Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - A

ABA ak., Fejér un., székesfehér­vári járás, 4257 lakos. Trvszék (tkv.), járásbir., áll. pénzt. ; Szé­kesfehérvár. Cs, ö. Rk.. ref fh ISS© (Bifcske-Sárbogárdi vonalon), "ö" ®i»j. Rk. és ref. urad. el. isk. Köles. néps. egyl. Folg, olv. kör. Ref. legényegyl.. Ref. dalárda. Szeszfőzde, gőzmalom. AB A Gg., Kom. Fejér, Bez. Szé- | kési ehér vár, 4257 Einwohner, Ge­richt (Grundbuehsamt), Bezirks­gericht, Staatsk. : Székesfehérvár, Gend., rk., ref. fea. J3®© Strecke Bicske-Sárbogárd. Rk. und ref. Domänen-Volks­schulen. Gegenseitiger V olkshilfs- verein. Bürgerlicher Leseklub, Ref. Gesellenvereiu, Ref. Sängerverein. Spiritusbrennerei, Dampfmühle. Főjegyző (Obernotür) : Gáncs Zoltán. Segéd jegyző (Vizenotör) : Berthothy Antal. Adóügyi jegyző (Notär für Steuerangelegenheiten): Riskó Iván. Orvos (Arzt) : Spitzer Vilmos Állatorvos (Tierarzt) : Tóth K. Ferenc. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Antal István (20) — özv. M. Arany Jánosné (18) — Arany Kálmán (32) — S. Arany Sándorné (43) — Balog István (15) — Balog Sándor (20) — Üzv. Báthory Jó­zsefné (18) — Bendc Sándor (17) Üzv. Bódás Jánosné (60) — Bor I Ádám (33) — Bor István (60) — Bor János (33) — Bor Sándor (35) — Borbély István, alsó (20) Borbély János (20) — Borbély József (20) — Csapó István (45) Csapó János (45) — Csapó László (35) — Csapó Péter (.30) — Id. Csép György (30) — Csép Imre (20; — Cscp Lajos (20) — Csihás Béla (685) — Csizmadia Ádám (30) — lel. Csizmadia Gábor (30) Csizmadia József, köri (20 ■ alsó Csizmadia Sándor (15) — Csörgő István (17) — Csuti István (18) Detrich Gyuláné (480) — Deutsch Andor (40) — Dobos József (190) alsó Farkas János (25) — Farkas József (35) — Farkas Sándor (20) Gál István (20) — Gáncs Zoltán (24) — dr. Gómöri Vilmos (220) gróf Görczey Pál (165) — Gráber Gyula (865) — Halmi Sándor (38) özv. Hirschfeld Adolfné (163) — ifj. Illés János (20) — Illés János, saroki (20) — Kása István felső (24) — Kása Sándor, sa­roki (18) — Kasó György (62) Kasó József (80) — özv. Kasó Pálné (20) — Kasza István (30) — id. Katona József (20) — Klein Boldizsár (480) — Id. Kossá József (24) — Vitéz Kovács István (15) — Kovács Jó­zsef, Tósoki (20) — Kugler Ká­roly (22) — Kürti Bálint (45) — Magyarorsz. vallásalapitvány (4100) Mészáros János (20) — Nagy Ko­vács- Ferenc (15) — Nagy Ko­vács Imre (16) — Nagy János (24) — Németh Imre (34) — Pa­jor József (34) — Sárközy Kát- mánné (139) — Sütő Márton (23) — özv. Szögyény-Marich Fe- renené (240) — özv. Szűcs Albertné (20) — Tolnai Ádám (70) — özv. Tolnay Gáborné örök. (138) — Tolnai József (18) — Tolnai Sán­dor (70) — özv. Tolnay Sándorné örök. (139) — özv. Tóth József né Ó7) — Id. Varga János (26) — Id. Vaskó Imre (25) — Gróf Zichy Rafael (3800). Földbérlők (Grundvücliter) : Baik Gyula örökösei (3000) — alsó Csizmadia Sándor (10) — Deutsch Andor (220) — özv. Hol- czer Jánosné (1050) — Holczer Lajos (3050) — Vitéz Kovács Ist­ván (10) — Stern Imre (130) — Tolnai Sándor (160). Ácsok (Zimmermeister) : Kiss Imre Varga István. Asztalosok (Tischler) : Csete Ist­ván — Gál Sándor — Juhász Lajos — Juhász Péter. Baroinfikereskedők (Geflügelhänd­ler) : özv. Kohn Józsefné. Bognárok (Wagner) : Bende János Pákosdi János. Borbélyok (Barbiere); özv. Trin- ger Istvánná — Virág János. Cipészek (Schuhmacher) : Deák József — Farkas Ferenc — Győré Sándor — Juhász Sándor — Ka- jári József — Kosaras Pál — Kovács József — Mészáros Jó­zsef — Szabó Imre — Szabó Já­nos — Szecsődy József — Uj- váry József. Aba — Gabonakereskedő (Gelreidehänd- ler) : xBraun Henrik. Gyógyszertár (Apotheke) : Dr. Ke­resztes Béla (Őrangyal). Kádárok (Böttcher) : Huszár Ist­ván^ — Kelemen Lajos ■— Ko­vács Dezső. Kertész (Gärtner) : Szteklács Gyula Korcsmárosok (Wirte) : Jónás Ist­ván — László István — Oroszi János — Ozsváth Ferenc — Sal- lay István — özv. Smideg Már- kusné — Szalis Gábor — Szüts György. Kovácsok (Schmiede) : Csörgő Sán­dor — Ferkovics Antal — Né­meth József — Pákozdi János Simon Lajos — Végh Gábor. Kőművesek (Maurer) : Csornai Jó­zsef — Kovács Lajos — Kovács Sándor — Roszkopf György — Szendrő István. Lakatosok (Schlosser) : Csik Sán­dor — Kálnoki Lajos — Rot li­ier Károly. Malmok (Mühlen) : Baik Gyula, gőzdaráló, Dampfschrotmühle — Csihás Aladár, gőzdaráló, Dampf- schrotmühle — Schwarcz Sándor gőzdaráló, Dampfschrotmühle. Mészárosok és hentesek (Fleischer und Selcher) : Bor József — Fa István — N. Kovács János. Órás (Uhrmacher) : Ferencze Sán­dor. Pék (Bäcker) : Kugler József, j Szabók (Schneider) : Kohn Jakab Kohn Pál — Pákozdi József — Serf er Mór. Szatócsok (Krämer) : Bruszt A. Kálmán — Kohn Pál — Tauszig Béla. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Varga Sándor. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xAbai Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet — xAbai köl­csönös népsegélyző egylet, mint szövetkezet. Takács (Weher) : Győré Sándor. Temetkezési vállalkozó (Leichen- bestattungsunternehmer) : Hor­váth Dániel. Tojáskereskedők (Eierhändler) : Burkus Julia — Klein Ignácné, Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler).: xBraun Henrik — Bruszt Árminná. ABaDSZALoK. Nk.. Jász Nagykun-Szolnok vm., tiszai felső .1. 7319 lak. Szolgab. : Kunhegyes. Trvszék : Szolnok. Járásbir., cs. ö. par., p. ti. szak., áll.-pénzt. : Tiszaroff. Rk. fen JR© Puszta- taskony—Abádszalók. (Kisújszállás ■ -kisterenyei Vonal.) ®Eg7 ~Qr. Takptár. Gőzfürész és Gőz­malom, Ipartestület, Polg. olvasó­kör, Földm. olv. népkör, Méhész­kör. Tűzoltó (önk.). Orsz. vásár; febr. 16, máj. 18, aug. 10 és nov 11-ét magában foglaló heteken . vasárnap és hétfőn." ABÁDSZALÓK. Gg., Kom. : Jász-Nagykun-Szolnok. íiez. Tiszai felső. 7319 Einw., Stuhlrichteraml: Kunhegyes. Ger.: Szolnok. Bez rks- ger.j Gend.. Finanzabt. Staatsk.; Tiszaroff. Rk. fet. Puszta­taskony—Abádszalók (Str. Kis­újszállás—Kisterenye). “Sr. Spark., Dampfsäge, Dampf­mühle, Gewerbekorporation, Bürg. Lese-, LandWirte-Lese und Volks­klub. Bienenzuchtklub, Feuerwehr (lreiw.). Jahrmärkte : An den Sonn- und Montagen der den 16 Febr.. 18. Mai. 10. Aug. und 11 Nov. ln sich schliessenden Wochen. Bi ró (Richter) : Szabó Kálmán. Főjegyző (Obernotär) : Hor­váth János. Segéd jegyző (Vizenotör) : Barabás Bálint. Kir. közjegyző (Kön. Ka­tar) : dr. Moldvay Géza. Orvosok (Aerzte) : Mészáros Imre, Sándor Imre. Ügyvédek (Advokaten): Ki­rály Géza, Szabó Áron. Állatoi'vos (Tierarzt) : Rácz Miksa. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Balogh Márton (21) — Báthori Lajos (74) — Báthori Sándor (22) — Bekecs Sándor (23) Bordás András (18) — Bordás Béni (21) — Bordás Gábor (33) — Bordás Menyhért (49) — Dajka András (19) — özv. Dajka Imréné. (18) Dajka Sándorné (19) — özv. Dajka Sándorné (17) — özv. Dányi Imréné (23) — Daróczy Lajos (23) — Duchnovszky Sándor (25) — Faragó Bálint (38) -Farkó Lajos (24) — Fúr Margit (47) — Galambos Imre (18) — Z. Galam­bos Sándor (30) — Gulácsi Gábor (30) — Horváth György (31) — Horváth Imre (25) — Horváth János (18) — Juhász András (21) Kalla Sándor (18) Kemény Si­mon (100) — F. Kovács Imréné (61) — Kovács Péter (39) — id. Kovács Sándor (21) — Kupay Bálint (32) — Létay János (25) — Meleg Sándor (97) — Mészáros Imre (36) — Mészáros Sándor (2l) Molnár Imre (42) — Nagy Ferenc (26) — Nagy Sándor (18) — Pál Antal (24) — Pikó Lajos (22) — Pomaházy Ambrus (24) — A. Sá­fár Imre (30) — özv. Sáfár Mik- lósné (38) — Sándor Ferenc (20) Schilling Frigyes (70) Szabó Kálmán (27) — Szabó Lajos (17) Szabó Sándor (24) Szappanos Károly (28) — Székely József (30) Varga Zoltán (IS) — Vetőd János (19). Földbérlő (Grundpächter) : Wcisz Jakab. S z öl obi rt o k o s (Weingar- tenbesitzer) : dr. Mészáros Imre. Ács (Zimmermeister) : Török Imre. Asztalosok (Tischler) : Pilák An­tal. Ifj. Sinkovics János. Borbélyok (Barbiere) : Dósa Jó­zsef, Takács József. Borkereskedők (Weinhändler) : xGál Péter, Gulácsi Julia. Bőrkereskedők (Lederhändler) : Brüll Mór, Schwartz Flemérné. Cséplőgéptulnjdonosok (Dresch­maschinenbesitzer) : özv. Huber Lajosné — Komjáthi István — Kovács Imréné — Kovács Rudolf. Wagner Antal. Cukrász (Zuckerbäcker) ; Klinszki László. Divatárukereskedők (Modewaren­händler) : Kardos Antal — Ko- ritze Dezső. Dohánytőzsde (Tabakverschleiss) : Déréi István. Fazekas (Hafner) : id. Nagy La­jos. Fényképész (Photograph) : Budai József. Füszerkereskedő (Spezerciwaren- händler) : Mátyás Lajos. Gabonakereskedő (Getreidehänd­ler) : Deutsch Samu. Gyermekruha (Kinderkleider) : Klinszki Lászlóné. Gyógyszertár (Apotheke) : Baltha­zar János (Magyar korona). Gyümölcskereskedők (Obsthänd­ler) : Csonka Mihály né — S.äfer Sándor. Kalapos (Ilutmacher) : Tolvay Etel. Etel. Kéményseprő (Rauchfangkehrer); Orosz Pálné. Kerékgyártók (Wagner) : Molnár Lajos — Nagy Zsigmond. Korcsmárosok (Wirte) : Abádsza- lóki ipartestület — Ecsedi Gábor özv. Grünwald Vilmosné — özv. Lengyel Istvánná — Pomaházi Pál — Simon Illés — Tar Mi­hály — Ungár Péter. Kovácsok (Schmiede) : Fazekas Lajos — Komáromi István — Özei Károly. Kőművesek (Maurer): iíj. Ber- náth Bálint — Erdős János — D. Kontár András — Kovács Imre — Szikvizi Sándor. Lakatosok (Schlosser) : Kovács Rudolf — Őzei Károly. Lókereskedők (Pferdehändler) : Fütő András — Gulácsi Imre — Gulácsi Mihály — Gulácsi Sán­dor — Holló Károly — ifj. Hor­váth Imre — Kanál István — Kardos János — Kardos Károly Károlyi Zsigmond — Kováts Fe­renc Lányi ímre — Milykó Bálint - Nagy Lajos — Sáfár Mihály — Sáfár Sándor — Sza­bó Lőrinc — Sziviák Imre. Malom (Mühle); xAbádszalóki gőz- fűrész és gőzmalom rt. Marhakereskedő (Viehhändler) : Ecsedi Gábor. Mészárosok és hentesek (Fleischer und Selcher) : Ecsedi Gábor — Halmai Pál — Kocsis János — id. Lengyel Mihály — ifj. Len­gyel Mihály — Mátyás Lajos — Nagy Sándor — Schwarcz Mór. Mozgóképszínház (Lichtbildthea­ter) : Horváth Géza. Ócskavaskereskedő (Alteisenhänd­ler) : Fazekas Lajos — Mitter- nak József. Pék (Bäcker) : Vásárhelyi Gyula. A baliget Rövidárukereskedők (Kurzwaren­händler) : Illés Erzsébet — Ke­mény Sándor. Sertéskereskedő (Schweinehänd­ler) : Nagy József. Szabók (Schneider) : Balogh Amb­rus — C.sortos Ilona — Csorlos Mihály — Holocsi Miháily — Hufnagel József — Huszár Lajos — Kiss Károly — Kulcsár Kál­mán — ifj. Papp Bálint —■ Po­maházi János — Pusztai Pál — Schillert András — Szabó Ele­mér — Szabó Gyula — Szilágyi János — Szkelicke János — ifj. Szkeliezka János — Vigh Mik­lós — Virág János. Szénkereskedő (Kohlenhändler) : Grossmann Vilmos. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Deutsch József. Szövetkezet (Genossenschaft) : xAbádszalóki Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Szülésznők (Hebammen) ; Barna Imréné — özv. Bohán Mihályné özv. Dorka Jánosné — Emészt Lajosné — Gulyás Sándorné — Soltész Mária. Takarékpénztár (Sparkasse); xAbádszalóki takarékpénztár rt. Temetkezési vállalat (Leichen- bestáttungs-Unternéhmer) ; Pilák Antal. Terménykereskedő (Landesproduk- tenhändler) : Blu n László. Tojás- és baromfikereskedő (Eier- und Geflügelhändler) : Faragó Józsefné — Forrács Károly -- Sáfer Sándor. Tolikereskedők (Federnhändler) ; Agócs Ezsébet — Burai János - Illés Lajos — özv. Kovács Já­nosné — Magyar János -7 Mit- ternak József. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler) : Berger Lajos — Bubla József és Fia — Dcszberg Vilmos — Eisler Adolf —- Engel Gál Péter — Grossmaim Miklós — Grünwald Sándor — Héber Ernőné — Kerekes Miklós — Kulcsár Etel — Papp Gyula — Papp Lajos — Pomaházi Andor- né — Ungár Hermann — Unger Béla. Zöldségkereskedő (Grünzeughänd­ler) : Túrái János. ABALIGET. Kk„ Baranya vm., hegyháti j., 720 lak. Főszolgab.: Sáscl. Kjző, akv., rk. 4a. cs ö. Budapest—pécsi vonal. (jüsbj -íjSr. Polg. olv. kői. Csevpkö- barlang. Tűzoltóság. ABALIGET. Kg., Kom. Bara­nya. Bez. Hegyhát. 720 Einw. Ob.- Stuhlrichteramt: Sásd. Ger.; Pécs. Bezirksgericht: Sásd. Kreisnotár. Matrikelamt, rk. 4a. Gend. — ^©xx Str. Budapest—Pécs lHíWj ijp. Bürg. Leseklub. Tropf­steinhöhle. Feuerwehr. Kör jegy ző (Kreisnotür): Rák Imre. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Pécsi rk. káptalan (1220) Abaliget kk. (300) Ácsok (Zimmermeister) : Prantz Adam — Prantz József. Asztalosok (Tischler) : Ernst Mi­hály — Szeibert János — Szei- bért József. Bádogos (Spengler) : Inhof János. Bognár (Wagner) : Mauzer János. Borbély (Barbier): Schaffer Hen­rik. Cipészek (Schuhmacher) : Jobbágy Péter — Simon Ádám — Simon János. Esztergályos (Drechsler) ; Ludan Jakab. Dohány tőzsde (Tabakverschleiss) : Vigh János. Fakereskedők (Holzhändler) : Bie- lik Rikárd — Kacskovits Jenő. Fuvarosok (Fuhrwerker) ; Simon János. Kádárok (Böttcher) : Beer Fiilöp Weber Ferenc. Koresmáros (Wirt): Brunner Béla. Kovácsok (Schmiede) : Fink Pé­ter — Herge Jár.os. Kőművesek (Maurer) : Ifi. Per- nekker József — Róth János. Malmok, vizi (Mühlen. Wasser) : Wéber József. Szabók (Schneider) : Hund Ádám Pausch K. Szíjgyártók (Riemer) : Mohi Jó­zsef — Prantz János. Szövetkezet (Genossenschaft): ’(Aba­liget és vidéke Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet. 519

Next

/
Oldalképek
Tartalom