Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

Warren, Colemann Károly Fü- löp), V., Váci ut 4. Wortmann és Glaltstein (W. Ar­nold, G. Dezső), kézmü- és rövid-, áru — Manufaktur- u. Kurzwa­ren, V., Erzsébet tér 15. Wottitz Baruch és Fiai __ (Griin- wald Ármin, özv. W. Károlyné- szül. Grünwald Jozefin, Grün- wald Ármin), rőfösárunagykeres- kedő — Sehnittwaren-Grosshänd- lcr, V., Bálvány u. C. Wottitz Manfréd és Társa (W. Manfred, W. Manfrédné szül. Rösner Mária), fametsző és lito­gráfia — Holzschnitte u. Stein­druck, V., Bálvány u. 12. Wottitz Vilmos, lito- és cinkogra- fus — Lithograph u. Zinko- graph, IV., Kossuth Lajos u. 1_ Wörner J. és Társa gépgyár rész­vénytársaság — Wörner J. & Go. Maschinenfabrik A.-G. (Igt. Wör­ner Vilmos Frigyes, dr. Kenéz Béla, Kalmár Mihály, dr. Kind- lovits Gyula, dr. Strasser József,. Strasser Ernő, dr. Ujlaky Ödön, Linhart Károly, Lech György, Kann Zsigmond, Guttmann Pál, Frank Jakab,' Bálori Endre, Kam­mer Hugó, dr. Katona Béla), V.,. Váci ut 48. Wufka János, bankbizományos Bankkommissionär,. VII., Rotten- , biller u. 31. Wunderlich és Társa lerakató részvénytársaság, autóalkatrészek — Wunderlich & Co. Niederlage A.-G., Automobilbestandteile. (Igt. Wunderlich Károly, Fónagy Zsigmond, Bárdos Hugó. dr. Grö­ber Károly), VII., Erzsébet kör­út 37. (Magyar) Wuppermann-müvek rész­vénytársaság. génhajtó szíjak gyártása — Ungarische Wupper- mann-Werke A.-G. Fabrikation von Maschinen-Treibriemen (Igt. Frümmler Pál, dr. Földiák Emil, Schwimmer Alfréd, ifj. Földiák István), VII., Jósika u. 14. és V., Fáik Miksa u. 7. Wurglits Antal, borkereskedő Weinhändler, VIII, Luther u. l.a.. Wurm Testvérek (W. Rudolf, W. Lajos, W. Lipót, Gütig Pál), szigetelőmüvek — Isolierungs­werke, V., Fürdő u. 1. Württembergi fémárugvár, ezelőtt Köhler A. és Társai társaság korlátolt felelősséggel budapesti fiókja — Metallwarenfabrik (Üz­let v. Kauffmann Adolf). Főt, Wien. Fiókt. Prága, Budapest, IV., Váci g. 18. Württembergi száUitmánybiztositó társaság magyarországi vezér­képviselősége — Württember­gi sehe Transpor t-Versieh erűn gs- Gesellschaft (Képv. Horváth Gyula), VI., Andrássy ut 19. Würzl M. és Fiai (Gerstel-W. Vil­mos, Gerstel-W. Adolf), bőrdisz- müáru — Ledergalanteriewaren, főt. Wien. Fiókt. IV., Váci u. 5. Wys Muller & Go. Amsterdam- (Gomoertz Pál, József Mária), tudakozó — Auskunftei. Főt. Berlin. Fiókt. V., Nádor u. 17, 253 Winterstein P. és Fia (W. Gyula, W. Frigyes), terménykereskedők — Produklenhándler. V.. Arany János u. 34. Wintner J. Ede és Társa (W. Ja­kab Ede, Sauer Mózesné, szül. Zobel Fáni), női ruhák — Da­menkleider, VII., Rákóczi ut 40. Wippler és Társa építőipari rt. — Wippler & Comp. Bauindu­strie A.-G. (Igt. Wippler Ignác, Gabos Oszkár, Wippler Kálmán, Hegyi Kornél, Vita Emil, dr. Taussig Hugó), VI., Teréz kör­út 52. Wirth Emil (Karczag Ignác. Ilirschler Ödön), műszaki cikkek — Technische Artikel, VI., Lázár u. 7. (Belvárosi takarítási vállalat) Wirth és Schwartz (W. Mária Mag­dolna, Sch. Ilona), poloskairtás, fertőtlenítés, egér- és patkányir­tás — Reinigungs-Unternehmung, IV., Régi posta u. 1—3. Wirth J., ékszer-, óra- és ezüst­kereskedő — Juwelen, Uhren u. Silberwaren, IV., Városház u. 3. Wirth Testvérek részvénytársaság, arany- és ezüstáru — Gebrüder Wirth A.-G., Gold- u. Silberwa­ren (Igt. dr. Milkó Dezső, Wirth Ferenc Nándor, Hacsak István), IV., Vármegye u. 7. Wisinger és Rajna (W. Leo. R. Adolf), divatáruk — Modewaren, IV. , Ferenc József rakpart 6. Wisinger és Szondi (W. Leó, Sz. Arthur), textiláruk — Textilwa­ren, V., Nagykorona u. 18. Wisinger Mór (W. Mór, W. And­rás), régiségkereskedő — Anti­quitäten, IV., Kristóf tér 2. Witt Ödön, vágó- és tenyészálla­tok — Schlacht- und Zuchtvieh, IX., Marhavásár tér. Wittenberg Emma (W. SámueL- né, szül. SchulhoíT Emma), tu­dakozó — Auskunftei, VII., Rá­kóczi ut 70. Wittenberg Farkas, műszerész — Mechaniker, II., Fő u. 9. Wittenberg L. (W. Lipót és W. István), papír- és irószerkcrcs- kedők — Papier- u. Schreib- requisiten, VI., Andrássy ut 15. Wittenberg Samu, férfiszabó Herrenschneider, VI. Fóthi ut 21. Wittenberger József, kézimunka — Handarbeiten, VI., Lehel u. 5. Wittenberger Zoltán, irógéptclepc — Schreibmaschinen, VI., Lázár u. 7. Wittmann János, mennyezetnád- szövő — Stukkaturrohrgewebe, V. , Sziget u. 4—6. Wittmann Miksa (W. Miksáné, szül. Neubauer Gizella, W. Ká­roly önálló cégvezetői jogosult­sággal), fűszeráruk — Spezerei­waren, VII., István ut 35. Wittmann Teréz, fakereskedő — Holzhändler, VII., Akácfa u. 30. Wittmayer és Társa (W. Jakab), bútorkereskedő — Möbelhändler, VI. , Andrássy ut 60. Wix Dávid, divatáru- és rövid- áruügynök — Modewareu-Agent, V., Bálvány u. 20. Wodák (W. Róza), női kalapok — Damenhüte, FV., Kristóf tér 2. Wodianer F. és Fiai grafikai inté­zet és kiadóvállalat részvénytár­saság — Graphisches Institut u. Verlags-Unternehmen A.-G. (Igt. özv. Wodianer Hugóné, Berger Mór, Rechnitz Ödön, Hirschler Elek, ifj. dr. Balázs Dezső, Schwarcz Gyula), IV., Dalmady Győző u. 3. Wohanka és Társa utóda rész­vénytársaság, mezőgazdasági gé­pek — Wohanka und Gomp. Nachfolger A.-G., landwirtschaft­liche Maschinen (Igt. Fantó Ró­bert, Kertész Gyula, Strasser Er­nő, márkus- és batizfalvi Má- riássy Barna, ifj. gr. Teleki Jó­zsef, Fantó Dávid, Kertész Ar­thur, Mayer Mór, dr. Stranszky Zsigmond, dr. Wilhelm Miksa, Pór Hugó, Rumpler Frigyes, Rémi Fülöp), V., Vilmos császár ut 76. Wohl és Kramer (W. Ignác, K. Jenő), szövöttáruk — Wirkwa­ren, VI., Szerecsen u. 1. Wohl és Porgesz (P. Jenő és W. Ede), kalapgyár — Hutfabrik, VII. , Bethlen u. 21—23. Wohl és Társai (W. Mór, Ordent­lich Izsák Jakab, Weisz Lipót), Rekord pótkávéipar — Rekord Kaűeesurrogatindustrie, II., Vi­téz u. 12. Wohl Gyula, Pólus akkumulátor és villamossági vállalat — Akku­mulatoren- u. Elektrizitäts-Unter­nehmen, VIII., Szentkirályi u. 34. Wohl Ignác, bank- és váltóüzlet - Bank- u. Wechselstube, V., Zoltán u. 13. Wohl Mór, ügynök és bizományos — Agent u. Kommissionär, II., Zsigmond u. 1. Wohlberg és Kulcsár (K. Misa), férfiszabó — Herrenschneider, V., Kálmán u. 24. Wohlmuth A., csemegeáru — De­likatessen, II.. Batthyány tér 6. Wohlmuth A., csemegeáru — Deli­katessen (Wohlmuth Regina, W, Sarolta, Gyenes Pálné, W. Mar­git, W. Olga és W. Irma), cse­mege-, sajt- és vaj kereskedés — Delikatessen, Käse und Butter, II., Margit körút 3. Woititz Ernő, termény- és gabo­naügynök — Produkten- u. Ge­treideagent, VI., Szív u. 18. Woititz Fülöp (özv. W. Fülöpné szül. Gábor Rozália és W. Gyula), rőfösáru — Schnittwaren, IX., Vámház körút 7. Wolf A. és Társa (W. Adolf), varrógép és kerékpár — Näh­maschinen u. Fahrräder, VII., Kisdiófa u. 4. Wolf Aladár és Társai betéti tár­saság (W. Aladár), vegyi szerek — Chemische Mittel, VI., Nagy­mező u. 11. Wolf Artur, papirügynökség — Papieragent, VI., Podmaniczky u. 35. Wolf Arturné, papirforgalmi vál­lalat — Papierverkehrs-Unterneh- mung, VI., Nagymező u. 37—39 Wolf és Bauer, bankbizományosok — Bankommissionäre, VI., Teréz körút 17. Wolf és Glück (W. Hermann, G. Izrael Pinkász), illatszerek nagy­ban — Parfümerien-Grosshand- lung, VI., Szív u. 16. Wolf és Kertész (W. Péter, K. Sándor), férfiszabó — Herren­schneider, VIII., Rákóczi ut 9. Wolf és Neubart (W. Vilmos és N. Nándor), bélésáru — Futter- zeug, VII., Király u. 3. Wolf és Stein (W. Gusztáv és S. Jakab), divatáru — Modewaren, V. , Sas u. 23. Wolf és Társa (W. Manó és Freund Béla), épület- és butorfa- kereskedés — Bau- u. Möbelholz, VI. , Váci ut 91. Wolf és Társa (W. Zsigmond)* norinbergi áruk — Nürnberger Waren, V., Bálvány u. 1. Wolf Fleischmann József, kávé­ház — Kaffeehaus, VI., Nagy­mező u. 36. Wolf Frigyes, divatáruk — Mode­waren, IV., Muzeum körút 23—25. Wolf Henrik Armin, szeszesitalok — Spirituosen, VII., Péterfy Sándor u. 17. Wolf Jakab textilkereskedelmi részvénytársaság — Jakob Wolf Textilhandels-A.-G. (Igt. Farkas Béla, dr. Erdős Pál). IV., Ger- lóczy u. 1. Wolf József, szállítási és árufor­galmi vállalat — Spcditions- u. Warenverkehrsunternehmen, VI., Szent László ut 95. Wolf Lajos, bankbizományos — Bankkommissionär, V., Bálvány u. 21. Wolf Lajos és Fia (W. Lajos, W. Salamon, közéletben Sándor), férfiszabók — Herrenschneider, V. , József tér 9. Wolf Lipót Fiai (W. Ernő, idősb. W. Lipót és W. Sándor), bor­nagykereskedés — Weingross­handlung. V., Visegrádi u. 2. Fiók : Fiume. Wolf Margit, edénykereskedő — Geschirrhändler, VIII., Baross u. 111. Wolf Márk, központi fütésberen- dezések — Zentralheizungen, VI., Rózsa u. 62. Wolf Márton, füszerkereskedő — Spezereiwarenhändler, L, Apród u. 1—3. Wolf Mózes szőrmeáru — Rauh- waren, VII., Király u. 15. Wolf Oszkár, füszeráruügynök — Spezereiwaren-Agent, Vili., Lu­ther u. 1/b. Wolf Ottó Ivor, bank- és érték- papirbizományos és ügynökség — Bank- und Effektenkommissionär u. Agent, VII., Damjanich u. 12. Wolf P., könyvkötő — Buchbin­der, V., Géza u. 6. Wolf Sándor (özv. W. Sándorné szül. Königsberg Anna), rövidáru — Kurzwaren, L, Horthy Miklós ut I. Wolf Soma, magkereskedési ügy­nök — Samenhandelsagent, VII., Rákóczi ut 10. WolfT Ernő, bérért vállalandó szántás — Lohnackerung, I., Budaörsi ut 12309. (Fowler-telep.) Wolfinger Árpád, értékpapirkeres- kedő — Effektenhändler, VI., Jókai tér 3. Wolfinger és Reich (W. Lajos, Ribári Lajos), hajózási üzlet — Schiffahrtsagentur, V., Nádor u. 25-27. Wolfner Gyula és Társa (W, Jó­zsef, W. Nándor, W. Gyula, W. Tivadar, W. György), bőrgyártás és bőrkereskedés — Lederfabrik, IV., Károly körút 26. Wolfner Mór, cinkograíiai müin- tézet — Zinkographische Kunst- anstaK, VIII.. Hunyadi u. 32. Wolfner S. (Schanzer Ignác), fa­kereskedés — Holzhandlung, V., Dráva u. 16. (Magyar) Wolframlámpagyár Kre- menezky János részvénytársaság — Ungarische Wolfram-Lampen­fabrik Joh. Kremenezky A.-G. (Igt. Schwarcz Alfréd. Kreme­nezky János, Kremenezky József, Maasz János, Kremenezky Sán­dor), V., Váci ut 99. Wollák Antal, bank- és tőzsdebi­zományos — Bank- u. Börsen- kommissionär, V., Nádor u. 31-33. Wollák és Mautner (M. Imre), szövött- és textiláruk — Wirk- u. Textilwaren, VI., Révay u. 1. Wollák és Társa (W. Béla és W. Jenő), irógépkellékek — Schreib- maschinen-Bedarfsartikel, V., Al­kotmány u. 19. Wollák József, kötél- és ponyva­kereskedő — Seile u. Plachen, VI., Gróf Zichy Jenő u. 24. Wollák Viktor, filmgyártás és köz­vetítés — Filmfabrikation, IV., Veres Pálné u. 15. Wollák Zsigmond (W. Zsigmond, helyesen Salamon és W. Jenő), katonai felszerelési cikkek — Mi- litifr-Ausrüstungen, V, Berlini tér 7 Wollemann és Kuszczak (W. Hen­rik, K. János), szabó — Schnei­der, IV., Váci u. 37. Wollemann István, Est fotoipar- vállalat — Photo-Industrieunter- nehmung, IV., Királyi Pál u. 12. Wollemaiin T. és Fia (Vikár Béla), szabó — Schneider, IV., Királyi Pál u. 12. Wrollitzer Ignác, kézmüáruügynök és bizományos — Manufaktur­warenagent u. Kommissionär, V., Arany János u. 27. Wollner, Bergsmann, Garai és Társai (W. Salamon Hirsch, Goldhammer József, B. Adolf, W. Béla, G. Ármin), szikvizgyár — Sodawasserfabrik, VIII., Szi­gony u. 32. Wollner és Beer (B. Jenő és W. Lázár Lajos), szabókcllékek — Schnciderzubehöre, VII., Dohány u. 5/a. Wollner Lipót, értékpapirkereske- dő — Effektenhändler, VII., Gsengery u. 5. Wollner M. H. és Fia (W. Mózes Hirsch, Varsa Sándor), bádogos — Spengler, V., Arany János u. 22. Wollner Samu és Társa, sütő — Bäcker, IX., Páva u. 9. Wolsky Sándor Béla, Wolsky Al­bert Fia, kefekötő — Bürstenbin­der, VIII., Magdolna u. 18. W’ood fakereskedelmi részvénytár­saság — Wood Holzindustrie A.- G. (Igt. Törtely Mihály, Pán- czél Imre és Törtely Teréz), IX., Beöthy u. 2. Worbesz Ferenc (Wr. Szidónia), üveg- és porcellánkereskedő — Glas- u. Porzellan, IX., Ferenc tér 4. Worthington szivattyugép rész­vénytársaság — A.-G. für Wor­thington - Pumpmaschinen (Igt. Zimmer Tivadar, Méhnert Ernő, dr. Steltner László, Husted Ede Xylos faértékesitő és kereskedelmi részvénvtársaság — Xvlos HoK- verwertungs- und Handels-A.-G. (Igt. báró Lers Vilmos, Miskolczy Lajos, herceg Hohenlohe Károly Egon, Elefánt Sándor, Weisz Jenő, Almássy László, dr. Gond,a Illés. Bergmann Adolf, Moskovits F üIöd Kálmán Gusztáv, dr. Nyíri Ernő, dr. Dénes Viktor, dr. Némethy Károly. Róth Lajos. Spiegel Menvhért és dr. Farkas Jenő), IX., Ráday u. 10. Yes részvénytársaság, kozmetikai gvár — Yes A.-G., Kosmetik (Igt. dr. Weyner Emil). IX, Ernő u. 28 Yost Írógép részvénytársaság Yost Schreibmaschinen A.-G. (lat. Káldor ElekY Főt. London. Fiók­telep VII.. Erzsébet körút 4)—11. Zab- és takarmányforgalmi rész­vénytársaság — Hafer- und Fourage - Verkelirs-A.-G. (Igt. Moskovits Miksa, Heller Nándor, Braun Lajos, Klein Ernő. Klein Károly), VII., Ai'éna üt 63. Zadák József, sertésbizományos — Schweine-Kommissioniir, VIII., Rákóczi tér 6. Zafír Soma, kötéláruk — Sciler- waren, VI., Király u. 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom