsei vonal). ^0. Orvos, ál­latorvos, gyógyszertár, takptár, hitelszüv. Örsz. vásár : április 2., jul. 4., szept. 2., dec. 3. napokat követő vasárnapján és hétfőjén. ALSÓNÉMED I. Gg.. Kom. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Bez. Alsó­dabas, 4500 Einw. Gemeindenotár, Matrikelamt. Rk. u, ref. fta. Ger.: Ger. für den Pester Landbezirk. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk.: Ócsa. Finanzdir.: Fin.- dir. für den Budapcster Landbe­zirk. Finanzkommissariat, Finanz­abt.: Alsódabas. Gend.: Ocsa. Ü5gl und : Ocsa (Str. Budapest— Lajosmizse). <<}0, Arzt, Tierazi, Apotheke. Sparkasse. Kreditgenos­senschaft. Jahrmärkte: die der 2. April, 4. Juli, 2 .Sept., 3. Dec. folgenden Sonn- und Montage. Községi jegyző (Gemeinde­notär): Stankovits László. Ort eosok (Arzte): Drács Ta­más — Sziklai Sándor. F öld bírt ok osok ( Grundbe­sitzer) : Acsay Mátyás (15) — Acsay Miklós (15) — özv. id. Acsay Mik- lósné (58) — Bábel István (15) — Bálint István (Kis) (15) — Bálint P. István (15) — Bálint F. János (15) — Balog László (15) — gr. Berchtold Miklós (1020) — Bereezky Menyhért (15) — Berki János (15) Bircsák István (15) — ifj. Bircsák IsLván (42) — Bircsák János (15) Borbély M. István (15) — Borbély Menyhért (15) — Borbély Sándor (15) — Borbély M. Sándbr (15) — Bugyi József (15) — Bugyi Lajos (15) — Csebi István (15) — Cseri Ferenc (15) — Cseri Gábor (15) — Cseri István (15) — Cseri Lajos (15) — Cseri Menyhért (15) — Csermák János (25) — ifj. Cser­mák János (15) — Csermák László (l5) — Danzinger György (24) — Deák József (15) — gróf Degenfeld József (2667) — id. Farkas István (15) — ifj. Farkas István (28) — Farkas János (30)*— Fejszés Já­nos (15) — F’ejszes Péter (15) — Fejszés Sándor (15) — Földi István (23) — Földi János (15) — Földi Sándor (15) — Galambos János (15) Galambos Menyhért (22) — Garai Gedeon (15) — Garai Mátyás (15) Garai Miklós (29) — Garai Miklós- né (45) — id. Garai Pál (15) — ifj. Györgyövics István (15) — Györgyövics Pál (20) — Hets Ödön (32) — Horváth András (29) — Horváth A. András (20) — Hor­váth M. Istvánné (64) — Horváth T. István (15) — Horváth Pál (15) Horváth A. Sándor (15) — Hor­váth M. Sándor (15) — Jakab Béni (15) — Jakab István (15) — Jakab János (15) — Jakab J. Já­nos (15) Jakab. lm. Pál (15) — Jálics Ferenc (634) Jobbágy Gábor (15) — Jobbágy György (15) — Jobbágy P. István (41) — Jobbágy János Gy. (15) — Jobbágy Sándor (15) — Jobbágy B. Sándor (15) Józan Béni (Í5) — Józan Pál (15) Juhász Gábor (alsó) (15) — Ju­hász Gedeon (35) — Juhász István (32) — Juhász G. István (39) — Juhász A. János (15) — Juhász O. Pál (15) — Juhász S. Pál (15) — Juhász Sándor G. (15) — Juhász Sándor P. (15) — Kapcsos Gábor (15) — gróf Károlyi László (3236) Alsómocsolád Kerekes Béla (33) — Kerekes De­zső (15) — Kerekes Gedeon (31) — Kerekes Géza (15) — id. Kerekes István (15) — Kerekes István (sánta) (15) — legifj. Kerekes János (16) — Kerekes János (nagy) (17) Kerekes József (15) — ifj. Kere­kes László (15) — Kerekes László (cseri) (15) — Kerekes Mátyás (15) Kerekes Pál (15) — Kerekes Sán­dor (15) — Kerekes Zsigmond (15) Kiss Ágoston (15) — Kiss Albert (27) ifj. Kiss Antal (15) — Kiss Fe­renc (33) — Kiss Flórin (29) — Kiss István P. J. (15) — Kiss Já­nos Lajos (15) — Kiss József (15) Kiss Lőrinc. (15) — Kiss Mihály (70) — Kiss Sándor (kerti) (15) — Kiss Sándor P. (15) — Kiss Sándor Z. (15) — Kiss Gy. Tamás (15) — Korcz István (tem.) (15) — ifj. Korcz János (15) — Kovács István (közi) (15) — Kozma Béni (27) Kozma István (15) — Kozma Pál (15) — Kozma Sándor (15) — Körösi Béni (15) — Kránitz Lipót (15) — Kránitz Sándor (15) — Krizsa^ János (15) — Krizsa Péter (25) — Krizsa Sándor (15) — La­dányi Béla (57) — Ladányi János (25) — Ladányi P. János (15) — Ladányi Miklós (15) — Ladányi P. Sándor (25) — Lovas Flórián (34) Lovas János (15) — Lukácsi Fe­renc (18) — Lukácsi János G. (15) Lukácsi József (15) — Lukácsi Menyhért (15) — Lukácsi Sándor (15) — Marosi János (15) — Ma­rosi János (A.) (15) — Marosi P. János (15) — Marosi Pál (15) — Marton István (15) — id. Mészáros István (15) — ifj. Mészáros Ist­ván (15) — Mészáros Sándor (15) ifj. Mocsári István (15) — Mocsári István (Ujs.) (15) — Molnár A. Sándor (15) — Morvái József (15) Nagy István J. (27) — Nagy Ist­ván (jobb) (15) — Nagy István R. (15) — ifj. Nagy János (15) — Nagy János (juh) — Nagy János (Jobbágy) (15) — Nagy János L. (15) - Nagy János M. P. (15) - Nagy József (15) — Nagy Menyhért (15) — Nagy A. Pál (15) — Nagy Pál (juhász) (15) — Nagy Pál M. (15) — Nagy Pál P. (15) — Nagy Pál (Korcz) (15) — Nagy Péter M. (15) — Nagy Sándor M. (15) — Nyárádi István (15) — Nyárádi Já­nos (20) — Pelsőczi István (15) — Pelsőczi Károly (20) — Pelsőczi Ru­dolf (25) — Petrányi Ferenc (26) Pólyák Ferenc'(15) — Pólyák Máté (15) — Sáfrán Sándor (15) — Sándor József (21) — Seregély László (15) — Seregély Máté .(24) Seregély Péter (15) — Seregély Sándorné (42) — Somogyi Béla (15) — Somogyi István (314 — So­mogyi Lajosné T47) — Somogyi Miklós (18) — Somogyi Péter (15) Surányi J. András (15) — Surányi Antal P. (15) — Surányi S. An­tal (16) — Surányi Gábor (24) — Surányi István (49) — Surányi Já­nos (15) — Surányi József P. (15) Surányi József S. (15) — Surányi S. Lajos (22) — Surányi Menyhért (15) — Szabó István Gábor (15) — Szabó Gy. István (15) — Szabó Já­nos (15) — Szabó G. Pál (46) Szalai Péter (52) — Szarka György (16) — id. Szarka György (15) — Szarka István S. (15) — Szarka Gy. János (15) — Szarka Zsigmond (15) — Szlovicsák János (15) — Szlovicsák Lajos (15) — Szlovicsák Pál (15) — Takács János (15) — Takács Pál (15) — Váci püspök­ség (1275) — Valla Mihály (29) — Varga Béni (15) — ifj. Varga Béni (15) — Varga Emil (84) — Végh Antal (15) — Végh Antal G. (15) id Végh Ferenc (15) — Végh Gá­bor (38) — Végh János (15) — Végh József (15) — Végh Meny­hért (15) — Vigh Antal (30) — Vincze Béni (15) — Zningler János (15) — Zupka Béla (15) — Zupka Sándor (15). Földbérlők (Grundpächter) : Bálint István (28) — Bálint József­né (32) — Csikey Endre (20) — Farkas Istvánné (33) — Földes Gá­bor (30) — Juhász Gábor (39) — Lukács István (27) — Nagy M. An­tal (33) — Ribárik István (53) — Somogyi Béla (105) — özv. Su­rányi Andrásné (31) — Szabó Ba­lázs (39) — Szarka János (25). Ácsok (Zimmermeister): Id. Job­bágy János — Jobbágy József. Asztalosok (Tischler): Bencsár István — Vaskovics József. — Alsónémedi Bognárok (Wagner): Balogh Jó­zsef — Dudás István. Borbélyok (Barbiere): Bobák Jó­zsefné — Soós István. Borjúkereskedő (Kalbhändler): Kozma Béni. Cipészek (Schuhmacher): Bálint János — Horváth Gedeon — Hor­váth Jenő — ifj. Kiss Lőrinc —• Ólvedi Miklós — Putz Lajos — Surányi Tamás — Szmoleniczki János — Sztanyek András — Tóth János — Tóth József. Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : F euer s tein Béni — ifj. Garai Miklós — P. Jobbágy István — id. Juhász Gá­bor örök. — Nyárádi Pál. Fakereskedő (Holzhändler): Lobi Ármin. Fuvaros (Fuhrwerket): Jobbágy Menyhért. Gyógyszertár (Apotheke): Geiger Károly (Magyar király). Kertész (Gärtner): Kosztov Péter. Kocsiíényező (Wagenlackierer) : Lukács Pál. Korcsmarosok (Wirte): Drugasitz István — Drugasitz Miklós — Kozma Péter — Nagy P. Józsefné — Politzer Ferenc — Politzer Gá- borné — Végh Antal Kovácsok (Schmiede): özv. Bir­csák Jánosné — Dómján Pál — Özv. Hevesi Lászlóné — Juhász Gyula — Kosztolányi János — Zelenka István. Kőműves (Maurer): Mizik Károly. Kötélgyártó (Seiler): Mayer Gyu- láné. Lakatosok (Schlosser): Csontos Lászlóné — Nagy János — Pap István — Zsákai István. Lókereskedő (Pferdehändler): Gányi Béla. Malom (Mühle): Kovács József (szívógáz, Sauggas). Marhakereskedők (Viehhändler): Schóber Géza — Schóber Gyula — Stresznyák Mihály. Mészárosok és hentesek (Fleischer und Selcher): Juhász Béla — Ifj. Surányi Lajos — Szlovicsák Ferenc — Sztresznyák Jenő. Mozgóképszínház (Lichtbildthea- ter): Kovács Lajos. Műszerész (Mechaniker) : Garaguly Gyula. I’álinkamérések (Brant Weinschän­ke) : Kaszás Józsefné — Persoli János — Rákóczi Józsefné. Pék (Bäcker): Weisz József. Hövidárukereskedő (Kurzwaren­händler): Politzer Jenőné. Sertéskereskedő (Schweinehänd­ler) : Miklós József. Szabók (Schneider): Makkai La­jos — Szabó Gábor. Szatócsok (Krämer): Bielitz Jó­zsefné — Eisler Antal — Politzer Sándor. Szénakereskedők (Heuhändler): Bai István — Galambos István — Ifj. Galambos Sándor — Horváth Gy. Miklós — Ifj. Juhász Gábor — Juhász István — Kozma József — Ladányi Pál — Marosi Meny­hért — SzeleczkI Sándor. Szíjgyártó (Riemer): Benes Ká­roly. Szikvízgyár (Sodawasseríabrik): Schreiber Tamás. Szövetkezetek (Genossenschaften): xAlsónémedi gazdasági hitelszö­vetkezet (OKH) —- xAlsónémedi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Szülésznők (Hebammen): Bálint. Istvánné szül. Becz Julianna — özv. Kerekes Istvánné. Takács (Weber): Molnár Sándor. Takarékpénztár (Sparkasse): ’'Al­sónémedi takarékpénztár rt. Tejkereskedők (Milchhändler): Bényei Józsefné — Borbély Ist­vánné — Borbély R. Istvánné — Csehi Sándorné Szabó R. — Hor­váth Sándor — Jobbágy Gáborné — Kecskés Zsigmond — Kerekes István (Józan Rozália) — Özv. Kerekes Istvánné —• Kovács Benő­né — Kozma József — Krizsa Pál — Ladányi Gáborné — özv. Lu­kácsi Jánosné — özv. Simon Ká- rolyné — Skripecz Ágoston — Snoha Sándor — Marton Ba- lázsné. Temetkezési vállalkozó (Beerdi­gungsunternehmer): Surányi Pé­ter. Terménykereskedő (Landesproduk- tenhändler): Ivanov György. 533 41

Next

/
Oldalképek
Tartalom