Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - T

Törökszentmiklós Törtei mer Géza — Fürmer Kálmán — Kada Menyhért •— Keresztes Jó­zsef — Matusz Róza — Molnár Imre — Navai András — Oláh Géza — Palatínus Dezső — Pető Bálint — Pintér Sándor — Revi Sáador — Rosenfeld Edéné — Sajtos Gyula — Salyi Mózes — Sipos és Kozák — Sipos Károly M. Sipos Sándor — Sipos Sándor Szonda János — Szűcs István — Tajti Antal — Török Gábor — Turcsányi András — Turcsányi András és társa — Varga Imre Varga Sándor — ifj. Varga Sán­dor — Varró András — Zafir Miklós — ifj. Zafir Miklós. Kőművesek (Maurer): Alföldi Imre Karakas Bálint — Pató Béla — Török Zsigmond — Vajzer A. Könyvkereskedők (Buchhändler): Cs. Bors Dezső, Kardos Lajos. Könyvkötők (Buchbinder); Kongo- rácz János — Rubinstein Sándor. Köszörűsök (Schleifer) ; Bonhányi Gábor — Leber Antal. Kötélgyártó (Seiler); Horváth I. Lakatosok (Schlosser); Bagi Gyula Barta József — Barton Gyula — Boros Testv. — Buzár László — Búzás Sándor — Fehér Károly — Hangyási Lajos — ifj. Kada Jó­zsef — Kerekes Bálint — Kis La­jos — Klein Zoltán — Kozma Jó­zsef — Kuglér József — Mackleid Kálmán — ifj. Magyar Károly — Nemes Gyula — Nemes Lajos — Palanki Kálmán — Somodi István — Sütő Jánosné — Tóth Lajos — Tőzsér János — Vigh Bálint — Vigh Imréné — Weisz Lipót. Lókereskedők (Pferdehdlr.): Bog­nár János — ifj. Kiss András — Kiss. József — Molnár és Klein — Molnár János — Molnár Mihály Nagy Benjámin — Nagy József — Nagy Károly '— Porsderka István Schwartz Ignác — Szécsi Mihály Tóth Ferenc — Tóth János. Magkereskedő (Samenhändler): Köcse György. Malmok (Mühlen) ; “Első török­szentmiklósi gőzmalom rt. (Buda­pest) törökszentmiklósi malma — “Galambos István — “Hangya-ipar rt. malma — “Törökszentmiklósi gazdák gőzmalma rt. Marhakereskedők (Viehhändler) : Csapó István — Csór János — Egyed János — Erdélyi Pál — ifj. Földes Ferenc — Galambos Már­ton — Groszwald és Rudolf — Kiss Mihály — Roth László — Sánta József — Cs. Szabó László Szikszai Antal — Szikszai Zsig­mond — Takács Mátyás — Török Bertalanná — Vanstuch István. Mérnökök (Ingenieure) : Kibinye Kálmán — Kugler István. Mészárosok (Fleischer): Alvinczi József — Borbély Gyula — Kiss Lajos — Krausz és Fried — Korn­stein Mór — Kreutzer és Kiss Kreutzer Imre — Kronstein Mór. Mészkereskedők (Kalkhändler) : F. Kiss Imre — Németh Mátyás — Rosenfeld Szigeti — Tatakovics Lukács. Mozgóképszínházak (Lichtbild (hea­ter): Lukács mozgóképszínház, Bocs- kay u. 19. — Mozgóképszínház, Fő tér 117. Müszuki kereskedés (Technische Handlung): xMattanovich és társai b. t. gazdasági és műszaki fel­szerelések gyári raktára. Női szabó (Damenschneider) : Si­mon Józsefné. Nyerges (Sattler); Horváth József. Órások (Uhrmacher): Altmann Mi­hály — Altmann Miksa — Tip­mann József — Tipmann Józsefné. Tipmann Józsefné Orgonakészitő (Orgelbauer): Antal Gyula. Palafedő (Schieferdecker): Balogh Lajos. Papirkereskedők (Papierhändler) : Romhányi Sándor — őzv. Szűcs Ferencné. Papucsosok (Pantoífelroacher): özv. Nagy Istvánná — Pető Imre. Pékek (Bäcker) ; Bene Lajos — Horváth György — Husi Gyuláné Kiss Mihály — Lakatos Lajos — Mészáros Antal — Schwarcz Mór D. Simon István — Szvoboda Jó­zsef — Weinberger Regina — Weinberger Sarolta. Rőfösárukereskedők (Schnittwaren­händler) : Csillag Fülöp — “Gro- singcr Zcisler — Kakuk Lajosné Kiss Istvánná — Krausz Manóné Schultheisz Mátyás — Simon Klára — Stumer József — Szat­mári László — “Tolcsvai Ernő és társa — Zeisler Ignác és íia. Sertéskereskedők (Schweinehdl.) : BacJvai Sándor — Feher István Gajdosch Márton — Horváth Ist­ván — Kovács András — Kovács Mihály - Mezei József — Nagy Pál — Papp József — Róna Zsig­mond — Sándor József — Szilágyi Zsigmond. Sodronykészitök (Drahtzieher) : Lukács Jenő — Lukács József. Szabók (Schneider); Bekő János Császár János — xDögei Erzsébet Gál Gyula Gulyás Mihály — Haász Lipót — Hegedűs György “Hegedűs Györgyné — xKlein Zol­tán — Kohn Lajos — Kovács Imre — Lukács Imre — Lukács Sándor — Morvay Dezső — Mor- vay Lajos — Németh András — Németh János — Nyitrai Sándor Ökrös Ferenc — Őz Lajos — Palatí­nus János — Sándor Vendel — Sánta Imre — Schwartz Lipót és fia Surányi Pál — Szabó Imre — Tigyi István — Tigyi Márton •— Tivadar András — Tordai Ferenc xTordai Ferencné — Urvai Dezső Urvay Lajos — Vargács László Végh Lajos — Vigh Lajos — Weisz Kálmán. Szalámigyár (Salamiíabrik): Hun­gária szalámigyár rt. Szálloda (Hotel) ; Borzó Gyula. Szappanfőzők (Seifensieder) : Ro- seníeld Mór — özv. Szigeti Má­tyásné. Szappankereskedők (Seifenhdl.) : Deák Kálmán — Gaál Vilmos. Szatócsok (Krämer) ; Darmann Balázs — őzv. Farkas Pálné — Frommer József — Griff Ágnes — “Holler Fáni — Koppál Ferenc — Krausz Géza —- Libar Ferencné Lorencz Gyula — Molnár Lajos — Róna Fülöp — Róth Sándor — xScheiner Berta — Scheiner Mór Schwarcz Jónás — Stern Miksa. Szénkereskedő (Kohlenhändler) : xGazdák gőzmalom rt. Szeszgyár (Spiritusfabrik) ; Lede­rer Arthur. .Szíjgyártók (Riemer) : Deák Lajos Fábián Lajos — Földváry György Földváry Lajos — Lőrinczi Lajos Stummer László — Szűcs Zsigm. Szikvizgyárak (Sodawasserfabri­ken) ; Deák Lajos — Steiner L. Szitakészitő iparosok (Siebmacher): Hussi Gy. —I Lukács Jenő — Lu­kács József. Szobafestők (Zimmermaler) : Cse- rényi József — Pollák Béla — Pollák Emánuel — Pollák Miksa Sipos Sándor — Szilágyi Lajos ~ Takács Mhály — Weszberger D. Weiszberger Jenő. Szövetkezetek (Genossenschaften) ; xFeívégi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet — “Török­szentmiklósi Általános fogyasztási szövetkezet, mint az (0. K. H.) tagja — “Törökszentmiklósi kiha- sitási önsegélyző szövetkezet — “Törökszentmiklósi kölcsönös se­gély ző szövetkezet — “Török- szeíitmiklósi lábbelikészitő kisipa­rosok termelő- és értékesitő sző- vetkezete — xTörökszentmklósi Ponthy téri Hangya szövetkezet. Szűcsök (Kürschner) ; Kenyeres Benedek — Klonda Lajos — Nyit­rai Kálmán — Seres István — id. Seres István. Szülésznők (Hebammen) : Benedek Mátyásné — özv. Dudás Istvánná özv. Hováh Józsefné — Iván Bá- lintné — Kelemen Balázsné — özv. Nagy Bálintné — Nagy Mik- lózsné — Pető Imréné — Rátkai Józsefné — Rátkai Zsigmondné özv. Ré.vi Illésné — Tóth Zsig­mondné — Török Zsigmondné. Takarékpénztárak (Sparkassen) ; xKülső szolnokmegyei takarék- pénztár rt. — xTörökszentmiklósi takarékpénztár rt. Téglagyárak (Ziegeleien) : Török­szentmiklós községi téglagyár — Varga István. Tejkereskedők (Milchhändler) : özv. Kovács Györgyné — Tuba János. Terménykereskedők (Landespro- duktenhándler) : Halmos Izsó — Heffner Jakab — Krausz H. és Társa — Lévai István — xMorvai Manó — Schwartz Sándor — Se­rai István — Szigeti és Katona Szilágyi Sándor. Timárok (Lohgerber) : Korodi Já­nos — Veter János. Tojáskereskedők (Eierhändler): Ascher Béla — Berta Lászlóné — özv. Boda Lajosné — Deák Sán- dorné — Engel Árminná — Föld­házi Istvánné — őzv. Fülöp Fe­rencné — Hegedűs Mihályné — özv. Jákó Andrásné — Kontos Józsefné — özv. Kónya Sándorné Krám jánosné — Lovas Lászlóné özv. Mihók Istvánné — özv. Nagy Béláné — Németh Mihályné — Róza Lajosné — Rosenfeld Jó­zsefné — Szelei Kis Imre — Széles Mihályné — Szilágyi La­josné — Turcsányi Istvánné — Vodicska Józsefné. Tolikereskedők (Federnhändler) : Boda Erzsébet — Burai Lajosné Burai Rozália — Hóié Kálmánná Horváth Gyuláné — Kökény Ká- rolyné — Lóié Béláné — Lóié Pálné — ifj. Lóié Ödönné — Ök­rös Andrásné — Pál Béláné — Pató Istvánné — Sarkadi Sándor Simon Jánosné — Suki Dezsőné Suki Sándorné — K. Szabó Ist­vánná — Szedő Iona — Vadász Zsigmondné. Ügynökök (Agenten) : Hajdú Istv. Héjjá Kálmán — Kardos Lajos — Kokus Lajos — Pál Sándorné — ifj. Schwarcz Jakab — Sza- bolcska János — Tőzsér Ferenc Turcsely Gyula. Üvegkereskedők (Glashändler) : Alvinczi Istvánné — Petrás Fe­rencné — xVámos Lajos. Varrónők (Näherinnen! : Baráth Mihályné — özv. Bogdas Ádám Bognár Mariska — Flammer Ist­ván — őzv. Handjási Lajosné — Juhász Mária — Karancsik Juli­ánná — Kiss Andrásné — Kovács Ilona — Lukács Istvánné — özv. Nánási Ferencné — Nemes József Sancser Lajosné — Sarkadi Jolán Simon Józsefné — Somogyi Ist­vánné — Sz. Szabó Erzsébet — Cs. Szabó Juliánná — Szabó Lászlóné — Szász Róza — Tor­nai Franciska — Uborka La­josné — Varga Józsefné — Zafir Aranka. Vaskereskedő (Eisenhdlr.) ; “Kül- ley keresk. rt. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler) ; Altmann Ignác — Bal* lóh Istvánné — xBrámmer Jakab Fehér Gábor — Fehér Józsefné — “Fischer Soma — özv. Sommer Lipótné — Földmivelők Szöv. — Garai Imre — Golmann Simon Gremsperger Gyula — Herskovics Ábrahám — Herskovics Sámuel xKalmár Sándor — özv. Karsai Lajosné — Kelemen Antal — “Kellner Béla — Kerekes Imréné Kiss János — özv. Kiss Lajosné xKfein Gyula — Klein Sándor — “Kohn Józsefné — Lederle Antal- né — Lormer Gábor — Lőrincz Ignácné — xLöwy Ignác — “Mor­vái Sámuel — Moskovitz Mór — “Moskovitz Zsigmond — Mund Mór — Nagy Ign. — Németh Má­tyásné — Porjanda Balázs — Re­met József — “Rosenfeld Bernát Rosenfeld Miksa — “Rubinstein Miksa — Sschwartz Dezső — Sohr és Rosenfeld — Spitz Ru­dolf — Steh István — özv. Stein- bach Jánosné — özv. Szabó Sán­dorné — Szandtner Andor — özv. Tóth Mátyásné — T. Tóth Mihály — Vadás Józsefné — “Vexler Fülöp — özv. Volfmann Józsefné — Zafir Péter. Vendéglősök (Gastwirte) ; Bamos János — özv. Horváth Miklósné Kurier Ádám — Mihók Sándor. Villanyszerelők (Elektromontcure); Boros Testvérek — Kovács Ber­nát — Kovács és Weisz — Weisz Lipót. Zöldségkereskedők (Grünzeughänd­ler) : Berál Judith — Gémes József — Holló Balázsné — Cs. Molnár Gáborné. Zsibárusok (Trödler) : Balog And­rás — Balog Györgyné — orv. Balogh Sándorné — Bálpataki Gáborné — Barta Istvánné — özv. Csikós Péterné — Deák Ist­vánné — Dormány Balázsné — Földes Józsefné — Földszin Já­nosné — Győri Mária — Holló Andrásné — ifj. Herbály Jánosné Igaz István — özv. Izsó Benedek- né — Jónás Rozália — özv. Ka­tona Istvánné — Kerékgyártó Szabó Lajosné — Kiss Zsigmond­né — Kovács Lajos — őzv. Kraj- czer Györgyné -— Kreitz Mária — Kubola Józsefné — Ladányi Im­réné — Majzik Istvánné — özv. Öz Józsefné — Polai Antalné — őzv. Rab Jánosné — özv. Sirgolya Györgyné — özv. Suki Sándorné S. Szabó Bálintné — Szegő Iste vánné — Szilágyi Zsigmond — Takács Ernő — L. Tóth Gáborné özv. Varga Jánosné — Varró Sándor — özv. Vitéz Józsefné. TÖRTÉL. Nk„ Pest-Pilis-Solt- Kiskun vm., abonyi j. Kk. Buda­pest. 3700 lak. Közs. jző, akv., rk. fta. Trvszék : Kecskemét. Já- rásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Cegléd. Cs. ö. : Abony. (§£$ "Ö" Abony (Budapest—szolnoki vonal). Gyógyszertár. TÖRTÉL. Gg., Kom. Pest-Pilis- Solt-Kiskun, Bez. Abony. HK. Budapest. 3700 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, rk. (te. Ger. Kecskemét. Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatskasse : Cegléd. Gend. : Abony. $í§f Abony (Str. Budapest—Szolnok). Apotheke. Községi hivő (Getneinde- richter) : Tóth Ambrus. Községi jeggző (Gerne,nde- notár) : Arányi Sándor. Alégéit,logyzó (Vizenotär) : Holczer József. Községi állatorvos (Genu- Tierarzt) : Szirtes Miksa. Földbirtok o s ok (Grund be­sitzen) : özv. Andó Józsefné (37) id. Andó László (37) — Bálint József (33) — Balogh Péterné (77) Bekő. Ferenc (38) — Berente Já­nos (34) — ifj. Beretvás János (499) -- Czirják Ambrus (95) — Czirják János (45) — Demeter Jó­zsef (48) — Dús Gergely (28) — Erdei Mihály (43) — Jalsoviczky Sándor (187) — id. N„ Faragó Ba­lázs (119) — V. Faragó Dénes (145) — V. Faragó Ferenci (60, b. 25) — Farkas Ferenc (519) — Füle Ferenc (51) — Füle József (51) — Gaál László (94) — Grünhut Test­vérek (75) — Győri Albert (34) — Halász Gyula (239) — Hegedűs András (36) — Hegedűs Dénes (67) Hegedűs László (53) — Horváth Gergely (53) — Józan Imre (52) Kamocsai József (38) — Kánya Sándor (62) — özv. Kaszap Jó­zsefné (36) — Kecskés Istvánné (47) Kenyeres György örökösei (55) Kiss Kálmánné (36) — ifj. M. Kiss Pálné (26) — Klúrer Gyu­láné (45) — Kriskó Pál örökösei (60) — Legelő társulat (26) — Liptai György (192) — Luzsányi alapít­vány (82) — Magyar István (31) Makai Albert (31) — Megyesi Mi­hály R. (27) — Molnár József A. (37) — Nagy István (79, b. 75) — Nagy István (38) — Nagy Jakab (83) — ifj. Nyíri Mihályné (58) — özv. Oláh Józsefnél (27) — Oláh Károlyné (49) — Pálinkás Ferenc (136) — Pap Albertné (38) — Pé­csi Bódog (45) — Pesti György (29) — Pintér László (32) — Po- zsér János (45) — Rapi József (40) Rátóti András (38) •- Reggel Fe­renc (30) — Richter Áron örökö­sei (210) — Róm kath. Egyház (28) — Somodi János (26) — Soós László (250) — Steinfeld Gy. (27) — Szabó Károly (77) — dr. Szabó Mihály (121) — Szakái Gy. (36) — Szakái László (73) — Szí­vós Lajos (43) — Skolovszky Mik­lós (107) — Szűcs Ferenc (23) — Szűcs László örökösei (33) — Szűcs Pál örökösei (46) — Szüle András (35) — Tóth Ferencné (34) Darú Tóth János (75) — Tóth Jó­zsef Belus (28) — Tóth Sándor Dóra (55) — Túri Ferenc örökösei (25) — Túri Sándor Ludas (52)i — Újvári Antal (75, b. 95) — Váradi László (76) — Zombori Károly (33) ifj. Zsoldos Bálintné (38). Fölftb érlők (Grundpächter) : Andó László (24) — Bálint János (33) — Bencz Ambrus (22) — Csípő Ambrus (34) — Czina Ferenc (62) — Farkas Sándor (60) — Füle János (187) — ifj. Fűzi István (16) — Győri Ferenc (23) — Ha­lasi Sándor (54) — ifj. Hegedűs László (53) — Hornyik István (95) Jakab József (43) — Kaszap Fe­renc (36) — Koncz István (58) — Kucsera Pál (73) — Mari Pálné (22) — Mikes János (36) — Mol­nár Ferenc (77) - G. Nagy József (104) — Simor Nagy László (35) Nagy Sándor (50) — ifj. Németh 1457 92

Next

/
Oldalképek
Tartalom