Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - NY

Jálias (669) — dr. Kralovánszkv László (279) — Krizsán István (29) Lázár Károly (18) — Leidenfrost Károly (378) — dr. Mannó István (328) — Máté János (29) — Máté Károly (35) — Máté Sándorné (31) — Mórer Róbert (20) — br. Nyáry László (92) — dr. Nyári Miklós (503) — Pálfy Károly (22) dr. Pinísich Oszkár (397) — Ri- báry László (32) — Tóth István (16) - Wekerle Géza (960) — dr. Wekerle Sándor (265). Föld béri ők (Grundpächter) : Baár László (47) — Bermula Pál (39) — Cser na Ferenc (47) — Ekrik József (48) — Fajt József <83) — Farkas István (48) — Fitos Ferenc (563) — Földvárszki János (34) — Friedmann Jakab (600) — Garló Pál (40) — özv, Glüksmann Jakabné (54) — özv. Graf Adolfné (587) — id. Gyar- mathy Bálint (55 — ifj. Gyar­mathv Bálint (52) — Gyarmathy Pál (45) - Hornyák Pál (58) — Incsédi Ferenc (38) — Jurik Já­nos (70) — Kaldenecker János (59) — ifj Kaldenecker János (50) — Kaldenecker József (78) Keindl György (60) — Kemenezer János (25) — Kiss György (46) Kovács János (60) — Kovács Jó- z.seí (108) — Ivoistyán Sámuel (73) Langfelder Dezső (70) — Lauter János (170) — Lauter Lénárd (56) — özv. Ledniczki Istvánná (51) — Lendér József (44) — Len­gyel András (51) — Liptai Béla (83) — özv. Liptai Sándorné (61) Maczkó Antal és Társa (107) — Mayer Adám (90) — Meinéh And­rás (37) — Meinéh János (30) — id. Mészáros Mátyás (47) — Mi- sányi János (50) — Monger Mi­hály (52) — Nagy István (135) — Pálfi Pál (21) — Peterdi László (42) - Pintér Pál (48) - Prin­ner István és Társa (57) — Riz- mayer János (36) — Schenk András (33) — Seifert János (106) Serfőzö János (175) — özv. Ser­főző Józsefné (45) — Serfőző Pál (185) — Serfőző Sándorné és Társa (60) — Spaniel Ferencné (43) — Susmann Jánosné (36) — Susmann Márton (159) — Sveier Lőrincz (64) — id. Sveier Lőrinc és Társa (54) — Szecsei Kálmán (69) — Szeidenleder Lénárd (37) özv. Szemők Sándorné (36) — Tóth Györgyné (56) — Tóth Mi­hály (62) — Tönkő János (25) — Varga Ambrus (58) — Varga Ba­lázs és Társa (38) — Vitéz Béla (39) — Weisz György (52) — Zsí­ros György (101). Ács (Zimmermeister): Urbán Pál. Asztalos (Tischler): Pintér István. Borbély (Barbier): Gyulai József. Bognárok (Wagner): Bernula La­jos — Ilakkel József — Pava- zsony Mihály. Borkereskedők (Weinhändler): Po- lencsár Mihály — Újvári István. Cipészek (Schuhmacher): Domonyi Sándor — Gál János. Cséplögéptulajdonos (Droschma- schineneigentümer): Hakkel Ist­ván és Társai. Korcsmái'osok (Wirte): Ilorák István — özv. Magocsi Andrásné Máté Sándorné — ifj. Urbán István — Valentyik István. Kovácsok (Schmiede): Fizi Fe­rencné — Ilakker János. Kőműves (Maurer): Békés István. Malom (Mühle): Leidenforst K. (gőz. Dampf). Marhakereskedö (Viehhdlr.): ifj. Epres István. Szabó (Schneider): Sulany János. Szatócs (Krämer): Bernula István Csapó Györgvné — id. Deák Jó­zsefné — Valasskai János. Szeszfőző (Spiritusbrenner): ifj. Gengelicski János. Szövetkezet (Genossensch.): xNyár- egyháza községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. NYÁRSAPÁT. Puszta, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vm. Nagykőrös rtv.-hoz tartozik. SS? (Budapest— —szegedi vonal). “S'. NYÁRSAPÁT. Puszta, Kom. Pest-Pilis-Solt-Kiskun. Gehört zur Stadt Nagykőrös, fi©® (Str. Buda­pest—Szeged). “S“. Szőlőbirtokos ( W eingarten- besitzer) : x Polliik Emánuel és Társa, Budapest, IV., Ko­ronaherceg u. 14., Budafok, Duna- sor 9—12. Nyáregyháza N YERGESU J FALU. Nk„ Komárom-Esztergom közig, egy, egyes, vm., esztergomi j. Kk. Győr. 2498 lak. Közs. jzö., akv. rk. fel. Trvszék : Pestvidéki. Já- rásbir. (tkv.). áll.-pénzt., n. ü. bizt.: Esztergom. P. ü. ig.: Buda- pest-vidéki. P. ü. szak., vámőrség, cs. ö. (Almásfüzitő—eszter­izcmi vonal) -Qr ®Söj. Angol kisasszonyok óvodája és el. isk... gimn., áll. el. isk., fogy. szöv.. hitelszöv., olvasókör, orvos, gyógy­szertár, tégla- és cementgyár, kő­szénbánya. NYERGESU J FALU. Gg.. Komárom-Esztergom adm. prov, verein. Kom., Bez. Esztergom. HK. Győr. 2498 Einw. Gemeinde- Potär, Matrikelamt. Rk. te. Ger.: Für den Pester Landbezirk. Be­zirksgericht, (Grundbuchsamt). Staatsk., Finanzkommissariat: Esz­tergom. Finanzdir. : Budapst-Um- gebung. Finanzabt., Zollwache, Gend. Jpjfi (Str. Almásfüzitő— Esztergom). JE»7. Klein­kinderbewahranstalt u. Elementar­schule der Englische Fräulein Gymnasium, Konsumgenossensch Kreditgenossensch., Les^klub. Arzt. Apotheke, Ziegel- und Zementfab­rik, Kohlengrube. Közs. jegyző (Gemeindeno- tär) : Kelemen Ferenc. Segédjeggző (Vizenotär) : Zsitvay József. Adóügyi jegyző (Notar für Steuerangelegenheiten) : Markó Aurél. Körorvos (Kreisarzt) : Deutsch Ármin. Állatorvos (Tierarzt) : Ka- tula Géza. F ö l dbirt o kosok (Grundbe­sitzer): id. Adolf Ferenc (16j — Bauer János (22) — Burgermeisz- ter István (18) — Egyesült tégla- és cementgyár (119) — Ernszt Já­nos (18) — Gurgalics Mihály (28) Hartmann Péter (84) — Herceg- primási urad. (3300) — Hummel János (16) — Keil József (15) — Komeiner János (18) — Közbirto­kosság (62é) — Lederberger Pál (112) — Lohner István B. (18) — Lohner István Z. (16) — Lohner János T. (30) — Lohner József (16) — Lohner Mihály (16) — Mayer Ferenc (44) — Mayer Já­nos k. (21) — Mayer Mihály (15. b. 8) — dr. Meltzker József (60) Pédl István (26) — Puchner Al­bert (21) — Puchner János V. (25) — Sátori Miksa (300) — Schalk Mihály (24) — Tóth István (23) — Török Mihály (16). Földbérlő (Grundpächter): Maksav Gyula (204). Szölöbirtokos (Weingarlen- besitzer): Ridly János. Ácsok (Zimmermeisler): Fleiscl. Pál -- Lohner Pál — Mechler József — Mechler Mihály. Asztalosok (Tischler): Horváth Márton — Klimstein János — Pottókár Ferenc — Pratska Li- pót — Schulhoíl János. Bognárok (Wagner): Papp József Speier József. Borbélyok (Barbiere): Hummel Pál — Rodák József — Spier M. Cementgyár (Zementfabr.) : *Egye- sült tégla- és cementgyár rt. — Sátori Miksa. Cipészek (Schuhmacher): Buri Já nos — Csissmann József — Ho­her Sándor — Hevelmayer Já­nos — Lederberger Mihály — Mogyoróssi Ferenc — Nedesacki Ferenc — Somogyi Ferenc. Fakereskedő (Ilolzhdlr.): Eliren- feld Mór. Fatermelő (Holzproduzent): Rengei Kálmán és Társa. Fuvarosok (Fuhrwerker): Abronics János — Abronics József — Adolf Albert — ifj. Adolf Fe­renc — Bárok János — Bauer János — Burgermiester István Bürgermeister Márton — Eipl Márton — Ernszt János — Groschl János — Heiligermann János — Hummel János — Hummel József — Hummel Lipót Janositz Ferenc — Janositz Ist­ván — Juhász János — Kappen­stern Antal — Keil József — Ke­resztes József — Komeiner Ist­ván — Komeiner József — Kose- lák Ferenc — Koselák János — Lakner Márton — Lohner Fe­— Nyirábrány renc — Lohner István — Loh­ner Jakab — Lohner János — Lohner József — Lohner Már­ton — özv. Lohner Mátyásné — Mayer Ferenc — Mayer József Mayer Mihály — özv. Mechler Jánosné — Mechler Mihály — Mehmer József — ifj. Mencz Já­nos — Menner István — id. Menner János — ifj. Meyer Já­nos — Obroiiits Ferenc — ifj. Piedl István — Puchner János özv. Puchler Jánosné — Redl István — Ridli Albert — Schalk Károly — Schalk Mihály — Scheirich Ferenc — Schromeir István — Somogyi Péter — Speier Ferenc — Speier János özv. Speier Mártonná — Speier Mihály — Speier Mihályné — Szabó János — Szabó Józsefné Szabó Mihály — Szantner János Török Antal — Török István — ifj. Török János — Török József Török Mihály — Varga Ferenc Varga István —Varga Mihály — ifj. Weingarten János — Wierl István — Willinger Ferenc. Géplakatos (Maschinenschlosser): Wierl József. Gyógyszertár (Apotheke): Pozsgay Gy. örök. b. Lakner Lajos (Szent Lajos király). Halász ' (Fischer): Szabó Román. Kádáruk (Böttcher): Lohner Ist­ván — Török Ferenc — ifj. Tö­rök István. Kifőzés (Garküche) : Rajmák Gy. Korcsmárosok (Wirte): Heiliger­mann Mihály — Nimmerfrih Vincéné — Szabó Sándorné. Kovácsok (Schmiede): Pracska János — Speier János. Kőfaragók (Steinmetze): Dabas Ferenc — Hartmann Péter — Lederberger Pál —■ Schulhoíl I. Kőművesek (Maurer): Fischer Mi­hály — Guszen József — Heili­germann János — Keimisch Já­nos — Schremschitz Márton. Kőszénbánya (Kohlenbergwerk): *Esztergom-szászvári kőszénbánya rt. (Bu-tapest) nyergesujfalui bányatelepe. Lakatosok (Schlosser): Lohner István — Rodák József. Malom (Mühle): Gunebi Dezső és Ledergruber (nyersolaj, Rohöl). Mészárosok (Fleischer): Brenhen Mihály — Mayer Ferenc — Misza József — ifj. Török János. Pékek (Bäcker): Bürgermeister Mihály — Lohner Antal — Rédli János. Szabók (Schneider): Mayer Mi­hály — Sáchi Mihály — Schron József — ifj. Soldi Antal — id. Szalári Antal. Szatócsok (Krämer): Ernszt Ist­ván — Meíszermann Ferenc — Óváry Mihályné — Rédli Ferenc Speier Mihály. Szobafestő (Zimmermaler) : Heili­germann József, Szövetkezetek (Genossenschaften): xNyergesujfalui Hangya fogy. és ért. szöv. — xNyergesujfalui hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Szülésznők (Hebammen): Drisehl Józsefné ■— Somogyi Ferencné. Téglakereskedő (Ziegelhändler): Schromeisz István. Varrónők (Näherinnen) : Dabos Juliska — Haber Sándorné — Meíszermann Maliid — Pottokár Józsefné — Tóth Katalin. Vegyeskereskedők (Gemischtwareu- händler): Bürgermeister István Ehrenfeld Mór — Ehrenfeld Náthán és Fia — Fischbein Ig­nác — Kohn Dávid — Szűcs Mária. Vendéglősük (Gastwirte): Ernszt István — Osztarek Ferencné — özv. Szalári Ferencné. NYERGESUJ FALU-CE­MENTGYÁR. ^ixx Esztergom vm., esztergomi j. Almásfüzitő— esztergomi vonal. NYERGESUJFALU-CE­MENTGYÁR. ®gixx Kom. Esz­tergom, Bez. Esztergom. Str. Almásfüzitő—Esztergom. MYÉSTA. Kk., Abauj -Torna vm., szikszói j., 220 lak. Kjző., akv.: Selyeb. Rk. te- Trvszék,, p. ü. ig.: Miskolc. Járásbir., (tkv.^ áll.-pénzt., P. ü. bizt., tani: Szikszó. Cs. ö.: Selyeb. Szikszó. (Miskolc—hidasnémeti vo­1161 nal). Selyeb. 'S" Felsővadász. Rk. el. isk., fogy. szöv. NY ÉST A. Kg., Kom. Abauj- Torna, Bez. Szikszó, 220 Einw. Kreisnotär. Matrikelamt: Selyeb. Rk. Ka. Uer. Finanzdir.: Miskoic. Bezirksgericht, (Grundbuchsamt), Staatskasse, Finanzkommissariat. Schulinspektorat: Szikszó. Gend.: Selyeb. lüg Szikszó. (Str. Miskolc —Hidasnémeti). Selyeb. 'S" Felsővadász. Rk. Elementarschule, Konsumgenossenschaft. Biró (Richter) : Mókái János. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Bukszár András (20) Bukszár Mihály (18) — Bukszár Sámuel (35) — Drótos János (29) Ó. Géczi János (22) — Kramcsák András (24) — Libó János (17) Oltványi Antal (25) — Tamás András (20) — Tamás György (20). Asztalos (Tischler): Gercsák Mi­hály és Társa. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Bukszár Sá­muel — Germán András — Makrai György — Tamás Ferenc Tamás György. Korcsmáros (Wirt): özv. Fried­mann Sámuelné­Olajütő (Ölschläger): Géczy János. Szövetkeze* (Genossensch.): xNyés- tai Flangya fogy. és ért. szöv. Ügynök (Agent): Krajnyák István. NYIM. Kk., Somogy vm., tabi 470 lak. Kjző., akv.: Ságvár. Trvszék.: Kaposvár. Járásbir.. (tkv.): Tab. Áll.-pénzt.: Karád. Cs. ö.: Adánd. Som—Nagybe- rény. (Kaposvár—siófoki vonal). Ságvár. "S" Som-Berény. NYIM. Kg., Kom. Somogy, Bez. Tab, 470 Einw. Kreisnotär, Mat­rikelamt: Ságvár. Ger.: Kaposvár. Bezirksgericht, (Grundbuchsamt): Tab. Staatsk.: Karád. Gend.: Adánd. ÜítP Som—Nagyberény. (Str. Kaposvár—Siófok). Ság­vár. "S" Som—Berény. Földbi rtok os o k ( Grundbe­sitzer): Álló István (112) — Hcttyci János (196) — Keresztes Jáno- (24) — Mojzes József (17). Ács (Zimmermeister): Pöczöly J Bognár (Wagner): Dukai István. Cipészek (Schuhmacher): Drusza József — Makai Sándor. Korcsmáros (Wirt): Antal Janos. Kovácsok (Schmiede): Eberhardt János — Horváth Sándor. Takács (Weber): Pöczöly István. Tejkereskedő (Milchhdlr.): Szma- tona Mátyásné. Tojáskereskedő (Eierhändler): Gas- parics István. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren händler) : Antal János — Tóth József. NYIRÁBRÁNY. Nk„ Szabolcs­ún« közig. egy. egyes, vm., liget­aljai j. Kk. Debrecen. 4000 lak. Főszolgabírói hiv.: Nyiracsád. Közs. jzö., akv. rk., gk. te. Trv.- vényszék: Nyíregyháza. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt.: Nagykálló. Cs. ö.: Nyiracsád. Vámszak. par., vámőrség, áll. rend. határszéli ki- rendeltség (debreceni kerület), vámkirendeltség. (Debrecen— Nyirábrány—érmihályfalvai vonal). Vám- és útlevélvizsgálat. "S~ NYIRÁBRÁNY. Gg., Szabolcs- Ung adm. prov. verein. Kom., Bez. Ligetalja. HK. Debrecen. 4000 Einw. Oberstuhlrichteramt: Nyiracsád. Gemeindenotár, Mat- rikelamt. Rk., gk. te- Ger.: Nyír­egyháza. Bezirksgericht. (Grund­buchsamt), Staatsk.: Nagykálló. Gend.: Nyiracsád. Zollabt. kom., Zollwache, Grenzexpositur der Staatl. Polizei (Debrecener Be­zirk), Zollexpositur. (Str. Debrecen—Nyirábrány—Érmihálv- falva). Zoll- und Passrevision "S“. Közs. birö (Gemeinderichler) : Tóth János. Főjegyző (Obernotär): He­gedűs Béla. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Balogh Miklósné (45) — Berkovics Miksa (1292) — özv. Bory Béláné (1611) — dr. Brau­ner István — (870) — Buday Gyu­la (198) — Czukor Márton (787) özv. Dessewfly Aurélné (510) — Dessewtly Manó (338) — Eszenyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom