Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - J

Jak — .lakóitalma 878 tékesilő szövetkezet — xJáki ön­segélyző egylet mint szöv. Téglagyár (Ziegelfabr.) : dr. Szabó Tivadar. Te.ikcreskedők (Milchhdlr.) : Hoz- bor Antal — Lakat István. Tojáskereskedö (Eierhdlr.): özv. Szabó Józsefné. Vegyeskereskedők 1Gemischt waren- händler) : özv. Iliás Lajosné — Krausz Hermin — Pintér Lajos. JAKABHÁZA. Kk., Vas vm., -szentgotthárdi j., 220 lak. Kjző, akv. : Rábafüzes. Trvszék : Szom­bathely. Járásbir. (tkv.). üllam- _pénzt., cs. ö. : Szentgotthárd. ÜS© Szentgotthárd. ^3# Rábafü- :zes. Tűzoltóság (önlc.) JAKABHÁZA. Kg., Kom. Vas, Bez. Szentgotthárd, 220 Einwoh­ner. Kreisnotür, Matrikelamt : Rábafüzes. Gericht : Szombathely. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk., Gend. : Szentgotthárd. •äp© Szentgotthárd. Rába- luzes. Feuerwehr (freiw.) F iiltlb irt o k o s öli (G rundbe- sitzer) : Bernieden János (41) — Binder Mihály (19) — Cseh János (16) — Gerger Mihály (21) — gróí Hadik Béláné (160) - Kiss Já- nosné (24) — Krausz József (17) — Község (30) — Krobotli Károly (16) — Sánta Ferenc (17) ■— Sánta Ferenc (22) — Schmidt Jánosné (18) — Schuster Alajos (17) — Simitz Ferenc (24). Cipész (Schuhmacher): Sánta K. Korcsmáros (Wirt): Wagner Alajos. Kovács (Schmied) : Mehlmauer F. Malom (Mühle) : Wagner Alajos (viz, Wasser). Swtakészitő iparos (Siebmacher) : Hoffmeister Ruppert. Szövetkezet (Genossensch.): xJakab- l'alusi hitelszövetkezet. Vegyeskereskedő 1 Gemischtwaren­händler) : Weisz János. JÁK FALVA. Kk., Borsod-lGö- -mör-Kishont közig, egyelőre egye­sített vm., edelénvi j., 270 lak. Kjző, akv. : Felsőnyárád. Trv­szék : Miskolc. Járásbir. (tkv.), áll.-pénztár : Edelény. Cs. ö. : Rudabánva. Ü5P Sajókaza (Miskolc—bánrévei vonal). Felsőnyárád. Tűzoltóság (köt.) JÁSC FALVA. Kg., Borsod-Gö- Tnör-Kishont admin, prov. ver­einigte Komitate, Bez. Edelény, 270 Einw. Kreisnotär, Matrikel­amt : Felsőnyárád. Gericht : Mis­kolc. Bezirksger. (Grundbuchs­amt), Staatsk. : Edelény. Gend. : Rudabánya. if®©' Sajókaza (Str. Miskolc—Bánréve). I'el­sőnyárád. Feuerwehr (verpfl.) Ii.ö.zsi'1/i hivő (Gemeinde- richier) : Fehér Pál. F öldbirt okos ok (Grundbe­sitzer) : Bolváry Ardor (1400) — Fehér Pál (16) — Gregus Károly (18) — Biz István (40) — Laksz Ignác (19) — Manno Sándor (200) Reitmejer Jánosné (200). Cipészek (Schuhmacher): Király János — Stefán János. Cséplőgép tulajdonos (Dresclima- schineneigentümer): Szabó Sándor. Korcsmáros (Wirt) : Laksz Ignác. JÁKó. Kk., Somogy vm., ka­posvári j., 800 lak, Kjző, akv. : Szomajom. Trvszék, (tkv.), járás- Jiir., áll.-pénzt. : Kaposvár. Cs. ö. : Nagybajom. Jákó— Nagybajom (Budapest— gyékényes! vonal). Tűzoltóság (köt.) JÁKÓ. Kg.. Kom. Somogy, Bez Kaposvár, 800 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Szomajom. Gericht (Grundbuchsamt), Bezirksgericht, Staatsk. : Kaposvár. Gend. : Nagy­bajom. ܧ© Jákó—Nagybajom (Str. Budapest—Gyékényes). Feuerwehr (verpfl.) F öldbirt Okos ok ( Grundbe­sitzer) : Bcruk Imre — Kacskovics Margit (1200) — Kustos József (19) id. Lőczi György (18) — Lőczi Sándor (22) — Márton Lajos hagv. (38) — Molnár János (16) — Or­bán József vasúti (31) — Paizs Jó­zsef (24) — Pfeiler János (25) — Szita Mihály (19) — Sötényi Ist­ván örökösei (33). Asztalos (Tischler): Józsa István. Cipész (Schuhmacher): Horváth J. Korcsmáros (Wirt) : Schuhmann Jenő. Kovácsok (Schmiede) : Czagány János — Hunkár Fülöp. Mészáros és hentes (Fleischer und Selcher) : Schuhmann Jenő. Malom (Mühle) : Biró István (ló, Pferd). Szövetkezetek (Genossenschaften) : xJákói hitelszövetkezet — xHan- gya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet. Szülésznő (Hebamme): özv. Dobos Józsefné. Vegyeskereskedő (Gemisch t waren- händler) : Pfeffer János. JÁKÓHALMA. Nk., Jász-Nag.v- kun-Szolnok vm., jászsági felső j. 1500 lak. Kk. Debrecen. Szolga­idról hiv. : Jászberény. Közs. jző, akv., rk. fe. Trvszék : Szolnok. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Jász­berény. Jászberény (9 km) (Hatvan—szolnoki vonal) és Jász- dózsa (7 km) (Ujszász—vámos- györki vonal). Rk. el. isk.. fogy. szöv., Ikptár, bank, gazdakör, iparos olvasókör, gyógy­szertár. Tűzoltóság (önk.). JÁKÓHALMA. Gg„ Kom. Jász-Nagykun-Szolnok. Bez. Jász­sági felső, 4500 Einw. IIK. Deb­recen. Stuhlrichteramt : Jászbe­rény. Gemeindenolär, Matrikel­amt, rk. fe). Ger. : Szolnok. Be­zirksger. (Grundbamt), Staatsk. : Jászberény. 43®© Jászberény (9 Km.) (Str. Hatvan—Szolnok und Jászdózsa (7 Km.) (Str. Ujszász— Yámosgyörk). Rk. Elementarschule, Konsumgenossen­schaft, Spark., Bank, Landwirt­verein, Gewerbe-Leseklub, Apo­theke. Feuerwehr (freiw.). liö.zséyi bíró (Gemeinde- richter) : Lukácsi István. Főjegyző (Obernotär) : Jo- lovich József. Seyédjoyyzök (Vizcnotäre): Gulyás László — Molnár Kálmán. Adóügyi jegyző . (Notar für Steuerangelegenheiten) : Nemoda János. Orvos (Arzt) : Bregyán Osz­kár. Állatorvos (Tierarzt) : Ber­ger László. F őt auirt okosok ( Grundbe­sitzer) : Antal László (20) — An­tal Sándor (20) — Buda István (15) — Bajzáth Ferenc (15) — Baráth Vendel (22) — Bárdos László (20) — Bella Ferenc (32) Bella Imre (15) — Beila János (38) — Bella József (20) — Bo­ríts A. Ferenc (15) *- Özv. Ho­lies Ferencné (42) — Borics Imre (22) — Özv. Borics Józsefné (32) — Csik Zoltán (80) — Csipe László (15) — Csipe Pál (15) — Csohány Mihály (26) — Csőke József (26) — Daróci István (20) Daróci Margit (22) — Dcszpoth Imre (15) — Deszpoth István (22) Dudás László (22) — Dudás Mi­hály (15) — Özv. Egyházi Jó- zseíné (17) — Egyházi Sándor (120) — Farkas András (15) — Farkas A. Béla (20) — Farkas B. Béla (15) — Farkas B. Benedek (20) — Farkas K. Imre (20) — Farkas L. Imre (50) — özv. Farkas A. Istvánná (15) — Farkas B. István (22) — Farkas I. Ist­ván (28) - Farkas M. István (15) — Farkas A. János (20) — Farkas József (20) — I'arkas B. Péter (16) — Farkas B. Sándor (18) — Fazekas István (16) — Fazekas László (22) — özv. Fe­jes Istvánná (22) — Fejes József (25) — Forgács I. Árpád (22í — Forgács Ferenc (20) — Fodor S. Imre (16) — Forgács József (28) Fodor I. József (20) — Fodor Károly (20) — Id. Forgács László (16) — Forgács S. Mátyás (20) — Forgács Mátyás Sándor (15) — Forgács Pál (22) — Forgács Sán­dor (28) — Forgács Sándor (26) Forgács M. Sándor (15) — Gál József (16) — Gubicz János (17) Gubicz Károly (22) — Gubicz Pál (18) — Hegedűs Péter (10) — Horváth András (15) — Horváth Ferenc (15) — Horváth Gábor (80) V- Horváth Imre (15) — Hor- Vát István (15) — Horváth Ist­ván (16) — Horváth János (22) özv. Horváth Károlyné (20) — Kaszab László (30) — Kátai László (60) — Kis Gergely (16) — Kis P. Sándor (36) — Koncsek De- meterné (18) — Koncsek Mihály (20) — Kovács András (15) — Kovács Jakab (26) — Kovács Mi­hály (28) — Kovács Sándor (30) Kozmóczki János (15) — Közbir­tokosság (300) — kucki István (15) — Kucki Mihály (15) — lfj. Labáth István (26) — Labáth János (16) — Labáth József (20) Labáth Kálmán (20) — Labáth Károiy (20)-— Labáth Mihály (20) Labáth Mihály (30) — László András (22) — László Balázs (20) László I. Imre (16) — László S. Imre (20) — László A. István (26) — László Jakab (15) — László A. János (30) — özv. László K. Jánosné (30) — László 1. József (18) —i László S. Sán­dor (38, b. 30) — Uzv. László Sándorné (.15) — Lászió S. Pé­ter (22) — Özv. László Péterné (16) — Lukácsi Antal (18) Lu­kácsi Balázs (16) — Lukácsi Be­nedek (15) — Lukácsi M. Dávid (15) — Lukácsi I. Imre (15) — Lukácsi M. Imre (45) — Lukácsi István (80. b. 30) — Lukácsi L. István (35) — lfj. Lukácsi P. Ist­ván (20) — Lukácsi János (16) — Lukácsi József (15) — Lukácsi F. László (18) — Lukácsi M. Pál (30) — Lékó Anna (20) — Lékó M. András (20) — Lékó S. And­rás (28) —Lékó Dávid (30) — Lékó Gergely (20) — Lékó Géza (16) — Lékó Imre (15) — Lékó B. István (48) •— Özv. Lchoczki Istvánná (26) — Lékó I. István (22) — Lékó I. István (42) — Lékó I. István (30) — Lékó 1. József (22) — Lékó B. József (26) — Lékó Károly (21) — Lékó László (18) — ifj. Lékó B. László (15) — Lékó S. Sándor (20) — Magyar János (206) — Menyhért János (20, b. 10) — Menyhárt József (18) — Meny­hárt Pál (18) — Menyhárt Sán­dor (22) — Molnár János (15) — Nagy Béla (28) — Nagy P. And­rás (15, b. 80) — Nagy Imre (100) Özv. Nagy Józsefné (20) — Nagy László (15) — Nagy D. László (15) — Nagy Miklós (16) — Nagy Sándor (15) — Papp Dávid (19) Papp Ferenc (22) — Pap Cs. Imre (36) — Paray Imre (30) — Pesti András (18) — Róna Elek (30) — Róna János (15) — Róna Menyhért (30) — Róna A. Sándor (15) — Rusvai Anna (15) — Özv. Rusvai Istvánná (32) — Sárközi József (22) — özv. Sass Imréné (16) — Özv. Sass Istvánné — Sass József (26) — Sass Sándor (15) — Selyem András (22) — Simon András (15) — Simon Mi­hály (15) — Stern Dezső (22) — Szabari Kálmán (b. 40) — Szabó K. András (15) — özv. Szabó Im­réné (30) — özv. Szabó L. Ist­vánná (17) — Szabó L. István (38) — Szabó Cs. István (16) — Szabó L. László (28) — Szabó K. Péter (15) — özv. Szabó Péterné (28) — Szilágyi József (16) — Szőllősi András (16) — özv, Szől- lősi Gergelyné (15) — Szőllősi István (26) — Szőllősi János (15) özv. Szőllősi Sándorné (18) — Terjéki Ferenc (15) — Terjéki A. Imre (16) — özv. Terjéki Imré­né (40) —Terjéki István (18) — Terjéki A. János (32) — Terjéki László (18) — Terjéki Pál (24) Terjéki A. Sándor (30) — Tóth I. Antal (18) — Tóth K. András (22) — Tóth P. Antal (15) - Tóth Ferenc (22) — Tótli P. Imre (16) — Tóth G. István (52) Tóth K. István (15) — özv. Tóth M. Istvánné (40) — özv. Tóth B. Jánosné (15) — lfj. Tóth K. Jó­zsef (15) — Tóth K. József (30) Tóth P. József (20) — Tóth M. Pál (16) — Tóth Sándor (15) — Toki Lajos (15) — Váradi Zol­tán (15) — Varga László (15) — Vass Dezső (20) — Vass István (16) — Vass Lajos (16) — özv. Vass Mihályné (25) — VasS Pál (18) — Vass Péter (22) — Vaskó István (1G) — Vozárik Antal (15) Zavagyák Ernőné (17) — Zsem- beri István (15, b. 20) — Zsidó M. János (42). Asztalosok (Tischler) : Balázs Ist­ván — Balázs Pál — Balkányi Imre — Barna József — Bona István — Csányi Sándor — xKi- rály Antal — Király Rudolf — Kovács Béla — Kovács Menyhért Molnár András — Molnár Fe­renc — özv. Molnár Lászlóné — Molnár Sándor — Muhari István Muhari József — ifj. Muhari Jó­zsef — Révfy Imre — Róna Jó­zsef ■— Sárközi István — özv. Sipos Ágostonné — Sipos Béla — Urbán Márton — ifj. Urbán Sán­dor — Valient Pál. Bank (Bank) : "Gyöngyösi bank rt. jászárokszállási fiókjának jákó- halmai kirendeltsége. Baroinfikereskedő (Geflügelhdlr.) : Fodor Lászlóné. Bognár _ (Wagner): Boniz Sándor. Borbélyok (Barbiere) : Czajbok Sándor — Helving István — Nagy Sándor — Nugyi Béla. Cipészek (Schuhmacher) : Bagi György — Csőké István — Fodor Balázs — Fodor Károly — Foth Béla — Gálffy János — id. Kap- tás Ferenc — ifj. Kaptás Ferenc Kiss István — N. Kucski István László János — Léko András — Molnár Antal — Sipos István — Sós Pál — Szabari János — Vass István — Zsőtér István. Cséplőgépfulajdonusok (Dreschma­schineneigentümer) : Csohány Mi­hály — Csőke József — özv. Koncsih Ferencné — ifj. Labáthi István — László László — Lókó László — Menyhárt Sándor — Szabó István — Szabó László. Csizmadiák (Tschismenm.) : Bo- donyi János — Bona István — Bona János — Borics István — Czipe István — Csipe Jakab ­Csőke István — Daricza István Fóth Laios — Gál János — Hor­váth András — Horváth József László Imre — Lehoczkv István Lohr Károly — Lók B. József — Molnár István — Molnár László Nagy András — Nagy B. József Sándor István — Sárközi Ipire Sárközi István — Siko P. Nán­dor — Simon János — Simon József — Szabó István — Velemi István — Zsidó András, Füszerkereskedő (Spezereiwaren­händler) : Villner Béla. Géplakatos (Maschinenschlosser) : Piffko Ferenc. Gyógyszertár (Apotheke) : Sághy Gyula. Hentesek (Selcher): Csőke András Csőke Antal — Dudás Ferenc — Forgács E. István — Rusvai Gá­bor — Urbán István — Valient Károly — Varga Pál. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Szunyega András. • Kerékgyártók (Wagner) : András János — Barna Sándor — Di- véky József — Erdélvi Sándor — Fejes Imre — özv. Fejes Imréné Fejes István — Földi János — Gál József — Hunyadi Sándor — Lékó István — Lukácsi Ferenc Tóth B. István. Koresmárosnk (Wirte) : Községi csárda — Községi fogadó — Klein József — Tóth K: József — Val­ient Aurél — özv. Villner S.-né. Kovácsok (Schmiede) : Balázs Ist­ván — Balkányi Mihály — Cso- lcány István — özv. Fejes And- rásné — Fejes József — Forgács József — Gál József — Horváth Imre — Kaptás Jakab — Kaptás József — Lajkó István — Lukács Mihály — Szajkó Lajos — Sze- kerák Béla — ifj. Szőllősi István özv. Tamási Ferencné — Vácsi Dezső. Kőművesek (Maurer) : Antal Já­nos — Fejes János — Fejes Sán­dor — Sabáth István — Vass J. Kötélgyártó (Seiler): Sajkó Sándor. Malmok (Mühlen) : Egyházi Sán­dor — Piffkó János é,s Társai (gőz, Dampf). Pékek (Bäcker) : Csőke Istvánné özv. Horváth Antal né — Vass András. ' Rőföskereskedő (Schnittwarenhänd­ler) : Klein Márkusz. Sertéskereskedő (Schweinehdlr.) : Labatb Péter. Szabók (Schneider) : Antal István Csőke János — Csőke Lajos — Demény István — Daroczi László Fazekas János — Fejes László — Fejes Mátyás — Foth András — Nagy István — Nagy B. József Szaniszlo Antal — Varga Márk Vass Anlal. Szatócsok (Krämer): Forgács Im­re — Pázmán Antal. Szobafestő (Zimmermaler) : Er­délyi Sándor. Szövetkezet (Genossensch.): xJál;ó- halmai Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet. Szülésznők (Hebammen) : Pap Cs. Lajosné — özv. Lapáth Ferencné Törőcsik Sándorné. Takácsok (Weber): Fehér Imre — Fehér István — Mári Ábel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom