Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - P

Pamlény — Pápa PAMLÉNY. Kg., Kom. Abauj- Torna. Bez. Encs, 380 Einw. Kreis- notär, Matrikelamt : Gagybátor. Ref, ÖS. Ger., Finanzdir. : Miskolc. Bezirksgericht, (Grundbuchsamt), Staatsk., Schulinspektorat : Szik­szó. Gend. : Krasznokvajda. Krasznokvajda. Rk. Elemen­tarschule. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : dr. Balog Antal (204) — Bernát István (32) — Bucskó Jó­zsef (34) — Kiss István (90) — Lazarovics Ignác (36) — Panyik János (30) — ifj. Panyik József (32) — Péderi Ferenc (120) — Ra- bóczi István (36) — Rozman József (32) — Vécsey Lászlóné (70) — Viszlay János (40). Kereskedelmi ügynök (Handels­agent): Jaczkovics János. Koresniáros (Wirt): Lazarovics I. PAMUK. Kk., Somogy vm.. lengyeltóti j., 550 lak. Kjző, akv. : Scmogyvár. Trvszék : Kaposvár. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt. : Len­gyeltóti. Cs. ö.: Somogyvár. (Kaposvár—fonyótíi vonal). Somogyvár. PAMUK. Kg., Kom. Somogy, Bez. Lengyeltóti, 550 Einw, Kreis- notär, Matrikelamt : Somogyvár. Ger. : Kaposvár. Bezirksgericht, (Grundbuchsamt), Staatsk. : Len­gyeltóti. Gend. : Somogyvár. (Str. Kaposvár—Fanyód). ~f$r Somogyvár. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : id. Ember József (394) Radics István (124) — Reich Fülöp (515). Földbérlő (Grundpächter) : Csenkey László. Cipészek (Schuhmacher): Geiger Gyula — Mikszovics Nándor — Vastag György. Cséplőgéptulajdonos (Dreschma­schineneigentümer): Molnár Pál. Dohánytőzsde (Tabakverschleiiss) : Mányoki István. Korcsmáros (Wirt): Molnár J. Kovácsolt (Schmiede): Nyakas Já nos — Szőke János — Molnár J. Kőműves (Maurer): Harangozó J. Malom (Mühle): Bojtor István. Vegyeskereskedök (Gemischtwaren- händler): Mányoki István — Mol­nár János. PAND. Nk„ Pest-Pilis-Solt-Kis- kun vm., nagykátai j., 2000 lak. Kőzs. jző, akv., ref. öa. Trvszék : Pestvidéki. Járásbir., (tkv.). áll.- pénzt. : Nagyitáta. Cs. ö. : Tápió- szentmárton. (ÍJ© Nagykáta (Buda­pest—szolnoki vonal). Tápió- bicske. <?^>. PÁND. Gg., Kom. Pest-Pilís- Solt-Kiskun, Bez. Nagvkáta, 2000 Einw. Geroeindenotar, Malrikelamt, ref. fe. Ger. : Für den Pester Landbezirk. Bezirksger., (Grund­buchsamt). Staatsk. : Nagykáta. Gend. : Tápiószentmárton. Nagykáta (Str. Budapest—Szolnok). "$■ Tápióbicske. _ Községi jegyző (Gemeinde- n(itär) : Berzy József. Földbi rfnkos o k ( Grundbe­sitzer) : Gál József (33) — Hervay István (318) — Montag Manó és Dezső (536) — Patay Sámuel (908) Földbérlő (Grundpächter) : Benedek László (24). Ácsolt (Zimmerméister): Boros Jenő — Boros László. Asztalosok (Tischler): Bujoki Pé­ter — Seregélyesi Lajos. Baromfikereskedők (Geflügelhdir.): özv. Boros Józsefné — özv. Ka­pás Jánosné — ifj. Malatinszky Béni — Mészáros Lajosné — Molnár Istvánná — özv. Mohácsi Jánosné — Tóth Julia. Bognár (Wagner): Gábor János. Borbély (Rarbier): Kovács János. Cséplőgéptulajdonos (Dreschma- schineneigentümer): Badár István. Csizmadiák (Tschismenm.): Gábor János — Jankó vies Mihály — Karsai János — Matula Pál — Mészáros János — Mészáros Pál Molnár Pál. Gépészek (Maschinisten): Kiss Sán­dor — Kukli Károly. Kerékgyártó (Wagner): Mala­tinszki Lajos. Kovácsok (Schmiede): Bárány Sán­dor — Malatinszki Béni — Mol­nár Kálmán. 1204 Kőműves (Maurer): Hangya János. Malmok (Mühlen): Baranyi István Medve Ferenc. Mészáros (Fleischer): Vogel Antal. Sörkereskedő (Bierhändler): ifj. Veres István. Szabók (Schneider): Gál Sándor Gáspár János — Gáspár Kálmán Gáspár Pál. Szatóes (Krämer) : Vogel Dezső. Sziltvizgyár (Sodawasserfabrik): Vogel Testvérek. Szövetkezet (Genossensch.): *Hitel- szövetkezet. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): *Singer Márton — özv. Vogel Mártonná. PAN K ASZ. Kk., Vas vm., kör­mendi j., 540 lakos. Kjző, akv. : Nagyrákos. Trvszék : Szombathely. Járásbir(tkv.), áll.-pénzt. : Kör­mend. (Körmend—dávidházai vonal.) "$”• PAN K ASZ. Kg., Kom. Vas. Bez. Körmend, 540 Einw. Kreis- notär, Matrikelamt: Nagyrákos. Ger. : Szombathely. Bezirksger., (Grundbuchsamt), Staatsk. : Kör­mend. (Str. Körmend—Dávid­háza.) W -$r. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : gróf Batthyány Iván (136) — Dávid Ferencné M. E. (7S) Horváth Bálint (46) — Mihály Károly és neje (44) — Szabó Lajos és neje S. Zs. (36). Asztalos (Tischler): Hah olt Sán. Cipészek (Schuhmacher): Krin­bauer János — Lendvai Ferenc Rati Ferenc. Fakereskedő (Holzhändler): Kul­csár Antal. Korcsmárosok (Wirte): Kajdócy József — Mozsolits István. Kovács (Schmied): Sebők Zsigm. Kőművesek (Maurer): Haholt Má­tyás — Wolfinger János. Szövetkezet (Genossensch.): ’Tan- kas zi Hangya fogy. és ért. szöv. PANNONHALMA. Uradalom. Győr-Moson-Pozisouy közig, egyel, egyes, vm., pusztai j. Győrszent­márton nk.-hez tartozik. (Győr—veszprémi vonal). Tir Győrszentmárton. Bencés főapát­ság, hittani intézet, tanárképzővel kapcsolatos gymnázium. PANNONHALMA. Domäne. Győr-Moson-Pozsony administrat. prov. vereinigte Komitate, Bez. Pusztai. Í®P© (Str. Győr—Veszprém). Győrszentmárton. Erzabtei der Benediktiner Orden, Theolog. Lehrinstitut, Gymnasium mit Mit­telschullehrer-Bildungsanstalt. Szőlőbirtokosok (Weingar­tenbesitzer) : Főapátság pincészet Pannonhalmi közp. számvevőség. PÁNYOK. Kk., Abauj-Torna vm., gönci j., 434 lak. Kjző, akv. : Abaujvár. Trvszék, p. ü. dg. : Mis­kolc. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt. : Abaujszántó. P. ü. bizt., p. ü. szak. : Gönc. Vámhiv. : Hidas­németi. Tanf. : Szikszó. Cs. ö. : Hollóháza. Hi® Gönc (Szerencs— hidasnémeti vonal). Aba­ujvár. Ref. elemi iskola. PÁNYOK. Kg., Kom. Abauj- Torna, Bez. Gönc, 434 Einwohner. Kreisnotär. Matrikelamt : Abaui- vár. Ger., Finanzdir. : Miskolc. Bezirksgericht, (Grundbuchsamt), Staatsk. : Abaujszántó. Finanz­kommissariat, Finanzabt. : Gönc. Zollamt : Hidasnémeti. Schulinsp.: Szikszó. Gend. : Hollóháza. Gönc (Str. Szerencs—Hidasnémeti). Abaujvár. Ref. Elementar­schule. F öldbirtokos o k ( Grundbe­sitzer) : Korán János (33) — Krakkói József (52) — Molnár János (33). Ácsok (Zimmermeister): Balogh Sándor — Piros Károly. Cipész (Schuhmacher): Frank K. Csizmadiák (Tschismenm.): Déssj Balázs — Simon Károly. Kerékgyártók (Wagner): Bartha András — Szaniszló András. Korcsmárosok (Wirte): Beck Már ton — Klein Mór — Lázár Ber­talan — Lázár Bórek — Weisz Adolf. Kovács Schmied): Tejfel István. Kőművesek (Maurer): Piros And rás — Varga Dániel. Kutcsináló mester (Brunnenbauer): Szabó Imre. Malmok (Mühlen): Guttmann Her­mann — Lakatos Gyula — Ref. egyház — Ungár Ábrahám és Társa. Szatócsok (Krämer): Klein Miksa Spingeld Pinkász. Szövetkezetek (Genossenschaften): ^Hangya fogy. és ért. szöv. — *Pányoki hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Ügynök (Agent): Frank Jenő. P ANY ÓLA. Nk., Szatmár- Ugoesa-Bereg közig, egyel, egyes, vm., fehérgyarmati j.. 1401 lakos. Kjző, akv., ref. fe. Trvszék, p. ű. ig. : Nyíregyháza. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt., p. ü. bizt., p. ü. szak., cs. ö. : Fehérgyarmat. Tanf. : Mátészalka. Ü®© Fehérgyarmat (Szatmárnémeti—fehérgyarmati vo­nal). ~i$~ Fehérgyarmat. P A N Y ÓLA. Gg., Szatmár- Ugocsa-Bereg admin, prov. ver­einigte Komitate, Bez. Fehérgyar­mat, 1401 Einwohner, Kreisnotär, Matrikelamt : Ref. (fej. Ger., Fi­nanzdir. : Nyíregyháza. Bezirks­ger., (Grundbuchsamt), Staatsk., Finanzkommissariat, Finanzabt.. Gend. : Fehérgvarmat, Schulinsp. : Mátészalka. §§© Fehérgyarmat (Str. Szatmárnémeti—Fehérgyar­mat "S' Fehérgyarmat. Közs. bíró (Gemeinderichter)' Koncz Gusztáv. Községi jegyző (Gemeinde- nofár) ; Csonka László. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : id. Berényi János (50) — Borbás Menyhért (75) — Dessewfíy Jolán (395) — Kiss Gyula (50) — Kovács Lajos (36) — Máté Gusztáv (30) - Máté Károly (38). PAP. Kk., Szabolcs-Ung közig, egy. egyes, vm., kisvárdai j. 1050 lak. Kjző., akv.: Kisvárda. Trv­szék: Nyíregyháza. Járásbir. (tkv.) áll.-pénzt., cs. ö.: Kisvárda Kisvárda (Nyíregyháza—záhonyi vonal). "ífe. PAP. Kg., Szabolcs-Ung admin, provisorisch vereinigte Komitate, Bezirk Kisvárda, 1050 Einwohner. Kreisnotär, Matrikelamt: Kisvárda Ger.: Nyíregyháza. Bezirksger. (Grundbuchsamt), Staatsk., Gend. Kisvárda. Üi© Kisvárda (Str. Nyíregyháza—Záhony.) . F öldbirtokosok ( Grundbe­sitzer) : Bursovics Miksa — Nagy­ban Ferenc — Hontmann Adolf — özv. báró Horváth Ferencné — özv. báró Horváth Gedeon — Kéri Pál — özv. Meitner Andrásné — Kohn Bein és társai — Kovács Béni — Kovács V. Béni — Ko­vács N. István — özv. Kovács P. Józsefné — Kovács Miklósné — Oláh Mihály — Oláh Sándor és Társa — Orosi György — Rátz Gy. Béla és Társa — Tóth István — özv. Tóth Mihályné. Földbérlők (Grundpächter) : Berkovics Miksa. Ácsok (Zimmermeister) : Egyed A. Németh Sándor. Kerékgyártók (Wagner) : Molnár János — Orosz József. Korcsmárosok (Wirte) : Dicker M. — Kaufmann Dezső. Kovács (Schmied) : Kovács Áron Károly. Mészárosok (Fleischer) : Hartmann Adolf. Szatócsok (Krämer) : Frenkel Ber­nát — Kohn Béni. Szeszgyár (Spiritusfabrik); Berko- kovics Miksa. PAPA. Rtv. Veszprém vm. 19.24U lak. Polgármesteri hiv., akv., főszolgabírói hiv., r. k., ref.. ev. fe. Trvszék : Veszprém. Járásbir. (tkv.). áll.-pénzt., p. ü. bizt., felmérési felügy., mérték­hit hiv., államrendőrkapitányság (székesfehérvári kér.), cs. ö. jár. par. SS© (Győr—szombathelyi, Bánhida—pápai és Csorna—pápai vonal). “ír Dfiöj, Bencés kai. főgimn., ref. főgimn.. ref. teol. akad., tanítóképzők, földmiv. isk., orvos, állatorvos, gyógyszer- tár, kölcsön, seg. szöv., gőzeke szöv., fogy. szöv., bank, takptár, íémárugyár, lőporgyár, mezőgazd. vegyipari rt., házépítő rt. Orsz. vásár; febr. 4 és 5, ápr. 1 és 2- jun. 17 és 18, jul. 7 és 8, aug. 19 és 20, szept. 9 és 10, dec, 9 és 10-én. PAPA. Stadt mit geregeltem Magistrat, Kom. Veszprém. 19.240 Einw. Bürgermeisteramt, Matrikel­amt, Oberstuhlrichteramt, rk.. ref. ev. (fei. Gericht : Veszprém. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatskassa, Finanzkommissariat, Vermessungsinspektorat, Eichamt, staatl. Polizei (Székesfehérváréi Bezirk), Gend.-Bezirkskommando. (S§© (Str. Győr—Szombathely, Bán­hida—Pápa und Csorna—Pápa). ®S»j. Kath. Obergymna- sium des Benediktiner-Ordens, ref. Obergymnasium, ref. theol. Aka­demie, Lehrerpräparandien, Acker­bauschule, Arzt. Tierarzt, Apo­theke, Hilfsgenossenschaft, Dampf­pfluggenossenschaft, Konsumgenos­senschaft, Bank, Sparkasse, Me­tallwarenfabrik, Schiesspulverfbr., Landwirtschaftliche Chemische In­dustrie A.-G., Hausbau A.-G. — Jahrmärkte : 4—5. Februar, 1—2. April, 17—18. Juni. 7—8. Juli, 19— 20. August, 9—10 September und 9—10. Dezember. / Polgármester (Bürgermei­ster) : Dr. Tenczlinger József. Rendőrkapitány (Stadt­hauptmann) : Tóth István. Főszolgabíró (Oberstuhl­richter) : Bélák Lajos. Szolga bírák (Stuhlrichter):. Dr. Fertu József — Dr. Sült Lajos. Orvosok Aerzte Ardei Károly7. Baas Ernő, Főtér 27. Csehszombathy László, Széchenyi u„ 9. Domonkos Géza, Győri ut 4. Donát Kornél, Fő u. 13. Fehér Marcel, Széchényi tér 4- Frimml Jenő Jókai u. 5. Glück Sándor, Fő u. 23. Groszl Lajos, Kurucz u. 4. Hirt Miklós, Főtér 16. Kalmár Béla, Fő u. 14. Klein Lajos. Jókai u. 16. Korodi Simon, Jókai u. 16. Krausz Imre, Főtér 29. Kreizler Károly, Rákóczi u, 13 Lázár Ferenc, Kossuth u. 32. Pápai Lajos, Hosszú u. 9. Reisinger Pál, Széchenyi u. 14. Richtmann Győző, Török R. n. Kk Róth Sándor, Jókai u. 16. Sugár Jenő, Szt. László u. 1. Weltner Sándor, Árok u. 3. Állatorvosok Tierärzte Kalmár Béla (kör, Kreis) — Pápai Lajos (városi, Städtischer) — Rei- singer Pál (megyei. Komitats) -- Rend Tihamér (városi, Städtischer! Richtmann Győző (járási, Bezirks). Ügyvédek Advokaten Adorján Gyula, Deák F. u, 4. Baranyav Ferenc, Fő u. 4. B5hm Zoltán, Kossuth u. 34. Csoknyay János, Jókai u. 5. Fehér Dezső, Széchenyi tér t. Fehér Jenő, Széchenyi tér 2. Fürst Sándor Kossuth u. 22. Gottlieb Sándor, Rákóczi u. 14 Guth Emil, Főtér 26. Györke Sándor, Fő u. 23. Hirsch Jenő Vilmos, Deák F. y ß Hoflner Sándor. Petőfi u. 12. Kende Ádám, Fő u. 19. Konkoly Thege Sándor, kir. köz­jegyző, Korvin u. 3. Lusztig Sámuel, Rákóczi u. 1. Molnár Imre, Jókai u, 17. Rohonyi Nándor, Kossuth u. 10- Saáry Lajos, Jókai u. 34. Saárv Tibor. Jókai u. 34. Scheiber Jenő, Széchenyi u. 6. Steinberger és Kardos, Zimmer­mann u. 3. Szeleczky Gyula, Zimmermann U. 2 Vathy Gábor, Főtér 19. Földbirtokosok Grundbesitzer Beck Mihály (200) — gr. Eszter- házy Tamás (1600) — Fischer Fe­renc (70) — Fischer Salamon (600) — Földmives iskola (160) — Havas Ernő (240) — Heller József (30) — dr. Kluge Endre (80) — Lakossy István (70) — Pápai rk-

Next

/
Oldalképek
Tartalom