Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - V

Varrónők (Näherinnen): Baghy Imréné -r- Bogdán Istvánné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): Kohn Áronné — Grosz- mann Ignác — Groszmann Ja­kab — Groszmann Lajos — Grosz­mann Márk — Haal József — Steiner Mór — Strasser Mór — Tiltrich Bernát — Turcsányi Kál­mán — Weisz Emil. VÁM OS OR ŐSZI. Kk.. Szat- már-Ugocsa-Bereg közig. egyel, egyes, vm., kölesei j. 622 lak. Kjző, akv. : Kisnamény. Ref. te- Trvszék.. p. ü. ig. : Nyíregy­háza. Járásbíróság (tkv.), áll- pénzt., p. ü. bizt. : Fehérgyarmat. P. ü. szak. : Tiszabecs. Tanf : Mátészalka, fis. ö. : Jánk. Nagyszekeres (Szatmárnémeti —fehérgyarmati vonal). VÁMOSGROSZI. Kg., Szat- már-Ugocsa-Bereg admin, prov. verein. Kom.. Bez. Kölese. 622 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Kisnamény. Ref. te. Gericht, Finanzdir. : Nyíregyháza. Bezirks- ger. (Grundbuchsamt), Staatsk., Finanzkommissariat : Fehérgyar­mat. Finanzabt. : Tiszabecs. Schul- insp. : Mátészalka. Gend. : Jánk. .@§g Nagyszekeres (Str. Szat- már—Fehérgyarmat). Községi biró (Gemeinde­richter) : Erdélyi Gyula. Községi jegyző (Gemeinde- notär) : Gyene Tibor. Segéd jegyző (Vizenotdr) : Kertész Dezső. Adóügyi jegyző (Notár für Steuer ana ele a.) : Pataky Béla. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Kristopf Frigyes (306) — Erdélyi Gyula (79) — Erdélyi Mi­hály — Gyene Tibor — Kiss An- drásné (32) — Kiss Á. (341 — Kiss Bálint (43) — Id. Kiss István (21) Kiss Károly (30) — Pataky Béla Peley Gerzon (39) — Pelei KároK- (26) — Peley Lajosné (30) — Ifj. Pincés Lajos (38) — Pincés Lajos (17) — Pincés Lajos (37) — Simon István (18) — Standingen Béla (475) — Szabó Bálint (74) — Sza­niszló Gyula (41) — Szaniszló Ká­roly (32) — Szaniszló Lajos (31) Szaniszló Mihály (42) — Takács Károly (17) — Török László (34) Varga Péter (34). Cipészek (Schuhmacher): Fencsik István — Verőczi József. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Christopf Frigyes — Staudinger és Nagy. Kerékgyártó (Wagner): Papp Ká­roly. Korcsmáros (Wirt): Schwarcz Lébi. Kovácsok (Schmiede): Nagy János Ifj. Varga Károly. Malmok (Mühlen): Ref. egyházi malom. Szatócs (Krämer): Weisz Ábrahám. Szövetkezet (Genossensch.) : xFo- gyssztási és ért. szöv. VÁMOSPÉRCS. Nk.. Hajdú vm., központi j. Kk. Debrecen. 3400 lak. Főszolgabírói hivatal : Szekszárd. Közs. jző, akv., ref. fe. Trvszék, járásbir. (tkv.), áll.- pénzt. : Debrecen. Cs. ö. £$9 (Debrecen—nyír ábrányi von.). ^0 Utei. Orvos, gyógyszertár, takp., fogyasztási szövetkezet. VÁMOSPÉRCS. Gg., Kom. Hajdú, Bez. Központi. HK. Deb­recen. 3400 Einw. Oberstuhlrich- teramt : Szekszárd. Gemeinde­notär, Matrikelamt, ref. te- Ger., Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk. : Debrecen. Gend. £©9 (Str. Debrecen—Nyirábrány). ®sgj. Arzt, Apotheke, Spar­kasse, Konsumgenossenschaft. Községi biró (Gemeinde­richter) : Tóth Sándor. Községi jegyző (Gemeinde- notiir) : Magyar Gyula. Közigazgatási jegyző (Verivaltungsnotdr) : Szabó Gábor. Segéd jegyző (Vizenotdr) : Bibó Dezső. Adóügyi jegyző (Notar für SteneranQclea.) : Nagy József. Oi 'ros (Arzt) : Kiss János. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Ács Elek (26) — Bagi Bá­lint (25) — Bálint István (85) — Bálint Lajos (27) — özv. Bányai Bálintné (20) — Bányai Imre (31) — Bányai József (30) — Bányai Lajos (42) — Bartha Dezső (79) — Benke László, Debrecen, József kir. hg u. 15 (146) — Berke Imre (85) — Berke József (62) — özv. Berki Józsefné (48) — Berki István (37) — Berki József (60) — Bicskei Lajos (26) — Biró Sándor — Bodogán János tanya (66) — Bogár András tanya (24) — Böde István (29) — Böde Sándorné (35) — Cseke Gáborné, Debrecen, Csil­lag u. 23. (129) — Csuth József (49) — Csuth Lajos (34) — Deák Elek (66) — Deák I. (32) — Deák József (51) — M. Deák József (23) Deák Sándor (24) — özv. Deák Sándorné (28) — Dobos Sándor hasz. élv (21) — Engel Bencze (39) — Erdei Gábor (20) — Fa­gyai József (57) — Fagyai La­jos 63) — Fányi Lajos (25) — —— Farkas József (20) — Gálfi Menyhért tanya (20) — Gelber- ger Dávidné, Debrecen. József kir. hg. u. 52 — özv. Gerba Józsefné (35) — özv. Guba Imréné (20) — özv. Guba Sándorné (23) — Hajdú vármegye utépitészeti alap (20) Horcsarik Géza (300) — Horváth Lajos (21) — Hunyadi Lajos (77) — Hunyadi László (30) — Ilyés József (50) — Jobbágy János (48) — Kamandi József, Debrecen, Da­rabos u. 42. (38) — Kiók Fogyal Imre (23) — Kocsis József (23) — özv. Kolozs Istvánné (21) — Koncz Lajos (32) — Kovács Imre (64) — Kozma János tanya (30) — özv. Kozma Péterné (102) — Krausz Imre tanya (149) — Kremer Jó­zsef tanya (173) — Maág György (56) — M. kir. államvasutak (30) — Malmos Imre tanya (31) — Máthé István tanya (28) — özv. Mérés Istvánné (34) — R. Nagy Imre (29) — N. Nagy Imréné (37) — özv. Nagy Józsefné (36) — özv. Oláh Józsefné (22) — Oláh Sán­dor (48) — Papp József (23) — Peczkó Imréné (34) — Polgár Jó­zsef (31) — Propper Sándor ta­nya (78) — Rácz Lajos (34) — Rácz Sándor (32) — Sándor Mi­hály (31) — Simon István (58) — Steinfeld Mihályné (24) — Szabó Imre (23) — Szabó István (24) Szabó Istvánné (28) — özv. Szabó Józsefné (26) — F. Szabó Lajos Debrecen, Péterfia 81 (20) — özv. D. Szabó Lajosné (26) — özv. M. Szabó L.-né (25) — K. Szabó Sán- Szabó Lajosné (25) K. Szabó Sán­dor (36) — K. Szabó Sándor (24) Tagyi Imre (28) — Terdik Mihály (66) Tiba Gábor tanya (36) — Tobis István, Debrecen, Kossuth u. 5. (23) — Toly József, Debrecen, Széchenyi u. 45 (83) — L. Tóth — V. Tóth István (54) — Tóth Lajos (30) — Tóth Sándor (48) — Tóth Sándor (33) — Tóth Sándor (23) — L. Tóth Sándor (23) — Tömöri Bálint (34) — Tömöri Gá­bor (47) — Tömöri Imre (35) — Tömöri Lajos (16) — Tömöri Mi­hályné (59) — Tömöri Sándorné (20) — Vámospércsi község (990) — Wolff Lipót fiai (123). Borkereskedők (Weinhändler): xEgri Jenő — xMózes Hermann. Borügynökök (Weinagenten): xBer- kovics Adolf — xFried Gyula — Frommer Lajos— xKrausz József — xLévai Lajos — xSchwarcz Sándor — Steiner Dezső. Gyógyszertár (Apotheke): Weisz János örök. Malom (Mühle): Egri Izidor (gőz — Dampf). PálinkaUgynök (Branntweinagent): xMencsel Bernát. Szeszfőzde (Spiritusbrennerei): xVámospércsi község központi szeszfőzde. Szövetkezet (Genossenschaft): xVa- mospércsi fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet. Takarékpénztár (Sparkasse): XA1- földi takarékpénztár (Debrecen) vámospércsi fiókja. Terménykereskedő (Landesproduk- tenhändler): Weiszhausz Tibor. VÁMOSU J FALU. Nk., Zem plén vm., sárospataki j. Kk. Miskolc. 650 lak. Közs jző, akv., ref. te. Trvszék : Sátoraljaujhely- Járásbiróság (tkv.), áll.-pénzt. : Tokaj, i&fp ^0 Olaszliszka (Budapest—sátoraljaújhelyi vonal). Állami elemi iskola. VÁM OSUi FALU. Gg., Kom. Zemplén, Bez. Sárospatak. HK. Miskolc. 650 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, ref. te. Ger. : Vániosmikola — Vanyarc Sátoraljaújhely. Bez.-ger. (Grund­buchsamt), Staatsk. : Tokaj. £5$ <30 Olaszliszka (Str. Buda­pest—Sátoraljaújhely). Staatl. Ele­mentarschule. Községi biró (Gemeinde­richter) : Kosecsó Pál. Községi jegyző (Gemcinde- notör) : Horkay János. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bánó Lajos (16) — Für­kész József (20) — Grosz Ákos (22) Dr. Grosz Miklós (25) — Ham­mersberg Helén (16) — Klein Adolf (40—80) — Krzedkó Ede (40) — Müller Ignác (22) — Nagy József (22) - Punger Béla (25) Szabó István (22) — báró Wald- bort Frigyes (50) — báró Wald- bort Ödön (250) — Zsedényi B. (40). Cipészek (Schuhmacher): Fekete Ferenc — Kerekes András — Si­pos István — Szikszai Sándor — Tánódy Miklós. Cséplőgéptulajdonos (Dreschma­schineneigentümer) : Molnár Fér. Fuvaros (Fuhrwerker): Fried­mann Ábrahám. Kádár (Böttcher): Lechocki János. Korcsmáros (Wirt): Princz Zsig- mond. Kovács (Schmied): Molnár Ferenc. Mészáros (Fleischer): Geiger Ignác. Téglagyár (Ziegelfabrik) : xBr. Waldbott Frigyes. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren­händler): özv. Bodnát Ferencné. VÁIMCSOD. Nk., Bihar vm., berettyóújfalui j. Kk. Debrecen. 2Q00 lak. Közs. jző, akv., ref. te. Trvszék, p. ü. ig.; Debrecen Járásbíróság (tkv.), áll.-pénzt. : Berettyóújfalu. Tanf. : Derecske. Cs. ö. : Berettyóújfalu. Mező­peterd (Püspökladány—biharke- resztesi vonal). Berettyóújfalu. §S»r. VÁNCSOD. Gg., Kom. Bihar, Bez. Berettyóújfalu. HK. Debre­cen. 2000 Einw. Gemeindenotár, Matrikelamt, ref. te. Ger.. Fin.- direkt. : Debrecen. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk. : Be­rettyóújfalu. Schulinspekt. : De­recske. Gend. : Berettyóújfalu. Mezőpeterd (Str. Püspökladány— Biharkeresztes). Berettyóúj­falu. W §©>. Községi biró (Gemeinde­richter) : Újhelyi László. Községi jegyző (Gemeinde- notür) : Nagy Márton. Segédjegyzö (Vizenotdr) : Nagy Ferenc. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bacsá Imre (33) — Bacsa István (36) — N. Balog István (20) — Balog Lajos (45) — Bett- lendy Sándor (64) — Biró József (37) — özv. Csordás Imréné (46) — Czirják Lajos (32) — Dobos István (20) — Ecsedi Sándor (24) — Erőss Károly (56) — id. Fábián Lajos (60) — Fábián László (36) — Fanyad B. Albert és Fanyad Bálint (63) — Fanyad B. Imre (22) — Fanyad B. József (41) — Fanyad Károly és Fanyad B. László (20) — Fanyad P. László (43) — Fonyód Károly (63) — Gombos András (32) — özv. Gombos Ist­vánné (35) — Gombos Mártonná (15) — Gombos Péter (99) — Hi- rili József (24) — Hirili László (50) — özv. Hódosi Józsefné (24) — N. Kiss László (22) — özv. N. Kiss Lászlóné (17) — özv. Ko­vács Józsefné (20) — Manna Ist­ván (26) — Nagy Ferenc — Nagy Márton — Olasz Albert (200) — özv. Olasz Lászlóné (68) — Róth Izidor (40) — Schwarcz Miksa (75) — Szél József (20) — Szilágyi Antal (217) — Szőke István (28) — N. Tóth Imre (20) - N. Tóth Lajos (30) — Tóth Mihály (24) - Tóth Péter (130) — Újhelyi László (60) - Vajda László (150) - Ve­ress Imre (38) — id. Zolnay Ist­ván (91) — ifj. Zolnay István (39) — Zolnay Imre (15). Ács (Zimmermeister): K. Szabó László. Állatkereskedők (Viehhändler); Balog László — Bodnár József — Katzender Mihály. Baromfikereskedők (Geflügelhänd­ler): Ecsedi Imre — Kis F. La­jos — özv. Tapes Jánosné. Borbély (Barbier): Kádár Lajos (302. sz.). Cipészek (Schuhmacher): Boruzs Gyula (147. sz.) — Brücki Sán­dor (23. sz.) — Markbreiter Her­man (103. sz.) — Szilágyi Lajos (115. sz.). Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Balog László (37. sz.) — Vörösmarty József (269. sz.). Csizmadiák (Tschismenmacher): Boruzs Gyula — Hardicsai Pál — Horváth Albert — Nagy László — Szász György. Dohánytőzsdék (Tabakverschleisse).- Káczender Mózesné (164. sz.) — özv. Kohn Ignácné (310. sz.) — özv. Stein Antalné (103. sz.) Élelmiszerkereskedők (Lebensmit­telhändler): Balog Imre —* Ecsedi Imre. Gyógynövénykereskedők (Heil pflanzenhändler); Erős Lajos — Fodor Zsuzsánna — özv. Karacs Istvánné — Király Albert — Klein Sándor — Kohn Béla. Hentesek (Selcher): Király Antal (297. sz.) — Nemes K. (29. sz.) Kerékgyártók (Wagner): Aszalós Lajos — Biró Gáspár (187. sz.) — Cirják Márton — Ferenci Sándor. Kovácsok (Schmiede): Birizdó Ist­ván (169. sz.) — Czirják Gyula (158. sz.) — Lovass F. (298. sz.). Kőművesek (Maurer): Kerekes Imre — Mile Lajos. Mészáros (Fleischer): Kaszender Éliás. Szabók (Schneider): Kádár Lajos (302. sz.) — Olajos János. Szállodák (Hotels): Csillag Ber­nát — özv. Csillag Józsefné (160. sz.). Szatócsok (Krämer): Káczender Éliás (104. sz.) — Káczender Mó­zesné (164. sz.) — özv. Kohn Ig­nácné (910. sz.) — özv. Stein An­talné (103. sz.) — Tóth Imre. Szövetkezet (Genossensch.): xKöz- ponti hitelszövetkezet (O. K. IL). Terménykereskedők (Produkten- händler): Balog László — Bod­nár József. Vendéglősök (Gastwirte): Csillag Bernát — özv. Csillag Józsefné (160. sz.) — Káczender Mózesné (l64. sz.) — Király László — özv. Kohn Ignácné (310. sz.) — özv. Stein Antalné (103. sz.). VANYARC. Kg., Nógrád-Hont közig, egyel, egyes, vm., sziráki j. 1350 lak. Kjző, akv., ev. te- Trvszék : Balassagyarmat. Járás­bíróság (tkv.), áll.-pénzt., cs. ö. : Szirák. áüi Apc-Zagyvaszántó (Budapest—salgótarjáni von.). ®S»7. VANYARC. Kg. ,Nógrád-IIont admin, prov. verein. Kom., Bez. Szirák. 1350 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, ev. te- Gericht : Ba­lassagyarmat. Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatsk., Gend. : Szi­rák. Apc-Zagyvaszántó (Str. Budapest—Salgótarján). ^0 Földbirtokosok (Grundbe­sitzer : Bagyan Mihályné (30) — gróf Degenfeld Lajos örök. (810) Dessewífy Dezső (596) — Hipszki Pálné (20) — Hipszki Sámuel (20) — Haurny Sándor (58) — Hugyecz János (32) — Loránd Nándor (756) — báró Prónay Dezső (385) — Sziráczky Pál (29) — Szlovák János (29) — Tuskán János (26). Földbérlők (Grundpächter) : Dessewűy Dezső (67) — Králik Ervin (30). Szőlőbirtokos (Weingarten­besitzer) : Desseffy Dezső. Bognár (Wagner): Kutelszki Sza­niszló. Cipészek (Schuhmacher): Kocsis Sándor — Spányik Gyula — Spá- nyik István — Táborszki András. Kerékgyártó (Radm.): Dián Pál. Korcsmárosok (Wirte)-. Grünwald Mór — Hochfelder Sámuel — Schneller Miksáné. Kovács (Schmied): Váradi Sámuel. Kőműves (Maurer): Bálint Antal. Kutcsináló mester (Brunnenbauer); Gubó János. Malom (Mühle): Pancsofár Jenő (gőz — Dampf). Mészáros (Fleischer); Pflug II. Szatócs (Krämer): Schneller Tibor. Szövetkezet (Genossensch.); xVa- nyarc Hangya fogy. és ért. szö­vetkezet. 1479

Next

/
Oldalképek
Tartalom