Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - J

Jászapáti — Jászárokszállás Lókercskedők (Pferdehändl.); Déli Kálmán — Kragh András. Malmok (Mühlen): Jászapáti gőz­malom rt. (gőz, Dampf) — Vágó Gábor (nyersolaj, Rohöl). Marhakereskedő (Viehhändler); Császár János. Mozgóképszínház (Lichtbildtheater): Koczka Gyula, Nyomda (Druckerei): Szabó Béla. Órások (Uhrmacher): özv. Andrási Mihályné — Donáth József — Lássányi Sándor — Lócskai Ist­ván — Nagy Gy. István. Rőfösárukereskedők (Schnit twaren- hándler): Bencsik Ignác — özv. Donáth Sámuelné — Dzurik Test­vérek — Grossmann Gyula — Kiss Sándor — xKohn József — Pataki Juhász — Práger Mihály — xPráger Testvéreik — Rácz Barnáné — Rácz Béláné — Stern és Kramer — Stern Salamon — Sugár Márton. Rövidárukereskedők (Kurzwaren- händler): Fekete Lajos — Feurer Károly — Galamb Zoltán — Reu- feld Pepi — Simon Dávidné. Sertéskereskedők (Schweinehdlr.); Kovács Cs. István — Kovács Ist­ván —• Kovács Kálmán — Rácz Imre — Rapi János — Urbán .1. Sörnagykereskedő (Biergrosshdlr.): xDeák Zsigmond. Szabók, férfi (Herrenschneider) : Andrási János — Bárdos Balázs Bécsi Antal — Bitarovszkv Lajos Bordás Ferenc — Budai Miklós Császár Imre — Farkas S. Mik­lós — Gál Pál — Göncző István Gyenes János — Gyenes László Holló István — Hubai András — Hubai István — Kalmár Elek — Kalmár Sándor — Karkus Meny­hért — Kiss S. István — Kiss Jó. zsefc— Kovács Lajos — özv. Med. recski Jánosné — Mihály Gábor — Miklós Pál — Muráméi László — Nyitrai János — Réz Bertalan — Réz János — Rusvai Ferenc — Rusvai Miklós — Szabari Imre — Szabó György — Szatmár Andor — Szőke Lajos — Tóth Ignác — Tóth K. István — Vágó László — Varga József — Vásárhelyi L­Szabók, női (Damenschneider): özv. Bagi Dezsőné — Gyenes László — Kiss G. István — Nagy P. Lukács — Vincze Lajos. Szappankercskedők (Seifenhändler); Stabari Lajos — özv. Stabari Já­nosié. Szatócsok (Krämer): Bolvos László Fehér János — Illés Gáborné — Jacsó Gergely — Nyitrai Elek — Rigó Mihály — Trekánv Berta­lan — özv. Urbán Imréné — Vágó Franci — Weintraub Her­máimé. Szíjgyártók (Riemer): Csik János — Vágó Bertalan. Szobafestők (Zimmermaler): Gö­möri Ferenc — Gömöri Imre — Ledécsi József. Szikvizgyárak (Sodawasserfabr.): Árvái Nagy Ferenc --- Fekete M. Szövetkezetek (Genossenschaften): xJászapáti Hangya fogy és ért. szövetk. — xJászapáti hitelszövet­kezet (OKI!) — xJászapáti ipa­rosok és kereskedők önsegélyző szövetkezete. Szűcsök (Kürschner): ifj. Ambrus Miklós — Bartus Gábor — Bir- kás Imre — Dányi Imre. Szülésznők (Hebammen): Antal La- josné — Illés Istvánná — Márton Józsefné — Menyhárt Istvánná — Tarsik Istvánná — Ragó Gáborné — Veleni Andrásné. Takácsok (Weber): Polgári Ferenc — Szaniszló János — Wiszó Józs. Téglagyár (Ziegelfabrik): Adám Ba­iázs. Tejszövetkezet (Milchgenossensch.): xApáthi tejszövetkezet. Temetkezési vállalat (Beerdigungs­unternehmung): Hunyadi Jánosné. Tollkereskedök (Federnhändler) ; Balogh Dezső — Balog Ferenc — Balog Géza — Berger Zsigmond — Búzái Istvánná — Búzái Zsig­mond — Duka Ferencné - Far­kas Ádám *- Farkas Antalné — Farkas Béláné — F'arkas Gáspár — Farkas Gergely — Farkas Géza Farkas Gusztáv — Farkas Gyula Farkas Ignác — Farkas Rudolf Farkas Teréz — Freireich Má­tyás — Jónás Zsigmondné —Kalla Sátiílorné — Kállai Zsigáné — Kökény Kálmán — Mezei Szilvesz­ter — Pál Józsefné — Pál Lajosné — Rácz Aladár — Rácz Antal — 884 Rácz Béla — Rácz Imre — Rácz János — Rácz Kálmán — Rácz L.-né — özv. Rácz Mária — Rácz P. Orbán — Szaru Árpád — Szá­va Géza — Száva Lajos. Varrónők (Näherinnen): Andrási Eleonóra — özv. Bagi Dezsőné — Birkás Erzsébet — Borbás Piros Csintó Anna — Dósa Anna— özv. Dósa Istvánná — Dósa Péterné — Dsemberi Kató — Fekete Szi- lárdné — Guttmann Béláné — Hu­bai Erzsébet — Hári Máténé — Kálmán Jánosné — Kis J. Jánosné — özv. Laszlavik Gyuláné — Nyitrai Teréz — Papp Etelka — Petrovics Antalné — Szilái) Ve­rona — Táj ti Margót t — Táj tik Klára — Verbóczi Józsefné. Vaskereskedő (Eisenhdlr.); xKien- tzel József. Vegyeskereskedők (GemischtWaren­händler)- özv, Berger Mihályné Bvitz János — xDózsa József — Feurer Ferenc — Feurer Lajos — Gaál László — xGróf Károly — xGrossmann József — Gyöngyösi Kálmán — Hangya fogy. szöv. — xImrik József — Kertész József — Knopfler Géza — Koczka Andor — Papp Kálmán — Prókay Sán­dor — Rudaván György — Schuhl- beck Elemérné — Stern Erzsébet — Szabari István — Vuisbecker Károlvné. Zsibárusok (Trödler) : Birkás Fér. — Farkas Lászlóné — özv. Gulyás Lajosné — Illés Ferencné — La­katos Lajosné — Rácz Ignácné — Rácz Imréné — Rácz Rozália — Szaru Sebestyén — Sára Szil- vesztenré — Tajti Bertalanná — özv. Tóth Bertalanná — Tóth K. Péterné — Urbán Istvánná -- Zsidró Mihályné. JÁSZÁROKSZÁLLÁS. Nk„ Jász-Nagykun-Szolnok vm., jász­sági felső j. Kk. Debrecen. 13.619 lak. Főszolgabírói hiv. : Jászbe­rény. Közs. jző, akv., rk. izr. ^9. Trvszék : Szolnok. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt., p. ü. bizt. : Jászbe­rény. P. ü. szak., cs ö. lüf (Uj- szász—vámosgvörki vonal). Orvos, állatorvos, gyógy­szertár, gőz- és kádfürdő, fogy.- szőv., takarékpénztár, bank, bőr- raktár-szöv., kaszinó, birtokos-kör, iparos-otthon, kath. kör, torna­klub, munkáskor, téglagyár. Tűz­oltóság (önk.) — Orsz. vásár : február 24—25., junius 15—16, augusztus 5—6., szeptember 21 — 22. Ha köznap, a megelőző vasár­napon, elsőnap állatvásár, másnap kirakodóvásár. JÁSZÁROKSZÁLLÁS. Gg„ Kom. Jász-Nagykun-Szolnok, Bez. Jászsági felső. HK. Debrecen. 13.619 Einw. Stuhlrichteramt : Jászberény. Gemeindenotär, Matri­kelamt, rk., isr. fia. Ger. : Szol­nok. Bezirksgericht (Grundbuchs­amt), Staalsk., Finanzkommissa­riat : Jászberény. Finanzabt., Gend. JgSg (Str. Ujszász—Vámos- györk). (lißSj. Arzt, Tier­arzt, Apotheke, Dampf- u. Wan­nenbad, Konsumgenossenschaft, Sparkasse, Bank, Lederlager­genossenschaft, Kasino, Grundbe­sitzerklub, Gewerbeheim, Kath. Verein, Turnklub, Arbeiterverein, Ziegelfabrik. Feuerwehr (freiw.). Jahrmärkte : 24—25. Februar, 15 —16. Juni. 5—6. August, 21—22. September. Wenn Wochentag, dann am vorangehenden Sonntag, erster Tag Viehmarkt, zweiter Tag Krammarkt. Községi bíró (Gemeinde riehter) : Pádai Kálmán. , Főjegyző (Obernotür) : Ba- zsó Gábor. II. jegyző (II. Notür): Ma­gyar Béla. Seg éti jegyzők (Vizenotüre): Nemoda József — Sínkovics Miklós. Adóügyi jegyző (Notür füt Stzuerangelegenheiten) : Torba Ferenc. Or vosok (Aerzle) : Gombos Gyula — Katona Gyula — Ko­csién Géza. Állatorvos (Tierarzt): Nagy Rezső. Ügyvédek (Advokaten) : Csiz­madia László — Donath Linót — Mocsár Lajos — Molnár Rudolf Sipos Géza. /■' ö Idb irtó k o sok (Grundbe­sitzer) : Aczél József (71%) — Agócs Ernán (28) — Agócs Ignác (27) — Agócs János (37) — Ágocs Sándor (16) — özv. Alachi Jó­zsefné (51) — André Alajos (390 André. Alajos (22) — André/Antal (17) — André Antal (15) — An­dré Balázs (28) — André Bálint (25) — André Émán (16) — André Ferenc (85, b. 8) — André Ferenc (15) — André István (31) — Antal Ernán (1i>%) — Antal K. Balázs (24) — Antal Mátyás (23) — Bach Ernán (84) — Ballagó Lajos (45) Ballagó Émán (41) — Ballagó Fe­renc (96) — özv. Ballagó Imréné (23%) — özv. Ballagó Józsefné (36) — Ballagó P. Émán él6) - Ballagó P. Sándor — (34) — Barócsi Alajos (24%) — özv. Baróczi Ala­josné (22%) — Barócsi B. Ferenc (26) — özv. Barócsi Ferencné (33) Barócsi Ignác (17) — id. Barócsi József (23) — ifj. Barócsi József (20) — Barócsi Mátyás (20) — Bata Émán (25, b. 93) — id. Bata Ferenc (28) — Barta Ferenc (16) Bobák Antal (29%) — Bobák An­tal (23) — Bobák Alajos (24) — Bobák Balázs (18) — Bobák Bá- 'int (27, b. 33) — Bobák Béla (11. b. 14) — Bobák Émán (29) — özv. Bobák Émánné (25) — Bobák Émán (37) — özv. Bobák Ferencné (15) - Bobák Ignác (52) - Bobák K. Ferenc (18%) — Bobák József (25) — Bobák János (48) — Bobák József (32) — Bobák József (19) Bobák K. Sándor (17) — Bódizs Alajos (22) — özv. Bódizs Ala- josné (68) — Bódizs Émán (51) Bódizs Gy. Émán (22) — Bódizs R. Émán (26) — Bódizs Ferenc. (35) — Bódizs Ferenc (36) — Bó­dizs Gy. Balázs (18) — Bódizs Jó­zsef (56) — Bódizs Ignác (26) — özv. Bódizs R. Sándorné (26) — özv. Bordás Andrásné (98) — Bor­dás Émán (16) — Bordás B. Ist­ván (90) — Bordás Istvánné (20) Bordás József (77) — özv. Bordás Józsefné (22) —- özv. Bordás Já­nosné (47) — Bordás D. József (76) — Bordás K- József (21%) — Bordás, Mátyás (26, b. 24) — Bor­dás Sándor (37) — özv. Budai An­drásné (92) — Budai Balázs (61) Budai János örök. (30%) — Budai János (27%) — Budai János (25) Budai Sándor (18) — özv. Csersó Ferencné (14, b. 9) — Csikós Bá­lint (33) — id. Csikós Balázs (49) ifj. Csikós Balázs (37) — Csikós B. Balázs (16%) — Csikós Béla (38) — Csikós Béla (25) — Csikós Émán (59, b. 5) — özv. Csikós Ferencné (17%) — özv. Csikós Gáborné (30) — id. Csikós János (19) — Csikósi János (38) — Csi­kós József (40) — Csikós Józséf (38) — Csikós K. Balázs (21%) Csikós Mátyás (18%) — özv. Csor­dás Bólintné (20) — Csoszor István (35) — id. Csuka Bálint (28) — ifj. Csuka Bálint (38) — Csuka Ignác (21%) — Csuka István (35%) — Csuka János (38) — Cudarik Balázs (16) — Czakó Jó­zsef (25) — Demény István (45) özv. Demény Jánosné (38) — De­mény Sándor (23) — Dóka Sándor (19, b. 16) — özv. Dóka Sándorné és Demény József (61) — Dósa Balázs (17%) — Dósa Bálint (19) Dósa Émán (21%) — Dósa Ferenc (31) — özv. Dósa Istvánné (35) Dósa József (30) — özv. Dósa Já­nosné (19) — Dósa Mátyás (21) Dósa Mihály (39) — özv. Dósa Pálné (17% — Dósa Sándor (17*/a) Fakus Alajosné (23%) — Fakus Ignác (101,- b. 7) — Fahász B. Jó­zsef (24) — Faragó Alajos (22) — özv. Faragó Balázsné (27) — Fa­ragó Émán (43) — Farkas Émán (16) — Faragó K. Émán (20) — özv. Faragó R. Émánné (24) — Faragó R. János (23%) — Faragó Sándor (19) — özv. Faragó Sán­dorné (29) — Farkas Alajos (84) özv. Farkas Béláné (172) — Farkas Dzs. József (33) — Farkas Ferenc (31) — özv. Farkas G. Ferencné (28) — Fárkas István (17) — Far­kas János (198) — Farkas Pál (19) ifj. Farkas Pál (55) — Fehér Émán (55%) — Fehér István és Bálint (31) — özv. Fehér Istvánné (26) Fehér János (85) — özv. Fehér Jánosné (22) — özv. Fehér Mi­hályné (32) — Fehér Vendel (22) Ferencz Alajos (18) - Ferencz Balázs (35) — Ferencz Balázs (21%) — Ferencz Ignác (29) — özv. Ferencz Mátyásné (22*/a). — Férjék Ferenc (98) — Férjék Má­tyás (32) — Ficzek Ferenc (105)- Fodor Bálint (10, b. 26) — Garics Balázs (18) — Garics István (19) Gergely Ferenc (30) — ifj. Ger­gely János (20) — Gergely Sándor (19) — Görbe Émán (34) — Görbe István (17) — Görbe József (33) Guba Ferenc (15) — id. Guba Jó­zsef (16) -- Gulyás Alajos (20) — Gulyás Alajos (18%) — Gulyés Ba­lázs (29) — Gulyás Bálint (24) — Gulyás Bálint (22) — Gulyás H. Ferenc (31) — Gulyás István (21) özv. Gulyás Istvánné (35%) Gulyás János (241/2) — Gulyás József (23) - Guza Pál (30) ­Győző Bálint (25) — Győző János (28) —■ özv. Gyenes P. Émánné­(21) — Gyenes P. István (15) — Herczegh Alajos (17%) — Ilerczeg Ignác (17VS) — Herczeg Sándor y 18) — özv. Horváth Ignácné (82) Ivorny Émán (63) — özv. Kácsor Alajosné (27) — Kácsor István (18) Kasza Alajos (38) — Kasza János (35) — Kasza József (35) — Ka-1 szab Bálint (19, b. 3) —__ özv. Kaszab Bálintné (17) — Kaszab­Émán örök. (31%) — Kaszab Émán (29 V2) — Kaszab Émán (16) — Kaszab Ferenc (38) — Kaszab István (21) — Kaszab István (15%) — Kaszab János (33) — Kaszab József (23) — Ka­szab József (18) — Kc'emen Émán (17) - Kiss F. (21) - Kiss M. Ba­lázs (21%) — özv. Kiss M. Émán­né (15Vs) — id. Kiss M. Ferenc (23) — Kóczián Alajos (18) Kóczián Alajos (59) — Kóczián István (17, 6, 14) — Kóczián Já­nos (22) — özv. Kóczián Jó­zsefné (42) — Kókai Lajos (16p Kolonics Alajos (28%) — Kovács Alajos (34) — Kovács Bálint (35} Kovács Cs. Ferenc (31) — Kovács Cs. József (22) — Kovács István (17) — Kovács József (29) — Ko­vács K. Alajos (45) — Kovács K Ferenc (38) — Kovács O. Bálázs- né (52) — Kovács R. Alajos (37) Kovács R. Balázs ( 8, b. 17) — özv. Kovács R. Józsefné (°3) — Kovács V. József (32) — Kozma- István (37) — Kozma-József (15, b.- 5) — Kozma Gergely (15) — özv. Legény Balázsné (56%) — Legény József (57) — Legény Mihály (50%) — Major Alajos (25) — Ma.izik András (451 / 2) — Major Antal örök. (24%) — Maior Ba­lázs (23) — Major Ernán (34p Major József (29) — Majzik Sán­dor (2, b. 33) — Márkus Alajos (86) — özv. Márkus Alajosné (39) Márkus Antal (27) — Márkus Ba­lázs (19) — Márkus Sándor (18) ifj. Melegh B. Alajos (45) — özv. Melegh B. Alajosné (45) — Melegh B. Ferenc és gyermekei (125) — özv. Melegh B. Józsefné (23%) — Melegh B. Sándor (25) — Melegh Émán (22) — Melegh Ignác (19%. b. 24) — Mészelv József ( 8, b. 68) Mészely József (6, b. 65) —. Mé­szöly Lajos (39) — Móczár Ala­jos (34) — Móczár Andor (95) — Móczár András (23) — Móczár­Béla (19) — dr. Móczár i.ajos (83) Molnár Balázs (31) — Molnár Fe­renc (19) — Nagy Balázs (26) — Nagy Gy. Ferenc (27) — NádF Ignác (33) — Nagy J. .Jánosné (19) — Nagy KI. Alajos (19) -- Nagy KI. Lajos (16) — Nagy M. István (23) — Nagy P. Ferenc (5r b. 16) — Nagy Sándor (21) — ifj. Nemoda József ( 66) — özv. Ördög Émánné (19%) — Ördög Ignác (27) — Ördög István (17Vs) Ördög János (22) — Ördög József (23) — Ördög Sándor (17) — Ör­dög Pál (31) — Pádár Lajos (35,. b. 22) — Pap József (103) — Pap- Pál (44) — Pethes Alajos (16) — özv. Pethes Antalné (55) — Pe­thes Balázs (131) — Pethes Ferenc (19) — özv. Pethes Ferencné­(98%) — Pethes Ignác (37) — Pethes István (20) — özv. Pethes; Istvánné (24) — Pethes János (201 Pethes Mihály (272) — Pethes. Mihály és Testvérei (170) — Rédet Émán (21) — özv. Rédei l.-né (36)t id. Rédei János (18) — ifj. Rédei János (31) — Rédei Sándor (30) Rucska József (21) — id. Sándor József (25) — Semegi Ferenc (21) Semegi József (30) — ifj. Szabó Alajos (19) — özv. Szabó Alajos­né (30) — Szabó Ferenc (19) — Szabó G. József (58) — Szabó Ig­nác (53) — Szabó Ignác (21) — Szabó István (19) — Szabó János. (22) — Szabó József (19) — özv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom