Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

Kutyafürdők — Lakatosok KutyafUrdők Hundebäder Rétlaki Ferenc, VI., Nagymező u. 29. Kutyakereskedők Hundehändler lásd állatkereskedők alatt Küldöncvállalatok Sendboten-U nternehmuiujcn “Gyorsküldönc szolgálatot teljesítő részvénytársaság, VII., Dohány u. 29. “(Gyorsfulár küldöncvállalat) Men. de Albert, V., Géza u. 9. Morvái Lenke, V., Béla u. 2. “(Deak-boy vállalat) özv. Heiner Sándorné, VII., Kertész u. 50. külföldi cégek képviselete* Vértretunt/ ausländist:her Finnen “Étor részvénytársaság, VII, Károly körút 3. Tel.; .József 135—11. Sürgönyeim: F.torag. (Igt. Elnök: Kálmán Gusztáv v. b. t, al- elnök : Samassa Adolf ny. minisz­ter. vezérig.: Kiszely Gyula, he­lyettese: Kirchknopf Ernő. Külkereskedelmi irodák Aussenhandels-Bureáus “(Externa külkereskedelmi iroda), báró Szlojanovits György, ÍV, Váci utca 40. Labdák Spielhölle Lőwi Dávid, VII., Rózsa u. 27. laboratóriumi berendezések Lab Oratoriums-Ein­richtungen *Iir. leit Albert, VII, Wes­selényi u. .32. Telefon : •lómse f 103—47. Laboratóriumi felszerelések Laboratorien-Bedarfsartikel und Einrichtungen IröiiTiiziölsii;' szerelések és tanszerek gyára. Első magy. precíziós mérleggyár. Budapest, IX., Liliom utca 46. Telefon : J. 23-95 és J. 35-74. Sürgönyeim: Erdélszabó. v ______________________j yIMa rx és Mérei, VI., Bulcsu u. 7. Tel. : 21—06. “Zoltán laboratórium berendező in­tézet, VIII., József körül 19. Laboratóriumok Laboratorien “,,Akadémia“ laboratórium rt., V. Akadémia u. 1. xBerber laboratórium rt.. V., Aka­démia u. 4. Bermanti Lajos, IX., Kálvin, tér 8. Draskóczy Milko László, L, Horthy Miklós ut 34. Fulátshy Winter és Társa, IV., An- kerköz 2. Némethy Mihály, VIII, Baross u. 88 xSalus közszükségleti laboratórium rt., V., Akadémia u. 4 x(Budapesti fizikai és természet­rajzi laboratórium), Schweiger József, V., Váci ut 74. “Szittner és Hoffmann, therapiai laboratórium és dobozgyár rt., Telep bejelentve nincs. Lábtörlők Fussabstr eiche r Langer Mór, VII., Kazinczy u. 11. Szőke Dávid, VIII., Baross u. llü. Ládagyárak Kistenfabriken “Dénes Vilmos és Társa, V., Váci ut 18. xGraf L, V., Vilmos császár ut 4., V., Erzsébet tér 12. Kohn Ferenc, VI., Csengery u. 59. xLázár és Lóránd, VII., Damja­nich u. 37. Löwy Dávid, VI., Liszt Ferenc tér 2. “Mahler Dávid utóda, V., Hajnal u. 1. “Nemes és Rappai, V., Katona József u. 39. “Nemes Oszkár, láda- és faipari r.-t., V., Pozsonyi ut 9—1 í. Tel.: 72—56 és Í98—61. A'eumann Sándor, Rosenfeld János, Poll Vilmos, VI., Jász u. 39—43. [prágai és TÁRSA*' fakereskedelmi, fa- és ládaipari részvénytársaság <r=5s? V. kerület, Csáky utca 32 ^ Telefon: 114—34. xBudapesti fa- és ládaárugyár, Propper Ede és Társa, VII., Ki­rály ii. 3. Techert József, VIII., Kőris u. 35. Ládakereskedések Kisten handln i \g ei \ Edelmann Gyula, VL, Szere- csen u. 1. Hausmann Wolf, VII í., Rákóczi ut 65. Vértes Dezsőné, VL, Vörösmarty u. 53. Lakásberendezések Wohnungseinrichtungeil lásd butormidrak és but or keres­kedők alatt is xBársony Elemérné, VI, Szegfű u. 5. “Braun Mór, VIII., Baross u. 46. xBudapesti miiasztulosniesterck ta- kásbereridező szövetkezete, mint az Országos Központi Hitelszö­vetkezet tagja, V, Báthory u. 4. “Faragó és Gróf, II., Margit kör­út 4L “Fried Zoltán, VII., Kertész u. 35, Goldschein Emil, L, Lágymányosi u. 7. “Gungl Testvérek, IV., Vámház körút 8.. Ifj. Hajts Jakab, L. Mohai ut 32. “Hegedűs Zsigmond, VI., And- rássy ut 9. “Kovács Béla, VI., Teréz körút 44., VI., Teréz körút 19. “Langer cs Strassmann, IV., Petőfi Sándor u. 7. Lapides M. és Fia, VI., Rózsa u. 72. “Molnár János Imre lakásberen­dező rt., L, Lágymányos u. 10. “Nagy és Fia lakberendezési és bútorgyár rt., IV., Semmelweis u. 21. “(Mercur lakberendezési vállalat), Nagy és Társa, IV., Fővámtér 5. Nagy Sámuel, IV, Semmelweis u. 19. Nagy Zsigmond, VI., Lázár u. 3. L\z „Otthon“ lakberendező válla­lat rt., IV., Eskü \ut 1. “Pátija lakberendezési .rt., IV., Szervita tér 8. “(Home művészi lakás berendezési iroda), Radisich és Szinvei Mor­se, Vili., Rökk Szilárd u. 34. ’“Bosenberg Izidor, VL, Teréz j körút 2. Sándor Kálmánná, L, Derék u. 21. “Schmidt Miksa. V., Lipót körút 1. “Schwitzer Ferenc Frigyes, II., Korvin tér 12. Szilágyi Aladár, IV., Duna u. 2. Wilheim Károly, VI., Rózsa u. 62. Lakás-, üzlet- és ingatlan­forgalmi irodák Wohnungs-, Läden- und Immobilienverkehr s-Bureaus lásd ielzáloa- és inpatlanüzletek. valamint ,,ingatlan alatt is Feuer Mór, VII.. Dohány u. 88. Matzner Jolán, IV, Ferenciek tere 4 Preisz Gyula, V.. Lipőt körút 23. “(Budapesti lakásközveíitő- és hir­detővállalat), Sárkány Dezső, VII., Király u. 33. Sugár Andor, VII., Rákóczi ut 14. Lakástakaritási vállalatok Wohnungreinigungs- U nternehmungen lásd ablaktisztítók és vacuum tisz­titó készülékek és telepek alatt Bloch Miksa, VII.. Király u. 7. Csendes László, VII.. Jósika u. 11. Vadkerti József, V., Garam u. 34. “(Belvárosi takarítási vállalat) Wirth és Schwarz, IV., Régiposta u. 1—3. Lakáspormentesitő vállalatok Wohnung entstaubungs- Unternehm ungen lásd vacuum tisztító készülékek és telepek alatt Lakatgyárak Schlossfabriken “(„Garant“ lakat- és zárárugyár). Baumgarten, Kondor és Luby, IV., Váci u. 85. “„Excelsior" lakatgyár részvény- társaság, VIII., Szigony u. 12. Lakatkereskedések Schlosshandlungen “Farkas és Társa, VI., Lehel u. 8. “L.lvleptomort“ lakat- és zárszer­kezet kereskedelmi vállalat), Pe- rhár és Frank, V., Pozsonyi ut 4/d. “Székely Sándor és Társa IV., Papnövelde u. 4/b. Lakatosáru- és vashordó- üzem* Betrieb für Schlosserwaren und eiserne Fässer • Grácz József, VI., Ayyay a. MOO. Tel. : 185—92. Gyúrt eashortlót. tartái- nyokat, vizmeleyitő ka­zánokat és csővezetéket külön féle kivitelben, el­vállal he ye s z t é s e k e t. Lakatosárugyárak Schlosserwarenfabriken “Ferrum tömegcikk- és lakatos- árugyár részvénytársaság, Vili., Kőris u. 26. “Fleischmann Gyula, VI., Jász u. 118. “Fodor Béla és Fia, V., Ré­vész u. 9. “Fuchs Ede és Társa, VI., Nagy János u. 5. “Jungfer Gyula, VIII., Berzsenyi u. 6. xIiatzky lakatos, motor- és yépipari r.-t. Iroda és min- iaraktár, VI., Andrássy ut 54, Tel.: 22-78. Sürgönyeim : Waldhok “Koch Jenő, VI., Szondy u. 53. “Márkus Lajos, VI., Hun u. 4. Tel. : 21—49, 128- 58. “Márkus Miksa lakatosárugyára, VI., Hunn u. 4a. Tel.: 75 —73. “Pick és Krémer lakatosáru- és. sinszeggyár, VL, Jász u. 92. Vass Kálmán, VII., Gizella u. 26. Lakatosok Schlosser Épületlakatosok Bauschlosser “Bárdos és Topa, VII., Nefelejts u. 50. “Braun Miklós, VII, Hársfa u. 9-11 “Burghardt Antal. VI., Béke u. 9. Csősz Eleméri VII., Ilka u. 13. “Frim Mór. VI., Szondy u. 84. Gárdonyi Mór Marcell, VII.. Klau­zál u. 12. Gerő Mór, VII., Elemér u. 31. “Hahn György, VIII., Óriás u. 40. Horváth Runny Árpád, VII., Ilka u. 13. “Kajtár Lajos, IX., Liliom u. 23. Ifj. Kéméntzy Ferenc, IX, Ráday u. 24. “Mátrai Zoltán, VIII, Szigony u. 13 “Rysavy és Vasuta, VIII., József u. 79. “Schnabel Frigyes, VII.. Kerepesi ut 46. “Vörös Lajos, VI.. Petneházy u. 72 “Wächter Antal, IX., Liliom u. 26 Mülakatosok Kunstschlosser Imrey Pál. VII., Dob u. 30. Mészáros Sándor, II. Margit körút 3. Schwarcz Sándor VII, Nefelejts u. 53 Vegyesek Diverse Ackermann Béla, VIII., Nagyfu­varos u. 8. Ágh és Csergő, VII., Rózsa u. 30. Agulár Viktor, VII., Telep u. 33. és 39. Alter József, VI., Felsőerdősor 29. Angyal Károly, VIIL Losonci u. 6. Ángyán Gyula, VII., Rákóczi ut 56. “Asztalos Károly és Társa, VI.. Szabolcs u. 4. Auguszt Károly, VII., Erzsébet ki­rályné ut 49. és 70. Babies K. Gyula, V., Váci u. 70. Babits Pál, VIII., Mária u. 5. Bachick Tivadar, X., Juranics u. 32-34. Bajor Alajos és Katona Richárd, VI., Gyár u. 8. Bakata Imre, III., Viador u. 7. Balajthv László, II., Ostrom u. 14. Bállá Mihály, Vili.. Madách u. 4. Balog Ferenc, VIIL, Futó u. 46. Balogh István, VL, Szív u. 39. Balogh József, VIII., Tömő u. 25., VII., Stefánia ut 5. Bándy Balázs. II., Vitéz u. 1. Bar István, VII.. Péterfy Sándor u. 32. Bárdos Ernő, VII., Nefelejls u. 50. Barna Márton, VIII., Szerdahelyi u. 3. Bartko Géza, VIIL. Kemény Zsig­mond u. 12. Bartko György, V., Váci ut 42—46. Baszta József, VI., Izabella u. 8" Bátyúk Béla, VII., Gizella u. 40. Bauer Ferenc, VII., Rákóczi ut 32. Bauer István, I., Országház u. 13. Bauer Rezső. VII., Mexikói ut 12. Id. Bayer Sándor, III., Majláth u. 14. Beck Károly, VIIL, Kisfaludy u. 3. Beer Károly, X., Szápáry u. 12. Behringer fstván, II., Halász u, 2. “Behringer Testvérek, II., Kapás u. 41. Beitler Samu, VIIL, Madách u. 10. és VIIL, Nagyfuvaros u. 10. Beke Lajos, V., Vörösmarty tér 6. Bende Imre, VII, Dembinszky u. 20 “(Kőbányai géplakatosmühely) Ben- des és Társai, X., Gergely u. 30. Beh'dik Gyula, V., Dráva u. 8. Benett János, VI., Dalszínház u. 10 “Berényi és Lengyel, VL, Reitter Ferenc u. 66. Berger Béla, VIII., Német u. 11. Berkes Jenő, IV., Piarista u. 8. “Berkes Kálmán és Fia, VIIL, Hu­nyadi u. 4. Berta Gábor, II., Lövőház u. 14. “Beutum és Lengvel, VL, Bajnok u. 32. Bibó Dénes II., Lánchíd u. 4. Bieber Károly. L, Pálya u. 6. “Biringer és Lengyel, VIII, Futó u. 17. Blutn Mihály, VII., Alsóerdősor 16 özv. Blum Mihályné, VII., Nefe­lejts u. 10. Boezony János, VII., Dohány u. 2. Bodnár Gyula, VII., Almássy u. 1. és VII., Dohány u. 84. Bodnár Menyhért, VII, E'.eméru. 36 Boróczi Simon, VII., Dob u. 92. Bozsek Rezső, VII., Elemér u. 40. Börcsök Mihály, IX.. Rákos u. 4. Brancsils Miklós, VIII, Gólya u. 28 Branikovieh Sándor, VII., Zugló n. 61. Braun Miklós, VIIL, Német u. 3. Brolelko József, VIIL, Mária u. 32-34. “Bruck J. Henrik. IX.. Liliom u. 8. Buda Kálmán, VII.. Klauzál tér 13. “Bukanski és Mészáros, IX., Ernő u. 17. Bunczlauer Géza, VII., Vörösmarty u. 18/a. Burghardt Antal, VL, Béke u. 9.. VII., Aréna ut 19. Burhok Béla, VII., Utász u. 3. Busy József. VII., Hársfa u. 21. Celluch József, II., Batthyány u. 3. “Connerth A.. III., Flórián tér 14. Cseh Antal. X., Liget u. 20. Cserepes Károly VII, Csengeryu. 22 Csicsinkó Mihály V, Linót körút 19 Csillag Lipót, VII., Fogarasi ut 13 Csonka István, VIII, Kisfaludy u. 23. Czigány László és Társa, L, Ma­ros u. 5. Ifj. Czipra József, I, Karthauzi u. 4 Czipszer Géza, VIII, Visy Imre u. 9 Ozobor István. VIIL, Nagyfuvaros u. 20. Csonka István, V., Süllő u. 3. “Dániel Mihály, VIIL, Nap u. 21. Dániel Pál, V., Bank u. 3. “Danninger János és Társa, IX.. Márton u. 35/b. Dávid Lajos, IV. Veres Pálné u. 33 Debula Béla, VI., Csengery u. 64. Dedics Ferenc. VIIL, Óriás u. 15. Dedics Kálmán, VIIL, Óriás u. 15. “Del Bó Ferenc, VIIL, Rökk Szi­lárd u. 7. Demetrovics Károly VI, Lehel u. 14 Dénes János, VII., Sajó u. 1. Dénes János, VII., Garay tér 15. Denke Gábor, IX.. Lónyav u. 7. Özv. Dick Adámné, VII.. Mexikói ut 6. Dicker N„ VIII., Kender u. 8. Dipold János, IX., Bokréta u. 25. “Dobó István, VII., Francia ut 45. Domladisch János, I, Hegyalja ut 7 Dormán Károly, VIL, Vörösmarty u. 12/a. Drohos István, VIL, Gizella u. 28. Dubcsek József, IX., Tompa u. 9. Dudevszky Zoltán VIII, Madách u. 1 Dunkel Albert. I.. Ecsed u. 6. Dzsája Imre, VII., Dob u. 93. 383

Next

/
Oldalképek
Tartalom