Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - U

Ujcsanálos — Ujfehértó amt), Staatsk. : Szerencs. Gend. : Gesztely. ÖS© "ÖT Onga (Str. Mis­kolc—Hidasnémeti). Ref., ev. Elementarschule, Genossenschaften li ö r j egy z ö (Kreisnotär) : Hám Bódog. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Gubás Bertalan — Győrfi Józsefné — Győrfi Pál — Juhász István — Juhász Miklós — .'Kormok György — Lévai János — Nagy András — Nagy István — Nagy Károlyné — Nagy Lajos — Nagy László — A. Németh János — Pankucsi András — Pankucsi Gá­bor — Pálinkás Sándorné — báró Prónay Gábor — Sárándi János — Sóvári János — Sóvári Lajos — Veres Károly. Földbérlő (GrundpäQhter) : Ujcsanálosi bérgazdaság. Fiiszerkereskedő (Spezereiwaren­händler): xWaldner Mór. Szövetkezetek (Genossenschaften): xUjcsar.álosi fogy. és ért. szöv. *Ujcsanálos és vidéke hitelszövet­kezet (OKH). UJ DOMBÓVÁR. Nk., Tolna vm„ dombóvári j., 5000 lak. Kk. Pécs. Közs. jző, akv. Trvszék : Szekszárd. Jbir. (tkv.), áll.-pénzt. Tamási. Cs. ö. : Dombóvár. -®í©x (Budapest—magyarbolyi vonal).-&r ®»j. UJ DOMBÓVÁR. Gg., Kom. Tolna, Bez. Dombóvár, 5000 Ein­wohner. HK. Pécs. Gemeindeno- tär, Matrikelamt. Ger. : Szek­szárd. Bezirksger. (Grundbamt), Staatsk. Tamási. Gend. : Dombó­vár. J3i©* (Str. Budapest—Ma- gyarbóly). “ÖT (BSöj. Községi jegyző (Gemeinde- notár) : Hollósy Andor. Adóügyi jegyző (Notär für Steuerangelegenh.) : Szenczy S. Állatorvos (Tierarzt): Farkas László. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Csikótelep bérgazdaság (3600) — Czeisler Zsigmond (b. 1000) — Deutsch és Oppenheim és Társa (900) — Dőry Hugó (b. 3200) Felsőlapordi tiszttartóság (2600) — Flaschitsch József (300) — Hal­mos Henrik (b. 1600) — Kónyi Gyula (900) — M. kir. ménesgaz­daság (2600) — Makay István (1100) — Péter Lajos (b. 1000) — Szabó Lajos (3200) — Vásárhelyi Ernő (b. 1600) — Vészeli Zsigmond (b. 1800). Cipész (Schuhmacher) : Gombila István. Cséplögéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Miszlay Gy. Túri János. Korcsmárosok (Wirte): Láng Já­nos — Nagy Károly — Reichardt Ferenc — Simon Gergely — Süry József — Szőke István. Maln.ok (Mühlen): özv. Ferenczy Islvánné — Mászlonyi, Noszlopi és Tüskei — Simon Gergely. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- händler): Reich Nándor. UJFEHÉRTÓ. Nk., Szabolcs- Ung közig, egyelőre egyes, vm., nagykállói j„ 12.300 lak. Kk. Debrecen. Közs. -jző. akv.. rk., ref., izr. fia. Trvszék (tkv.), já- rásbir., áll.-pénzt., p. ü. bizt. : Nyíregyháza. P. ü. szak., cs. ö. SÍ© (Budapest—szerencsi vo­nal). Közs., rk., ref., izr. el. isk. Orvos, állator­vos, gyógyszertár, fogy. szöv., kosárfonóba, tkp., bank, gazda­kör, kaszinó, dalárda, tüzoltó- egy., vadásztrs., szeszgyár, malom, Orsz. vásár: Nagy Károly, Medárd, Sámuel és nov. 20-át m.-fogl. he­tek csütörtökjén kv. és áv. UJFEHÉRTÓ. Gg. Szabolcs- Ung admin, prov. verein. Kom., Bez. Nagykálló, 12.300 Einw. HK. Debrecen. Gemeindenotár, Matri- kelamt, rk., ref., isr. fe. Ger. (Grundbuchsamt), Bezirksgericht, Staatskasse, Finanzkommissariat : Nyíregyháza. Finanzabt., Gend. (Str. Budapest—Szerencs). Gemeinde, rk., ref., isr. Elementarschule. Arzt, Tier­arzt, Apotheke, Konsumgenossen­schaft, Korbflechterei, Sparkasse, Bank, Bauernklub, Kasino, Sän­gerverein, Feuerwehrverein, Jagd- geselsschaft, Spiritusfabr., Mühle, Landesmarkt : Am Donnerstag je­ner Wochen, in die Tage Karl der Grosse, Medardus, Samuel und 20. Nov. fallen. Községi bíró (Gemeinde- richter) Szabó Sándor. Főjegyző (Ubernotär) : Bar­dos László. Közigazg. jegyző (Ver- waltungs-Notär) ; Fekete György. Segéd jegyző (Vizenotár) : Bozdag Sándor. 1 Adóügyi jegyzők (Notäre für Steuerangelegenheitcn): Misch Gyula és Veress Sándor. Orvosok (Aerzte) : Göndör Lajos — Piroth András — Ré­vész Menyhért. Állatorvos (Tierarzt) : Du- szik Bertalan. Ügyvédek (Advokaten) : Löwy Ferenc — Pozsgay Béla. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Antal Pál (36) — Aranyos József (89) — Bakos Béláné (161) Balázs József (37) — Balogh La­jos (42) — Bánszky Mihály (37) — Bárány János (45) — Bartha Gy. (33) — Bitai Sándorné (34) — Csaj­kos István (275) — Csajkos István­ná (49) — Csanak János (268) — Cseke Miklósné (145) — Csengeri Mihályné (114) — Csernyus Andor (318) — Csernyus Elek (315) — Csernyus Margit (66) — Csiszár János (36) — Csiszár Jánosné (147) gróf Dégenfeld Gusztávné (139) — Dégenfeld Imre (2534) — gróf Dé­genfeld Pál (1094) — gróf Dégen­feld Paulina (1881) — Dessewffy Józsefné (93) — Dobrovszky And­rás (32) — Erdődy Andrásné (143) Farkas Mihály (164) — File Ká­roly (53) — Garai József (69) — özv. Genczy Lajosné (64) — özv. Genczy Sámuelné (39) — Görög kath. egyház (162) — Görög kath. egyh. lelkészi, javadalma (62) — Grünbaum Jakab (53) — Grün- baum Jakab (87) — Grünberger J. (292) — 'Győri Miklósné (74) — Had­házi Istvánná (61) — Hadházi Mik­lós (31) — Hajdudorogi takarék (137) — Hajduhadházi gazdasági bank (96) — Hajdú Miklós (66) — Hatz Emánuel (130) — Hatz Sá­muel (59) — Hegedűs Zoltánná \(246) Hoczogh András (59) — Hoczogh István (97) — Hoczogh Sán­dorné (38) — Hunyadi Jánosné (47) Janthó István (155) — Janthó Ist- vánné (162) — Jármi Miskei család (113) — Jasztrabszky Kálmánná (927) — Kállai Sándor (75) — Kal- már.czky Gyula (96) — Kal­már czky Gyula (96) — Ivalmánczky Ignác (86) — Kalmánczky Már- tonné (54) — Kalmánczky Ru­dolf (97) — ifj. Kiss Gy. István Rudolf (97) — ifj. Kiss Gy. István (39) — Kiss Gy. Sándor (59) — Kiár András (144) — Klein Zoltán­ná (40) — Komoróczi Gizella (58) Komoróczy Károlyné (36) — Komo­róczi Lajosné (130) — Kovács Jó­zsef (55) — Kovács Mihály (47) — Kubinyi István (88) — Kubinyi Ist­vánná (222) — Kupferstein Jakab (212) — Kupferstein Jakabné (289) Kupferstein Nándor (223) — Kö- vesdi Bilkei Imre (363) — László Imre (36) — Magy. kir. államvas­utak (5l) — Margitai Andor (54) Mezőssy Béla (722) — Moldván Mi­hály (30) — Mosolygó Ferenc And­rás (30) — Mosolygó Vera (31) — Nádasi János (42) — Nagy Ba- lázsné (96) — Nagy Elemérné (51) Nagy M. Márton (40) — Nagy M. Zsigmond (50) — Nagykállói róm. kath. egyház (54) — Nánási Ist­ván (50) — Nánássy István (722) Nánássv János (36) Nánási Ou. Gyula (33) — Nógrádi Lajosné! (110) — Nyirvizszabályozó társulat (82) — Paneth Vilmo« (55) — Panr B. György (38) — Prisztyák Mi­hály (37) — Ref. egyház (56) — Ref. lelkész javadalma (44) — Réhnes Imre (67) — Repka János (30) — Róm. kath. plébánia (86) Rosenthál Ferenc (154) — Sibrik Miklósné (74) — Stern János (345) Stern Péter (449) — Szabó Sz. Já­nos (51) — Szabó Sz. Menyhért (38) — Szabó Sz. Sándor (48) — Szennyéri:Jánosné (722) — Szepessy Gyuláné (525) — Szoboszlói Albert (130) — Szoboszlói Papp Albert (138) — Szoboszlai Sándor (108) — Szunyoghy István (446) — Szu- nyoghy Márton (358) — Ujfehértó község (793) — Váradi Dániel (34) Váradi Gábomé (30). Földbérlők (Grundpächter) : Nándor Ernő — Pálfy Gábor — Ujfehértói takarékpénztár bérura dalma. Ácsok (Zimmermeister): Ansal Jó­zsef — Ansal Miklós — Antal Jó­zsef — Csonka Mihály — Farkas András — Ferenczi Sándor — Gönczi István — Gurzó Sándor — Kosvincz Sándor — Lőrinc Mi­hály — id. Papp Gyula — ifj. Papp Gyula — Sz. Papp Gyula — Pf.saki Imre — Szabados Károly Szilvási György — ifj. Torma La­jos — Tóth Sándor — Urr Gábor Urr József — Urr Sándor — Váradi Mihály. Asztalosok (Tischler): Arnóczki Pál — Benyók Kálmán — Cziner Ferenc — Friedmann Sámuel — Papp János — Palkó József —- Szirmai István — Varga István. Bádogosok (Spengler): Farkas L. — Horner Menyhért — Magyar János — Silbermann József. Bank (Bank): xKözgazdasági bank részvénytársaság. Baromfikereskcdők ■ (Geflügel­händler) : Kupferstein Ferenc. Veress Anna. Bazáros (Basarwarenhdlr.): Jozefo- vics S. Bérkocsisok (Mietwageneigentü­mer): Adirkó András — BQdnár János — Gelle Hermann — Lá­zár György — Ornstein Éliás — Szilágyi Ferenc — Weinberger Ignác. Betonárukereskedők (Betonwaren­händler): Fischer Endre — Katz Emánuel. Borbélyok (Barbiere) : Juhász Imre ifj. Szabados Károly — Urr Lar jos — Virsmann Gyuláné — Wittmann Gyuláné — Wittmann Viktor. Borkereskedők (Weinhdlr.): Gelb- mann Lajos — Hochmann Ábra­hám — Kesztenbaum Mór — Kul­iéi Etelka — Mátrai Sándor — Schreiber Hermáimé — Schwarcz Éliás és Társa — Silberstein Mór. Borkereskedők (Lederhdlr.): ifj. Liplitz Salamon — Schwarcz Farkas. Bőröndös (Taschner): Huller Istv. Burgonyakereskedők (Kartoffel­händler): Leitner Dávid — Róth Jakab — Salamon Ignác — Scher Simon. Cipészek (Schuhmacher): Abri S. — Bagi József — Barcs Sándor — Barosik András — Czeikk Elek — Czik Illés — Diósi József — Fogéi Péter — Gelbmann Farkas Goldstein Hermann — Gyurnyák György — Gyürnyák Sándor — Ilarmosi Gábor — Karub -László Klein Sámuel — Móka Sándor — Kollár József — Makiári József Sz. Papp György — Papp József Papp Mihály — Pápai István — Schlosser Mór — Schwarcz Izi­dor — Sevegi Mihály — Szabó 'Mihály — Szabados Lajos — Taskó Miklós — B. Tóth József Zsihovszki Szaniszló. Cipészkellékkereskedő (Schuhm.- Bedarfsartikel): Frankel Sámuel. Cipőkereskedő (Schuhhdlr): xRo- senfeld — Adolf — xSchlosser Mórné. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Baranyai Dá­niel — Kecskés Lajos — ifj. Kos­ka György — id. Kőrössy János — ifj. Kőrössy János — Lehoczky L. — Puigel János — Szecsődy Jó­zsef Várady Lajos — Vass Antal. Csizmadiák (Tschismenm.): Bács­kai András — Papp Miklós — Szabó Mátyás — Szabolcski Já­nos — S. Tóth János. Cukorkakereskedők (Kanditen­händler): Feldmann Zseni —­Rochlitz Antal. Élesztőkereskedő (Hefehändler) : Weiszmandel Jakab. Építész (Architekt): Farkas Andr. Fakereskedők (Holzhdlr.): Gold- ístein Ignác — Goldstein Lajos — Silbermann (Elvits) Lázár — xStern József. Fényképész (Photograph); Flei­scher Jenő. Fuvaros (Fuhrwerker): Fischer Sámuel és Mór. Fiiszerárukereskedők (Spezereiwa­renhändler) : Breuer Bemát — Czimerit Ignác — Herczeg Izsák­né — Paneth Ezekiel — Tóth S. — ifj. Urr Gábor — Weinberger Dániel. Gépészek (Maschinisten): Aranyos Mihály — Bornyik Dániel — Kecskés Lajos — Körösi János — Lehoczky László — Szecsődy Jó­zsef — Szőke Lajos — Vas Antal. Gyógy növénykereskedő (Heilpflan— zenhändler): Silbermann N. Fér. Gyógyszertárak (Apotheken); Már­ton Szilárd — Molnár Gyula. Hentesek (Selcher): Árva András Bige Lajos — ifj. Borzai Ferenc Halász János — Horváth József Hubert György — Huberz György Miklósi András — Molnár Gábor ÍMalnár Lajos — Munkácsi Gyula özv. B. Nagy Istvánná — B. Nagy István — B. Nagy János — Papp Lajos — Péter Lajos. Kádárok (Böttcher): Tőkés János Fonalka János. Kávéház (Kaffeehaus): Schwarcz Farkas. Kávémérések (Kaffeeschänke) : Bárdi Vilmosné — özv. Lipsitz Náthánné. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Wacha József. Kerékgyártók (Wagner): Fábián L. — Gardácska István — Juhai Já­nos — Molnár Antal — Seres Fe­renc — Totos Istvn — Tóth Jó­zsef — Vaskoly István. Krporsókereskedő (Sarghändler): Amáczky Pál. Korcsmárosok (Wirte): Fisch Béni özv. Goldberger Sámuelné — Hochmann Ábrahám — Kiss Mi­hályné— Klein Farkas — Klein Sí.Jamon — Kupferstein Ferenc — Kupferstein Hermann — Liszaner Lajosné — Rosenberg Józsefné — Silbermann Áron — Winkler Her­mann. Kosárfonó (Korbflechter): F. Szi­lágyi Miklós. Kovácsok (Schmiede): Fasor Meny­hért — Fasor Mihály — Frenyák Mihály — Juhai György — Kál- máczai Gáborné — Kremiczky János — Lakatos Sándor — ifj. Nóv József — Oláh Gábor — Oláh János — Oláh Sándor — Szabó László — Tatos István — Tatos Menyhért — Tatos Mihály Tunyák Mihály — Úri József. Kőművesek (Maurer): Antal Illés Borki Mihály — Bubán Antal — Fuzsa Mihály — Füleki István — Hajdú Pál — Juhász László — Nagy Károly — Onódi Ferenc — Papp István — Pataki Sándor — Szilágyi Mihály — Tinta Mihály Török János. Lakatosok (Schlosser): Fischler La­jos — Kalmánczky Károly. Malmok (Mühlen): Aranovics Al­bert (gőz, Dampf) — Balázs Jó­zsef (gőz. Dampf) — Breier és Katz — xUjfehértói hengermüma- lom — Koja Dénes — Központi szeszfőzde malma (gőz, Dampf) Mezőssy Béla (gőz, Dampf) — Szecsődy József (nyersolaj, Rohöl). Mészárosok (Fleischer): Deutsch Jakab — Molnár Gábor — Peszi "József. Mészkereskedő (Kalkhdlr.) : Adler Mór. Mézkereskedő (Honighdlr.) : Wein- stok Mór. Mozgóképszínház (Lichtbildtheater): Mozgószinház, 172. sz. Nj ersbőrkereskedő (Rohhäutehänd- lir): Scher Áron. Nyomda (Druckerei): Guttmann K. Órás (Uhrmacher): Gelberger L. Pékek (Bäcker): Lőwingcr Her­mann — Salamon Lajos — Schwartz József — Weinbprger Henrik — Weinberger Viktor. Rőfösárukereskedők (Schnittwaren- händler): Fogéi Kainr.é — Fran­kel Jakab — Krausz Sámuel — xLichtstein Testv. — xSchwarcz Éliás Jakab — xSchwartz Jakab xSchwarcz Kálmán — Schwarcz R. — Stein Bernát — Stein Mór Ungár Ignác — Ungár Mór. Rövidárukereskedők (Kurzwaren­händler): xKatz Emánuel — Reich József — Stein Mór. Sajtgyár (Käsefabrik): ifj. Bati Kálmán. Sertéskereskedők (Schweinehdlr.); D. Papp Miklós — Szabó Sándor Tréfa János. Szabók (Schneider): Frommer S. — Gelbmann József — Goldstein 1463

Next

/
Oldalképek
Tartalom