Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

Zenetanárok — Zöhlségkeresketlfík 463 .Denetny Dezső, IV., Irányi u. 1. Dessewfly Marietta, V., Személy- nők u. 3. Dobó Sándor. VII. Rottenbiller u. 33 Duret Cecil, VIII., Vas u. 7, Durst Oszkárné, I., Maros ti. 11. Egri Irén, VI., Teréz körút 35. Ettl Gizella, II., Vitéz u. 15. Fekete Andrásné III, Margitsziget Felly Paula, I., Naphegy u. 57. Foglár Krisztina, IX., Ipar u. 13 Földessy Gyuláné, I. Verpeléti u< 10 Főzi Margit, X., Szabóky u. 21. Freund Arnold, VII., Klauzál u. 29. Fülöp Irma, VII., István ut 41—43. Gaár Piroska, IX., Üllői ut 105. Gadányi Kornélia, I., Bors u. Ifi. Geszler Ödön, I., Mészöly u. 4. Grosz Izabella, VIII., Köztemető ut 21. Gyulai Mária, VI., Aréna ut 140. Gyurkovits Gizella, IV. Egyetem u. 2 Harmat Arthur, VI., Nagy Já­nos u. 9. Horritz Rezsőné, IX., Ferenc tér 12. Höcker Henrikné, II., Debrői ut 3. Hunska Gabriella, IX., Tompa u. 17/a. Illés Margit, II., Lövőház u. 16. Istók Barnabás, VII., Király u. 1, xJármai Sándor fiai, V., Vécsey ut 21. Jesch Aladárné, I., Horthy Miklós ut 23. Karvaly Viktor, II., Kelety Károly u. 26. Keul Lujza, VI., Szondy u. 79. Kortsák Ida, VII., Elemér u. 37. Környei Béláné, L, Krisztina kör­ül 83. Krizmanits Klára, VI., Bajza u. 20. Langer Henrikné, VIII., Luther u. 1/a. Lipp Teréz, VIII. Szentkirályi u. 23 Malaky Ilona, IV., Petőfi Sándor u. 4. Molnári Etel, V., Szabadság tér 2. Müller Friderika, VI., Vilmos csá­szár ut 3. Nagy Sándorné, VIII. Németh u. 51 Nell Etel, X., Jászberényi ut (Tég­lagyár). Nemes Gizella, I., Pauler u. 11. Oiescher Julia, II., Fő u. 41—43. Öszlaczky Erzsébet. I., Szent János tér 4. Palásthy Margit. II., Szilágyi De­zső tér 1. Parcsetich Anna. VIII., Mikszáth Kálmán tér 3. Rechnitzer Árpád né, VII.. Alsóerdő­sor 22. Rubinyi Mózesné. VI.. Andrássy ut 14. Rumi Miksáné, Vili., Népszínház u. 36. Rupruch Rezső, VII., Klauzál tér 8. Sajó Gusztávné, I. Királyhágó u. 24 Sallay Ivánné, X., Martinovics u. 4/a Schuster József. VIII., Hunyadi u.' 37. Schwartz Ar turné, VI, Kmetty u. 14 Schweiger Ede, VII. Rombach u.2/a Stölzl Anna, VII., Thököly ut 45. Stromwasser Leó, VII. Jósika u. 28 Szalándy Antal, VIII., Kisstáció u. 5. Szécsi F.lekné, I., Városmajor u. 49 Szeghő Ilona, L, Alkotás u. 7/a. Szeiler Emilné, III. Zöldmáli u. 12. Szentessy Gizella, IX., Ferenc tér 9 Szmatana Erzsébet, V., Nagykoro­na u. 15. Sztankovics Aranka, I. Lenke u. 69 Sztankovícs Eugénia, VII., Rákó­czi ut 82. Tersák Stefánia, VII., Dob u. 69. Tímár Mária, I., Avar u. 13. Türk Anna, L, Pauler u. 5. Varga Viktor, V., Csáky u. 28, Votisky Ilona, VIII., Főherceg Sán­dor u. 9. Wallerstein József, VII., Almássv tér 17. Woitiz Margit; V., Katona József u. 28. Zalánfi Aladár, VIII. Práter u. 59 a Zechmeister Margit, I., Kemenes u. 6. Zsny Leopoldina, L, Horthy Mik­lós ut 23. Zománcedénygyár Emailgeschirrfabrik lásd edénytniárak alatt is ^Budafoki Zománcedény-, Sajtoló- és Fémárugfvár Herz és Fia Rt., V, Dorottya u. 6 Gyártelep és iroda: BUDAFOK. Telefon: József 112—45. 4 Gyárt: pmindennemű zománc- ^edtmyhjKdla^^ Zomóncedénykeres­kedések Emailgeschirrhandlungen xAltalános zománc- és vasáru ke­reskedelmi rt., VI, Dessewfly u. 29 xFruchter Manó és Társa, VII., Nefelejts u. 59. xHetényi Péter, VIII., József kör­út 33. *Rlein József, VII., Akácfa u. 43. Lang Ignác, Vili., Tömő u. 44. xUnger Hermann, VII, Akácfa u. 13. Zománeedényügynök Agent für Emailgeschirre xSzeremányi Ágoston, VII., Bezc- rédy u. 6. Zománcjelvények Emailabzeichen Berger Márkus, VII, Kazinczy u. 10 Zománelakkok* Emaillacke xLutz Ede és Társa, Lakk- és Festékgyár R.-T., VIL, őrnagy u. 4. Zománcozok Emailleure xBreitner Testvérek, VII, Holló u. 2 xFeldmann és Mayer, VL, Frange- pán u. 41. xGold és Feldmann, VI., Anker- köz 2. Zománctáblák Emailschilder Elkán Ferenc, VIL, Ilka u. 11. Zongorahangolók Klavierstimmer Behm Gyula, IX., Tompa u. 9. Bíró József, VII, Aréna ut 3. Grimm István, VIJL, Práter u. 61. Halfner Rezső, VIL, Aréna ut 7. Hesse Ferenc, L, Pálya u. 11. Hidassy József, X., Hölgy u. 22. Hörtsög János, VÍI., Thököly ut 60 Jagscha Károly, IIL, Lajos u. 159. Kapcsondy Imre, Vili., Déry u. 8. Kimmerl József, VII., Király u. 99 Maresch Antal. II., Toldy Ferenc u. 46. Mayernik Károly, VII., Nap u. 13 Stahl Ferenc, IV., Kristóf tér 4. Tanos Ferenc, VÍIL, Fecske u. 45. Wertheimer Károly, VIII., Főher­ceg Sándor u. 17. Worel Alajos, IX., Ferenc körút 18 Zongorák Klaviere lásd hangszerek alatt Zongoratanitók Klaviermeister Dr. Gonda Jenöné, VII., Wesselé­nyi u. 55. Grósz Katalin, VIIL, Práter u. 22. Kallós Hugóné, VII., Wesselényi u. 29. Kirsch Irma, VIIL, Hunyady u. 37 Pogány Berta, VIL, Hernád u, 15. Popper Irma, VIII., Óriás u. 4L Zöldségkereskedők Grünzeughändler Özv. Ádám Jakabné,- VII., Király u. 27. Adám Miklós, VI, Bulyovszky u. 40 Adler Ármin, V., Váci u. 78—80. Adler Gyula, VIII., Aggteleki u. 2. Alföldi Ilona, IX., Ranolder u. 1., Andráska Julia, VIL, Hársfa u. 7 André Lajosné, VL, Lehel u. 7. Antal Antal, VIL, Őrnagy u. 10. Antal Erzsébet, IV., Gerlóczv u. 2-4-6. Artner Paula, IX., Mjhálkovich u. 14. Atanaszov Miklós, VIII, Örömvölgy u. 44b. VIII., Vas u. 14. Bajai Pál, II., Retek u. 9. Bakos Lajos, IL, Szénatéri piac. Bálái Sándorné, VIL, Klauzálléri csarnok. Özv. Bállá Józsefné, IX., Erkel u. 18. Banef Anasztáz, VII, Rombach u. 6 Bankó Istvánné, VI., Röppentyű u. 39. Banthó Lajos, IV, Károly körút 28 Barabás Károly, IX., Mihálkovieh u. 12. Baraga Sándorné. VIII, József u. 40 Barber János, VI., Lehel u. 17. Barna Teréz, I.. Fortuna u. 25. Bárok Róza, VI., Aradi u. 32. Bartos Viktorné, VIL, Dob u. 52. Becsei Pálné, IX., Lónyay u. 19. özv. Becska Lajosné, VI., Hunyadi tér 4. Békefi Adolf, VII, Wesselényi u. 71 Béla Dávid, VIII., Német u. 42. Belányi Józsefné, VI., Hunyadi tér 4. özv. Bercsy Lajosné, VII.. Bos- nyáktéri piac. Berger Amália, VI., Lázár u. 18. Berghoffer Márkus, VII., Klauzál u. 10. Berneszkó Mihály, VII., Szövetség u. 15. Bertrand Jánosné, VII., Telep u. 5 Bczeményi Sándor, VIII, Lujza u. 17 Özv. Biró Imréné, I., Krisztina körút 111. Bleicr Gyula, VII, Bosnyáktéri piac Blcyer József, II., Batthyány tér 6. özv. Boczik Ferencné, VI.. Bu­lyovszky u. 35. Bognár Jánosné, VIIL, József u. 2 Özv. Bojos Sándorné, VIIL, Kál­vária u. 24, Bona Istvánné, VIII., Futó u. 52. Bonczföldi Ferenc, L, Ballagi Mór u. 18. Bondisz Jánosné, IV., Központi vá­rosházi vásárcsarnok. Borka Anna, VI., Csángó u. 10. özv. Boross Jenőné, VII., Öv u. 206 Borszugh Zsuzsanna. II, Batthyány tér 6. Boskovitz Lajos, VII, Kazinczy u. 4 Özv. Bozsek Lajosné, IX., Ráday u. 7. Braun Ernő, VI, Podmaniczky u. 9 Brosek Ferencné, L, Márvány u. 7. özv. Brückler Jánosné, VII., Ele­mér u. 30. Özv. Burián Menyhértné, X., Sza- páry u. 2. özv. Buzera Ignácné, II., Szénatéri piac, IIL, Vörösvári ut 87. Özv. Bürger Károlyné, VII., Rot- tenbiller u. 1. Özv. Csajka Mártonná, VL, Hu­nyadi tér 4. Csajka Mátyásné, VII., Klauzál u. 31. özv. Csapiár Mihályné. VIIL, Conti u. 29. özv. Csedeki Józsefné, VIIL, Conti u. 19. Cseh Andrásné, VIII., Szigetvári u. 19. Cserteg Géza, VIIL, Koszorú u. 28. özv. Cservenka Zsuzsanna, II, Bat­thyány tér 6. Csikós Nagy Kálmánná, II., Tö­rök ti. 5. Csillag Márton, VI., Szív u. 34. Csokonai Zsófia, VL, Hungária ut 59. Csoilák Pálné, VIIL, Rákóczi tér 3. Csodák Sándorné, VIIL, Rákóczi tér 3. Csontos János, IV., Gerlóczv u. 2—4—6. VIL, Sip u. 9. Özv. Csordás Jánosné, VI., Szondv u. 90. Daló Antalné, VIIL, Örömvölgy u. 22. Daudl Józsefné, IV., Gerlóczy u. 2-4-6, Daup Istvánné, VII., Hernád u. 49 Deivalils Istvánné, VI, Szent László ut 105. Dekány István, VII., Hajtsál- ut 34. Dékány Lászlóné, VII., Murányi u. 51. Demjén Jánosné, VII., Muránvi u. 44. Dengler Ferenc,* VL, Hajós u. 21. Dobossy Ferenc, X., Füzér u. 19. Ilomák Józsefné, VII., Bosnyáktéri piac. Drenka Irma, X., Bánya u. 7. Drewniszky Antal, VIL, Dohány u. 90. Dudás Jánosné, VI., Hunyaditéri piac. Durics Jánosné, VIIL. .Tömő u. 14 Durst Lajos, VIII, Szigetvári u. 6. özv. Duschek Alajosné, II., Bat­thyány tér 6. Ébermeyer Bichárd, VII., Telep u. 18. Ebért László. VI., Eötvös u. 19. Ecker Adolfné, VI, Hungária ut 79. Ehrengruber Hermann, VL, Nagy­mező u. 64. Eichner Albin, VL, Hungária ut 69 özv. Eidenpenz Nándorné, VII., Zugló u. 24. Eisenberg Welt, VL, Vasvári Pál u. 6. Erdős Lajosné, VIII, Aggteleki u: 15 Fajta Sándorné, II, Batthyány tér 6 Faragó Benőné, X., Százados ut 61. Faragó Lajos, I, Ferry Oszkár u. 26 Färber Józsefné, IV., Gerlóczy u. 2-6. Farkas György, VII., Murányi u. 50 Özv. Farkas Józsefné, VL, Palotai u. 57. Farkas Lászlóné, VIIL, Déri u. 3. Fazekas György, X., Halom u. 15. ut 95. Fazekas Istvánné, IV.. Károly kör­út 28. Fehér Gyuláné, VI., Fóthi ut 24. Ferenczy Sándor, III., Zsigmond u. 13. Fertsch Józsefné, VI, Hunyadi tér 4. Fihátz Sándorné, VII., Kertész u. 18. Fischer Dávidné, X., Halom u. 17. Fischer Margit, VIII, Baross u, 118. Fischoít Gizella, VIL, István ut 5. Fodor László, VIL, Grassalkovich u. 29. Forgáeh Gézáné, VL, Munkácsy u. 33. Földessy Barabás, II., Szénatéri piac. Földessy Imre, VIL, Mexikói ut 12. Frank József, IV., Molnár u. 17. xFrank Pál, IV., Kaplony u. 5. *Ifj. Friedmann Arnold. X., Ke­resztúri ut 32. Friedmann Riza, VII.. Dembinszky 'u. 34. Fritz József, L, Krisztina körút 95. özv. Frohmann Gyuláné. II.. Ház- mann u. 27. Fuchs Mózes Áron, VIL. Nagydió­fa u. 32. Funk Szerén, VIIL, Népszínház u. 26. Füredy Ida. L, Horthy Miklós ut 31 özv. Fürt Sámuelné, IV.. Gerlóczy u. 2—4—6. Gál Antalné, L, Márvány u. 27. özv. Gál Jánosné, VIII, Madách u. 7 Gancser János, VIL, Klauzál tér 11 Garai Józsefné, VIIL, Rákóczi tér lla. Gärtner Antalné, VIII., Szűz u. 9. Gavács Gusztáv, III, Vörösvárí u, 77 Gazsó János, L, Verpeléti u. 2. Özv. Gehringer Józsefné. VII.. Ke­repesi ut 50. Gellert Ignác, VI., Mutatvánvos tér 14. Gereez Zsófia és Karaszek Vincéné, VII., István ut 14. özv. Gergely Imréné, II., Fő u. 67. özv. Gerstl Istvánné, L, Csend u. 5 Globkovicz Gyula, VI, Bajnok u. 26. Goldberger József, VII.. Vörösmar­ty u. 2. Gombos Lászlóné, VL, Bajza u. 26. Goranof Iván, IX., Czuczor u. 9. Gotíried Béla, VI., Babér u. 123. Grósz Izsák, VIIL, Lujza u. le. Grósz Sámuel, VIIL, Lujza u. 23. Grün Emma, VIII., Vay Ádám u. 8 Grün Mór Jakab, VII., Garay tér 9. Grünbaum Mór, III, Zsigmond u. 46. Grünfeld Mórné, VII., Dob u. 20. Gubovics Imréné, VIIL, Óriás u. 26 Gulyás Bálintné, VIL, Bethlen u. 9. Guttmann József, VIII., Práter u. 9 Guzsola Sándorné. VIL, Cserhát u. 19. Gyorgyevits Tivadar, L. Döbrentei u. 15. (iyőrfi Elekné. VII., Thököly ut 93 Győrfi Lajosné, VI.. Vörösmarty u. 54. GyöríTy Rózsika, IV., Károly kör­ül 28. Györgyei Károly, IV., Gerlóczy u. 2-4-6. Gyuricsck Lajosné, IV., Belvárosi vásárcsarnok. xGyüki, Straasz és Kaupy, V., Má­ria Valéria u. 19. Haász Ferencné, VL, Izabella u. 65 Hahány Illésné, VIIL, Rákóczi tér llb. Haberfelner Ede, VIII., Ludoví- ceum u. 20. Hacker Viktorné, VII, Akácfa u. 49 Hagymási Ferenc, VII, Nefelejts u. 5 Haidinger György, II., Batthyány tér 6. özv. Hajas Jánosné, VIIL, Futó u. 12. Hajdú János, II., Batthyány tér 6. Halász Irén, VL, Csengery u. 84. özv. Han<^ Gyuláné, I., Fehérvári ut 44. Hangyái Mihály, II.. Füge u. 5. ______________________________________________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom