Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - T

Tiszaföldvár — Tiszafüred N. Szabó József — Varga Antal — Vazárih István. Szatócsok (Krämer) : ifj. Barcza Gábor — Benke Ferenc — ifj. Csendes József — özv. Czappeil Ar- minné — Dobrasi Lajosné — Er­dei Imre — Fekete Sámuelné — Huszár László — Kiss Dombó Fe­renc — Kossi János — Máté László — Mekler Károly — Mol­nár István — Nagy Gábor — Poroszlói Ferencné — özv. Szi­tás Benedekné — Varga Imre. Szeszfőzők (Spiritusbrennereien) : Bárány Kálmán — Enyedi István Hornyik Mihály — Kalóz Ferenc özv. Kasai Ferencné — Kuki Já­nos — Szukovics Mihály — Papp János — Pásztrai Bálint — Pécsi József — Pintér János — özv. Polyoka Istvánná — özv. K. Sapu Istvánná — ifj. Stamovina Lajos Stibinger Ferenc — Süveges Bá­lint — Szabó Mihály — Szénási Sándor — Szedmák Pál — Szend- rei András — özv. Székely László- né — Tamási Teréz — B. Tóth Károly — Tóth Lászlóné. Szíjgyártók (Riemer): Ácsai Lajos és Társa — Helmeczi Károly — Oopovics József — AVlaszák Jáno? Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Soós Mátyás. Szobafestők (Zimmcrmaler) : özv. Máhr Andrásné — Soós Mátyás Tóth János — Urbán Lajos. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xTiszaf öld vári Hangya fogy. és ért. szöv. — xTiszaföldvári hitel- szövetkezet. Szűcs (Kürschner) : Csernáh Ist­ván. Szülésznők (Hebammen): Árvái Pi­roska — Bálint Ignácné — Gu­lyás Jánosné — Novák Imréné — Papp Pálné — Poroszlai Imréné Szabó Terézia. Takács (Weber): Szűcs József. Takarékpénztár (Sparkasse): Szol­noki mezőgazdasági takarékpénz­tár rt. fiókja. Téglagyárak (Ziegelfabriken): Koz­ma Gyula — Martfűi téglagyár. Temetkezési vállalat (Beerdigungs­unternehmung): özv. Tóth Jánosné Timár (Lohgerber): özv. B. Nagy Andrsáné. Tollkereskedő (Federnhdlr.) : Vá- radi Sándor. Üveges (Glaser): Bona Dezső. Vaskereskedő (Eisenhändler) : La- páth Géza. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler) : ifj. Balogh Ferenc — Bíró Albert — Farkas Sándorné Fekete József — ifi. A. Kovács Sándor __— Lapáth Géza — Mol­nár Gáborné — Molnár Lajos — Nagy József — Nagy Zsigmond — Poroszlai Ferenc —Sándor József Süveg Ferenc — Szabó László. Vendéglősök (Gaswirte): Ácsai Gi­zella — Deutsch Vilmos — Kiss ' Ernőné — özv. Ratits Mihályné. TISZAFÜRED. Nk., Heves vm„ tiszafüredi j. Kk. Miskolc. 9686 lak. Közs. jző, akv.. rk., ref. és izr. fe. Trvszék : Eger. Járás- bir., (tkv.). áll.-pénzt., p. ü. szak., cs. ö., cs. járásparancsnokság. (Füzesabony—debreceni vonal). "S' Orvos, állatorvos, gyögyzser- tár, takarékpénztár, bank, fogy.- és hitelszöv., tégla- és cserépgyár. Orsz. vásár : Január 4—5., április 17—18.. augusztus 7—8., október 2—3. kirakodóvásár. Február 7., március 6., május 1., június 5., julius 3.. szeptember 4., november 6. és december 4. állatvásár. TISZAFÜRED. Gg„ Komitat Heves, Bez. Tiszafüred. HK. Mis­kolc. 9686 Einw. Gemeindenotär, Matrikelamt, rk., ref. und isr. fej. Ger. : Eger. Bezirksger.. (Grund- buchsamt), Staatskasse, Finanzabt.. Gend., Gend. Bez.-Kommando. üg®© -f$r öfer. Arzt. Tierarzt, Apothe­ke, Sparkasse, Bank, Konsum- u. Ki editgenossenschaft. Ziegelfabrik. Jahrmärkte : 4—5. Januar, 17—18. April, 7—8. August. 2—3 Oktober Krammarkt. Am 7. Februar, 6. März, 1 Mai, 5. Juni. 3. Juli, 4. September, 6. November und 4. Dezember Viehmarkt. Főszolgabíró (Oberstuhl­richter) : Dr. Mocsáry György. Szolgabiró (Stuhlrichter) : Székelyhídi Géza. ‘ Orvosok (Aerzte): Aszódi István — Kiss Aladár — Kuthy Elek — Schlesinger László — Szántó Kálmán. Ügyvédek (Advokaten): Békefi Lajos — Buday Pál — Epstein Jenő — Ruttkai Elemér — Soltész Henrik — Turkovics Emil Végh József — Weinberger Dezső. Földbirtokosok (Grundbe sitzer) : Ács András — Ács G. András — Ács István — Ács V. István — id. Ács János — Ács K. József — Ács Lajos — Ács Mik­lós — Ács Pál — özv. Acsádi Já­nosné — Ádám János — Ádám Pál — Adorján Mihály — Arany Zoltán — Bakó György — Bállá Menyhért — Balogh Gáspár — Balogh Józsefné — ifj. Barna Ist­ván — Bancs Miklós — Barta Kálmán — Bartos Mátyás — Báta Miklós — Beke G. Márton — özv. Benczky Miklósné — Bérar Lajos — özv. Bódi Lajosné — Bódi Miklósné — Bodnár György Bodnár József — Bodnár Sándor Bölkey Ignác — Boros Jánosné — ifj. Boros Sámuelné — B. Bomes János — özv. Czeglédi Jánosné — Czekdi János — Csóka Kálmánné Csóka Mátyás — ifj. Csontos Imre Csontos István — özv. Csontos Jánosné — Csontos Lajos — Cson­tos László — Csontos Péterné — id. Csur.gula János — Debrör Já­nos — özv. Decsev Sándor — Do­bár István — Dobár Lajos — 1 Epstein Sándor — Erdei Lajos — Erhardt László — Fábri Dezső — Fazekas László — Fegyvenczky Mihály — Fejér László — Fekete Sámuel — Fiala Árpád — Fiam Ign. — Fojta Istv. — Fojta Lajos — Gál Nyeste Imre — Gál Nyeste Mátyás Góth Péter — Gulyás Sándoer — Gyöngy István — id. Gyulás Jó- asef — G. Hajdú Györgyné — Hajnal András — Hamar Gyula — id. Harangi István — özv. Hordi- csai Sándorné — Hardicsai Sán­dor — ifj. Hegyi András — Hor­váth József — Irhán Mihály — Jacsó János — Johári Lajosné — .Tover György — özv. Jusztus Gyuláné — Kalmár József — Kandőr Tibor — Kántor István — B. Kántor István — Kántor Lajos Katona János — Kecskés Andor Kiss Ádám — Kiss Bálint — Kiss Benedek — Kiss Ferenc — id. Kiss István — ifj. Kiss István — M. Kiss Mihály — H. Kovács And­rás — Kovács Ferenc — H. Ko­vács György — Kovács Györgyné özv. Kovács Gyuláné — Kovács Józsefné — Kovács Kálmán — J. Kovács Mihály — Kovassy Kál­mán — özv. Kuczik Lörincné — Kucsovich György — Cs. Kuli Já­nos — Kuli Mihály — Kun György Kun József — Kun Mihály — Kuti Lajos — Labancz István — M. Labancz János — P. László Imre — Lauber István — Lecskó Ignác — Lipcsei Ákos — Lipcsei Árpád — Lipcsei Attila — Lipcsei Imréné — Lipcsei Tamás — Ma­darász István — Major Péter — Mlinkó Bertalan — Mlinkó István Mohács Miklós — Molnár Balázs Monoki János — Monoki Mihály id. Monoki Pál — Maroki István P. Nagy András — Nagy B. And­rás — Nagy Imre — B. Nagy Imre — Sz. Nagy József — Nagy Károlyné — Nagy Lajos — Sz. Nagy Mihály — Sz. Nagy Vincze Nagy Zsigmond — Nemes András Nemes Miklós — Németh József Németh László — ifj. Nyuró Gás­pár — özv. Nyuró G.-né — P. Oláh András — Sz. Oláh István Oláh Márton — Oláh Miklós — U. Oláh Sándor — Pál József — Pálfy Dániel — Pálfy Károlyné Pallagi Jánosné — Papp Sámuel Péterlfy János — Plasku Istvánná Plasku János — özv. Porsit Mik­lósné — ifj. Rácz Györgyné — Rácz József — ifj. Rácz Mihály Rente Péter — Réz Imre — Ros­ták György — Rubinstein Adolf — Rubinstein Samu — Schlesinger László — özv. Schwarcz Zsig- mondné — Sencs András — Sünön Boldizsár — Simon István — Sipos András — özv. Sipos Józsefné — Sipos Sándor — Soltész György Soltész János — Soós Ignác — Soós József — Steiner Ede — Szabó Albert — Cs. Szabó András ifj. Szabó György — özv. Szabó Györgyné — B. Szabó Gyula — J. Szabó Imre — J. Szabó Imré­né — Szabó István — B. Szabó István — E. Szabó István — Sz. Szabó István — K. Szabó János Sz. Szabó János — W. Szabó Já­nos — özv. Szabó Jánosné — P. Szabó József — Szabó Lajos — B. Szabó Lajos — H. Szabó Lajos Szabó László — Cs. Szabó Mátyás Szabó Mihály — D. Szabó Mihály Sz. Szabó Mihály — K. Szabó Mi­hályné — Szabó Miklósné — P. Szabó Pál — B, Szabó Péter — Szalontai Gábor — özv. Szegedi fetvánné — Szegedi Mihály — Szekerka Miklós — özv. Szilágyi Sándorné — Szirák Mihály — Szmandra András — Szőke János Szőke Sándor — Szövetes Mihály Szövetes G. Mihály — Szűcs István Szűcsi Péterné — özv. Szűcs Pé­terné — Takács János — Tokai Ferenc — B. Tóth János — Cs. Tóth József — G. Tóth István — özv. Tóth Józsefné — Tóth József özv. Tóth Mihályné — Tóth Mik lós — özv. Török Lajosné — Túri Gergely — Uncsa András — Vá- radi Kálmán — Varga János — Varga Lajos — Végh András — özv. Végh Istvánná — Végh Jó­zsef — Végh Zsigmond — Végh Zsigmondné — Weinberger Dezső AVeisz Gáspár — Zakay István — Zakay János — Zelei András — Zrínyi János — özv. Zrínyi M.-né. Föld bérlők (Grundpächter) : Seiner Márton — Wildmann Gy. Asztalosok (Tischler): Aranyi Gyula — Fischer Henrik — Fü- vesy Lajos — Hadviga Mihály — Klinszki Gyula — Laki Károly — Oláh Gergely — Saflanszky An­tal — Tálas János. Bádogosok (Spengler): Gáleik An­tal — Réz József — Schwarcz Jenő — Somogyi János. Bank (Bank): xTiszavi(léki bank részvénytársaság. Bodega (Bodega): Győri Ferenc. Borbélyok (Barbiere): Fejér Sán­dor — Győri Gyula — Tasinczky Géza — Rosenberg Gyula. Bőrkereskedő (Lederhändler): Schwarcz Menyhért. Cipészek (Schuhmacher): Batta Márton — Bede János — Ezek Teréz — Faragó Ferenc — Fa­zekas József — Ferenczy Gyula Ferge Sándor — Funk Bernát — Hajdú György — Hajdú József ifj. Juhász József — Klein Lajos Komlós Lajqs — Komlósi Károly Kovács András — Kovács György Kulcscsár Zsigmond — Mészlai Sá­muel — Nagy Lajos — Oláh István Pásti Istv. — Smoner Adolf — Szabó András — Szabó József — Sza- náos I.ajos — Szemkó József — Szén Ferenc — Szenes Mihály — Szilágyi Zsigmond — Szmancha András — Tóth József — Tren- csényi Gyula — Varga Mihály. Cipőkereskedő (Schuhhdlr.); x01áh lEtvánné. Csizmadiák (Tschismenm.): Borzos József — Erdélyi Zsigmond — Juhász József — Kántor Lajos Kiss Imre — Kiss Lajos —Molnár Pál — vitéz Nagy Kálmán — ifj. Roffa Gábor — Roffa János Szathmáry János — Szécsi And­rás — xSzécsi Andrásné — Tóth József — Tóth Miklós — ifj. Végh János. Cukrászok (Zuckerbäcker): Barna József — Menértovits József — Schwarcz Márton. Divatárukereskedők (Modewaren» handler); xBraun Ignác és Fia Kamzler-féle divatáruház. Drogéria (Drogerie); Spányi Gy. Épitési vállalkozó (Bauunterneh­mer) ; Soltész József. Fakereskedők (Holzhdlr.); xKlein Arthur — Raimprecht Ödön. Fazekasok (Hafner): Katona János Katona Miklósné — Simon István Fényezők (Lackierer): Barna Bá­lint — Kilián József. Fényképészek (Photographen): Mártha István — Petrányi Pál. Gépészek (Maßchii. isten): Bauer Jem a István — Debreczerű Győző Kovács Kálmán — Kovács Sán­dor — Márki Gyula — Matya- sovszki József — Tolfi László. Gépjavítás (Maschineneparatur); Groszmann és Trencsényi. Gyógyszertárak (Apotheken): Ep­stein Géza — Herer Gábor. Hajózási vállalat (Schiííartsun- ternehmung); xKözéptisza hajó zási és kereskedelmi rt. Hentesek (Selcher); Ádám József Barsó Mátyásné — Besenyei 1st ván — Kovács Balázs — Soós- Elemér — Tolnai Mihály — Tol nai Zsigmond — Tóth Kálmán- Végh Mihályné. Kalapos (Hutmácher): Reif Gyula. Kárpitos (Tapezierer): Kovács Pál. Kefekőtők (Bürstenbinder): Blau Albert — Kovács János. Kelmefestő (Stolfärber) : Konrád Ferenc. Kéményseprő (Rauchfangkehrer): Katrmah György. Kerékgyártók (AVagner); Beke Ist­ván — Haar Gyula — Mohácsi Miklós — ifj. Szabó Lajos és Fia. Kertészek (Gärtner): Végh József dr. Zsigri Géza. Korcsmárosok (Wirte); Braun Áb­rahám — Briger Ábrahám — Friedmann Ármin — Lebovits- Sándorné — Pechstein Dávid — Piliczer Ignác — Rosenfeld Lőrinc Tolnai Lajos. Kosárfonók (Korbflechter): ?Ko- sárfonó rt. — Tormai Miklós Kovácsok (Schmiede): Fodor Mik­lós — Haár József — Heszkovicí Henrik — Kovács Kálmán és Fia — Lőrinczi Gábor — Márki József — Matyasovszky Károlv Nagy B. Rudolf — Veres Béla Zrínyi Mihály. Kőművesek (Maurer): Balog Lajos Borsik Ferenc — Kerekes István Kovács János — Oláh Imro — Túri Gergely — Wagner Márton. Kötélgyártók (Seiler): Arany József Arany Zoltán — Kalmár Menv- hórt — Kulcsár József. Kutcsináló mester (Brunnenbauer): Thoma Elek. Lakatosok (Schlosser); Beke Már­ton — ifj. Bonsik Ferenc — Bor­sik József — Fojta András — Spinczer Alajos Malmok (Mühlen): Csáki Kálmán- xHungária hengermalom rt. Mészárosok (Fleischer): Batta Kál mán — Braun Sámuel — Glu- sius Béla — Speczer Béla. Mozgóképszinh. (Lichtbildtheater): Bika mozgó. Nőiszabők (Damenschneider): Gla­ser Bernátné — Laki Lajos — Mihali Gáspár. Nyomda (Druckerei); Goldstein Ädolf. Órások (Uhrmacher); Filipovics: Bernátné — Kolb Lajos — Lebo- vits Sándor — Schönfeld Lipót Schwarcz Sámuel — Weiszmann Icnác. Pék (Bäcker): Tuza József. Rőfösárukereskedök (Schnittwaren­händler) ; Breuer Ferenc Breuer Ignác és Fia — Kanczler Emánuel — Kanczler Simon — Lebovits Jenő. Ruhakereskedő (Kleiderhändler): xSzabó Sándor. Sertéskereskedők (Schweinehdlr.): Hurdicsai Sándor — Soltész György — Zsoldi Mihály. Sirkőraktár (Grabsteinlager); Gold­stein Adolf. Szabók (Schneider): Ackermann Simon — Biró Bodnár J. — Far­sang Pál — ifj. Fazekas András Gyulai István — Haas Lina — xHaas Simon — Ilidvéghy József Kende Kálmán — Kiszel Józsefné Kißzl József — Lefkovits Lajos — Lőw Béla — Makrai Kálmán — Makrai Lajos — Molnár Sándor Muorovics László — Nemes Jenő- Nyuró Gyula — öller János — Pethes Ferenc — Schönwald Miksa — Schwarcz Mór — Till Lajos — Weisz Károly. Szappanfőző (Seifensied.): Schwarcz Mór. Szatócsok (Krämer); xBreier Ma- tild — Csonka László — Heler Dávidné. — xKovács József — Pucsek András — xRosenfeld' Sándor — xRubdnstein Salamonná xRubinstein Samu — Weiszmann József. Szeszfőzde (Spiritusbrennerei): XT- szafüredi gyümölcsért, és közp. szeszfőzde szöv. Szesznagykereskedők Spiritusgross­händler) : xRubinstein Adolf — *Schwarcz Menyhért. Szíjgyártók (Riemer): ifj. Milink- hoffer Pál — Tóth István. Szitakészitő iparos (Siebmacher): Boknyik J. Szobafestők (Zimmermaler): Nagy B. Gyula — Ungár József. 1437

Next

/
Oldalképek
Tartalom