Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - T

Tiszasüly — Tiszaszentmárton Patak Ignác (35) — Pázmá idi Páiné (28) — Pomázi János (48) — Pri- béli Pál (104) - Rónai Ignác (193) — Sári Róla 130, béri, 30) ­Schwartz Ernő (béri. 982) — Sülye Pál (90) — Susztek János (37) — M. Szabó Samu 137) — Szcnássy Lajos örökösei (1603) — Szénássy Mihály örökösei (1465) — Szint ai Mártonná (28) — Fájthy Bálint (47) — Tiszasülyi közbirtokosok (194) — Turóczi Balázs (34) - Urbán János (140) — Urbán László (40) — ifj. Vallyon Antal (23) — Vallyon Ferencné (29) — Vallyon J. Mihály (37) — Vallyon János (22) — Vallyon Ignác (23, béri. 10) Vallyon István (30) — Varga Károly (75) — dr Végess Árpád (333) — özv. Végess Sándorné (690) — Vince János (70) — Zombori Mihály (39) — Zóna Demeter (29) — Zóna Ignác (49). Ácsok (Zimmermeister): Magyar Tg- nác — Magyar Kálmán — Nagy László — Turcsányi József. Asztalos (Tischler): Faragó Zsig- mond. Baromfikereskedők (Geflügelhdlr.): Nagy János Istvánná — Tóth Ba­lázs. Bizfositási ügynökök (Versiche­rungsagenten): Klotzbik Béla — Nagy Sándor. Bognár (Wagner): ifj. András Jó­zsef. Borbély (Barbier): Bugái Gábor. Cipészek (Schuhmacher): Bartus Mihály — Jobbágy István — Páz- mándv Mihály — Szabó Antal. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma- schineneigent.): Berényi Imre — Kovács Kálmán — Vallyai Szil­veszter és Társa. Cserépégető (Ziegelbrenner): Szé- nási Lajos. Csizmadia (Tschismenm.): Bartus László. Fakereskedők (H'olzhdlr.): Tisza- parti gőzíürész — Tiszasülyi gőz- fürész. Fazekas (Hafner). Panyek Ferenc. Fuvarosok (Fuhrwerker): Bartus János — Bettenbach József — Fe­hér István — Gyetvay Zoltán — Katona Géza — Katona János — Katona József — Maszlag Ferenc - Miklós Mihály — Pataki Jó­zsef — Polgár István — Sági Pé­ter — Sike Ferenc — Vallyon András. Gabonakereskedő (Getreidehdlr.); Bettenbach István. Gépészek (Maschinisten): Bozsó Jó­zsef — Gulyás István. Gyógyszertár (Apotheke): Betegh Gerő. Halász (Fischer): Veréb József. Korcsmárosok (Wirte): Eszes Máté — özv. Klein Adolfné — Wilheim István. Kovácsok (Schmiede): Dohai K. — Fehér Pál — Hesz Ferenc — Nagy István — Cs. Nagy Pál — Szőllősi György . Malom (Mühle): Tiszaparti gőz- fürész és gőzmalom rt. (gőz, Dampf). Szíjgyártó (Riemer): Veréb József. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik): Kovács Ferenc. Szobrász (Bildhauer): Csermely Já­nos. Szövetkezetek (Genossenschaften): xTiszasülyi fogy. és ért. szövetk. — xTiszasülyi hitelszövetkezet (OKII). Szülésznők (Hebammen): Bartus Mihályné — Pajlhy Katalin. Vegyeskereskedők (Gemisch twaren- hdlr.): Cigler Ignác — Klein Jó­zsef — Spitzer Ferenc. TISZASZALKA. Kk., Szatmár- Ugocsa-Bereg közigazgat, egyelőre egyes, vm., mezőkaszonyi j. 120Ü lak. Kjző, akv., ref. fia. Trvszék, p. ü. ig. : Nyíregyháza. Járásbir. : Vásárosnamény. All.-pénzt, p. ü. bizt., tani. : Csaroda. #£© Vásá­rosnamény (Ágerdőmajor—záhonyi vonal). Ref. elemi iskola. TISZASZALKA. Kg., Szatmár- Ugocsa-Bereg admin, provisorisch vereinigte Komitate, Bez. Mező- kaszony, 1200 Einw. Kreisnotür, Matrikelamt, ref. fe. Ger., Finanz- dir. : Nyíregyháza. Bezirksger. : Vásárosnamény. Staatsk., Finanz­kommissariat, Schulinsp. : Csaroda. Vásárosnamény (Str. Ágerdő­major—Záhony). Ref. Ele­mentarschule. Községi bíró (Gemeindc- richter) : Serfőző József. Főjegyző (Obernotär) : Tamás Aladár. Adóügyi jegyző (Notar für Steuerangelegenh.) : Sáros László. F öldbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Balázsi Áron (34) — Hor­váth Lajosné (522) — Kelemen Gyula (23) — Schwarcz Márton (32) — Tamás Aladár (32) — Weil Zsigmond (83). Föl db éri öl,' (Grundpöchtcr) : Kohn József Mór (352) — Schwarcz Hermann — Szülék Mihály (52) — Weil Zsigmond bérgazdasága. Ácsok (Zimmermeister) : Kálmán János — Serfőző István. Bádogos (Spengler): Weisz Már­ton. Cipészek (Schuhmacher): Drabbant András — Gulyás Mihály — Kál­mán Lajos — Szülék Mihály — Tomcsik Géza. Cséplőgéptulajdonos (Dreschma- schineneigent.): Weil Zsigmond. Csizmadiák (Tschismenmacher) : Danes Károly — Gulyás Ferenc — Schwarcz Dezső. Faipar (Holzindustrie): Kálmán István. Hentes (Selcher): Balácsi István. Kerékgyártó (Wagner): Drabbant Bertalan — Szűcs András — Varjú István. Korcsmárosok (Wirte): özv. Ro­senbaum Mártonná — ifjabb Schwarcz Márton. Kovács (Schmied) : Csomakovics József. Malom (Mühle): Kántor József (szivógáz, Sauggas/. Mészáros (Fleischer): id. Schwarcz Márton. Szatócs (Krämer): Elefánt Mórné. Szövetkezet (Genossensch.); "Tisza- szalka és vidéke Hangya fogy. és ért. szövetk. Szülésznő (Hebamme): Papp Jó­zsef né. Terményügynökök (Landesproduk- tenagenten); Balázsi Lajos — Schwarcz Ferenc. Varrónők (Näherinnen): Balázsi Erzsébet — özv. Ceglédi Károlyné — Czukermann Irén — Schwarcz Mariska — özv. Szűcs Jánosné. Vegyeskereskedő (Gemischtwarcn- hdlr.): özv. Grünfeld Ignáené — TISZASZEDERKÉNY. Kk., Borsoü-Gömör-Kisnont közigazgat, egyel, egyes, vm., mezőcsáti )., 1570 lak. Kjző, akv., ref. fia. Mezőnyék—Ládháza (Budapest- miskoici vonal). ~1$~ Sajósz.öged.í@L TISZASZEDERKÉNY. Kg., Borsoü-Gömör-Kishont administr. prov. vereinigte Komitate, Bez. Mezőcsát, 1570 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, ref. fej. ifefP Mezőnyék—Ládháza (Str. Buda­pest—Miskolc). Sajószöged.^@>r. Községi bíró (Gerne.nde- richter) : Tóth Károly. Községi jegyző (Gemeindc- notör) : Prókátor Kálmán. Segéd jegyző (Vizenotár) : Prókátor Dezső. F ö tdbir l okosok (Grundbe­sitzer) : ifj. Bódi Mihály (36) — alsó Filep Jánosné (38) — ifj. Filep János (60) — Gazdák, zsel­lérek (69) — Lovász Gerzsón (35) — Pócsi Gergely (45) — Pócsi Sá­muel (27) — Ref. egyház (238) — Szabó János (37) — Tóth Károly (60) — Turóczi János (36) —. ács (Zimmermeister): Bujdosó Mi­hály. Cipész (Schuhmacher): Lucsi Jó­zsef. Csizmadiák (Tschismenmacher): Hatvani Lajos — Kiss János. Halászok (Fischer): Juhász Péter és Társa — Oláh József és Társa. Kerékgyártó (Wagner): Eszlári Imre. Korcsmáros (Wirt): Engelmann Sá- muelné. Kovács (Schmied): Kiser Sámuel. Olajütők (Ölschläger): Bodnár De- meterné — Gulyás János. Szatócsok (Krämer): Appel Bcr- nátné — Engelmann Sámuel —- Géczi Péter — Goldstein József — Lovász Károlyné — Oláh Sámuel Szövetkezet (Genossensch.): "T.sza- szederkényi Hangya fogy. és ért. szövetkezet. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- hdlr.): xözv. Dróth Saiamonné és Fia — xKlein Károly — "Szegál Hermann. TISZASZENTIMRE. Nk„ Jász-Nagykun-Szolnok vm., tiszai felső j. Kk. Debrecen. 3700 lak. Főszolgabírói hivatal : Kunhegyes. Közs. jző, akv., ref. fia. Trvszék : Szolnok. Járásbir., (tkv.) : Abád- szalók. Áll.-pénzt. : Karcag. Cs. ö.: Kunmadaras. Karcag— tiszafüredi Ivónál), y©?'. Orvos, gyógyszertár, takarékpénzt. Orsz. vásár: Jul. 7. és nov. 17. kirakó­vásár és állatvásár. TISZASZENTIMRE. Gg„ Kom. Jász-Nagykun-Szolnok, Bez. Tiszai felső. HK. Debrecen. 3700 Einw. Oberstuhlrichteramt: Kun­hegyes. Gemeindenotär, Matrikel­amt, ref. fia. Ger. : Szolnok. Be­zirksger. (Grundbuchsamt) : Abád- szalók. Staatskasse : Karcag. Gend.: Kunmadaras. Äg! "S' (Str. Kar.cag—Tiszafüred). . Arzt Apotheke. Sparkasse. Jahr­märkte : 7. Juli und 17. Novem­ber Kram- u. Viehmarkt. Községi bíró (Gemeinde­richter) : H. Vég Lajos. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Ciriák Sándor. Segédjegyző (Vizenotár) : Losoncy Lajos. Adóügyi jegyző (Notör für Steuerangetegenh.) : Béz.y István. Orvos (Arzt): Balog Zsigmond. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Baghy István (609) — Bodon András (26) — Boiler Tamás (157) — Czirák Sándor- (béri. 42) — Császár Sándor (41) — Dankó József (25) — Dékány Ödön (béri. 285) — Doma Bálint (30) — N. Fehér Sándor (50) — Gácsel Gyula (22) — Gargyi Bálint (béri. 26) — György Balázs (78) — Györgyei Ödön (43) — Gyulai Miklósné (33) — Hajdú Imre (47) — Hajdú Sán­dor (40) — Hódos János (5l) — Hubai András (38) — Juhász Bálint (26) — Kerekes Bálint — R. Kiss Sándor (41) — B. Kiss Sándorné (22) — B Kiss László (38) — Kovács Bálintné (20) — Kovács Béni és Társa (béri. 35) — Ko­vács Péter (40) — Kovács Sándor (33) — Mátyus Dániel (36) — Má- tyus Miklósné (23) — Mester Sán­dor — F. Nagy Imre (800) — Nagy József (22) — Návay Kál­mánná (824) — Papp László (59) — Rosepfeld Sándor (653) — Salan- kai István (25) — Saluba Imre (ló) — Sándor Imre (37) — Salánki Sándor (30) — Sárközi Dániel (31) — br. Schilling Frigyes (719) — Schwarz Sámuel (200) — Szabó Dániel (21) — Szabó János (51) — K. Szabó Jánosné (29) — Szabó Miklós (23) — Szabó Sándor (25) — N. Székely András (30) — Szűcs A. Sándor (63) — N. Tóth Imre (28) — Tóth Károly (15) — Ungváry János (béri. 41) — Varga Imre (31) — Váradi István (526) — Varga György (51) — Varga Mihály (2d) — H. Végh Lajos (51) —■ K. Végh Lajos (67) — id. Vigh János (37) — Vig Sándorné (34). Földbérlök (Grundpöchler) : Dékány Ödön — Várady István bérgazdasága. Szőlő b irt okos ok (W eingar- tenbesitzer) : ifj. Andrássy Imre — Györgyei Jenő. Ácsok (Zimmermeister): Kovács Miklós — Kun Dániel — Pocsak Sándor — Somogyi János — Szőllősi János. Asztalosok (Tischler): Fehér János — Huber Lajos — Magyar Pál — Soós Bálint. Baromfikereskedők (Geflügelhdlr.): Bodan Beleka — Geki Lajosné — Gyulvészi Zsigmond — Hatvani Ferenc — Javorszky Jánosné — Kiss Józsefné — Lichtmann Ferenc — Molnár Sándorné — Nagy Pál Bálintné — Nagy Pál Dánielné — özv. Pál Károlvné — özv. Pocsok Lukácsné — Postás Miklós — ifj. Siposs Jánosné — Szabó Mária — özv. Sónk Bálintné — özv. Szől­lősi Dánielné — özv. Takács Gyu- láné — Végh Sándorné. Biztosítási ügynök (Versicherungs­agent): Gargyi László. Bognárok (Wagner): Csillag Ká- rolv — Schniiedt Antal. Borbélyok (Barbiere): Bánfy Mi­hályné — Pásztor János. Cipészek (Schuhmacher): ifj. Kán­tor István — Kovács János — Nagy Lajos — Németh Ábrahám — Pocsoh Gyula — Soltész Pál — Tompa István — Tóth József — Tóth Lajos — Tuza István — Rózsa Károly — Szaniszló La­jos. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma- schineneigent.): Briska Jakab — Menyhárdt Géza — Sipos Károly — H. Végh Lajos. Csizmadia (Tschismenm.): Kiss Pál Sándor. Edénykereskedő (Geschirrhdlr.): Lakatos Éva. Fakereskedő (Holzhdlr.): Krausz Dezső. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.): Dékány Anc’or — R. Imre Sán­dor — Hatvani Ferenc — Má­tyás János. Gyógyszertár (Apotheke): Pap'p László. Kerékgyártó (Wagner): Karla Gyula. Koporsókészitő (Sargerzeuger): Ho­her Adolf. Korcsmárosok (Wirte): Epstein Ferenc — Epslein Jakabné — Kohn Hermann — Olvasókör — Schwarz Adolf. Kovácsok (Schmiede): Bin Gyula — Schmiedt János — Kovács Kálmán — Szűcs Gyula — Valkai Sándor. Kőműves (Maurer): Benes István. Kötélgyártó (Seiler): Arany Jó­zsef. Kutcsináló mester (Brunnenbauer): Köcsög Dániel. Lakatos (Schlosser): Szőllősi Bá­lint. Malmok (Mühlen): Dékány Ödön (gőz, Dampf) — Salánki János (szél. Wind). Mészáros és hentes (Fleischer u. Selcher): Kéri Imre. Nyersbőrkereskedő (Rohhäute- hdlr.): Orosa János. Iiostakészitő (Reitermacher): Pá­pai László Imre. Szabók (Schneider): Molnár Dávid — Pásztor Dávid — Szabó Zsig­mond — Végh Sándor. Szatócsok (Krämer); Bonis Dezső — Gavallér György Hirn Sá­muel — Furkó Lajos — Weisz Ber­talan. Szíjgyártó (Riemer): Lázár Ká­roly. Szobafestő (Zimmermaler): Glück Abrahám. Szőnyegszövődé (Teppichweberei): xP*yzsaszőnyegszövőde és áru­forgalmi rt. Szülésznők (Hebammen); Molnár Mihályné — Péntek Zoltánné — özv. Soltész Gyórgyné. Takarékpénztár (Sparkasse): xTi- szaszentimrei községi takarék­pénztár. Takarmány kereskedő (Lande^pro- duktenhdir.): Székely Dániel. Tejkereskedő (Milchhdlr.): Vágó János. Tolikereskedők (Federnhdlr.): Far­kas Teréz — özv. Farkas La­josné — Siposs Ferencné. Varrónők (Näherinnen): özv. Ko- csok Lajosné — Magyar Sándorné — Pocsok Eszter — Schwalb Sán­dorné — Schwarz Mariska. Valkai Istvánné — Végh Józsefné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- hdir.): "Fogyasztási szövetkezet — — xKeppich Éva — "Rosenbaum Artur. Zsibárusok (Trödler): Farkas Te­réz — özv. Illés Istvánné — Mis- kolczi Julia — Székely Lajosné. TISZASZENTMÁRTON. Kk.. Szabolcs-Ung közigazg. egyelőre egyesitett vm., tiszai j., Kk. Deb­recen. 1000 lak. Főszolgabírói biv.: Mándok. Közs. jző, akv., ref. fea. Trvszék : Nyíregyháza. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt. : Kisvárda. Cs. ö.: Mándok. (Ágerdőmajor— záhonyi vonal). Mándok. "íl~. TISZASZENTMÁRTON. Kg., Szabolcs-Ung administrativ prov. vereinigte Komitate, Bez. Tiszaer. HK. Debrecen. 1000 Einw. Ober- stuhlrichteramt : Mándok. Ge­meindenotär, Matrikelamt, ref. äa. Ger. : Nyíregyháza. Bezirksger., (Grundbuchsamt), Staatsk. : Kis­várda. Gend.: Mándok. (str Ágerdőmajor—Záhony). Mán­dok. ■$". Községi btró (Gemcjndc- richter) : Kovács Gábor. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Telegdy Károly. 1443

Next

/
Oldalképek
Tartalom