Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Mezőzombor — Mihályi 1080 Lakatos András — Mattak István Novák János — Sztorianszky Mi­hály — Takács Pál — Tóth Lajos Ványai Ferenc. Cséplőgéptulajdonosok (.Dreschma­schineneigentümer) : Bodnár And­rás — Czagány János — Hirsnyik János. Csizmadiák (Tschismenm.): Juhász Miklós — Sallai János. Fuvarosok (Fuhrwerker) : Bálint András — Benő József — Bodnár Lajos — Bukovszky Miklós — Büdi Gábor — ifi. Czagány Já­nos — Czagány Pál — Dobler Ist­ván — özv. Dobler Istvánná — Gaál András — Gergely Mihály — Gyuricsák József — Halász And­rás — Cs. Halász János — Ma­gyar István — Molnár József — Muri Ferenc - Renibeczky Ferenc Roskó János — Sedlák János — Tóth József —, Venczel József. Halászok (Fischer) : Borsodi János Havrilló Pál — Jakab István — Palesó István — Sipos János — Szaniszló János — Szűcs István. Hentes (Selcher) : Leskó Miklós. Kerékgyártók (Wagner) : Báton L. — Béres István. Korcsmárosok (Wirte) : Dakibeczkl Ferenc — ifj. Gaál János — Reich Adolf — Varga József. Kovácsok (Schmiede): Drucza ,1 — Gál Szabó Lajos — Varga Pál, Kőműves (Maurer) : id. Magyar A. Malom (Mühle) : Hotteczky Mihály. Szabók (Schneider) : Jakab József Praenkel Salamon. Szövetkezet (Genossenschaft) : xMe- zözombori hitelszövetkezet (OKH), Szülésznő (Hebamme): Fodor E.-nó Vegyeskereskedők (Gemischtwaren, händler) : Cuckcrmandl Adolf — özv. Gézi Andrásné — Reich An­dor — Rembezky Ferenc. BfllHÁLD. Kk., Somogy vm.. csurgói j., 1400 lak. Kjzö, akv., rk. la. Trvszék : Kaposvár. Já- rásbir., (tkv.), áll.-pénzt.: Csurgó. Cs. ö.: Inke. Csurgó (Btido­pest—gyékényesi vonal). ^0. MIHÁLD. Kg., Kom. Somogy. Bez. Csurgó, 1400 Einw. Kreisno- fär, Matrikelamt, rk. fe. Ger.: Kaposvár. Bezirksger., (Grund­buchsamt), Staatskasse : Csurgó. Gend.: Inke. tej© Csurgó. (Str, Budapest—Gyékényes). Körjegyző (Kreisnotár): Szi­get hy Lajos. F iildbir tokosok (Grundbe­sitzer) : Csinnge János (16) — Fadgyas Istvánná (19) — ifj. Gál István (17) - Gál István (17) — Gál János (49) — Horváth János (6D — Jakab Márton (16) — ifj Kópián István (24) — Kópián Ist­ván (18) — Közbirtokosság (396) Lakos István (26) — Lakos János (23) Mándó János (15) — Mójzes József (16) — Rácz György (16) — Rácz Jó­zsef (14) — Szekeres István (18) — Szelcsics József (18) — özv. Ta­kács Ferencné (19) — Vig La­ios (17). Ácsok (Zimmermeister) : Ämter Ist­ván — Beke János — Harten- slern Henrik — Szabó György. Asztalosok (Tischler): Bognár Ist­ván — Dörnyei Vendel — Klepácz Istvánná. Borbély (Barbier) : Szalai István. Cipészek (Schuhmacher): Varga János — Zsarán József. CséplőgéptulajdonosíDreschmaschi- neneigentünier): Káplár Mihály. Csizmadia (Tschismenmacher): Má­tyás József. Kádár (Böttcher): Németh József. Koresmáros (Wirt) : Szép József. Malom (Mühle) : Lamm József (víz, Wasser). Mészáros (Fleischer) Oblatt Pál. Szövetkezet (Genossenschaft): xSo- mogymiháldi hitelszövetkezet mint az OKH. tagja. Tojáskereskedő (Eierhändler): Zso­ltár István. Vegyeskereskedők (Gemischt waren- händler): Béncze Istvánná, Miatta György, Oblatt Pál. MIHÁLYFA. Kk., Zala vm., sümegi j., 800 lak. Kjző, akv., rk. fe. Trvszék : Zalaegerszeg. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt.: Sü­meg. Cs. ö.: Sümeg, ÍÜ® Sümeg. (Ukk—keszthelyi vonal). ^0. MIHÁLYFA Kg., Kom. Zala. Bez. Sümeg, 800 Einw. Kreisno­tár, Matrikelamt, rk. fe. Ger.: Zalaegerszeg. Bezirksger., (Grund­buchsamt), Staatskasse : Sümeg. Gend.: Sümeg. Sümeg. (Str. Ukk—Keszthely), K ö r j e g g z ö (Kreisnotár) : Rózsa Ferenc. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Dr. Forintos Géza (177) — Gróf Simon (100) — Katona Imre (30) — Keszlér Márton (18) — Kiss Gyula (20) — Kiss József (36) — Kiss Lajos (.17) — özv. Lohonyai Elekné (.30) — Selley Ince (22) — Selley Lajos (20) — Tarányi Ferenc (403). Asztalosok (Tischler): Mozsdényi Róla — Rindernsper János. Bognárok (Wagner): Somogyi Ist­ván — Szabó Pál — Töreki Pál. Cipészek (Schuhmacher) : Danes Béla — Fischer Mihály — Kiss János. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma- schineneigentümer) : Madarász György — Portiész István, Korcsmárosok (Wirte) : Crolter Ferenc — Fischer Jenő. Kovács (Schmied): Mozsdényi Lajos Kőművesek (Maurer): Fülesi István Fejér József. Malmok (Mühlen) : Schlesinger Henrik — Schlesinger Testvérek. Marhakereskedő (Viehhdlr.): Lang Nándor. Mészáros (Fleischer): Fischer Jenő. Szabók (Schneider) : Huber Vil­mos — Katona József — Yincze József. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Gróf Simon. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xMihályfai hitelszövetkezet mint az OKH. tagja — xMihályfai tej és saját egyéb gazdasági termékeit értékesítő szövetkezet — xMihály- fa—Kézdivásárhelyi Hangya fo­gyasztási és értékesítő szöv. Szülésznő (Hebamme) : Fehér An- talné. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- händler) : özv. Güzler Józsefné. MIHÁLYGERGE. Kk., Nóg­rád-IIont közig. egy. egyes, vm., szécsényi j., 560 lak. Kjzö, akv. : Lilke. Trvszék : Balassagyarmat. Járásbir., (tkv.): Szécsény. Cs. ö.: Nógrádszakál. te© Litke. (Ilont — ipolytarnóci von.). ^0 Litke., MIHÁLYGERGE. Kg., Nóg- rád-Hont adm. prov. verein. Kom., Bez. Szécsény, 560 Einw. Kreisnotár, Matrikelamt: Litke. Ger.: Balassagyarmat. Bezirks* per., (Grundbuchsamt): Szécsény. Gend. : Nógrádszakál. te© Litke (Sir. Hont—Ipolytarnóc). ^0 Litke. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Egyed János (16) — Egyed Lajos (16) — Fenes Ferenc (33) — Fenes György (16) — Fe­nes János (18) — Fenes József (43) Fenes László (16) — Fenes Miklós (15) - id. Ferkó Lajos (32) — Ferkó Péter (22) — Lenkó János (.16) — Maksi József (22) — Mik­lós Imre (58) — Mirser József (26) Mocsáry István (82) — Nyerges János (22) — Nyerges István (22) Nyerges József (22) — Varga Fe­renc (54) — Varga János (96 — Varga József (26) — Varga Lajos (25) — Varga Péterné (24) — Varga Sándor (22) — Zsély Ist­ván (15). Cséplőgéptulajdoiiosok (Dreschma­schineneigentümer): Lenkó Lajos Szántó Lajos és Tsa. Csizmadiák (Tschismenmacher): Il­lés József — Lenkó Ferenc. - Koresmáros (Wirt) : Hermann Sá­muel. Kovács (Schmied) : Szántó Lajos. Kőműves (Maurer): Zsák Gábor. Szabó (Schneider) : Varga Lajos. Szatócs (Krämer) : Zsák Istvánná. Szíjgyártó (Riemer): Miklós János. MIHÁLYHÁZA Nk., Vesz­prém vm., pápai j. Kk.: Győr. 12110 lak. Közs. jző, akv., ref. ft=>. Trvszék : Veszprém. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt.: Pána. Cs. ö.: Nemesszalók. te© ~íjt Mezőlak, (Budapest—szentgotthárdi vonal). *0. MIHÁLYHÁZA Gg.. Kom. Veszprém, Bez. Pápa. Ilk.: Győr. 4200 Einw. Gemeindenotär, Mat- rikelamt, ref. fla. Ger.: Veszprém. Bezirksgericht, (Grundbuchsamt), Staatsk.: Pápa. Gend.: Nemes­szalók. te© ~Qr Mezőlak. (Str. Budapest—Szentgotthárdi. Közs. jegyzői Gemeindenotär): Leiner Ignác. Orvos (Arzt) : Reiner Mór Emánuel. F öld birtokosok ( Grundbe­sitzer) : Borbai Simon (20) — Bö- rönti Testvérek (39) — Csekc La­jos (20) — Egressy Károly (46) — Egressy Kálmán (90) — Iletessy Kálmán (67) — Katona Benő (60) Katona Kálmán (55) — id. Katona Károly (53) — Katona Zsigmond (34) — Kiss Károly (22) — Ko- lozsváry Miklósné (207) — Palkó Sándor (20) — Pulay Gyula (73) — Pulay István (71) — Sipkovits La­jos (60) — Sipkovits Sándor (29) Szalóky István (160) — Szigethy Károly (30) — Szőke István (22) Trkács Sándor (20) — Tóth József (43) — Traknyár Imre (20). Föld bérlők (Grundpächter) : Biró Márton (23) — Földbérlő rt. (504) — Kiss Sámuel (37). Cipész (Schuhmacher) : Mészáros Lajos. Csizmadiák (Tschismenmacher): Ko­vács István — Németh Sámuel — Németh Sándor. Fényező (Polierer): Intolyka I. Korcsmárosok (Wirte) : Balassa Kálmán — Lendvay Géza — Szantner József — Virasdó Ven­del. Kovács (Schmied) : Albrecht Gy. Kőművesek (Maurer) : Németh Jó­zsef — Wallner György, l ókereskedők (Pferdehändler) : Cseke Lajos — Fribeil Samu. Malmok (Mühlen) : Horváth Dá­niel — Szabó László (viz, Wasser) Szabó (Schneider) : Kecskés Jó­zsef. Szatócsok (Krämer) : Csepregi Ká­roly — Kohn Lipótné. Szobafestő (Zimmermaler) : Szőke Dénes. Szövetkezet (Genossenschaft): xMi- hályházi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Szülésznők (Hebammen): Büsler Jó­zsefné — özv. Hegedűs Józsefné. Tojáskereskedő (Eierhdlr.): Dra- nóczy Karolin. Ügynökök (Agenten): Egressy Kal­már. — Egressy Károly — Mérő Sándor — Nádosdy Tamás. MIHÁLYI. Nk., Sopron vm., kapuvári j. Kk.; Pécs. 1300 lak. Közs. jző, akv., rk. fog. Trvszék : Sopron. Járásbir., (tkv.), álh- pénzt.: Kapuvár. Cs. ö.: Beledi* te© ~§~ Magyarkeresztur—Zsebe- háza (Oroszvár—szombathelyi vo­nal). ^0. Orsz. vásár : jan. 6., jun. 13., aug. 6., okt. 4. utáni kedden. MIHÁLYI Gg, Kom. Sopron, Bez. Kapuvár. HK.: Pécs. 1300 Einw. Gemeindenotär, Matrikel- amt, rk. fej. Ger.: Sopron. Be­zirksgericht, (Grundbuchsamt). Staatsk.: Kapuvár. Gend.: Beled, te® Magyarkeresztur—Zsebe- báza (Str. Oroszvár—Szombathely) ci)0. Landesmarkt : Dienstag nach 6. Januar, 13. Juni, 6. August, 4. Oktober. Közs. jegyző (Gemeindenotär) ■ Baják Lajos. Orvos 4Arzt) : Schwartz La* (CS. Állatorvos (Tierarzt) : Ba­lázs Gyula. F öld bi rt ok os ok (Grundbe­sitzer) : Babos János (15) — özv. Bahó Jánosné (16) — Barthos­lenszky Antal (113) — Bognár Gyula (19) — özv. Bognár Jánosné, özv. Bognár Józsefné és gyermeke (15) — Dániel István (9) — özv. Dán Miklósné (119) — özv. Fiáth Pompejusné és Pál (356) — Gáls István (23) — Goenge József (15) özv. Halász Istvánné (11) — Ha­lász József (12) — Horváth István (15) — Horváth József (22) — Hor­váth József (32) — Horváth Lajos (16) — Keczler Antal (32) — Kis­faludy Dezső és Testv. (18) — özv. Kisfaludy Károly né (40) — Kisfa­ludy Vince (18) — Kiss Elek (19) Kovács Dénes (22) — Kovács Gyula (19) — Kovács József (10) Kovács József (15) — özv. Kovács Lászlóim (12) — özv. Kovács Sán- dorné (22) — Krehnyák Ferenc (31) — özv. Manis Dénesné (16) — Manis Gyula (10) — Manis István (29) — Manis János (5) — Manis Jenő (10) — Manis Lajos (20) — Manis László (51) — Manis Sándor (13) Mio Inár .Dömötör (8) — Nagy József­né (10) — Potkó János (15) — Pintér Dénes (10) — Pintér József (11) — id. Pintér József (17) — Potyondl Lajos (19) — özv. Putz Zsigmond- né (72) — Rabi József és János (19) — Rajts Testv. (39) — Rosin- ger Testvérek (182) — Rosta Ist­ván (6) — Sandi Gyula (116) — Schrantz Imre (29) — özv. Szalay Mártonná és gyermekei (20) ■­Szemes Zoltánná (31) — Tóth Mi­hály (25) — Tömből Gyula (23) — Tömböl István (22) — Turódi Ist­ván (22) - Udvardy Pálné (31) — Varga János (14) — Viola Nándor (22) — Zoviacs Miklós (34) — Zsivay Lajos és Gyula (17). Földbérlők (Grundpächter) : Balos János (20) — özv. Bognár Józsefné és gyermekei (31) — Dániel István (14) — özv. Halász Istvánné (9) — Halász Józsefné (6) -Horváth József (10) — Hor­váth József (16) — Horváth Lajos (8) — Keizler Antal (5) — Kis­faludy Dezső és Testv. (7) — Ko­vács Dénes (9) — Kovács Gyula (11) — Kovács József (5) — Özv. Kovács Lászlóné (3) — Krehnyák Ferenc (31) — Maries Gyula (12) Maries János (18) — Maries Jenő (17) — Maries Lajos (6) — Maries Lajos (13) — Maries Sándor (3) — Molnár Dömötör (22) — özv. Nagy Józsefné (14) — Pintér Dénes (10) Pintér József (8) — Rabó József és János (4) — Rosinger Testv. (356) Rosta István (9) — Schrantz Imre (9) — Varga János (11). Ácsok (Zimmermeister) : Babus László — Kanya József. Asztalosok (Tischler) : Bálint Kál­mán — Csombó István — Csombó József — Halász Elek — Zsirai István. Bognárok (Wagner) : Kardos La­jos — Kovács Kálmán. Borbély (Barbier): Fűzi József. Cipészek (Schuhmacher) : Csombó Pál — Fülöp Lajos — Kiss Jó­zsef — Potyondy Imre — Tóth János — Világos Gyula — Zsirai Mihály — Zsirai Sándor. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): özv. Bakó Já­nosné — özv. Dóri Miklósné - Hajós György és Tsai — Németh Dénes — Pintér József és Társai Potyondi Lajos és Társai — Ro­singer Testvérek, — Schrantz Imre és Társai — Taiódi Kál­mán és Társai. Esztergályos (Drechsler) : Jámbó Gyula. Fa kereskedő (Holzhändler) : Mol­nár Dömötör. Fűrésztelep (Sägewerk): Krehnyák Ferenc. Gyógyszerész (Apotheke) : Kreuz Károly. Hentesek (Selcher) : Babos József Vass László. Kovácsok (Schmiede): Borbély Já­nos — Csörgits Ferenc — Szűcs Ferenc. Kőművesek (Maurer) : Schetz Dé­nes — Kovács Kálmán — Lakatos József — Molnár Jáno.s — Nyug- tali János — Pap Gábor — Plechl Gyula — Sortéi József — Varga István — Varga János. Lakatosok (Schlosser) : Gáts János Kovács István — Rosta István — Szűcs István Malom (Mühle) : Krnnnyák Ferenc Mihályi Műmalom (gőz, Dampf.) Pék (Bäcker) : Kiss István. Szabók (Schneider) : Bálint La­jos. — Gönye Miklós — Gvőrvári János — Rákli János — Szűcs József. Szatócsok (Krämer) : Löwinger Ja­kab — Novák János — Ungár Jó­zsefné. Szíjgyártók (Riemer) : özv. Bo- biczky Ferencné — Groszháli Vince. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Viola és Schrantz. Szobafestő (Zimmermaler) : Hor­váth Vendel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom