Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - N

Földbérlők (Grundpächter) : Bognár Sándor (511) — Moldová- nyi Ferenc (511) — Nagy Béni ‘(460). Ácsok (Zimmermeister) : Gzina S. — Darvas István — Dózsa Sán­dor — Gönczi Imre — Kiss Antal Nagy László. 'Baroniíikereskedők (Geflügelhdlr.): Ábrán Lajosné — Balogh Gyu- láné — Balogh Lajosné — Cserős Andrásné — Darvas Lajosné — Nagy Józseíné — Szabó Gábomé Zombori Sándorné. Borbély (Barbier) : Szaniszló Ján. Cipészek (Schuhmacher) : Bogdán Imre — Kovács Lajos. 'Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Ákos Ferenc és Társa — Berczei András és Társa - Moldoványi Ferenc — Pászti Ferenc és Társa. Csizmadia (Tschismenm.) : Bog­dán Imre. Gépész (Maschinist) : Huszthy Z. Denies (Selcher) : Steinfeld Lajos. Kerékgyártók (Wagner): Dózsa Gyula — Szász Imre. Korcsmárosok (Wirte) : özv. Fena- kel Ferenoné — Izsák Sándor — Sipos Sándor — Stcinfeld Sámuel Szabó István — Weinberger Márt Kovácsok (Schmiede) : Gáspár, An­tal — Hegedűs István — Hódosán Mihály — Nagy Sándor. Kőművesek (Maurer) : Gzina Sán­dor — Gönczi Imre — Oláh Imre. Malmok (Mühlen) : Gazdák malom­szövetkezete (Diesel) — Ónodi K. Marhakereskedők (Viehhändler) : Benkő Albert — Bognár Sándor Moldoványi Ferenc — Nagy Béni Sándor Lajos — Szántó Lajos — Tóth Imre — Tóth Zsigmond. Ruhakereskedő (Kleiderhändler) : Lakatos Károlyné. Szabó (Schneider) : Halász Sándor. Szües (Kürschner) : Hídvégi János Szövetkezetek (Genossenschaften) : xNagykercki fogy. és ért. szövet­kezet — xNagykereki hitelszövet­kezet (OKH). Szülésznők (Hebammen) : Jónás Ferencné — Pethő Julianna. Teherautószállitó (Automobil-Last- fuhrwerker) : Bognár Sándor. Terménykereskedők (Landespro- duktenhändler) : Szántó Lajos — Tóth Imre. Vegyeskereskédők (Gemischtwaren- händler) : Steinfeld Sámuel — Weinberger Márton. Zsibárusok (Trödler) : Balogh Gyu- láné — Balogh Lajosné — Cserős Andrásné — Nagy Józseíné — Zombori Sándorné. NAGYKINIZS. Kk.. Abauj Torna vm., abaujszántói j. 500 lak. Kjző, akv. : Felsődobsza. Trvszék, pü. ig. : Miskolc. Járás­úim (tkv.). áll.-Dénzt., pü. bizt., cs. ö. : Abaujszántó. Tanf. : Szik­szó. $$$ Halmai (Miskolc— hidasnémeti vonal). Ref. el. Isk. Tűzoltóság (köt.). NAGYKINIZS. Kg., Kom Abauj-Torna, Bez. Abaujszántó. 500 lak. Kreisnotär, Matrikelamt : Felsődobsza. Ger., Finanzdir. : Miskolc. Bezirksger. (Grundbuchs­amt), Staatsk., Finanzkommissa- riat, Gend, : Abaujszántó. Schul- insp. : Szikszó. Halmaj '(Str. Miskolc—Hidasnémeti). . Ref. Elementarschule. Feuerwehr (verpfl.). Földbirtok os oh (Grundbe­sitzer) : Benke Imre (15) — Fere- ben Jánosné (20) — Fereben Jó­zsef (20) — Fogarassy Sándor (30) Illésy Albert (20) - Illésy Al- bertné (102) — Kristián Pál (30) Miskolczi Andor (36) -- Ref. egy­ház (20) — Ref. tanító (15) — Simkó István (15) — Szoboszlai János (10) — Thonka Miklósné (227). Cipész (Schuhmacher) : Szilágyi K. Kovács (Schmied) : Tóth András. Mészáros (Fleischer) : Horovitz Ábrahám. Szatócs (Krämer) : Grósz Salamon NAGYKONDA. Puszta, Tolna vm., dombóvári j. Ujdombovár nk.-hez tartozik, áp© (Győr—uj- dombovári vonal). ‘'Sä? "S~. NAGYKONDA. Puszta, Kom. Tolna, Bez. Dombóvár. Gehört zur Gg. Udombovár (Str. Győr—Ujdombovár). 1134 NAGYKÓNYI. Nk.. Tolna vn:„ tamási j. 2312 lak. Kk, Pécs. Közs. jző, akv., rk. fa. Trvszék ; Szekszárd. Járásbir. (tkv.), áll. pénzt., pü. szak. : Tamási. Pü. bizt. : Dombóvár, Cs. ö. : Tamási. Ság—Nagvkónvi (Győr—uj- dombovári vonal). “§~ (jEgj. Tűzoltóság (önk,). Elemi isk., fogy. szöv., gazdakör, szódavizgy. NAGYKÓNYI. Gg., Kom. Tolna, Bez. Tamási. 2312 Einw. IIK. Pécs. Gemeindenotár, Matr.- amt, rk. fa. Ger. : Szekszárd. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk., Finanzabt. : Tamási. Fi­nanzkommiss. : Dombóvár. Gend.: Tamási. Ság—Nagykónyi (Str. Győr—Ujdombovár). ~í$~ öjEgj. F'euerwehr (freiw.). Elementar­schule, Konsumgenossensch., Land­wirteklub, Sodawasserfabrik. Közs. jegyző ( Gemeindenotár): Keszler Károly. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Grili Kovács János (46) — Hegedűs Béla (20) — Hintenberger József (27) — Jánosi Ádám (28) — Jánosi Mihály (18) — Madár Imre (22) — Naer János Béla (32) —• Poszpisch György (37) — Poszpisch János (32) — Rauch György (24) Rudas Mihály (24) — Sudár Imre (31) — Sudár Imre (25) — Szabó György (45) — Szabó Mihály (45) Szontágh Gergely (39) — Szűcs Pál (40) — Tolnai György (35) — Tolnai Mihály (37) — Túri Pál (25) Ácsok (Zimmermeister) : Gulyás György — Hemerle János. Asztalosok (Tischler) : Fark Imre Gtrgály József — Grünfeld Jak. Bognárok (Wagner) : Buzanszky Antal — Horváth Gyula, Borbélyok (Barbiere): Rettich And- íás — Udvardi Ernő — özv. Varga Jánosné. Bornagykereskedők (Weingross­händler) : xFürst Testvérek — xMaurer János. Cementárukereskedő (Zementwaren- händlerj : Fleisch Henrik. Cipészek (Schuhmacher) : Császár József — Papp László — Staudt Antal — Szűcs József. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Habedli Mi­hály és Almarbt Ferenc — Hor­váth György — Lakatos József és Társa — Molná^ József és Társa Orbán Gyula — Szabó János és Társa — Szabó Mihály és Társa. Csizmadia (Tschismenm.) : Kecskés Péter. Fakereskedő (Holzhändler) : Wäl­der Mihály. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.) : Hoffbaum és Stock — Szőke L. Kádárok (Böttcher) : Bauer Lajos Sámuel Ferencné. Korcsmárosok (Wirte) : Acsádi Ist­ván — özv. Horváth Jánosné — Kanizsa József — Kölcsedi János Szántó Mihály — Tóth Lajos. Kovácsok (Schmiede) : Kapinya József és Sándor — Molnár Jó­zsef — Orbán Gyula — Peresztegi József. Kőművesek (Maurer) : Ferenczi I. — Fleisch Henrik és János — Male Sebestyén — Schneider Fe­renc — Steiner Ferenc. Malmok (Mühlen) : Csina Ferenc Horváth Vendel — Kruller József Mősz Lajos — Szabó Márton — Zsiros József. Mészáros és hentesek (Fleischer u. Selcher) : Acsádi István — Schuszter Lajos. Szabók (Schneider) : Rácz János — Telker József — özv. Tolnai Ist- vánné — Weisz Dávid. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Payor István. Szövetkezel (Genossensch.) : xNagy- kónyi Hangya fogy. és ért. szöv. Szülésznők (Hebammen) : Farkas Sándorné — Gergály Józseíné. Takács (Weber) : Liliom István — Poór Pál. Tejkereskeáő (Milchhdlr.) : Rauch György. Vajkészitő (Buttererzeuger): Varga József. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler) : Gottlieb Ignác — özv. Horválh Jánosné — Kellner Fü- löpné — Weisz Dávid. Nagykereki NAGYKOPÁNCS. Kk., Csa- nád-Arad-Torontál közig. egy. egyes, vm., központi j. Kk. Sze­ged. Főszolgabírói hiv. : Makó. 6S0 lak. Kjző, akv. : Nagymaj- láth. Trvszék : Szeged. Járásbir., áll.-pénzt., pü. bizt. : Makó. Pü. szak. : Mezőhegyes. Cs. ö. : Nagy- majláth. áí§g! Tótkomlós (Mezőtúr —mezőhegyesi vonal). (jfe; Nagymajláth. Rk. elemi iskola. NAGYKOPÁNCS. Kg., Csa- nád-Arad-Torontá) admin, prov. verein. Kom., Központer Bez. HK. Szeged. Oberstuhlrichteramt : Makó, 680 Einwohner. Gemeinde­notár, Matrikelamt : Nagymaj­láth. Ger. : Szeged. Bezirksger., Staatsk., Fünanzkommiss. : Makó. Finanzabt. : Mezőhegyes. Gend. : Nagymajláth. Jü(P Tótkomlós (Str. Mezőtúr—Mezőhegyes). ®E3bNagymajláth. Rk. Elementar­schule. K özs. bíró (Gemeinderichter): Kecskeméti Lajos. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Balog Antal (18) — Bencze Járos (25) — Börcsök Sámuel (20) Cseh Mihály (16) — Czifra Antal (35) — Csókás István (23) — Dávid István (16) — Dicső Imre (21) — Diós József (88) — Dudás József (59) — Fejes Antal — Fould Ernő (17) — Gyebrovszky András (25) Hajdú János (16) — Ilangai György (58) — Hangai József (20) — Har­csás Sándorné (15) — Hári Imre (23) - Héjjá József (37) - Héjjá Péter (25) — Horvtáth János (46) Horváth Mihály (31) — Horváth Sándor (20) — Igaz József (21) — Joó Sándor (35) — Kádi István (30) — Kádi Mihály (25) — Katona Mihály (65) — özv. Katona Péterné (16) — Ivecskeméthi L. (37) — Kiss Imre (40) — Kocsis András (20) — Kotermán Sándor (21) —■ Köblös Sándor (60) — Lakatos József (32) Lehoczki János (138) — Lerner György (15) — Madrán Pál (20) — Matuska János (18) — Medve Illés (24) — Mitnyán Mihály (143) — Nagy Mihály (46) — Nagy István (49) — Németh Istvánné (20) — Németh János (15) — ifj. Németh Pál (16) — Ccsl ó Ignác (17) — Panyor István (20) — Panyor Jó­zsef (20)' — Papos János (76) — Paulis János (22) — Raffai Imre (27) — Rakonczai Bonaventus (20) id. Sárkány József (27) — Simon Sándor (15) — Sipos Ferenc (27) Supala Sámuel (16) — Szántó Mi­hály (20) — Szántó Pál (18) — Szántó Sándor (38) — Szepesi Já­nos (30) — Szurok István (15) — Takács Péter (23) — Torma Antal- né (21) - Török J. (77) — Török Mihály (30) — Török Pál (37) — Vajda András (87) — Vetró Antal (46) — Vetró Mihály (16) — id. Vincze János (20) — Vincze János (30) — Weisz József (241. Szövetkezet (Genossensch.) : xFo- gyasztási és értékesítő szövetk. NAGYKORPÁD. Kk., Somogy vm., nagyatádi j„ 1400 lak. Kjző, akv. : Szabás. Ref, fa. Trvszék : Kaposvár. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt. : Nagyatád. Cs. ő. : Csö- köly. ~S" Lábod (Somogy­szob—barcsi vonal). NAGYKORPÁD. Kg., Kom. Somogy, Bez. Nagyatád. 1400 Ein­wohner. Kreisnotär, Matrikelamt : Szabás. Ref. fa. Ger. : Kaposvár. Bezirksger. (Grdbamt), Staatsk. : Nagyatád. Gend. : Csököly. Ü3P S' Lábod (Str. Somogyszob— Barcs). Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Balogh Ferenc (15) — Erőss József (22) — Farkas Ferenc (22) — Fekecs István (21) — Fog- los János (19) — Gáczó István (19) Gáczó János (20) — Gajda József (17) — Hada János (15) — Horváth József (15) — Katona József (15) Kiss György (21) — Kiss István (26) Kiss János (20) — Kiss József (17) Kiss Sándor (20) —özv. Krausz La­josné (17) — Krausz Simon (80) Magda János (16) — Pap György felső (16) — Sós József alsó (26) Szabó József (17) — Széchenyi Fe­renc (20) — Széchenyi János (17) Széchenyi Pál (19) — Szentgyörgyi János (16) — Takács József (15) Telkessé? (350) — Tóth Péter (18) Ujgazda József (21).-— Nagykovácsi Asztalosok (Tischler) : Máté János Szántó György. Bognár (Wagner) : Luecz József. Cipészek (Schuhmacher) : Foglos J. — Balogh Imre. Csizmadia (Tschismenm.) : Burits Ferenc. Gabonaügynökök (Getreideagenten): Kulcsár János — Tóth Péter. Kádár (Böttcher) : Horválh József. Koresmárosok (Wirte) : özv. He­gedűs Józseíné — Pintér István. Kovács (Schmied): Bosznai István. Kőműves (Maurer) : Pokorni Antal. Mészáros és hentes (Fleischer u. Selcher) : Gelencsér György — Pintér István. Malmok (Mühlen): Bödő Péter (viz, Wasser) — Tungl János (viz, Wasser) — Rotafics Pál (viz, Wasser) — Simongáti bérmalom (viz, Wasser) — Ubudy Samu (viz, Wasser). Méntul ajdonos (Gestütseigentümer): Kiss István. Olajmalom (Ölmühle) : P. Tóth J. Szabó (Schneider) : Kohn József. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Teszás Berta. Szövetkezet (Genossensch.) : Nagy­korpád! hitelszövetkezet (OKH). Szülésznő (Hebamme) : Nagy Fe­rencné. Vegyeskereskedők (Gemisehtwaren- händler) : Fogy. és ért. szöv. — Hujber István — Vágó István. NAGYKOVÁCSI. Nk., Pest- Pilis-Solt-Kiskun vm., pomázi j., 2232 lak. Kk. Budapest. Közs. jző, akv., rk. fa. Trvszék, járásbir. (tkv.) : Pestvidéki P. ü. ig. : Bu- dapest-vidéki. Áll.-pénzt. : Szent­endre. Tanf. : újpesti kirendelt­ség. Cs. ö, : Pesthidegkut. li&j "§r. Áll. ovoda, ei. isk., hi- telszöv., orvos. Tűzoltóság (köt.). NAGYKOVÁCSI. Gg., Kom. Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bez. Po- máz, 2232 Einw. HK. Budapest. Gemeindenotár, Matrikelamt, rk fa. Ger., Bezirksger. (Grundbuchs­amt) : für den Pester Landbezirk. Finanzdir. : Budapest-Umgebung. Staatskasse: Szentendre. Schul­inspektorat : Ujpester Expositur. Gend.: Pesthidegkut. SEgb ~§~. Staatl. Kindergarten, Elementar­schule, Kreditgenossenschaft. Arzt. Feuerwthr (verpfl.). Közs. bíró (Gemeinderichter) : Talhammer Antal. Főjegyző (Obernotär) : Lá­zár Gyula. Segéd jegyző (Vizenotär) : Kaltwasser József. Adóügyi jegyző (Notär fúr Steuerangelegenh.) : Varga Pál. Orvos (Arzt): Szekrényi L. F ölílbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bayer János (15) — Bayer Mihály (22) — Bayer Péter (15) Ferwagner József (15) — Hesz Márton (16) — Kaltwasser Frigyes (16) — Kaltwasser János (15) — Kreisz Márton (19) — Leyrer Mi- hályné (22) — Lukacsovics János (17) — Márlok Jánosné (17) — özv. Straub Lőrincné (15) — Tal- hammer Antal (17) — Wóber An­tal (20) — Wéber János (16) — Wéber Péter (15). Ácsok (Zimmerme.ister): Menczer Mátyás — Pitz Mihály — Pitz Péter — Tayescherer József. Asztalosok (Tischler): Bayer Jó­zsef — Ferwavner József — Klausz Mátyás — Schirk János. Bognárok (Wagner): Hesz Lőrinc Krammer János — Richer József Richer Mihály. Borbélyok (Barbiere): Hesz Már­ton — Lach Mátyás — Ürmösi Jakabné. Cipészek (Schuhmacher): Hesz Já­nos — Hiener Péter — Uhlier Ferenc. Kádár (Böttcher): Bayer Péter. Kávéház (Kaffeehaus): Stark J. Korcsmárosok (Wirte): özv. Bayer Péterné — Czemmel Mátyás — Gleichauf Sebő — özv. Kaltwasser Józseíné — Wéber János. Kovácsok (Schmiede): Heninger Jó­zsef — Herczeg Ferenc — Pere- govich József. Kőbányák (Steinbrüche) : Adler Henrik — Bácskay János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom