Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - T

Tar Tardos Községi biró (Gemeinde­richter) : Nagy József. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Szulyovszky Gyula, Segédjeggzö (Vizenotör) : Bihar János. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : di\ Beniczky Gyula (378) Herczog Sándor (1565) — Mustó Imre (160) — Pethő Ferenc (272) Pethő Ferenc (247) — Wohl Lápot (461) - Wohl Lipót (427). Cement- és cserépkészitő (Zement- und Dachziegelerzeuger): Sándor dudás Sándor. Cipész (Schuhmacher) : Darankó Leó. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma- schineneigentümer) : Ballag István Bazsó Sándor — Herczeg Sán­dor — Pető Ferenc — Sulyok S. — Vall Lipót. Fakitermelés (Holzexploitation) : Groszberger Géza. Fuvaros (Fuhrwerker) : Becze Laj. Hentesek (Selcher) : Balog József Mustó F'erenc. Kerékgyártó (Gestellm.): Havricsek Ferenc. Kocsigyártó (Wagner) : Sándor Korcsmárosok és szatócsok (Wirte und Krämer) : Balog Imre — Ba­log Imréné — Kiss András — Sándor gy. János. Kovács (Schmied) : Gregus István. Kőműves (Maurer) : Hadik Ferenc. Malmok (Mühlen) : Cseresznyés Aladár és Társa — Klementina bérgazdaság — Komáromy Ferenc (gőz és szivógáz, Dampf u. Saug- gas) — Tari gőzmalom (gőz, Dampf). Szövetkezet (Genossenschaft): "Han- gya fogy. és ért. szövetkezet — "Hitelszövetkezet (O. K. H.) TARANY. Nk., Somogy vm„ nagyatádi j. Kk Pécs. 2370 lak. Közs. jző., akv., rk. te. Trvszék; Kaposvár. Járásbir., (tkv.). áll.- pénzt.: Nagyatád. Cs. ö.. ÜÍ© ~$r Nagyatád (Somogyszob—barcsi vo­nal). W. TARANY. Gg.. Kom. Somogy. Bez.: Nagyatád. HK Pécs. 2370 Einw. Gemeindenotär, Matrikel­amt, rk. te- Ger.: Kaposvár. Be- zirksger., (Grundbuchsamt), Staats­kasse; Nagyatád. Gend. Nagyatád (Str. Somogyszob— Barcs). "©F Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Paál Ödön. Földbirtokosok ( Grundbe­sitzer) : Bontz József plébános (63) Dravecz György (30) — Rác Ferenc (22) — Úrbéres birtokosság (22). Ácsok (Zimmermeister): Fújsz Mi­hály — Melics Ferenc. Asztalosok (Tischler): Dravec Imre Eichner Géza — Gelencsér István. Bognárok (Wagner) : Cserti József Merndli Károly. Borbély (Barbier): Hunyadi János. Cipészek (Schuhmacher) : Cipót Ferenc — Halász Imre — Sei-, meci Viktor. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Fújsz Mihály Fújsz Pál és társai — Holcer Zelkó és társai — Vojkovics Imre Csizmadia (Tschismenmacher) ; Simonies József. Korcsmárosok (Wirte) : Benkő Mihály — Fülöp Lajos — Kozma Vendel — Zelkó János. Kovácsok (Schmiede) : Druzsin István — Gelencsér Mihály — Kai;afa István — Kozma Mihály. Kőművesek (Maurer) : Druzsin Imre — Török József. Malmok (Mühlen) : Dr. Franc Ru­dolf (gőz. Dampf) — Gazdasági (gőz, Dampf) — Keszler Ádám. Mészárosok (Fleischer) : Kozma János — Kozma Vendel. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Fülöp Imre. Szövetkezet (Genossenschaft); hi­telszövetkezet. (O. K. H.) Szülésznő (Hebamme) : Vük J.-né. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler) : Benkő Mihály — Csor­dás Imre — Fülöp Imre — Koz­ma Ferenc — Neumark Lajosné Schwabach Jakabné. TARCAL. Nk.. Zemplén vm„ to­kaji j. Kk., Miskolc. 4(J00 lak. Közs. jző., akv., rk., ref., izr. te- Trv­szék: Sátoraljaújhely. Járásbir., (tkv.). áll.-pénzt.: cs. ö.: Tokaj, (Budapest—szerencsi vonal). <3©? M. kir. szőlészeti és borászati szakiskola, el. iskolák, orvos, gyógyszertár, fogy.- és hi- telszöv., á. faiskola. Orsz. vásár ; február 3, márc. 10, máj. 5, aug. 11, szept. 29 és nov. 17. után köv. hétfőn. Ha ünnep, a mege. hétfőn. TARCAL. Gg., Kom.: Zemplén Bez.; Tokaj. HK. Miskolc. 4000 Einw. Gemeindenotär, Matrikél- amt. rk., ref., isr. te- Ger.: Sátor­aljaújhely . Bezirksger., (Grund- buchsamty Staatsk., Gend.: Tokaj. (Str. Budapest—Szerencs.) . Kön. ung. Weinbau- u. Wein-Fach schule, Elementarschu­len, Arzt, Apotheke, Konsum- u. Kreditgenossenschaft, Stl. Baum­schule. Landesmarkt : Montag nach 3. Feber, 10. März, 5. Mai, 11. August, 29. Sept. u. 17. Novem­Községi bíró (Gemeinde­richter): Hegymegi István. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : id. Hubay Kálmán. Segéd jegyzők (Yizenotäre): if j. Hubay Kálmán — Stieber Sán­dor — Treibenzer Ferenc. Orvos (Arzt): Fodor Fülöp. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Anderkó Lajos (37) — An- drássy Dániel (26, b. 48) — An- drássy Gyula (831 — Andrássy Já­nos (321) — Bányai István (27) Csekő János (28) — Dr. Csendes Viktor (125) — Doroghy József (75) Gazsi János (26) — Gombos Ist­vánná (30) — György Péter (32) Hajdú András (39) — Jakab Ist­ván (38) — Kádas József (39) — Kir. udv. szőlőgazd. (62) — Ko­vács Dániel (39) — Község (502) Kuffer Viktor (1078) — Lakatos Kálmán (33) — Magyar kir. áll. faiskola (19) — Magy. kir vincel­lér iskola (128) — Miskolci Károly (32) — Mudri József (30) — Mudri Mihály (36) — Pataki L. (35) — Pa- taky Sándor (37) — Pető István (32) — Ref. lelkész (57) - Rom. kath. lelkész (115) — Rozsos Kál­mán (43) — Sarosy Józsefné (34) Sebeő Gyula (187) — Selyben Jó­zsef (36) — Stark Dávid (32) — Stieber József (45) — Szaniszló István (36) — gróf Szirmay Ottó (846) — Tassonyá Dánielné (57) — Tassonyí József (228). Földbérlők (Grundpächter) : Dr. Csobaji Gyula (79) — Gombos Lajos (76) — Horváth András (62) Stein Hermann (33) — Urai Lajos (41) — Veress Gyula (83). Szőlöbirtokosok (Weingar­tenbesitzer) : Andrássi János — dr. Csobaji Gyula — Ev. ref. egy­ház — Hegedűs Sándor — Kere­kes Tivadar — Réthy Aladár — Róm. kath. egyház — Sebes Gyula Tatár György — Tokajhegyaljai szőlőfelügyelőség. Ácsok (Zimmermeister) : Czeglédi Sándor — Sáry András. Asztalosok (Tischler): Czebeczauer Jenő — Malmos Sándor. Bádogos (Spengler) ; Tőkéssy E. Borbély (Barbier) : Török Miklós. Borkereskedők (Weinhdlr.) "And- rássy Sámuel — Berger Lipót — "Groszmann Salamon — "Szafir Mayer. Cipészek (Schuhmacher) : Adonyi Miklós — Bajusz József — Bel­lái András — Bernyák György — Csáki Lőrinc — Géczi Lajos — Kovács Pál •— Moldovány György Schüle Dániel — Schwarcz Lajos Soós József — Spitz Izidor — Stern Ignác Tóth Dávid — Tóth János. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : özv. Bozó Mártonné — Huszár János — Pa­taki Sándor — Rosenthal Lajos. Dohánytőzsde (Tabakverschleiss) : Schmieger Istvánná. Ecetkereskedő (Essighdlr.): Weisz- berg Márkusz. Fuvarosok (Fuhrwerker) : Adonyi Dániel — Asztalos Károly — Bá­nyai Sámuel — Barcsa László — Bellái József — Blohota'- János — Czeglédi János — Éles Dániel — Éles József — Fekete István — Fiscar András — Fiscar József — Guth István — Halász Józsefné — Illési István — Juhása-János — Keresztély János — Kiss József — ifj. Kiss Pál — Komáromi István Kovács János — Kozma Lajos — Léhner István — Lengyel Pál — Mata János — Mátyás Mihály — Molnár Lajos — Nagy Károly — Nagy Miklós — Petroczi Lajos — Rambács József — Reich Mór — Sara István — Sárosi Bertalan — Sárosi József — Szadai József — Szántó István — Székely Istvánná Szémann Sándor — Szendrey Ká­roly — Szepesy József — Sztrikó István — Tokaji Sámuel — Tóth Gábor — Tóth Józsefné — Tóth Lajos — Tóth Sándor. Fűszerár ukereskedők (Spezerei­warenhändler): xBozó Sándor — Kardos, János — xLázári Gyula Fia — xSzabó István. Gabonaker. (Getreidehändlcr): xKa­nizsai József rt. Gyógyszertárak (Apotheken): "Hor- váth István — Ornstein Izidor. Hentes (Selcher) : Bányai István. Kádárok (Böttcher) : Gallik Fe-enc GaBik Gyula. Kerékgyártók (Wagner) : Báthory János — Szabó Lajos. Kereskedelmi ügynökök (Handels­agenten) ; Czitrom Adolf — Sa- fir József. Korcsmárosok (Wirte): Adler A. Fromer Menyus — Günzler Sá­muel — özv. Safir Mártonné — Weisz Jakabné — Vottermann Hermann. Kovácsok (Schmiede) : Géczi Jó­zsef — Gubik Antal — Gubik Já­nos — Jakab István — Kerekes József — Leskó József — Nagy Gyula — Répásy József — Sikerln Mihály. Kőbánya (Steinbruch): Führer Mi­hály. Kőműves (Maurer) : Berecz János. Lókereskedők (Pferdehändler): Sternberg Antal — Hermann Ig­nác és Jakab. Malmok (Mühlen) : "Kovács Mór és Fia (gőz, Dampf) — Majzler Mihály (szivógáz, Sauggas). Marhakeréskedők (Viehhändler) : Friedmann Mayer — Reich Ignác Reich Mórné — Sternberg Mórné. Mészárosok (Fleischer) : Altmann Menyhért — Bodor F'erenc — Szepkó András — Szepkó Antal. Pék (Bäcker) : Weisz Sámuel. Rőfösárukereskedök (Schifittwaren- händler): xGlück Henrikné — "Glück Leopold — Glück Sá­muel — Krauszmann Bemát — xWeinstock Jetti. Rövidárukereskedők (Kurzwaren­händler) : Bozó Sándor — "Kar- niol F. és Társa. Szabók (Schneider) : Hirsch Jakab Kiss Gábor — Meixner Hermann. Szatócsok (Krämer) : Klein Jakab özv. Safir M.-né. Szeszkercskedő (Spiritushändler) : "Schück Hermanné. Szíjgyártó (Riemer) : Nánási Ber­talan. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Wébermann Emánuel. Szilvafeldolgozótelep (Pflaumen­verarbeitungsanlage): "Magy. kir. állami szilvafeldolgozótelep. Szövetkezetek (Genossenschaften) : "Fogyasztási és ért. szöv. — "Köz­ségi hitelszövetkezet (OKH). Tarhonya (Tarhonya): Sz. Kerpely Ilona. Terménykereskedők (Landespro- duktenhdlr.); "Reisz és Berger — "Safir József. Vaskereskedő (Eisenhändler): "Ko- mássy Kálmán. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler): "Daneth Etel — Ehren­feld Sámuel — Glück Henrik — "Goldstein Ignác — Groszmann Hermann — Himkó József — Lo- záry Gyula — Rottmann Jakab — Safir Jenő — Schuster István — Schwarcz István — Spitz Mózes Spitz Salamon — Weisz Emánuel Weisz Jakab — Windt Adolf. TÁRD. Nk., Borsod-Gömör-Kis- hont közig, egyel, egyes, vm., mezőkövesdi j. Kk. Miskolc 2150 lak. Közs. jző, akv., rk. te. Trvszék: Miskolc. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Mezőkövesd. Cs. ö. : Tibolddaróc. Mezőkövesd (Budapest—miskolci vonal). “3©? TÁRD. Gg., Borsod-Gömör-Kis- hont admin, prov. verein. Kom., Bez. Mezőkövesd. HK. Miskolc. 2150 Einw. Gemeindenotär, Matri­kelamt, rk. te. Gericht: Miskolc. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk. : Mezőkövesd. Gend. : Tibolddaróc. SS© Mezőkövesd (Str. Budapest—Miskolc). “3©^ ®£&. Községi bíró (Gemeúnt6r- richter) : Csupor Lajos, Községi jegyző (Gemeinde: notär) : Szokoly Gyula. Adóügyi jegyző (Notar /űr Stcuerangeleg.) : Szép László-. Seged jegyző (Vizenotär) » Csél Ferenc. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Coburg herceg (4500) — Hajdú József (21) — Kis. András­ba ró Kohner Adolf (4500) — dr„ Kovácsócsy Kornél (30) — Majo-- ros József (27) — Molnár Józsefi (22) — dr. Szigeti Pál (4500) ‘— Takács Balázs (24) — Úrbéresek: (350). Szövetkezetek (Genossenschaften) "Fogy szöv. — "Hitelszöv. TAR DON A. Kk., Borsod-Gö~ mör-Kishont közig, egyel, egyes, vm., sajószentpéteri j. 800 lak» Kjző, akv. : Dédes. Ref. te. Trv­szék : Miskolc. Járásbir. (tkv.). áll.-pénzt. : Sajószentpéter. Cs_ ö. : Bántapol.csány. (0®© ~íx Nagyvisnyó-Dédes (Füzesabony— putnoki vonal). TARDONA. Kg., Borsod-Gö- mőr-Kishont admin, prov. vereinu Kom., Bez. Sajószentpéter. 800 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Dédes. Ref. te- Gericht : Miskolc, Bezirksgericht (Grundbuchsamt),. Staatsk. : Sajószentpéter. Gend. ; Bántapolcsány. Nagyvisnyó-Dédes (Str. Füzes­abony—Putnok). Fakitermelés (Holzexploitation) i. Sugár és Szöllősi — Schwarcz. Korcsmárosok (Wirte): Adler Ja­kab — Halpern Judit — Licht— ner József. Malom (Mühle): Gyüre Lajosné. Szatócs (Krämer); Groszmann H„ TARDOS. Kk., Komárom-Esz- tergom közig, egyel, egyes, vm., tatai j. 1700 lak. Kjző, akv. rk„ te. Trvszék : Győr. Járásbir óság; (tkv.), áll.-pénzt. : Tata. Cs. ö. r Tarján. SS© Tata-Tóvárosi (Budapest—hegyeshalmi v.). TARDOS. Kg., Komárom-Esz- tergom admin, prov. verein.. Ko­mit., Bez. Tata. 1700 Einw. Kreis­notär, Matrikelamt, rk. te. Ger. v. Győr. Bezirksgcericht (Grund- huchsamt), Staatsk. : Tata. Gend.r Tarján. Tata-Tóváros (Str. Budapest—Hegyeshalom)..^©^ Körjegyző (Kreisnotär) : notär) : Szlukovényi István. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : id. Boros Vendel (18) -— Fekete Mihály (18) — Hugyik. Ilona (16) — Molnár Ede (38) — Nagy Hermann (20) — özv. Varga’. Ádám (30). Asztalosok (Tischler) : Flekensteiix Gusztáv — Mészáros Mihály. Bognár (Wagner): Pintér VendeL Borkereskedő (Weinhdlr.): "Gluck Gyula. Cipész (Schuhm.): Mahler Ferenc» Cséplőgéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer): Merész János. Csizmadiák (Tschismenm.): Böhira János — Erdélyi László — Kiss- Márton — Mészáros János — Szileszkí Ferenc — Varga András, Kádárok (Böttcher): Szkevela Fe­renc — Zvarella Ferenc. Korcsmárosok (Wirte): Drótos Páll — Fekete Mihály — Frack Sá­muel — Klein József — Nagy* Ferencné — Nagy György — Var­ga Andrásné. Kovácsok (Schmiede) : Csató Jó­zsef — Komáromi Béla — Mi- konva János — Révész János — Szlahonik János. Kőfaragók (Steinmetze): özv. Ju­hász Jánosné — Werutíi Imre — Zharella Péter Malom (Mühle): Szűcs János. Mészárosok (Fleischer): Boros Ven­del — Fekete József — Klein; József. Szatócsok (Krämer) : özv. Drotár- Pálné — Glück Ede — "Glück Móric — Teitelbaum Béla. Szövetkezet (Genossenschaft); "Hi­telszövetkezet (O. K. H.). Szülésznő (Hebamme): Szentpéteri Jánosné. Tojáskereskedő (Eierhdl.): Galam­bos Bálintné. Ügynök (Agent): Komáromi Mihály- Vegyeskereskedők (Gemischt waren- händler): Fekete József — Fekete Mihály — Juhász Mihály — Schnei­der Ferenc — Varga Ádámné. 1423

Next

/
Oldalképek
Tartalom