Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - D

Decs Dernjen i 704 Szülésznők (Hebammen): Kelemen Józsefné — Rákos Györgvné — Tóth Józsefné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler): Babies Géza — Beck Igrácné^ — Bettelheim Miksa — Géczy Ferenc — Grünfeld Samu Guttmann Menyhért — *Kohn Fe­renc — Schwartz Miksáné. DÉDES. Kk., Borsod-Gömör-Kis- hont közig, egyelőre egyesitett vm.. sajószentpéteri j„ 1100 lak. Kjző., akv., rk., ref. te- Trvszék: Mis­kolc. Járásbir. (tkv.). áll.-pénzt.: Sajószentpéter. Cs. ö.: Bántapol- csány, üfog Nagyvisnyó-Dédes (■Eger—putnoki vonal), ‘tfgp Tűzoltóság. DÉDES. Kg., Borsod-Gömör- Kishont adm. prov. vereinigte Ko- mitate. Bez. Sajószentpéter, 1100 Einw. Kreisnotär. Matrikelamt. rk., ref. te. Ger.; Miskolc. Bezirksger. (Grundbuchsamt), Staatsk.; Sajó­szentpéter. Gend.: Bántapolcsány. ÜÖP Nagyvisnyó-Dédes (Str. Eger —Putnok). -f$rm Feuerwehr. Községi biró (Gemcinde- richler) : Lezák József. Körjegyző (Kreisnotär): Yig Gyula. Segéd jegyző (Vizenolür) . F'arkas József. földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Balogi György (15) — Ba- logi István vizi (15) — özv. Egly Józsefné (31) — Kis János (15) — Kis József (15) — Ref. lelkészi jav. (34) — Ref. tanító (15) — gróf Se­rényi István (1837) — Szaniszló Béni József (15) — id. Szaniszló István Mihály (lü) — Szaniszló Mihály András (15). Asztalos (Tischler): Majoros József Fakereskedők (Holzhändler): Klein Bernét — Schlesinger Hermann. Hentes (Selcher): Szaniszló Mihály Béni. Kereskedelmi ügynökök (Handels­agenten) : Balog Mihály — Kohn Jenő. Korcsmára* (Wirt): Frank János. Kovácsok (Schmiede): Juhász Fe­renc — Zsigmond István. Kőművesek (Maurer): Antal József Kuttor István — Kút tor Lajos. Malmok (Mühlen); Friedmann De­zső — gróf Serényi István (viz, Wasser). Mészárosok (Fleischer): Fürjes Jó­zsef — Schön Józsefné. Szatócsok (Krämer): Klein József Schön Mária — Szaniszló Mihály Béni — Szaniszló Mihály Gyula. Szövetkezet (Genossenschaft): *Köz- ségi hitelszövetkezet (OKH). Vegyeskereskedő (Gemischt waren- händler): Hornyák Gézáné és társai — Kohn Ábrahám. DÉG. Nk.. Veszprém vm.. enyingi j. Kk. Győr. 4102 lak. Közs. jző, akv.. rk., ref. te. Trvszék; Vesz­prém. Járásbir. (tkv.). áll.-pénzt, p. ü. szak.; Enying. P. ü. bizt.: Siófok. Cs. ö.: Szilasbalhás. iüfP Enying (16 km) (Gvőr—ujdombo- vári vonal). ®?s9. Rk., ref.. 3 pusztai el. isk.. fogy. szöv., iparoskör. gazdakör, orvos. Tűzol­tóság. DÉG. Gg.. Kom. Veszprém, Bez. Enying. HK. Győr. 4102 Einw. Ge- meindenotär. Matrikelamt. rk.. ref. te. Ger.; Veszprém. Bezirksger. (Grundbuchsamt). Staatsk.. Finanz­amt.: Enying. Finanzkommissariat: Siófok. Gend.; Szilasbalhás. £§$§ Enying (16 km) (Str. Gvőr—Ujdom- bovár). őSr üSWöj. Rk., ref., 3 pusztaer Elementarschule. Konsum­genossenschaft, Gewerbeklub, Arzt. Feuerwehr. Községi jegyző (Gemeinde- notär) : Dávid Károly. Or ros (Arzt) : Száva Aladár. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Ács János (22) — Bibó József (1178) — Boda Imre és Jó­zsef (43) — Boda Péter (18, b. 17) Bodri János (232) — Dormandi Géza (37) — gróf Festetich Sándor (12.131) — ifj. Horváth János (30) Karpfncr Jánós (39) — Magesfekk István (42) — Mindlinger Mihály G>2) — Mosberger Lőrinc (22) — Nagy István (60) — Panyi István (18) — Punik István (30) — Suri István (21) — Szakács Áron (27) — "Tatár Mihálv (21) — Tóth István <21) — Tüdős János (62) — Vi­téz Deci Imre (20) — Vitéz L. Péter (20). Földbérlők (Grundpächter) ; Csikvándy Ernő (2908) — Lonkai Ármin (6578) — Martcus Caesar (1178) — Szabó Lajos (37). Ácsok (Zimmermeister); Boda Ist­ván — Szentes István. Asztalosok (Tischler): Kovácsics István — Puska György. Borbély (Barbier); Halmi István. Cipészek (Schuhmacher): Demján Károly — Tatár Mihály — Vági Ferenc t- Varga Lajos. Cséplőgéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer) : Horváth János. Csizmadiák (Tschismenm.): Berki József — Bodri József — Kra- soczky János — Molnár István — Nagy Márton — Skultéti István Sörös Ferenc — Szészi Ferenc Vinis József. Építőmester (Baumeister): Fekete János. Géplakatos (Maschinenschlosser) : Berky István. Kádár (Böttcher): Veszelyi Károly. Kerékgyártó (Wagner): Horváth István. Kereskedelmi ügynök (Handels­agent) : Veszelyi Lajos. Korcsmárosok (Wirte) : Krammer Izidor — Szender János — Szi­geti Lajos. Kovácsok (Schmiede) : Kiss Lajos Rózsás Gyula. Kőművesek (Maurer); Tatár Ká­roly — Veszelyi Pál. Malmok (Mühlen): Berky István — gróf Festetics Sándor — Martens Géza (gőz. Dampf). Rőföskereskedő (Schnittwarenhänd­ler) : Weisz R. Lotti. Szabók ( Schneider): Fischer Jakab Horváth Géza — Weisz Mihály. Szatócsok (Krämer): Balogh Jó­zsef — Juhász József — özv. Krausz Mérné. Szeszfőzde (Spiritusbrenn.): *Lon- kay Ármin és fiai. Szíjgyártó (Riemer); Kszelmann István. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xDég és vidéke Hangya fogyasz­tási és ért. szöv. — *Dégi hitel­szövetkezel (OKH). Szülésznő (Hebamme): özv. Varga Józsefné. Téglagyár (Ziegelei): Fekete János. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): Hang Antal — Mayer Kálmán — Weisz Mór. D EJTÁR. Kk..Nógrád-Hont köz­igazgatásilag egyelőre egyesitett vm., balassagyarmati 1803 lak. Kjző, akv. Trvszék (tkv.), járás­bir., álí.-pénzt., p. ü. bizt.: Balassa­gyarmat. Vámhiv., cs. ö.: Érsek- vadkert. 5ÜIP (Vác—balassagyar­mati vonal). Közs. el. isk.. orvos. fogy. szöv. DEJTÁR. Kg.. Nógrád-Hont admin, prov. vereinigte Komitale, Bez. Balassagyarmat, 1803 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt. Ger. Grundbuchsamt, (Bez.-Ger.), Staats­kasse, Finanzkommissariat: Balas­sagyarmat. Zollamt, Gend.: Érsek- vadkert. (Sír. Vác—Balassa­gyarmat). “Ö~. Gemeinde-Ele­mentarschule, Arzt, Konsumgenosu senschaft. Községi bíró (Gemeinde­richter) : Gréczi István. Főjegyző (Obernotär) : Györ­ki Aron. Körjegyző (Kreisnotär): Tasy Kálmán. Segéd jegyző LVizenotär) : Kozák Sándor. Orvos (Arzt) : Szabó Dávid. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bugyi Gábor (26) — Bugyi Gergely (36) — özv. Bugyi János- né (25) — Fábián Ferenc (57) — özv. Gréczi Gergelyné (36) — Gréczi István (23) — Gréczi István (25) — Gréczi József (21) — Gréczi Mihályné (20) — Lukács Ferenc (21) — Lukács János (24) — Péter Sándor (27) — Tóth Vince (22). Földbérlő (Grundpächter) : Eckert Péter (33). Asztalosok (Tischler); Gregor Sá­muel — Serfőző Antal. Cipészek (Schuhmacher) : Fábián Károly — Szaniszló Gergely. Koresmáros (Wirt): Renner örö­kösök. Kovács (Schmied)- Gillik János. Malom (Mühle) : Eckert Péter (szi- vógáz, Sauguas). Mészáros (Fleischer) : Budovics Géza. Szabó (Schneider): Mácsik József. Szatócsok (Krämer): Blau Mórné, Liisztig Jakab — ^Molnár Sándor Szövetkezet (Genossenschaft) : ’Fo­gyasztási és ért. szöv. Terménykereskedő (Landesproduk- tenhändler); Bacsa Imre. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren- handler); Schichtausz Fülöp. DÉLEGYHÁZA. lásd (.siehe) : Bugyi. DEMECSER. Nk., Szabolcs­úiig, közigazg. egyelőre egyesitett vm., nyirbogdányi j. Kk. Debrecen, 3226 lak. Közs. jző, akv.. rk.. ref. Bä. Trvszék (tkv.), járásbir., áll.- pénzt. : Nyíregyháza. Cs. ö, igfeg (Nyíregyháza—záhonyi vonal). ‘égj7 "$■ íiSgj. Orvos, bank, bankszó- vetk., fogy. szöv. Hetivásár: min­den kedden. DEMECSER. Gg., Szabolcs- Ung admin, prov. vereinigte Ko- mitate. Bez. Nyirbogdány. llH. Debrecen, 3226 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, rk., ref. te- Ger. (Grundbuchsamt), Bezirksger., Staatsk. : Nyíregyháza. Gend. (Str. Nyíregyháza—Záhony), “ÖT Arzt, Bank, Bahkge­nossenschaft, Konsumgenossensch., Wochenmarkt : Jeden Dienstag. Községi jegyző (Gemeinde- notär) : Nemes Imre. Orvos (Arzt) : dr. Neumann Hermann. Állatorvos (Tierarzt) : Wal- lentiny Ottó. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bábatyi legelőbirtokosság (193) — Balázsy János (93) — Balogh Ferenc (.18) — Banya An­tal (26) — Bánya Ferenc (56) — id. Bánya János (21) — özv. Bá­nya Jánosné (21) — Bütykös Kál­mán (20) — Bötykös Lajos (31) Csintalan József (24) — Ehrenreich Adolf (93) — Éles Sándor (15) — Farkas Gábor (15) — Fekete Gás­pár (18) — Fekete József (20) — Gombos Antal (18) — Grósz László (80) — Grósz Soma (350) — Csá- nyí Dániel (17) — Győry András (27) — Győry Béla (26) — özv. Győry Gáborné (18) — Győry Jó­zsef (29) — Győry Kálmán (16) — Győry Sámuel (21) — Győry Sán­dor (20) — Hajnal Antal (22) — Hajnal Béni (15) — Hajnal Imre (17) — ifj. Hajnal István (18) — id. Hajnal József (19) — ifj. Haj­nal József (15) — Hajnal Péter (23) ■— özv. Hegedűs Albertné (43) Hegedűs András (21) — id. Hege­dűs Ferenc (42) — ifj. Hegedűs Ferenc (21) — Hegedűs Imre (28) Hegedűs János (15) — Hegedűs Ká­roly (29) — Hegedűs Sámuel (36) Huszti Antal (23) — Huszti Béla (15) — Huszti Ferenc (18) — Huszti Károly (21) — Huszti Sándor (22) Jakos Imre (16) — Kelemen Ká­roly (41) — özv. Kovács Ferencné (20) — özv. Kovács Károlyné (20) Kovács Antal (21) — László Al­bert (45) — László Antal (25) — László Béla (18) — László Dezső (47) — László Ferenc (22) — László János (21) — László Jeremiás (33) Leicht Dávid (60) — Lucza János (18) — özv. Menyhárt Dánielné (15) — Hideg Nagy István (19) — Nagy Károly (34) — Papp Józsefné (18) — Papp Menyhértné (18) — özv. Perényi Elek Dezsőné (615) Perényi Elek Emil (55) — Peré­nyi Elek László (930) —özv. Pe­rényi Gusztáváé (45) — Perénvi József (65) — özv. Perényi Kál- mánné (22) — Pethő Lajos (27) — Ref. Egyház (64) — R. kath. Egy­ház (64) — Rosenbaum Jenő (45) özv. Sípos Istvánné (20) — id. Szabó'Antal (32) — Szabó József (31) ■— Cs. Szabó József (15) — Szabó Menyhért (32) — Szendi András (18) — Szendi József (16) Szőllösy Lajos (17) — ifj. Tóth István (28) — gróf Vav Gábor (33) Vida Ferenc (154 — özv. Vida Pálné (16) — Weisz Mátyás (61). Földit értő (Grundpächter) .- Grósz Soma. Ácsok (Zimmermeister): Horváth Pál — Kovács Menyhért — Po- kárszki József. Asztalosok (Tischler) : Kőváry Gusztáv — Potomai János — Szabó József. Bádogosok (Spengler) : Braun Fe­renc — Grosszmann Mór. Bankok (Banken); *Demecser és vidéke népbank, mint szöv. — *Szabolcsmegyei kereskedelmi bank rt. demecseri fiókja. Borbély (Barbier) : Csernai János. Cipészek (Schuhmacher): Ales Al­bert — Gombos Sándor — Grosz- mann József — Leicht Lőrinc — Márta Ferenc — Márta István — Revesi Dániel — Weisz Mór. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Kovács Antal, özv. Tereny Gusztávné — Tereny József. Csizmadiák (Tschismenmacher): To-_ karczy Imre — Yass András. Fakereskedök (Holzhdlr.) : *Glück Ede — Penner Mór. Fűszer kereskedő (Spezerei waren­händler): Glück Emil. Gépész (Maschinist) : Nagy Sándor. Gyógyszertár (Apotheke); Székely Rezső (Gondviselés). Hentesek (Selcher): Juhász Pál — Vida Pál. Ipartelep (Industrieanlage) : ’'De­mecseri ipartelep rt. Kartonáru (Kartonwaren): Fehér Ferenc. Kerékgyártók (Wagner): Hajnal Antal — Nagy Miklós — Simon József. Kereskedelmi ügynökök (Handels­agenten): Leitner Mór. Roth Her­mann. Korcsmárosok (Wirte) : Bütykös Pál — özv. Gunczler Józsefné — Müller Dávidné — Roth Jakab — Weisz Mátyás. Kovácsok (Schmiede); Berger Jó­zsef — Enyedi György — Gatyás Sándor — Juhász János — Ko­vács András — Lázár József — Lőrinczi János — Tatár Mihály Zele József. Lókereskedők (Pferdehdlr.): Czura Mihály — Goldfarb Hermann. Malom (Mühle) : Tepeny József (gőz, Dampf). Mészárosok (Fleischer): id. Grosz­mann Hermann — Groszmann Sámuel. Mozgóképszínház (Lichtbildtheater); ifj. Lucza János. Pék (Bäcker): Klein Ignác. Szabók (Schneider): Beck Henrik, Kohn Ignác — Leicht Ignác. Szatócsok (Krämer): Braun Béla, Ganczfried Jakab — Gelbmann Sa­muel — Hevessy Elek — Kacsik József — Leichtmann Dávidné — Leichtmann Hermann — *Rosen- blüth Mihályné — Weisz József ifj. Weisz József. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) Gubner Simon. Szülésznő (Hebamme): Bocskai Jó­zsefné. Terménykereskedő (Produktenhänd- ler) : Braun Hermann. Varrónők (Näherinnen) : Gsernay Jánosné — Leichtmann Hermanné Nagy Annuska — Varró Lajosné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): xDemecseri Hangya fo­gyaszt. és ért. szöv. — xifj. Gelb- mann Sámuel — xGlück Hermann xKacsik József — xLeicht Dávid xLeichtmann Dávidné — *Weisz Farkas — xWeisz Mátyás. Zöldségkereskedő (Grünzeughdlr.) p Grünwald Ármin. DEM J ÉN. Nk., Heves vm., egri j. Kk. Miskolc. 900 lak. Közs. jző, akv. Trvszék (tkv.), járásbir.. áll.-pénzt., cs. ö.: Eger. gpg i"r Verpelét (Kisterenye—kisújszállási vonal). Kerecsend. Tűzoltóság (köt.). DEMJÉN. Gg.. Kom. Heves. Bez. Eger. HK. Miskolc. 900 Einw. Gemeindenotär, Matrikelamt. Ger. (Grundbuchsamt). Bezirksgericht. Staatsk., Gend. : Eger. íüi Verpelét (Str. Kisterenye—Kisúj­szállás). Kerecsend. Feuerwehr (verpfl.). Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Nagy János. F öl db irtó k o s o k (Grundbe­sitzer) : néh. Eiszmann D. (138) — Grosz Sándor (11) — Hanka János. (11) Hara Ferne (16) — Helli Ist- (ll) — Hara Ferenc (16) — Helli István (10) — id. Ludwig József (18) — Mező M. Mihály (lü) — Muskatel András (29) — Muskate!’ János (14 — Nádosdi István (13) Nagy András (13) — Nagy Be­nedek (16) — özv. Nagy D. Já­nosné (11) — Pelyha György (11> özv. Pelyha Istvánné (19) —

Next

/
Oldalképek
Tartalom