Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - S

SÁR I SÁP. Nk., Komárom-Esz- tergom közig. egy. egyes, vm., esztergomi j. 2869 lak. Közs. jző, akv. rk. fej. Törvszék : Pest­vidéki. Jdrásbir. (tkv.), áll.- pénz­tár, p. ü. bizt., p. ű. szak : Esztergom. P. ü. ig. : Budapest- vidéki. Vámhiv. : Nyergesujfalu. Cs. ö. ÍPS1' Annavölgyi­bánya-Sárisáp (3 km.) (Dorog— tokodi vonal). Áll. elemi iskola, orvos, gyógyszertár, ifjúsági sport­egylet, kőszénbánya. SÁRISÁP. Gg., Komárom-Esz- tergom admin, prov. verein. Kom-., Bez. Esztergom. 2869 Einw. Gem.- Notär, Matrikelamt, rk. fej. Ger für üen Pester Landbezirk. Be- zirksger. (Grundbuchsamt Staats­kasse, Finanzkommissariat, Fi­nanzabt. : Esztergom. Finanzdir. : Budapesl-Umgeb. Zollamt : Nyer- gesujfaiu. Gend. Anna­völgyif-bánya—Sárisáp (3 Km) Str. Dorog—Tokod). Staats-Elementar­schule, Arzt, Apotheke, Jugend- u. Sportverein, Kohlenbergwerk. Községi jegyző (Gemeinde- notär) : Kégly József. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Biber Józsefné — Bilik Kelemen — Gurin Imre — Gyet- ven Pál plébános — Kurucz András Kurucz Flórián — herceg Metter- nich-üradaiom — Tuternai Ferenc Tuternai József — Urbanics Ká­roly — Üveges Márton — Varga Mihály — Varga Pál. Asztalosok (Tischler) : Belkovics József — Lukevics Ferenc. Borbélyok (Barbiere) : Hrablik J. — Schrameisz József — Stefkó János Pál. Cipészek (Schuhmacher): Kabók Já­nos — Kurovszki Szaniszló — Mali Márton — Vehovszky Mih. Gyógyszertár (Apotheke) : Kreitner Kálmán (Bánya). Korcsniárosok (Wirte) : Csobán J. — Gurin Imre — Klimó Károly Kollár János — Kovács Antal — Piroska József — Rosenfeld J. Kot ács (Schmied) : Pender József. Kőműves (Maurer) : Mai tonovics Lajos. Malmok (Mühlen) : Barta János herceg Metternich Sándorné bér­lője (Morvay József) (viz, Was­ser) — Morvay Márk. Mészárosok (Fleischer) : Csobán Ferenc — Kovács Antal. Mozgóképszínház (Lichtbildtheater): Bánya olvasókör. Pékek (Bäcker) : Banárik János Engler József — Varga János. Szabók (Schneider) : Belik Már­ton — Binder András — Lcbedov Sándor. Szatócsok (Krämer) : Bilik Kele­men — Füredi József — Kárászéit Illés — Klimó Károly — özv. Kohlért Józsefné — özv. Schmidt Lajosné — Steiner Vilmos. Szénbánya (Kohlenbergkerk): x£sz- tergom-szászvári kőszénbánya rt. Szülésznők (Hebammen) : Kabók Jánosné — Tóth Józsefné. Téglagyár (Ziegelei) : Rattesid J. Üvegező (Glaser): Steiner Vilmos. SARKAD. Nk.. Bihar vm., sar- kadi szolgabir. kirendeltség. 10.721 lak. Közs. jző, akv., rk., ref., ev., izr. ffe. Trvszék, járáásbiróság : Gyula. Tkv.: Berettyóújfalu. P. ü. ig.í: Debrecen. P. ü. bizt., p. ü. szak., cs. ö., járásbir. (Bé­késcsaba—kötegyáni vonal). Tanf. : Derecske. Orvos, állatorvos, gyógyszertár. Orszá­gos vásár : Apr. 19. és 20., junius 7-8., okt. 25—26. és dec. 20—21. SARKAD. Gg.. Kom. Bihar, Stuhlrichterkommission. 10.721 Einwohner. Gemeindenotär, Mat­rikelamt, rk., ref., ev., isr. fej. Ger., Bezirksger. : Gyula. Grund­buchsamt: Berettyóújfalu. Fitianz- dir.: Debrecen. Finanzkom., Fi­nanzabt., Gend.-Bezirkskommando (Str. Békéscsaba—Kötegyán). "$■ Stet Schulinsp. : De­recske. Arzt, Tierarzt, Apotheke, Sparkassen. Jahrmärkte ; 19—20. April, 7—8 Juni, 25—26. Okt. und 20—21. Dez. Községi bíró (Gemeinde­richter) : Szegedi István. Főjegyző (Obernotär) : Nagy Zoltán. Segédjegyzők (Vizenotüre): Germann László — Kovács Béla — Kovács Gábor — Tabajdi Jenő. 1274 Adóügyi jegyző (Notar für Steucranpelepenh.) : Kovács Gábor. Orvosok (Aerzte) : Forgács Ernő — Schaffer László — Spitzer Sándor — Szilvásy Béla. Állatorvosok (Tierärzte) : Adriányi László — Keszeg Rafael. Ügyvédek (Advokaten) : Bam- mu László — Fehér Gyula — Kerekes Sándor. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Alföldi cukorgyár rt. (58) Almássy Dénes gróf (12517) — Ar- gyelán Péter és Társai (39) — vitéz Balázs József (31) — Bende Imre (39) — Bende Imre (28) — vitéz Besenyei János (31) — Csiz­madia Sándor (27) — Csuba Er­zsébet (24) — Csüdör Árpád (155) Debreczeni Lajos (31) — vitéz Far­kas Lajos (31) — Fekete Imre (35) Fekete János (38) — Felföldi Sán­dorné (36) — ííosszufoki ármen- tesitő társulat (95) — vitéz Jakó Lajos (31) — Jászóvári premontrei apátság (84) — Képiró József (27) — Kesztyűs Lajos (26) — Kiss József (26) — Kiss Lajos (41) Kolb Kálmánná (142) — Leelőssy Sándor (74) — Legelő közbirtokos­ság (300) — vitéz Maczák János (31) — Magyar kir. államvasutak vonala (58) — Marcsó Albert (36) Marcsó Lajos (41) — Mózes Gábor (27) — Mózes Gáborné (23) — Mózes Sándor (41) — vitéz Nagy Zoltán Antal (31) — Oláh Mihály (51) — ölyüst András (32) — Pataki Jánosné (27) — Petri Sándor (30) Sajti József (50) — Sajti Károly (59) — Sarkadi Kendergvár rt. (6l) — Sarkad község (553) — Sarkadi polgári fiúiskola (37) — Sarkadi ref. egyház (360) — Sar­kadi rk. egyház (79) — Sárközi Ferenc (28) — Sárközi Lajos (27) Seres Imre (50) — Seres Sándor (34) — Szabó Ferenc (36) — vitéz Szatmári Ferenc (31) — Szegedi István (27) — özv. Székely Imré- né (45) — ' Székely Károly (31) vitéz Székely Lajos (31) — Szilágyi Bertalan (34) — Szilágyi Gábor (30) — Szilágyi György (34) — Szilágyi Lajos (34) — Szilágyi Sándor (33) — Tóth Imre (33) — Tóth Imréné (47) — Tóth Mihály (26) — vitéz Tóth Miklós (31) — Triffa György (53) — Triffa Mik­lós (43) — vitéz Váradi Sándor (31) — Vardai János (30) — Vigh Imre (38) — Zakar István örök. (224) — vitéz Zsoldi Sándor (31). Földbérlők (Grundpächter) : Baukó András (24) — Kiss István (150) — Kovács Albert (22) — Magyar föld rt. sarkadi gazd. - Szabados József (51) — Szilágyi Imr* (70). Ácsok (Zimmermeister): id. Biró Sándor 1046. hsz. — Bondár Gá­bor 473. hsz. — Kiss József ?1. hsz. — Sás József 118. hsz. — Szilágyi József 663. hsz. Asztalosok (Tischler): Bak József 747. hsz. — Békési Sándor 550. hsz. — C.zégé Imre 35. hsz. - Hangyái Gábor — Horváth Ká­roly 1436. hsz. — Németi Károly 16. hsz. — Papp László 621. hsz. Sproh György 29. hsz. — Tokai Dezső — Vincze Lajos 279. hsz. Bádogosok (Spengler): Farkas Imre 693. hsz. — Halai János 803. hsz. — Maár János 1374. hsz. Baromfi- és tojáskereskedők (Ge­flügel- und Eierhändler): özv. Bán Józsefné 734. hsz. — Bon dár Istvánná 1263. hsz. — Fekete Lajosné — özv. Fried Vilmosné 1372. hsz. — Gazdag Istvánná 1346. hsz. — Gettler Ferenc — Gyenes Antalné 1516. hsz. — Hajdú György 247. hsz. — Her­mann Dávid 1300. hsz. — Juhász Lajosné 1234 hsz. — Juhász Már tonné 1540. hsz. — Kiss Gergely — Kiss Istvánná, 337. hsz. — Kiss Károlyné 804. hsz. — Kiss Lajosné 1046. hsz. — Kovács Jó­zsef — Kovács Lajos Szeles - Kovács Pál Szeles — Kovács Sándor 534. hsz. — Kovács Sán­dor Szeles — Kupelner Simon, 1284. hsz. — Leelőssi András 516. hsz. — özv. Lukács István­ná 693/b. hsz. — Maulik Józsefné 1537. hsz. — Nagy Albert 1008. hsz. — Nagy Sándorné, 271. hsz. Noracsek József 649. hsz. — Oláh Károlyné. 427. hsz. — Oláh Má­ria 888. hsz. — Pataki Istvánné 188. hsz. — Pelle Péterné — Plachy Imre 1517. hsz. — Pribék Sárisáp — Gábor 515. hsz. — Pribék Lajos Rácz Károly Szeles — Réti Mihály T. 1. — Szekeres Terézia 1399. hsz. — Szőke József — Takácsi Fe- rencné 1539. hsz. — Tokai Fe renc 753. hsz. — Tóth Imre — Tóth Sándorné — Unger János né 212. hsz. — Ungvári István Szeles — Váradi Irma — Varga Sándorné 1487. hsz. — Vasvári Tstvánné 1556. disz. — Vigh Fe rencné 1353. hsz. — özv. Weisz Jakabné 1300. hsz. — Zudor Já­nosné 1561. hsz. Bazár (Basar): Kónya András 332. hsz. Bélkereskedő (Darmhändler): Tar Zsófia 1440. hsz. Bél-kocsitulajdonos (Mietwagenbe­sitzer): Sós Albert. Borbélyok (Barbiere): Boda Sán­dor 1350. hsz. — Kádár Antal 1332. hsz. — Kölüs István 483. hsz. özv. Moldoványi Zsigmond- né 323. hsz. — Wallrich Jenő 617. hsz. Borkereskedő (Weinhdlr.): Weisz Lajos 40. hsz. Cipészek (Schuhmacher): Bónis József 1395. hsz. — Fazekas Jó­zsef 85. hsz. — Köteles Sándor 117. hsz. — Leelőssy Károly 1. hsz. — Lisa Ignác 1421. hsz. — özv. Ludwig Mihályné 1343. hsz. Máté György 1381. hsz. — Megyeri Gábor 111. hsz. — Mirkovics Pé­ter 1288. hsz. — Nagy Károly 66. hsz. — Papp Imre 1290. hsz. Puskás Imre 1363. hsz. — So­mogyi Sámuel — Schröder Sán­dor 27. hsz. — Szabó Ferenc — Szilágyi Ferenc 430. hsz. — Ta­tár Lajos 56. hsz. — Tóth Zsig- mond 15. hsz. Cipészkellék-kereskcdő (Schuhzube­hörehändler): Czapp Károly, 810. Cipőfelsőrész készítő (Schuhober ­teilzuschneider): Varga Károly 19. hsz. Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Balogh Jó­zsef 539. hsz. — Baracsi Imre 505 hsz. — Csató Kálmán 1384. hsz. — Gálik Pál T. 26/b. — Képiró és Társa 312. hsz. — Tóth András 286. hsz. Csizmadiák (Tschismenm.): Ba racsi Albert 553. hsz. — Bárdos László 299. hsz. — Buzi Sándor 477. hsz. —- Czapp András 687. hsz. — Csizmadia János 264. hsz. Csizmadia Károly 60. hsz. — Dobi Imre 774. hsz. — Egri La­jos 342. hsz. — Elek Lajos 877. hsz. — Jakab Károly 708. hsz. Juhász Ambrus 79. hsz. —- Ren­des János 1082. hsz. — Kincses Imre 68. hsz. — Cs. Kiss Sán­dor 660. hsz. — Martyán János 422. hsz. — Monori Lajos 667. hsz. — Piroska Imre 1636. hsz. Styeff Flórián 660. hsz. — Szabó János 42. hsz. — Szabó Sándor 1140. hsz. — Szekeres Ferenc 1339. hsz. — Széplaki Sándor 1301. hsz. — Szilágyi György 601. hsz. — Tóth Károly 129. hsz. Várdai Balázs 1443. hsz. Cukrász (Zuckerbäcker): Kovács Sándor 534. hsz. Dohány-tőzsdék (Tabakverschleisse): Kincses Gáborné ősi 30. — özv. Weisz Jakabné 1300. hsz. Edéuykereskedők (Geschirrhdlr.): Sajti János 415. hsz. — özv. Tankó Lajosné 971. hsz. j.leimiszerkereskcdő (Lebensmittel- hándlei): Szilágyi Bertalan. Építőmester (Baumeister); Süldi József 1565. hsz. Épület- és tüzifakereskedök (Bau- und Brennholzhändler): Kovács Albert 1287. hsz. — Sarkadi László 653. hsz. — Sternthal és Vámos 528. hsz. Esztergályos (Drechsler): Sós Mi­hály 47. hsz. Fakereskedő (Holzhändler): Képiró Sándor 696. hsz. Fehérnemüvarrónő (Weisswäsche­näherin): Kiss Istvánné. Fényképészek (Photographen) : Ge- dő Emánuel 1378. hsz. — Maár Róza 1574. hsz. Fésűs (Kammacher); Mózes Lajos. Füszerkcreskedők (Spezereiwaren - händler): Alt mann Aron 652. hsz. Biró Elek 39. hsz. — Kovács Lajos 320. hsz. Gépészek (Maschinisten): Békési Márton — Bézi József 1158. hsz. C.sepregi Antal — Fekete Sán­Sarkad dor — Hága János — Jamkel- Sándor — Jávorszki József — Kardos Károly — Matus Pál — Mózes József — Navratil Flórián 535. hsz. — Noszkai István — Szabó Sándor — Veszély Cyrill. Gépészkovács (Maschienenschmied): Kender András 561. hsz. Géplakatosok (Maschinenschlosser): Balogh József 539/a. hsz. — Bendár István 310. hsz. — Chap pon Samu — Foltisz János 30. hsz. — Hidvégi Sándor 35. hsz. Horváth Pál 706. hsz. — Sajti György 88. hsz. — Sándor Gyula 271. hsz. Tóth András 268. hsz. Tóth József 496. hsz. Gyógyszertárak (Apotheken): Har- sánvi Lajos (II. Rákóczi Ferenc) Wieland Gyula — K. Kovács Béla (Védangyal). Gyümölcskereskedő (Obsthändler): özv. Keztyüs Sándorné. Hagymakereskedők (Zwiebelhdlr.): Czinanó Imre 354. hsz. — Czi- nanó Lajos 1260. hsz. — Erőss György 515. hsz. — Fekete And­rás 454. hsz. — Hízó János — Juhos Gábor 1316. hsz. — Kiss Sándorné 181. hsz. — Kovács Péter 1355. hsz. — Ladányi Jó­zsef 410. hsz. — Loós Károly — Ötvös Terézia 230. hsz. — Rácz István 1266. hsz. — Rácz Mihály 1264. hsz. — Rácz Zsuzsanna 331. hsz. — Rövid Julianna — Szabó József 394. hsz. — Száva Gáborné 415. hsz. — Ungvári István 229. hsz. — Vári Károly­né 431. hsz. Hentesek (Selcher); Bende Imre 514. hsz. — Bordás Péter 94. hsz. Boross József — Buzi Imre — ifj. Buzi Mihály 1055. hsz. — Csóka Albert 1394. hsz. — Kez­tyüs Imre 513. hsz. — Keztyüs István 321. hsz. — Kiss Ferenc Puskás Albert 313. hsz. — Pus­kás Sándor 1363. hsz. — Sajti Sándor. Hírlar (Zeitung); Sarkad és Vidéke. Kádárok (Böttcher): Konyicska János 1422. hsz. — Schmidt S. Kalaposok (Hutmacher): Bogyó László 705. hsz. — Buzi Imre 267. hsz. — Szecsei K. 546. hsz. Kárpitos (Tapezierer): Puskás Károly 614. hsz. Kávéház (Kaffeehaus): Vámos Fler- mann 38. hsz. Keíekölők (Bürstenbinder): Biró Sándor 1380. hsz. — Molnár Ger­gely 188. hsz. Kelmefestő (Stoffärber) : Moldvai Gyula 711. hsz. Kéményseprő (Rauchfangkehrer); Piacsek György 615. hsz. Kerékgyártók (Wagner): Dajka László 723. hsz. — Kovács Lajos 267. hsz. — Nagy Kálmán 1474. hsz. — Varga Károly 879. hsz. Kereskedelmi társaságok (Handels­gesellschaften): *Sarkadi gazda­sági-. ipari- és kereskedelmi rt. — xSarkadi/ mezőgazdasági rt. Kereskedelmi ügynök (Handels­agent): Tatár Balázs. Késes és köszörűs (Messerschmied unci Schleifer): Sinkovics István. Kézimunkák (Handarbeiten) : özv. Révész Lajosné. Kocsigyár (Wagenfabrik): Boda József 1350. hsz. — Zakar Lajos 713. hsz. Koporsóraktár (Sarglager): Németi Károly. 16. hsz. Roresmárosok (Wirte): özv. Alt- mann Miksáné 652. hsz. — Barta Atidrásné 1283. hsz. — Bondár István 256. hsz. — Erdős Lajos 679. hsz. — Fried Berta 510. hsz. Friedmann Adolf 13. hsz. ■— Kincses Gáborné Ősi 30. — Ko­vács Lajos — Könyves Márton 313. hsz. — Lődy Károly 527. hsz. — Róth Sámuel 9. hsz. — ifj. Sajti József 317. hsz. — Sár kadi Iparoskor 33. hsz. — Schäf- fer Hermann 1289. hsz. — Ta­kácsi Dezső 63. hsz. — Veres- István 703. hsz. — Weisz Lajos 40. hsz. — Weiszbrunn Vilmos 1364. hsz. — Wolf József 44. hsz. Kosárfonók (Korbflechter) : Oláh József 663. hsz. — Sajti Ferenc. Kovácsok (Schmiede): ifj. Boldog István 512. hsz. — Drága Károly 343. hsz. — Járdái István 677. hsz. — Kiss István 556. hsz. — Komlóssy Sándor 95. hsz. — Komlóssy Sándor 1294. hsz. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom