Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - S

Salgótarján — Sand Kiss Gyula — Keszler Bertalan Kramek Lajos — Kovács Lajos — Lerták János — Nagy Sándor — Pór.yi Sándor — Pupák Imre — Sándor Nitusz — Szentpéteri 1st. Mosódák (Wäschereien) : Bohnrád István — Kiss Jánosné. Mozgóképszínház (Lichtbildthea­ter) : xApolló mozgó (Salgótar­jáni rt.) Műszerészek (Mechaniker) : Barta Rezső — Picskó János — if j- Timárszky Sándor. Nyomda (Druckerei) : Ujj István. Órások (Uhrmacher) Eidler Jó­zsef — Fram Hermann — Frank furter Berta — Izom Hermann Keszler Árpád — Löwy Sándor Römer Zoltán — Szalai Imre — Szarvas János — Vertik László. Palackgyár (Flaschenfabr.) : *Sal- gótarjáni palackgyár rt. (Buda­pest) salgótarjáni gyártelepe. Pékek (Bäcker) : Földiák Lipót Holess Gyula — Krajcsovics Gyula — Panp József — Takács Ferenc — Valkó János. Reszelővágó (Feilenhauer) : Gur- szky Károly. Rőföskerekedők (Schnittwaren­händler) : Bucharter Karolin — Farkas Lipót — özv. Polacsek Miksáné — Widder Lajos. Szabók (Schneider) : Berka Ist­ván — Bulyovszky Sándor — Chrapek Ferenc — Csibi Kálmán Csikász Ferenc — Drengács Vik­tor — Edelstein Jenő — Ficzek János — Gammel József — flecht Adolf — Himmel Pál — Hri- csovszky András — Hriadlovszky Béla — Kiss András — Kiss B. József — Kupcsok Adél — Kupka Kornélia — Kmetty Károly — Krajer István — Lőrinczi István Löwi Vilmos — Majlik Pál — Miklós József — Osdányi Károly Pál Dezső — Pethő László — Eusznyák József — Simsch Adolf Sfirbics Endre — özv. Szaniszló Samuné - Szikszai János — Vá- radi András — Zsák Károly. Szállodák (Plotels) : Lajtos József Weiner Arnold. Szappanfőző (Seifensieder) : Ben- dekovics Elek. Szatócsok (Krämer) : Frankfurter Samu — Weinberger Hermann. Szíjgyártók (Riemer) : Bacsinszky János — Papp Sándor — Bacsin­szky József — Zsidai István. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik): Breuer Fülöp. Szítakötőiparosok (Siebmacher) : Hivatal András — Rapensberger E.-né. Szobafestők (Zimmermaler) : Bics­kei Miksa — Búza Mátyás — Grosz Márton — Grosz Mór — Hűlik András — Földi János — Sonnenschein Gábor. Szövetkezetek (Genossenschaften). *Hangva termelő, ért. és fogy. szöv. salgótarjáni fiókja — Salgó­tarjáni épitőmunkások termelő szövetkezete — Salgótarjáni fogy. .szöv. — Salgótarján és vidéke hitelszöv. (O. K. H.) — Salgótarjáni keresztény iparosok fogy. és ért. szöv. Szülésznők (Hebammen); Erm Elekné — özv. Habel Antalné. Takarékpénztár (Sparkasse); Sal­gótarjáni takarékpénztár. Táncmesterek (Tanzmeister): Grosz Olga — Hűlik András — Járomi Andor. Temetkezési vállalkozó (Beerdi­gungsunternehmer) : Krayer And. Üvegesek (Glaser); Fischer Ignác Fischer Izidor — Hegyi József Steiner Manó. Varrónők (Näherinnen); Fischer Jakabné -— Koós Matild — Sza­niszló Sámuelné. Vasgyárak (Eisenfabriken): "Buda­pest salgótarjáni gépgyár és vas- öntő rt. (Budapest) salgótarjáni gyártelepe — *Rimamurány-sal- gótarjáni vasmű rt. (Budapest) salgótarjáni gyártelepe. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren• handler) Baráthy Lajos — Bau­mann Adolf — Bencsik Ferenc Berger Edéné — Blau Márkusz Bogenglück Jakab és Dávid — Braun Benő — Breiner Izsó — Breiner Károly — Brémai Ist­vánná — Briszk Jolán — Deák Antal — Feuerczeug József — I-'riedler Samu — Friedmann Jó­zsef — Friedmann Rezső — Gár- dos Rózsi és Társa — Gescheid József — Glattstein Ignác — Gottesmann Wolfné — Grosz Li­pót — Grosz Pinkászné — Grosz- mann Ábrahám — Grünfeld Mór Gutfreund Gábor — Gyurlich Edéné — Haas V. Ármin — if.i- Harmos Sándor — Herczog Ede Herrlich Lázár — Hoffmann Ármin — Hoffmann Emil — Ho- tovicz Bernátné — Huszágh C-yula — Igaz Hermann — Ká- czer Ignác — Keller Mór — Klein Ede — Klein Károly — Klein Lajos — Klein Lipót — Klein L. Márkusz — özv. Konya Andrásné — Kovács Géza — Ko­vács Károly — Kovács Márton Läufer Lőrinc — Lengyel Géza Ligeti Ferenc — Ligeti Nándor Mayer Ferenc — Móricz György Markovics György és Klein Már kusz — Maur Béla — Mikulisz Gusztáv — Österreicher Her­máimé — Palotai Istvánné — Polacsek József — Praznovszky Mihály — Praznovszky Nándor Raichberger Mór — Römer Her­mann — Raskovszky Pál — Révai Sándor — Richeller Jakab Rosenberg Ignác — Rosenberg Janka — Rosenberg Sándor — Rosenthal Zélig — Rusnyák Sá muel — Scheibler Chjel — Schle singer Sándor — Schreuber Ja­kab — Schwarcz Hermanné — Schwarcz Józsefné — Schwarcz Samu — Singer Gyula — Sonnen­schein Dávid — Sonnenschein Gábor — Spielberger József Spisák József — Szögedi Béla — Szirrák József — Tóth Gyula Töiök L. Vilmos — Weinfeld Sámuel — Weisz Ignácné — Weisz Vilmosné — Wetzlev Miksa — Wolf Mihály. Vendéglősök (Gastwirte); Flachs­mann Miksa — Freund Ármin Friedmann József — Gál János György Józsefné — Holub Já nosné — Huszágh Ella — Jan- csovics Károlyné — Kainer Mór Kiss Gyula — özv. Klein Ignác né és Társa — Kluka Pál — Klusch Károly — Läufer Lőrinc Lojtás József — Lőwi Vilmosné Markwald Henrik — Mihalik Andrásné — Pollák Ferenc — Schwarcz Áronné — Ungár Gá bor — Weiner' Arnold. SALOMVÁR. Kk., Zala vm., zalaegerszegi j., 1000 lakos. Kjző, akv., rk. fe. Trvszék (tkv.), járás- bir., áll.-pénzt.: Zalaegerszeg. Cs. ö.: Zalalövő. Zalacséb-Salom­vár (Zalallövő—Zalaegerszegi vo­nal). ~f$~ Zalalövő. SALOMVÁR. Kg., Kom. Zala, Bez. Zalaegerszeg. 1000 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt. Rk. fe. Gericht (Grundbuchsamt). Bezirk':- ger., Staatsk. : Zalaegerszeg. Gend.: Zalalövő. Jüg Zalacséb-Salomvár. (Str. Zalalövő—Zalaegerszeg). ~$~ Zalalövő. Körjeyyző (Kreisnotär): Far­kas István. Földbirtohosoh (Grundbe­sitzer) : Borsós József (75) Csoknyay Ernő (46) — Dukász Dánia (411) — Eitner Sándor (2000) - Erhardt Pál (460) — Horváth György (80) — Major János (48) — Rékli János (145) — Sztankovszky Imre (468) — Ta­kács József (60) — Tornyos K. (77). Asztalosok (Tischler): Kovács Ala­dár — Kovács János Bognár (Wagner): Szabó János. Cipészek (Schuhmacher): Bar Já­nos — Dezső Ferenc — Frigyes István — Frigyes János — Hor­váth Ferenc — Horváth János Kemény József — Krajcsár Jó­zsef — Visi Dezső. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma- schineneigentflmer): Büki Sándor Szekér Pál. Kádár (Böttcher): Kaiser József Korcsmái csők (Wirte): Firtl Mór Horváth János — Tomecz János. Kovácsok (Schmiede) : Somogyi Sándor — Szakmári József. Kőfaragó (Steinmetz) : Tőrök Gy. Malmok (Mühlen) : Both István (motor) — Mestcrházy András (viz, Wasser) — Paraszti Lőrinc (viz, Wasser) — Sohár Lajos (víz, Wasser). Marhakereskedők (Viehhdlr.): Du­kász Mór — Sifter József. Mészárosok (Fleischer) : Mester- házy Gyula — Tomer János. Szövetkezet (Genossenschaft): xIian- gya fogy. és ért. szöv. Szülésznő (Hebamme): László Jó­zsefné. Takácsok (Weber): Könnye György László Lajos — Tóth István. Tojáskereskedő (Eierhdlr.) : Vas­pöri István. V cgyeskereskedő (Gemisch twaren- händlcr): Eppinger Ignác. SÁLIT. Nk., Borsod-Gömör-Kis- hont közig. egy. egyes, vm., mezőkövesdi j. Kk. Miskolc. 2000 lak. Közs. jző, akv., rk., _ref._ífe. Trvszék : Miskolc. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Mezőkövesd. J§§$ Me­zőkeresztes (Budapest—miskolci vo­nal). ^ ®@7. SÁLY. Gg., Borsod-Gömör-Kis- hont admin, prov. verein. Kom., Bez. Mezőkövesd. HK. Miskolc. 2000 Einw. Gemeindenotär, Matr.- amt. Rk., ref. fe. Gericht : Mis­kolc. Bezirksgericht (Grundbuchs­amt), Staatsk. : Mezőkövesd. Mezőkeresztes (Str. Budapest— Mezőkeresztes). ffiSöj. Biró (Richter) : Horváth Ján. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Erdélyi Gyíjla. Adóügyi jegyző (Koiär für Steuerangeleg.) : Szabó Barnabás. Földbirtohosoh (Grundbe­sitzer) : Derűjén Ákos (20) — Farkas Károly (30) — dr. Gorove László (1370) — Horváth János (25) — Horváth Lajos (21) — Knöpl Anna (720) — Ködmőn Já­nos (25) — özv. Simon Jánosné (40) — Szakács Pál (20) — özv. Zádor Lászlóné (38). Szőlő bírt oh os (Weingarten- bcsitzer) : Seckendorf! Ármin. Hentesek (Selcher) : Szabó János Takács József. Korcsmáros (Wirt): Szegfű Ignác Malmok (Mühlen): özv. Bakó Nán- dorné (viz. Wasser) — Balázs Alajos — Bodnár György — ifj. Bodnár Pál — Bodnár Sándor — Hindulák György — Kovács Já­nos — Mirser András — Petrus András — Roszkvo József — Sza- lay Pál — Varga György. Mészáros (Fleischer): Grósz D.-né. Szatócsok (Krämer) : Ehrmann Emánuel — özv. Fried Dávidné Kleinmann Hermann — Schwarcz Orbán — Weisz Ábrahám. Szövetkezet (Genossensch.): *Sálv és vidéke hitelszövetkezet, OKIL Ügynökök (Agenten) : Emődi Sá­muel — Ricdlonger József Schönberger József. SÁMOD. Kk., Baranya vm., siklósi j. 300 lak. Kjző, akv., ref. te- Trvszék : Pécs. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Siklós. Cs. ö. : Vajszló. (Harkányfürdő— barcsi vonal). Vajszló. (ügyn.). SÁMOD. Kg.. Kom. Baranya,, Bez. Siklós. 300 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, ref. öa. Ger. : Pécs. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk. : Siklós. Gend. : Vajszló. ®S£ix (Str. Harkányfürdő—Barcs). "$■ Vajszló. (Agentur). K örj e gy z ő (Kreisnotär) : Deáky István. Földi} irt o h osoh (Grundbe­sitzer) : özv. Deák Jánosné (37) — Úrbéres közhírt. (209). Borbély (Barbier): Bencze Lajos. Cipész (Schuhmacher): Kiss János Kovács (Schmied): Katona Pál. Kőműves (Maurer): Zsoldos András Szövetkezet (Genossenschaft): xSá- modvidéki hitelszövetkezet, OKH. V egyeskereskedő (Gemischtwaren- händler): Somogyi István., Vendéglős (Gastwirt) : Somogyi I. SÁMSONHÁZA. Kk., Nógrad- Hont közig. egy. egyes, vm., salgótarjáni j. 680 lak. Kjző, akv. : Mátraverebély. Ev. fe. Trv­szék : Balassagyarmat. Járásbir, (tkv.) : Salgótarján. Cs. ö. : Kis- terenye. Üt?xx Tar (Budapest— salgótarjáni vonal). Pásztó SÁMSONHÁZA. Kg., Nógrád- Hont admin, prov. verein. Kom., Bez. Salgótarján. 680 Einw. Kreis­notär, Matrikelamt : Mátravere- bély. Ev. £(a. Gericht : Balassa­gyarmat. Bezirksgericht (Gründ- buchsamt) : Salgótarján. Gend. : Kisterenye. $&£)** Tar (Str. Bu­dapest—Salgótarján). IS" Pásztó. Kovács (Schmied): Juhász János. Kőműves (Maurer): Gál Mihály. Szatócs (Krämer): Blau László. Szövetkezet (Genossensch.) : xSám- sonházai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet. SAND. Kk., Somogy vm., csurgói j. 920 lak. Kjző, akv. : Miháld. Ev. öa. Trvszék : Kapos­vár. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Csurgó. Cs. ö. : Inke. jüjjgl .Zala- szentj akab (Budapest—nagykanizsai vonal). Iharosberény. (.ügynökség). SAND. Kg., Kom. Somogy, Bez. Csurgó. 920 Einw. Kreis­notär, Matrikelamt : Miháid. Ev. ftä. Gericht : Kaposvár. Bezirks- ger. (Grundbuchsamt). Staatsk. : Csurgó. Gend. : Inke. £%§ Zala- szentjakab (atr. Budapest—Nagy­kanizsa). Iharosberény. (Agentur). F öld b irt oh os oh (Grundbe­sitzer) : ifj. Antalics Ferenc (34) — Cseke Ferenc (30) — Cseke Pál Gy. Csörgő Jánosné — Csörgő Jó­zsef — Sz. Csörgő József — Csörgő Lukács — Csörgő Orbán Csörgő Vilmos — Czimmermann Sándor — Franczia József (27) — Gál Mihály — Gál Vince — Gozsi Pál — Gozsó István — Gulyás György — Horváth Sándor (25) Kormos György — Kormos Já­nos — özv. Kovács Gáborné — Közbirtokosság (214) — Nagy István — Nagy Mihály — Nagy Pál — özv. Madarász Györgyné Madarász István — Madarász Lászlóné — Madarász Sámuel — özv. Mehn Lászlóné — Nádassy Ferenc — Nagy Ferenc — Nyeste Ferenc — Novák György (22) — Novák Ferenc (26) — Olenyik István — Pallai Demeter — Pallai József — Pallai Mátyásné — Pallai Pál — Pásztor Albert — id. Pásztor Gábor — Pásztor Kálmán — Pócs G. András — Pásztor Gáborné — Pócs Gergely * Pásztor György — Pásztor István Pócs Ferenc — Pócs Gábor — Pócs György — Pócs Józsefné — Póek Mihály — Pócs Mihály S. G. Pócs Mihály — Pócs G. Pál — Pócs Mátyásné — Sebestyén Ágos­ton — Reitzinger András — Se­bestyén Balázs — Sebestyén Gá­bor — özv. Sebestyén Gáspárné Sebestyén István — Sebestyén János — Szabó Gyula — Szabó Ignác — özv. Szabó Jánosné — Szabó József — Szabó Sándor — Szabó Vince — Szatmári rk. püs­pökség — Szenes Károly — Ta­kács András — K. Takács András özv. Takács Andrásné — H. Ta­kács Gábor — Takács György — Takács János — K. Takács Já­nos — özv. Takács Józsefné — id. Takács István — Takács Ist­ván (26) — Takács Lászlóné — Takács Orbán — Tilcsik András Török Ferenc — Turcsák Balázs Varga Sándor — Zakics Fér. (34). Bognárok (Wagner): Bálcsi István Okszenhoffer József — Pintér Mi­hály — Pölöskei Gyula, Cipészek (Schuhmacher) : Farkas János — Priszli István — Sás József — Szántó Vendel — Fu­rnér István. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Kovacsis Ist­ván — Zsakócs Ferenc. Kádár (Böttcher): Schrantz János. Korcsmárosok (Wirte): Csere Jó­zsef — Horváth Mihály. Kovácsok (Schmiede): Balogh Jó­zsef — Czoííer Ferenc — Péntek Ferenc. Malom (Mühle): Zahos Mihály (viz, Wasser). Mészáros (Selcher): Neufeld Mór. Szíjgyártó (Riemer): Koller József Szövetkezetek (Genossenschaften) : xHangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet — xHitelszövetkezet. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- händler): Sohn Albert. 1271

Next

/
Oldalképek
Tartalom