Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - SZ

rasics Kálmán, Rákóczi ut 8. — Jóst Károly, Desits Gyula u. 17. — Kozák Elek, Széli Kálmán tér 3. — Magyary Adolf, Vajda ö. tér 6. — Magyary Ede, Vajda ö. tér 3. — Nagy Kálmán Ár­pád u. 11. — Stengi Gyula — Tóth József, Pálííy u. 12. Bádogosok (Spengler): Braun Gyu­la, Széchényi u. 15. — Urwein József, Kossuth Lajos u. 2. — Wéber Károly. Vajda Ö. tér 1. Bank (Bank): xIpar- és gazdasági népbank részvénytársaság. Bognárok (Wagner); Ruzics Mi­hály, Kossuth Lajos u. 13. — Schnelflock Károly, Széchenyi u.12. Borbélyok (Barbiere): Dugen Mi­hály utóda, Kossuth Lajos u. 2. — Horváth Ödön, Széli Kálmán tér 12. — Schuster Miksa, Deák Ferenc u. 1. Borkereskedők (Weinhdlr.): xDampf Henrik — özv. Ernst Samuné — xLáng Róbert és ifj. Wohl Sándor xNagl Ferenc — xRogán Károly — Wolf Róbert és Wolf Sándor. Bornagykereskedők (Weingross- hdlr.): xR'erz Adolf — Königs- hofer Imre. Bőrkereskedők (Lederhdlr.): xBrei- ner Richárd — xMiszner Terézia és F'ia. Cement (Zement): Löffler Mátyás Eötvös József u. 2, Cipészek (Schuhmacher): Dax Re­zső. Desits Gyula u. 1. — Drei- szinger Miksa, Árpád u. 12. — Dremmel Antal, Kossuth Lajos u. 18. — Gotzi Gyula, Széli Kál­mán tér 3. — Heibl Mihály, Ár­pád u. 6. — Hodács József, Széli Kálmán tér 13. — Horváth Ferenc, Széchenyi u. 4. — özv. Horváth Jánosné. Széli Kálmán tér 12. — Leibinger Imre. Erzsé­bet u. 43. — Magyary József, Rá­kóczi ut 10. — Papp János. Széli Kálmán tér 14. — Reiber Károly, Széchenyi u. 29. — Stangl Jó­zsef, ‘ Kossuth Lajos u. 2. — Subics Ferenc, Kossuth Lajos u. Cipőalkatrészek (Schuhzubehöre) : xTimár Frigyes Cserépfedő (Dachdecker) : Káldy Polykárp, Palófy u. 10, Cukrászok (Zuckerhäckerl: Kará­csonyi Zoltán, Tompa Mihálv u. 10. — özv. Reindell Emilné. Kos­suth Lajos u. 17. — özv. Schrei­ner Zsigmondné, Széchenyi u. 9. Divatárukcreskedők (Moöewaren- hdlr.): xHuber Miksa — xPhilipo Miksa utóda Götzl Kár. — xStei- ner József. Építkezési anyagkereskedő (Bau- materialienhdlr.): xBaguIa építő­mester és Orbán. Esztergályos (Drechsler): Tausier János. Széli Kálmán tér l.m Fényképészek (Photographen): Eggert István, Széli Kálmán tér 4. — Kránvecz György, Széli Kálmán tér 14. Fésűs (Kammacher) : Nagl Zsig- mond, Széchényi u. 9. Fodrásznő (Friseurin): Werflin- ger Józsefné, Kossuth Lajos u. 15. Folyóirat (Zeitschrift) : Harangszó. Füszerkereskedő (Spezereiwaren- hdlr.): xBreiner Ignác. Gyógyszertár (Apotheke): Friedrich Ödön (Szent István). Kádár (Böttcher): Fennsi József, Széli Kálmán tér 5. Kalaposok (Hutmacher) : Ernst Rezső, Széchényi u. 9. — Pia­gárv József, Széchényi u. 14. Kályhások (Ofensetzer): Kerécfi János. Széchényi u. 23. — Sze­kér János. Vajda ö, tér 5. — Totterer Béla, Széchenyi u. 28. Kávésok (Kaffeesieder) : Klein Fe­renc, Széli Kálmán tér 10. — Stei­ner Jenő, Desits Jenő u. 3. Kereskedelmi társaság (Handels­gesellschaft): xElső nyugatma­gyarországi áruforgalmi rt. Kosárfonó (Korbflechter): Tóth Gé- - za, Kossuth Lajos u. 2. Kovácsok (Schmiede): Braun Ká­roly, Széchényi u. 15. — Sper- ner Auréliusz, Hunyadi u. 1. — Tanay János, Kossuth Lajos u. 27 Kőfaragó (Steinmetz)- Mocsuk Jó­zsef, Hunyadi u. 17. Kőművesek (Maurer): Binder Ala­jos, Vajda Ö. tér 1. — Hődl Ká­roly, Hunyadi u. 13. — Mayer Já­nos, Kossuth Lajos u. 15. — Stir­ling István, Eötvös József u. 2. 1382 Könyvnyomda és könyvkötészet (Buchdruckerei u. Buchbinderei!: xözv. Wellisch Béláné. Kötélgyártók (Seiler) : Damwéber Gyula, Desits Gyula u. 15. — Vinkó Károlyné, Széchényi u. 7. Lakatosok (Schlosser): Berke Elek. Árpád u. 11. — Hacker Adolf, Kossuth Lajos u. 7. — Hacker Alajos, Széli Kálmán tér 9. —• Kozák József, Vajda ö. tér 9. Malom (Mühle): Zirczi apátság (gőz. Dampf). Mészárosok (Fleischer): Braun Ede, Széli Kálmán tér 15. — Lang Károly, Széchényi u. 13. — Nagl Ferenc Desits Gyula u. 7. — Takács János, Széli Kálmán tér 25. — Trischler János, Szé­chényi u. 28. Mézeskalácsos (Lebzelter) : Döttl Henrik, Desits Gyula u. 13. Mezőgazdasági áruk (Landwirtsch. Waren); xBartal István. Mozgóképszinház (Lichtbildtheatert: Urania-mozgó (Grünbaum József). Műszaki cikkek (Technische Arti­kel): xBöhm gépáruház — Böhm Henrik. Nőikalapok (Damenhüte): Jung Má­ria. Nyerges (Sattler): Schrey Adolf, Kossuth Lajos u. 20. Óragyár (Uhrenfabrik): xKohn Fü- Iöp és Fia, Nemzeti óragyár. Órások (Uhrmacher): Klein Sán­dor, Széli Kálmán tér 14. — Rubin Saul, Széli Kálmán tér 23. Pékek (Bäcker) ; Ebenspanger Béla, Hunyadi u. 9. —/Frank Ödön, Desits Gyula u, 21. — Grimm Ede. Széchényi u. 9. — Schuh Antal, Árpád u. 3. — Szulczer József, Széchényi u. 6. - Tóth Imre, Kossuth Lajos u. 20. Rőfös- és rövidáruk (Schnitt- u. Kurzwaren) ; xSonnenwald Mór. Selyemgyár (Seidenfabrik) ; xMa- gyar selyemipar rt., ezelőtt Ru- játti Testvérek. Szabók (Schneider): Dervárics Fe­renc, Árpád u. 14, — Friskics Iván, Vörösmarty u. 4. — Fuchs Károly, Széchényi u. 26. — Kiss Imre, Deák Ferenc u. 16. — Knausr József, Desits Gyula u. 9. — Kollár Elek, Palófy u. 5. — Kovács József, Széli Kálmán tér 25. — Málos Károly, Széchényi u. 9. — Mayer Ferenc, Desits Gyula u. 11. — Pavel József, Széchényi u. 25. — Pavel Vince. Kossuth Lajos u. 19. — Tendl János, De­sits Gyula u. 17. — Zrim Ádám, Széchényi u. 33. Szeszesitalügynök (Agent für Spi­rituosen) : xLekIy Attila. Szobafestők (Zimmermalerl: Lang Károly. Desits Gyula u. 26. — Tauscher Ferenc, Hunyadi u. 17. — Wohl Fülöp, Hunyadi u. 17. Szövetkezet (Genossensch.): Szent­gotthárdi keresztény fogy. és ért. szövetk. Takarékpénztárak (Sparkassen) : “Rábalapincsvölgyi takarékpénz­tár rt. — xSzentgotthárdi álta­lános takarékpénztár rt. — xSzt.- gotthárdi takarékpénztár rt. Téglagyár (Ziegelei) : Szentgott­hárdi első gőztéglagyár, Pacher és Friedrich. Terménykereskedők (Landespro- duktenhändler): Böhm Sándor — Grünsberger Jakab és Fia. Varrónők (Näherinnen): özv, Braun Józsefné, Desits Gyula u. 15. — Jaindl Mária, Széchényi u. 31. — özv. Kohopp Gyuláné, Széchényi u. 15 — Malgay Anna, Desits Gyula u. 19. — Németh Vilmosné, Desits Gyula u. 11. — Neuhertz Ferenc — Sturm Kata, Széchényi u. 45. — Tauser Má­ria, Széchényi u. 18. — Wagner Emilia, Hunyadi u. 11. Vasgyár és villanytelep (Eisenfab- rik u. Elektr. Anlage); xSzent- gotthárdi kasza- és kovácsmüvek rt.., ezelőtt Wieser bárók. Vaskereskedők (Eisenhdlr.): xEin- beck Károly — xLatház Lajos. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- hdlr.): xDreiszinger Miksa — Feigebstock Sigmund — xGrün baum József — xHoíTmann Ede — xLatzer Hugó — xLeitner An­tal utóda Friedrich Jakab — xLipp és Lackner kereskedelmi üzlete — xMayer József — *Neu- herz Ferenc — xZách Gusztáv. Szentgotthárd Vendéglősök (Gastwirte): Doncsecs János, Hunyadi u. 4. — Eisenstein Jenő, Széchényi u. 27. — Feiler János. Hunyadi u. 24. — Mala- sics Kálmán, Hunyadi u. 8. — Sacher János, Széchényi u. 14. — özv. Veledy Józsefné, Zanati Sándor, Árpád u. 13. — Simonits József. Kossuth Lajos u. 2. SZENTGYÖRGYVAR. Kk„ Zala vm., keszthelyi j.. 720 lak. Kjző, akv. : Alsópáhok. Rk. fa. Trvszék : Nagykanizsa. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Keszthely. Keszthely (Ukk—keszthelyi vonal) Alsópáhok. SZENTGYÖRGYVAR. Kg., Kom. Zala, Bez. Keszthely, 720 Einw. Kreisnotär, Matrikelámt : Alsópáhok. Rk. fa. Ger. : Nagyka­nizsa. Bezirksger. (Grundbuchs­amt), Staatsk. : Keszthely. (Str. Ukk—Keszthely). Alsó­páhok. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Altay Guido (978) — Ne­mestóti Szabó Lajos (611) — Szipka Márton, plébános (30). Asztalosok (Tischler): Major Ferenc Major Gábor. Cipészek (Schuhmacher): Matusz Ferenc — Tompa Dávid. Cséplőgéptulajdonos (Dreschma­schineneigentümer); Horváth L. Korcsmáros (Wirt): Horváth Kál­mán. Kovács ('Schmied): Horváth László. Szülésznő (Hebamme): Major Gá- borné. SZENTGYÖRGYVÖLGY Kk„ Zala vm., alsólendvai j., 1200 lak. Kjző, akv., rk., ref. fa. Trvszék, (tkv.), járásbir., áll.-pénzt. : Za­laegerszeg. Ü£!P Zalaegerszeg (Za- laszentiván-zalaegerszegi vonal). SZENTGYÖRGYVÖLGY. Kg.. Kom. Zala. Bez. Alsólendva, 1200 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt. rk.,- ref. fa. Ger. (Grundbuchs­amt). Bezirksger., Staatsk,: Zala­egerszeg. Zalaegerszeg (Str. Zalaszentiván—Zalaegerszeg). K ö rj egy z ő (Kreisnotär) : Punk István. Adóügyi jegyző (Notar für Stcueranpeleph.): Házas Nándor. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Baboksay Pál — Berta­lan Károly — Both Pál — Cseke Károly — Singer Samu — Szluha János — Szluha Károly — Szabó Sándor — Török Gábor. Asztalosok (Tischler): C.sótár Kál­mán — Hajdú Pál — Komorócy Kálmán — Soós Gábor. Cipészek (Schuhmacher); Bida Ká­roly — Zsohár Sándor. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Béghy Elek — Cseke Pál — Cseke Zsigmond — Csöbör Imre — Szabó Ferenc. Kádárok (Böttcher): Bankó Lajos Neubauer Mihály. Korcsmárosok (Wirte): Balters- dorfer Mór — Bogéi Miksa — Greiner Arnold — Singer Samu. Kovácsok (Schmiede): Magyaríts János — Tóth Kálmán. Malmok (Mühlen): Horváth János (viz, Wasser) — Obál Mátyás (víz, Wasser). Mészáros (Fleischer): Waltersdor- fer Mór. Szabó (Schneider): Maries Ferenc. Szíjgyártó (Riemer): Arkó István. Szövetkezet (Genossensch.): xSzt.- györgyvölgyi Hangya fogy. és ért. szövetkezet. Szülésznő (Hebamme) Hajdú Pálné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren. hdlr.): Greisner Arnold — Here Mór — Jakabfy Károly. SZENTHÁROMSÁG. Puszta, Baranya vm., pécsi j. Hird kis­községhez tartozik. Hird. SZENTHÁROMSÁG. Puszta, Kom. Baranya, Bez. Pécs. Gehört zur Kg. Hird. Hird. SZENTI MRE. Puszta, Jász- Nagykun-Szolnok vm., Jászberény rtv.-hoz tartozik. ^pxx (Hatvan- szolnoki vonal). "S' Jász­berény. — Szentistván SZENTI MRE. Puszta. Kom-. Jász-Nagykun-Szolnok. Gehört zur Stadt Jászberény. ܧ$xx (Str. Hat­van—Szolnok). Jász­perény. Gyógyszertár (Apotheke): Pap]> László (Isteni gondviselés). SZENT IMRE FALVA. Kk., Zala vm., sümegi j., 620 lak, Kjző, akv. : Zalagalsa. Trvszék ; Zalaegerszeg. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt. : Sümeg. Cs. ö. : Nyirád, Sümeg (Ukk—keszthelyi vo­nal), Zalagalsa. SZENT IMRE FALVA. Kg., Kom. Zala, Bez. : Sümeg, 620 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Zalagalsa. Ger. : Zalaegerszeg. Be­zirksger. (Grundbuchsamt), Staats­kasse :. Sümeg. Gend. : Nyirád, Sümeg (Str. Ukk—Keszthely), Földbirtokosok (Grundbe sitzer) : Parapatics Laj,os (30) — Szűcs Ferenc (37) —'Varga Já­nos (36) — Vass Ferenc (20) — Vass István (58) — Vass József öreg ,(27). Kovács (Schmied): Erdélyi Lajos. Kőműves (Maurer): Schneider­János, Malom (Mühle): Kütróvácz Kál­mán. Szövetkezet (Genossensch.): xHan~ gya fogy. és ért. szövetkezet. Szülésznő (Hebamme): özv. Kekk: Józsefné. SZENTISTVÁN. Nk., Borsod- Gömör-Kishont közig, egyel, egyes., vm., mezőkövesdi j., 3700 lak. Kk. Miskolc. Közs. jző, akv., rk, fa. Trvszék : Miskolc. Járásbir. (tkv), áll .-pénzt. : Mezőkövesd. Cs ö. : Mezőkeresztes. i$&§> ®fer SZENTISTVÁN. Gg„ Bor­sod-Gömör-Kishont admin, provis. verein. Kom., Bez. Mezőkövesd- 3700 Einw. HK. Miskolc. Gemein- denotär, Matrikelamt, rk. fa, Ger.: Miskolc. Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatsk. : Mezőkövesd, Gend. : Mezőkeresztes. Sfer. Közs ti fii bíró (Gemeinde­richter) : Ördög Ignác. Községi jegyző (Gemeinde- notár) : Juhász Lajos. Segéd jegyző (Vizenotör) r Szaniszló Dezső. Adóügyi jegyző (Notar füri Steueranpelepenh.) : Horváth K. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Antal Imre (25) — Ara­nyosi Gábor (80) — Aranyosi Mi- ftályné (40) — Barta Antal L» (20) — Barta István (35) — Bo- zsik István (45) — Bukta István (40) — Csoto Antal (30) — Csőt» Péterné (30) — Egri főkáptalan (3700) — Ferenszky Ferenc (30) — Hegyi István (35) — Jakab József örök. (120) — Jakab Mihály örök. (80) — Juhász Alajos (40) — Koncz Antal (30) — Koncz Antal örök. (40) — Koncz Gábor sz. (30)1 Koncz József f. (90) — Nyikas. András (30) — Ördög Ignác (200)' Pozsa Antal (30) — Szerencsi Pál (25) — Tóth Ferenc (35) — Tóth Kálmán (40) — Tóth Mihály (25) Tóth Pál kis (40) — Tóth Péter (25). Földbérlő (Grundpächter) Koncz István (30). Asztalos (Tischler): Szlamina Jó­zsef. Borbély (Barbier): Szabó Kálmán. Kerékgyártó (Wagner): Pozsa Mi­hály. Korcsmárosok (Wirte): Czeisler Vilmos — Ferenczi Antal — Groszmann Jakab — Jobbágyi Sándorné — Koncz István — Ör­dög Gábor — özv. Rosenberg Jó­zsefné — Ungerleider József. Kovácsok (Schmiede) : Rehicsek László — Tari Antal, csillag. Malom (Mühle): Orosz Sándor (gőz, Dampf). Mészáros (Fleischer): Antal István. Nyersbőrkereskedő (Rohhäutehänd­ler) : Hirsch Sámuel. Olajütő (Ölschläger): Bírinyi Jó­zsef és Társa. Szatócsok (Krämer)- Groszmann Abrahám — özv. Hirsch Sámuelné — Rosenberg Sámuel — Rubin­stein Márk — Schanina Józsefné — özv. Ungerleider Jónásné. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik): Rosenberg Miksa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom