Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - J

Jászkisér — Jászladány István Ferenc (16) — özv. Gócza .Jánosné (30) — Gócza J. József <(75) — Gócza Sámuel (43) — Gócza Sándor (24) — Gócza G. Sándor (30) — Góbor Bálint (16) Gombos Károly (21, b. 10) — özv. Gömöri Sándorné (16) — Gőz Jó- .zsef (21) — id. Gőz János (16) — Guba Ferenc (16) — Cs. Guba Já­nos (25) — ifj. Cs. Guba József <24) — Guba Mihály (21) — Guba Sándor (25) — Gulyás Albert (45) Gulyás András (17) — Gulyás Fe­renc (19) — Gyenes István (19) — Hajdú Áron (31) — Hajdú József •(130) — Hajdú Zsigmond (40) — Hajnal András (32) — Hajnal Áron (42) — Hajnal Áron (24) — Haj­nal István (23) — Hajnal Péter (16) — Hajnal Sándor (30) — dr. Hegedűs Kálmán (750) — Helle Ferenc (16) — Horváth István (70) Horváth Károly (23) — Horváth Hajós (16) — Horváth László (60i Hűvös Ferenc (23) — Hűvös Zsig­mond (16) — Jakab Andor (140) — Jakab János (17) — özv. Jakab Pe­temé (52) — Járvás Lajos (16, b. 22) — Jászkisér község (100) — Jászkisér község iskolaalapja (41) ifj. Juhász András (19) — Juhász Fetenc (40) —• ifj. Juhász Ferencné •(16) — Juhász K. János (16) — Juhász Sándor (16) — Juhász M. Sándor (20) — Kis István (16) — Kovács Ferenc (32) — Kovách Gerzson (16) — ifj. K. Kovács Já­nos (40) — M. Kovács János (21) «özv. Kovács Jánosné (29) — Kovács M. József (17) — ifj. M. Kovács Mihály (16) — id. M. Kovács Mi­hály (l9) — Kovács Sándorné (16) M. Kovács Zsigmond (40) — M. Kovács Zsigmondné (40) — Körí­tés István (19) — Köntés István '■(16) — Köntés József (24) — özv. Köntés Sándorné (17) — Köntés Zsigmondné (16) — Közös legel­tető társaság (300) — Küry Andor (400) — Kűri András (36) — Kűri Gerzsonné (54) — özv. Kür.y Jó- zsefné (30) — Ládi András (16) — Ládi A. József (18, b. 14) — özv. Ládi Andrásné (38) — K. Ládi Jó­zsef (17) — Laki Farkas (28) — Lovász János (16, b. 22) — Lovász Mihályné (18) — Luktor András 4.43) — Medve Sámuel (36) — T. Mészáros András (30) -- íd. Mé­száros József (24) — ifj. Mészáros József (24) — K. Mészáros Mihá.y •(17) — T. Mészáros Mihály (24) — Mészáros Zsigmond (16) — Miklós -József (24) —• Mihályi Antal (50) Mihályi K. István (20) — Molnár Sándor (24) — Nagy A. István (19) — Nagy Jakab Gábor (17) — Nemes G. Áron (50) — özv. Nemes Perencné (45) — Nemes János (28) S. Nemes József (61) — K. Nemes Józsefné (35) — Nemes Károly (20, b. 30) — Nemes Mihály (130) Nemes G. Sándor (23) — Ötvös Sándor (40) — Pádár László (22) Pap János (17) — Perjési Józsefné (20) — Perjési Sándor (23) — Per­jési Gy. Sándor (17) — Podma­nicki Ferenc (23) — Raab Sámuel (34) - Kákái Lajos (18) - P.e­iorm. Egyház (54) — Róm. kath. egyház (86) — Rusvai Kálmán (23) Sárközi József (17) — D. Sebők István (23) — Sebők János és Ágoston (24) — Sebők D. Mihály (43) — Sebők K. Pál (29) - Si­mon Ferenc (70) — Silye Áron (11) — Silye Gáborné (16) — Silye JP Ferenc (16) — özv. Silye Já­nosné (100) — Silye P. Sándor (21) Solymosi Ferenc (16, b. 30) — Steinwalter Ödönné (38) — özv. Sulyok Endréné (80) — Szabó András (30) — Szabó András (21) ÜS'k. Szabó András (60) — Szabó Ferenc (24) — Szabó Ferenc (16) L. Szabó Ferenc (17, b. 18) — M. Szabó Ferenc (45) — id. Ns. Szabó Ferenc (130) — ifj. Ns. Szabó Fe­renc (36) — id. K. Szabó István 23) — L. Szabó István (27) — özv. G. Szabó Istvánná (42) — A. Szabó János (25) — Szabó G. János (20) Szabó József (70) — K. Szabó Jó­zsef (25) — Ns. Szabó József (54) Szabó Károly (24) — Szabó H. Jó­zsef (16) — L. Szabó P. József (110) — Szabó Mihály (60) — ifj. Szabó Mihály (23) — G. Szabó Mihálv (74) L. Szabó Mihály (26) — Szabó M. Pál (21) -- H. Szabó Sámuel (42) — L. Szabó Sámuelné (52) — Szabó Sándorné (33) - Szabó L. Sándor (28) — K. Szabó Sándor (104) — ifj. K. Szabó Sándor (20) — ifj. L. Szabó -Sándor (57) — L. Szabó P. Sándor 894 (40) — Szaniszló Gábor (28) — .Szanku András (19) — Szanku Jó­zsef (18) — Szanku Sándor (16) — Szanku Tamás (18, b. 16) — özv. Szentpéteri Istvánná (19) — Szent- péteri József (19) — Szentpéteri Kálmán (16) — Szentpéteri Márton (18) — Szentpéteri Richárd (22) Szentpéteri Sámuel (17) — Szent­péteri Sándor (23) — Szeremi G. Aron (26) — G. Szeremi Ferenc (43) — özv. Szeremi Jánosné (19) Szeremi Mihály (30) — Szeremi J. Mihály (18) — Szeremi Péter (16) Szeremi Sámuel (34) — Szeremi Zsigmond (36) — Szeremi N. Zsig- mond (41) — N. Szeremi Zsigmond (21) — Szikszai Lajos (29) — Szi­lágyi Jánosné (31) — özv. Szilágyi Sándorné (17) — Szinok Istvánná (19) — Szőke János (16) — Szőke Józsefné (23) — Szőke Mihály (20) Szűcs József (52) — Szűcs Sándor 170, b. 20) — ifj. Szüle András (19) id Szüle F'erenc (22) — ifj. Szüle Ferencné (18, b. 30) — Szüle Ist­ván (32) — Szüle József (40) ­Szüle Mihály (60) — ifjú Szült Mihály (22) — Tajti Gábor (28) — Tajti István (26) — alv. Tamás András (56) — Tamás Áronné (16) Tamás Ferenc (21) — K. Ta­más F'erenc (20) — Tamás Gábor (55) — Tamás Gerzson (29) alv. Tamás István (21) — N. Ta­más János (60) — K. Tamás József (40) — K. Tamás Mihály (16) — G. Tamás Zsigmond (50) — néhai Tamás Zsigmond örökösei (40) — Tanító Istvánná (16) — Tataki Sándor (36) — br. Than Károlyné és gr. Török Sándorné (800) — Tóth Gy. András (75) — K. Tóth Erzsébet (20) — Tóth S. Ferenc (65) - K. Tóth Ferenc. (20) - T. Tóth Ferencné (29) — Tóth József (16) — Tóth G. József (16) — ifj. Tóth P. József (20) — Tóth Sá­muel (18) — id. Tóth Sándor (68) Tóth G. Sándor (40) — T. Tóth Sándor (16) — Tóth Tarnásné (19) Tóth Tamás Ferenc (20) — K. Tóth Zsigmond (21) — Urbán Ist­ván'(19) — Urbán József (46) — Urbán L. Pál (23) — Urbán Zsig­mond (27) — üveges Mihály (16) Varga István (17) — P. Vattai István (26) -- Veres András (16) — K. Veres Gerzson (21) — Verős Tstván (34) — Veres G. János (17) Veres József (16) — Veres Lajos (39) — Veres Sándor (22) — Ve­res G. Sándor (23) -- Vincze Fe­renc (65) — Vincze Pál (65) — Virágh András (28) — id. Virágh József (24) — Virágh Sándor (23) özv. Virágh Jánosné (25) — Zsák Kálmánná (25\ Viildbérlőh (Grundpächter) : Rarta József (81) — Besze Pál (15) Csintó István (18) — Darók János (25) — Darók Sándor (20) — Emődi István (15) — Fazekas Gusztáv (18) — T. Gombos Bálint (20) - Gulyás Mihály (17) ­Hajagos József (45) — Harnos Tstván (18) — Jási Tstván (20) — .Tási József (41) — Kovács Sámuel (16) — Kozma István (53) — Nagy M. Alajos (18) — Nemes Ferenc. (16) — id. K. Nemes György — Nvitrai Péter (15) — Pap István (23) — Pap Zsigmond (25) — Pod- maniczkv András (18) — Simon­-"áros Miklós (22) —• Silve Tstván (43) — Solymosi István (16) — K. Szabó János (18). Aesok (Zimmermeister): Ifj. Apáti Szabó Sándor — Benedek Antal — Birkás Ferenc — Csapó Lajos — Korsós Miklós — Nobik Pál — id. F. Szabó András — H. Tóth István — Üveges Mihály -- Veress István. Asztalosok (Tischler): Berényi Ben­jámin — Petrovics Pál — Schmia János — Solymosi Pál — Szabó Gyula — Veress Gerzson. Bádogosok (Spengler): Gerbl Imre — Mihályi József. Baromfikereskedök (Geflügelhänd­ler): Balogh Istvánné — Berecz Istvánné — Berki Gáborné — Berse Erzsébet — Biró Ferencné — Bo­né Sándorné — özv. Burka Ist­vánné — özv. Csajági Ferencné — Csajági Jánosié — Csajági Jó­zsefné — id. Csathó Mihály — Csömör Julianna — Deme Ist­vánné — Dudás Pál — Dudás Pálné — Dunkó Béla — Ertényi Antalné — Győr Erzsébet — Ilajdu János — Káli Ferencné — Krasz- nár Erzsébet — Kun Józsefné — Markovics Józsefné — Mihályi Borbála — Benkő S.-né — Sár­közi Józsefné — Silye Sándorné — Schlagetter Gyuláné — özv. Solymosi Jánosné — id. F'. Szabó Andrásné — L. Szabó Ferencné — M. Szabó Ferencné — L. Sza­bó István — ifj. M. Szabó Pál — Szikszai Istvánné — Sturz And­rásné — özv. Tóth Istvánné — Túri Pplné — Varga Józsefné — Vigh Sándorné — id. Zsálé Kál­mán. Bazáros (.Basarwarenhändler): özv. Nagy Józsefné. Bizományos (Kommissionär): özv. Nagy Józsefné. Bognár (Wagner): Pinne Mihály. Borbélyok (Barbiere): Apáthi Szabó István — Bander Sándor Imre — Durszt János — Taisz Antal — Tavacsák József — Tóth Jenő — Tóth Zsigmond. Cipészek (Schuhmacher): Barak Sándor — Baranyi András — Bende Mihály — Bessenyei And­rás — Fehér András — Fehér Ist­ván — Fürj József — Gábor Sán­dor — Kapni János — ifj. Katona István — Kiss Alajos — D. Kiss Sándor — Lőrincz Balázs — Nagy József — Otta Károly —- Petrovics Mihály — Szabó János. Cukrász (Zuckerbäcker) : Dréher Mátyás. Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Id. Balogh Balázs — Barna István — Bikás István — Bikás János — Bozsik Károly — Borsós Gerzson — id. F'odor Mihály — Jászkiséri fogy. szöv. — M. Kovács Pál — Kűri Andor — Markovics József — Nortély Sándor — Rajnics István — D. Sebők Jánosné — L. Szabó Sándor — Szanku János — Szűcs Ferenc — Szüle Lajos — N. Ta­más János — Tamás József — Urbán József — Varga István. Csizmadiák (Tschismenmacher); Balogh József — M. Kovács Sán­dor — Schwarcz Jakab. Esztergályos (Drechsler); Berényi Károly. Fakereskedők (Holzhändler): xHel- ler János — Pintér Jenőné —L. Szabó Mihály — Tóth Sándor. Fuvarosok (Fuhrwerken): Ardré Sándor — Berényei Gábor — Bo­kor Mihály — Emődi József - Földvári Sándor — F. Gombos Áron — Kovács Antal — Kovács Ferenc — Kovács József — M. Nagy Zsigmond — Szombathi Sá­muel. Gabonakereskedő (Gctreidehändlerl: Bartus Orbán. Gabonaügynök (Getreideagent): Cs, Guba Zsigmond. Gyógyszertár (Apotheke) : Czaicli Zs. Kornél (Magyar Korona). Gyümölcskereskedő (Obsthändler) • Dudás Jánosné. Hentesek (Selcher) : Farkas Ba­lázs — Farkas Pál — ifj. Gere Sándor — Tóth Mihály — Varga József. Kalapos (Hutmacher): Vágó V. Kárpitos (Tapezierer): Juhász A, Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Havas János. Kerékgyártók (Wagner) : Berényi József — Farkas István — Gó- I cza Áron — Juhász András — Kiss József — ifj. Szánthó Sán­dor — Vóna József. Korcsmárosok (Wirte) : özv. Bá- lintné — Csűr András — Glanck Andor — Cs. Guba István — özv. Hűvös Zsigmondné — Kaiser Gyula — Mezei Albert — özv. Me­zei Józsefné — Schwartz Jakab Szeveni Áron — ifj. Szeveni Im- réné — özv. F. Tóth Tamásnö — özv. Tóth Zsigmondné. Kovácsok (Schmiede) : K. Barna Péter — ifj. Balázs Sándor — Juhász Gyula — Juhász József — Kántor Ferenc — ifj. Zs. Kis András — Kovács Sándor — Ládi István — Nemes P. Áron — Papp Sándor — Rákói Lajos — ifj. Sznnka Sámuel — Szűcs Lajos. Kőművesek (Maurer): Beke József Besenyei János — Fazekas János ifj. Győr István — Káli Lajos. Kötélgyártó (Seilei): Vóna András. Lakatosok (Schlosser): Beke Mi­hály — id. Pírner József — Sze­rénái Sándor — Tóth Sándor. Lókereskedö (Pferdehdlr.): Bauer József. Magkeresketlő (Sainenhdlr.): Sán- • dór Andrásné. Malmok (Mühlen) : Balogh János (szivógáz és nyersolaj — Sauggas u. Rohöl) — Bozsik Károly (szi­vógáz, Sauggas) — Müle J., bér­lők Neu Jakab és Fia (gőz, Dampf). Mészáros (I'leischer): Szigeti Gy. Mosoda (Wäscherei) : Somodi Sándorné. Nőiszahók - (Damenschneider): Bo­ros János — Gubicz Pál — D. Kiss József — Medveczki Gellért A. Nagy János — M. Nagy Mi­hály — Németh Árpád — Né­meth János — Punner Konrád — ifj. Szabó András — L. Szabó Ferenc — Szilágyi György — Tóth Sándor. Nyersbőrkereskedő (Rohhäutehänd­ler): Steiner József. Órások (Uhrmacher): Göncző Jó­zsef — D. Kiss Mihály. Pék (Bäcker): Gomola Sándor. Rőföskereskedők (Schnittwaren­händler): xFriedmann Lipótné — Fuksz Jenő — Katzburg Jenő. Sertéskereskedő (Schweinehändler): Agócs Mihály. Szabók (Schneider) : ifj. Kovács Károly — Pomázi Kálmán. Szatócsok (Krämer): Besenyi And­rás — özv, Frisch Ignácné — Juhász István — Marosán János­né — Nagy Lajos — özv. Petro-, vies Józsefné — Reinfeld Adolf Szabó Johanna — Szaszák József özv. Tóth Áronné — Vóna István Szíjgyártók (Riemer) : id. Gócza József — ifj. Mészáros András. Szobafestő (Zimmermaler): ifj. Né­meth János. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Lölei József. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xJászkiséri fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet — xJászkiséri hi­telszövetkezet (OKH). Szülésznők (Hebammen): Kató Jó­zsefné — Korsós Miklósné — özv. Orbán Mihályné. Takarékpénztár (Sparkasse): xJász- vidéki takarékpénztár rt. Tojáskercskedő (Eierhändler): özv. Szerémi Pálné. Tolikereskedők (Federnhändler) : Dudás Pálné — Duka Kálmánné özv. Duka Lászlóné — Duka Ru­dolf — Lárok Adolf — Lárok Ferencné — Moga Jenő — Ta- lasi Barnáné. Varrónők (Näherinnen) :• Durszt Jánosné — Kali Rózsi — Ma­gány Elekné — Mentler Ida '— Salai Istvánné — Somogyi Mi­hályné — Smidt Mária — Vóna Mariska. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): Atlasz Jenő — Griín- baum Lajos — Holkó Józsefné — xJászkiséri fogy. szöv. — M. Ko­vács Pál — xKuklor Zsuzsanna — xLeitner Gyula — Patai Sándor Sámuel Arthur — xSchwarcz Sán­dorné — özv. Steinfeld Sámuel­né — Szántai Sándor — Szellő Gábor — xTréba Elemér — Üve­ge Ferenc. Vengéglős (Gastwirt) : Deák M. Zsibárusok (Trödler) : Bárok Sá­muelné — Bárok Zsigmond — özv. Rácz Pali Mártonná — Túri Józsefné. JÁSZLADÁNY. Nk„ Jász- Nagykun-Szotnok várni., jászsági alsó j., Kk. Debrecen. 9416 lak. Főszolgabírói hivatal : Jászapáti. Közs. jző, akv.. rk. fe. Trvszék : Szolnok. Járásbir. (tkv.) : Jász­apáti. All.-pénzt. : Jászberény. Cs. ö. j|$f (Ujszász—vámosgyörki vonal). Orvos, gvógy­szertár, takarékpénztárak, fogy.- szöv. — Orsz. vásár : Január 18., április 5., julius 2. és november 22.-ik napját magába foglaló va­sárnap és hétfő. JÁSZLADÁNY. Gg„ Komitat Jász-Nagykun-Szoinok, Bez. Jász­sági alsó. FIK. Debrecen. 9416 Einw. Stuhlrichteramt : Jászapáti. Gemeindenotär, Matrikelamt, rk. Gericht : Szolnok. Bezirksger. rundb.-Amt) : Jászapáti. Staats­kasse : Jászberény. Gend. feg (Str. Ujszász—Vámosgyörk). -grjEE»-. Arzt, Apotheke, Sparkas­sen. Konsumgenossenschaft. Jahr­märkte : Sonntag und Montag jener Wochen, die auf 18 Januar, 5. April, 2. Juli und 22. Novem­ber fallen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom